Zmiany właściwości gleb zagłębień bezodpływowych w krajobrazie młodoglacjalnym jako efekt denudacji antropogenicznej i procesów erozyjnych

Termin: 2011-06-13 - 2013-12-12

Kierownik: Marek Degórski

Wykonawcy: Bogusława Kruczkowska

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: N N305 0562 40

(projekt promotorski)

Głównym celem badań jest ocena zmian fizycznych i chemicznych właściwości gleb występujących w zagłębieniach bezodpływowych i ich sąsiedztwie, zachodzących pod wpływem działania czynników naturalnych i antropogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem den basenów sedymentacyjnych.

W celu rozwiązania podjętego problemu przeprowadzona zostanie analiza rozmieszczenia gleb i zróżnicowania ich właściwości w układzie katenalnym. Zastosowanie metody transektów (katen) pozwoli określić:

  • wzajemne powiązania pomiędzy właściwościami fizyczno-chemicznymi różnych typów gleb występujących w obrębie poszczególnych toposekwencji,
  • zależności tych zmian od typów użytkowania ziemi.

Wytypowanie fragmentów zagłębień bezodpływowych szczególnie podatnych na erozję odbędzie się przy wykorzystaniu formuły USLE (Universal Soil Loss Equation), RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) lub USPED (Unit Stream Power - based Erosion/Deposition).

Badania prowadzone będą w trzech zagłębieniach bezodpływowych na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, w okolicach miejscowości Siemczyno, Chmielewo i Żelisław w gminie Czaplinek w województwie zachodniopomorskim. W celu zrealizowania poszczególnych zadań badawczych wybrano obiekty zlokalizowane w lesie, na polu uprawnym oraz użytku zielonym - w obrębie tego ostatniego występują niewielkie powierzchniowo fragmenty lasu iglastego i pola uprawnego. Usytuowanie obiektów badawczych w różnych typach krajobrazu oraz ich odmienność pod względem użytkowania pozwoli na:

  • porównanie tempa denudacji gleb różnicowanego czynnikami lokalnymi,
  • uchwycenie podobieństw i różnic tempa zachodzących zmian w zależności od form użytkowania terenu i warunków litologiczno-geomorfologicznych.

Ostatnim zadaniem badawczym będzie ocena wpływu depozycji materiału denudowanego na gleby torfowe znajdujące się w najniższym położeniu badanych obiektów. Osady z wyższych partii stoków odkładane na glebach den basenów mogą bowiem wpływać w istotny sposób na zmiany ich właściwości fizycznych i chemicznych.

Wróć