Późnovistuliańskie i holoceńskie osady basenów sedymentacyjnych jako zapis zmian paleogeograficznych na wybranych przykładach z młodoglacjalnego obszaru północno-środkowej Polski

Termin: 2008-09-11 - 2012-04-10

Kierownik: Mirosław Karasiewicz

Wykonawcy: Piotr Lamparski

Partner wiodący: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Numer projektu: N N306 2829 35

(projekt własny)

W ramach realizacji projektu badawczego przeprowadzono badania georadarowe zatorfionych zagłębień wytopiskowych na obszarze sandru Wdy. Określono miąższość i strukturę osadów organicznych obecnie wypełniających obniżenia (do głębokości około 4,5 m), określono budowę geologiczną mis zagłębień, a także poznano kształt pierwszego poziomu wód gruntowych w osadach piaszczysto-żwirowych sandru Wdy, w obszarach przyległych do zagłębień (do około 7 m pod powierzchnią terenu). Badania przeprowadzono w okolicach miejscowości Karsin i Wiele. Wyznaczono do dalszych badań metodą georadarową kolejne zagłębienia na terenie zbójeńskiego pola drumlinowego (miejscowość Zbójenko) oraz na terenie sandru brodnickiego (okolice Zbiczna). Następnie wykonano badania zagłębień bezodpływowych na terenie sandru brodnickiego – stanowisko Retno w okolicy Zbiczna, oraz na terenie zbójeńskiego pola drumlinowego – stanowisko Zbójenko. Na stanowisku Retno określono metodą GPR miąższość i strukturę osadów organicznych obecnie wypełniających obniżenia (do głębokości około 3 m), określono budowę geologiczną mis zagłębień, a także poznano kształt pierwszego poziomu wód gruntowych w osadach piaszczysto-żwirowych sandru brodnickiego, w obszarach przyległych do zagłębień (do około 6-7 m pod powierzchnią terenu). Na terenie stanowiska Zbójenko wykonano kilka przekrojów georadarowych w poprzek zagłębień międzydrumlinowych w ich najgłębszych, zatorfionych miejscach oraz jeden przekrój wzdłuż zagłębienia. Określono miąższość osadów organicznych oraz strukturę przypowierzchniowych osadów piaszczysto gliniastych budujących drumliny zbójeńskie. Przygotowano materiały do rozliczenia końcowego projektu.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Karasiewicz Mirosław T., Lamparski Piotr: Kettle-holes deposits in the light of geological and GPR study. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 46 (Scientific Technical Report; 04)

Wróć