Człowiek na pograniczu - Systemy komunikacji interregionalnej i ich infrastruktura transferowa w północno-zachodniej części Niżu Polskiego we wczesnym średniowieczu

Termin: 2013-11-25 - 2018-11-24

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak

Wykonawcy: Jarosław Kordowski, Mateusz Kramkowski

Instytucja zamawiająca: Instytut Archeologii UMK w Toruniu
Numer projektu: NPRH (11H 12 0526 81)

(projekt inny)

Projekt dotyczy wysp jeziornych pólnocno-zachodniej części Niżu Polskiego. We wczesnym średniowieczu, w czasach przedchrześcijańskich pełniły one role miejsc mistycznych. Położone były na liniach szlaków handlowych, ale ich rola nie ograniczała się do funkcji ekonomicznych. Stanowiły one miejsca wymiany społecznej, kulturowej i politycznej między różnymi kręgami etnokulturowymi na obszarze dzisiejszego terytorium Polski.  Zakres chronologiczny badań to okres między VIII a XII w n.e. Badania te konieczne są ze względu na stałe obniżanie poziomu wód jeziornych, w ostatnich czasach, zagrażające zniszczeniem odsłaniających się zabytków i budowli. W zakresie geografii fizycznej badania polegają na opisie uwarunkowań geomorfologicznych i topograficznych funkcjonowania osadnictwa na wyspach jeziornych, zwłaszcza w świetle wahań poziomu wody w jeziorach we wczesnym średniowieczu.

Wróć