Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego

Termin: 2013-02-21 - 2015-08-20

Kierownik: Jacek Zaucha

Wykonawcy: Tomasz Komornicki

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2012/05/B/HS4/04212

(projekt OPUS)

Cel główny: pogłębienie wiedzy odnośnie spójności terytorialnej

Cele szczegółowe obejmują:

• zbadanie  zastosowania kategorii spójności terytorialnej (jej roli i charakteru) w prowadzeniu polityki rozwoju w wybranych krajach UE i polskich regionach,
• identyfikację głównych elementów składowych tej kategorii i relacji między nimi,
• operacjonalizację kategorii spójności terytorialnej,
• zbadanie wpływu tej kategorii w tym jej zidentyfikowanych elementów na wzrost gospodarczy,
• sformułowanie zaleceń dotyczących  wykorzystania spójności terytorialnej w polityce rozwoju.

Publikacje

Monografie, raporty

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek: The concept of territorial cohesion as understood and practiced by Polish regions. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 25-26.

Rozdziały od 2013 roku

  • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: The place based approach in development policy. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 297-310 (Regions and Cities; 111)

Wróć