IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2012 roku

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Projekt dotyczy analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt jest kontynuacją współpracy z resortem odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną mającej miesjce w poprzednich latach.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Śleszyński Przemysław: Socio-economic costs of uncontrolled urbanization in Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
  • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 49.

Prace dokumentacyjne

Artykuły od 2013 roku

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Rozdziały od 2013 roku

Monografie, raporty

Wróć