Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce

Termin: 2017-07-06 - 2020-07-05

Kierownik: Marcin Połom

Wykonawcy: Sławomir Goliszek

Instytucja zamawiająca: Uniwersytet Gdański
Numer projektu: UMO-2016/23/D/HS4/03085
Oficjalna strona projektu

(projekt SONATA)

Miejski transport elektryczny (MTE) jako proekologiczny, nieemitujący zanieczyszczeń w miejscu eksploatacji może odgrywać ważną rolę w ośrodkach zurbanizowanych. Emisja zanieczyszczeń i pogarszający się stan środowiska, a przez to jakość życia w miastach są ważnymi zagadnieniami podejmowanymi przez polityków, badaczy, działaczy społecznych i zwykłych mieszkańców. Niewielka świadomość społeczna w tym zakresie doprowadziła do wielu zaniedbań, które wpłynęły na codzienne życie w miastach. Jedną z istotnych dziedzin gospodarki, która emituje znaczną ilość zanieczyszczeń do środowiska jest transport. W ostatnich latach Unia Europejska nasiliła starania ukierunkowane na wzrost świadomości społecznej w zakresie dbania o stan środowiska i jakość życia oraz ograniczenie emisyjności transportu, w tym transportu publicznego.

W związku z przyjętą przez Unię Europejską polityką w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz zmniejszenia energochłonności wszystkich dziedzin życia, w sektorze transportu upatruje się realizacji tych celów w rozwoju technologii pojazdów elektrycznych. Od początku XXI w. zauważalny jest wzrost zainteresowania transportem elektrycznym w miastach europejskich. Renesans transportu tramwajowego i trolejbusowego we Francji, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech zdaje się potwierdzać kierunek rozwoju miejskich systemów transportowych. Dynamiczny rozwój technologii bateryjnych przyczynia się w ostatnich latach do wzrostu zainteresowania autobusami elektrycznymi.

Założenia projektu odpowiadają na postulaty wynikające z potrzeb współczesnego funkcjonowania miast, konieczności obniżenia wpływu transportu na środowisko, wzrostu efektywności MTE i poprawy świadomości społeczeństwa. Autorzy planują wieloaspektowe badania stanu i perspektyw rozwoju MTE, w tym stanu percepcji poszczególnych środków MTE przez mieszkańców, efektywności ekonomicznej modów MTE, ich realnego wpływu na środowisko eksploatacji oraz przyczynienia się rozwoju technologii do możliwości poprawy dostępności MTE. Planuje się stworzenie uniwersalnego modelu oceny rozwoju MTE.

Uwzględniając istotę problemu badawczego, jego wieloaspektowość oraz niedostatek opracowań zarówno krajowych jak i zagranicznych w tym zakresie, przyjęto główną hipotezę badawczą: miejski transport elektryczny odpowiada na postulaty polityki transportowej Unii Europejskiej w zakresie poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej (zwiększenia jej dostępności), obniżenia jej energochłonności, zmniejszenia emisji szkodliwych substancji w miejscu eksploatacji, ale nie wszystkie działania inwestycyjne w Polsce poparte są rzetelną, wieloaspektową analizą zasadności, przez co nie wykonuje się najlepszego, możliwego do zastosowania scenariusza rozwoju. W celu realizacji projektu przyjęto cztery założenia badawcze (cele). Podjęta zostanie próba: określenia poziomu percepcji (zróżnicowania) poszczególnych środków MTE przez mieszkańców; zbudowania modelu efektywności ekonomicznej poszczególnych środków MTE, w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju; wpływu środków MTE na środowisko eksploatacji (zbudowanie teoretycznego modelu porównawczego) oraz wpływu rozwoju technologii bateryjnych na możliwość upowszechnienia MTE.

Wróć