ESPON Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe (COMPASS)

Termin: 2016-06-21 - 2018-06-21

Kierownik w IGiPZ PAN: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Maria Bednarek-Szczepańska, Bożena Degórska, Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński, Piotr Siłka, Barbara Szejgiec-Kolenda

Akronim: COMPASS
Program: ESPON
Partner wiodący: TU Delft

Jest to projekt badawczy ESPON, który przedstawi raport porównawczy na temat zarządzania terytorialnego oraz systemów planowania przestrzennego w Europie. Projekt wzbogaci wiedzę na temat roli zarządzania terytorialnego i zagospodarowania przestrzennego w formułowaniu i realizacji polityki spójności UE. W realizację projektu zaangażowanych jest 9 instytucji oraz 16 subkontraktorów. Cele projektu ESPON COMPASS to:

  • opisanie i wyjaśnienie zmian w zarządzaniu terytorialnym i w systemach planowania przestrzennego w Europie od 2000 roku i przyczyny tych zmian, ze szczególnym odniesieniem do dyrektyw i polityki UE;
  • określenie dobrych praktyk w zakresie przenikania przestrzennych i terytorialnych polityki rozwoju z polityką spójności UE;
  • stworzenie rekomendacji dla krajowych i regionalnych polityki rozwoju przestrzennego i terytorialnego, które będą  bardziej skuteczne realizować politykę spójności i inne polityki sektorowe UE.

Planowane rezultaty projektu ESPON COMPASS to:

  • analiza porównawcza systemów zarządzania terytorialnego oraz planowania przestrzennego we wszystkich 28 państwach członkowskich UE oraz Krajów Partnerskich ESPON (Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein);
  • jakościowa analiza praktyki planowania przestrzennego i zarządzania terytorialnego i relacji w praktyce między strategią a wynikami;
  • pogłębiona analiza roli polityki spójności UE i innych polityk UE w kształtowaniu systemów zarządzana terytorialnego i planowania przestrzennego oraz wpływ zarządzania terytorialnego i planowania przestrzennego na polityki sektorowe UE;
  • studia przypadków dobrych praktyk w przenikaniu się polityki spójności i planowania przestrzennego, w tym co najmniej jedno studium przypadku w transgranicznym / ponadnarodowym kontekście odzwierciedlające doświadczenia z różnych regionów europejskich;
  • mapy przedstawiające analizy europejskie, krajowe i regionalne strategii zagospodarowania przestrzennego wszystkich 28 państw członkowskich UE oraz Krajów Partnerskich ESPON (gdzie to możliwe);
  • rekomendacje dotyczące przyszłej roli planowania przestrzennego w kształtowaniu przyszłej polityki spójności i jak krajowych polityki rozwoju przestrzennego i terytorialnego.

Publikacje

Monografie, raporty

  • Nadin Vincent, Zonneveld Will, Dąbrowski Marcin, Schitt Peter, Smas Lukas, Siłka Piotr, Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Cotella Giancarlo, Janin Rovolin Umberto, Pede Elena, Seardo Bianca Maria, Solly Alys, Berisha Erblin, Lüer Christian, Bohme Kai, Palne Kovacs Ilona, Farago Laszlo, Mezei Cecilia, Suvak Andrea, Pamer Zoltan, Nedovic-Budic Zorica, Reimer Mario, Münter Angelika, Gustedt Evelyn, Erkut Gülden, Sezgin Ervin, Turk S. Sence: COMPASS – Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe. Inception Report. Luxembourg: ESPON, 2016 - 121 s.

Wróć