Analysis of challenges, needs and potentials of the CENTRAL EUROPE area and strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period 2014-2020

Termin: 2012-01-15 - 2012-08-17

Kierownik w IGiPZ PAN: Jerzy Bański

Wykonawcy: Marcin Mazur, Mariola Ferenc, Michał Konopski

Program: CENTRAL EUROPE PROGRAMME
Partner wiodący: ÖIR (Austriacki Instytut Studiów Regionalnych i Planowania Przestrzennego)
Instytucja zamawiająca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Numer projektu: MA 27-16/12

Podstawową jednostką badawczą jest region na poziomie geokodowania NUTS 2. W ramach projektu analizie zostanie poddanych 80 regionów.

Pierwszy etap projektu to określenie metodologii i propozycja odpowiednich narzędzi badawczych. W etapie drugim określone zostaną wyzwania i potrzeby badanych regionów na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz ankiet internetowych. W oparciu o  analizę SWOT (ustalenie wewnętrznych „mocnych” i „słabych” stron oraz zewnętrznych szans i zagrożeń) oraz wnioski płynące z przeprowadzonych ankiet telefonicznych zostanie określony potencjał oraz bariery rozwojowe dla badanego obszaru. Etap trzeci to propozycja kierunku działań w ramach współpracy międzynarodowej.

Wróć