Multimodalna dostępność transportem publicznym na poziomie gminnym w Polsce

Termin: 2013-01-21 - 2017-01-20

Kierownik: Piotr Rosik

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Marcin Mazur, Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Sławomir Goliszek

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2012/05/E/HS4/01798

Projekt stanowi oryginalną pracę badawczą mającą na celu uzyskanie pełnej informacji na temat rozkładu przestrzennego dostępności multimodalnej transportem publicznym w Polsce na bardzo niskim poziomie agregacji (poziom gminny). Zastosowana metoda w postaci dostępności potencjałowej, po raz pierwszy w tak szerokim zakresie w transporcie publicznym, pozwoli na analizę systemu transportu publicznego złożonego z trzech sieci (autobusowej, kolejowej oraz lotniczej). W projekcie zakłada się, że zostanie zmodyfikowane i ulepszone autorskie narzędzie badawcze przystosowane do analizy dostępności w postaci aplikacji komputerowej OGAM i tym samym zostanie stworzona autorska aplikacja MULTIMODACC. Modyfikacja polega na uwzględnieniu możliwości przesiadek w transporcie publicznym, a także wprowadzeniu elementu oporu przestrzeni w postaci kosztu oraz kosztu uogólnionego podróży (a nie tylko czasu podróży).

Pod kątem teoretycznym projekt celuje w rozwinięcie metod badawczych dostępności potencjałowej (geografia transportu) z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych, w tym teorii mikroekonomii (elastyczność cenowa oraz dochodowa popytu, efekt  substytucji), a także socjologii (motywacje podróży) i inżynierii ruchu (więźba ruchu, wybór najkrótszej ścieżki podróży). Tym samym nowa wiedza będzie dotyczyła nie tylko poszczególnych dziedzin nauki, ale również, poprzez swoją interdyscyplinarność, stworzy na gruncie polskim nowe perspektywy w zakresie analizy dostępności transportowej, w tym multimodalnej. Nowe narzędzie badawcze, poprzez możliwości zmian parametrów modelu, da jego użytkownikom możliwość modelowania zjawiska dostępności multimodalnej oraz symulacji zmian tejże dostępności w wyniku realizacji inwestycji infrastrukturalnych na sieci kolejowej oraz otwarcia nowych połączeń lotniczych. Projekt łączy zarówno badanie eksperymentalne (przy czym eksperyment polega w tym przypadku na wykonaniu symulacji zmian dostępności w wyniku wprowadzenia zmian parametrów lub zmian na sieci kolejowej lub lotniczej) oraz badania teoretyczne z zakresu wielu dziedzin nauki.

Wykonawcy spoza IGiPZ PAN: Robert Guzik (Uniwersytet Jagielloński), Karol Kowalczyk (UMCS w Lublinie).

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły od 2013 roku

Rozdziały od 2013 roku

  • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: An evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways in Poland during the period 2004–13 on accessibility and cohesion. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 87-100 (Regions and Cities; 111)
  • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności drogowej i kolejowej województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w latach 2007-2015. [w]: Wybrane aspekty funkcjonowania transportu na obszarach nadmorskich. Red. Marcin Połom. Gdańsk-Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2016 - s. 7-21 (Regiony Nadmorskie; 24)

Monografie od 2013 roku

Wróć