IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Kształtowanie się systemu miast regionu metropolitalnego Warszawy w świetle zmian struktury ludności i funkcji

Termin: -

Kierownik: Ewa Korcelli-Olejniczak

Wykonawcy: Ewa Korcelli-Olejniczak

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: N N306 057340

(projekt własny)

Projekt stanowi próbę empirycznej weryfikacji rozwiniętej przeze mnie koncepcji regionu metropolitalnego. Założeniem badań jest określenie potencjału w zakresie funkcji i ludności obszaru, wstępnie delimitowanego do celu analiz i określanego jako hipotetyczny region miejsko-wiejski Warszawy. Analizy obejmują zmiany w zakresie struktury zatrudnienia 16 ośrodków regionu, koncentrując się na tzw. działalnościach kreatywnych i opartych na wiedzy. Projekt także przewiduje badania pogłębione w ramach tzw. studiów przypadku.

Publikacje

Rozdziały od 2013 roku

  • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region Warszawy jako region miejsko-wiejski. [w]: Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o., 2015 - s. 48-52.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław J.: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190.

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Korcelli-Olejniczak Ewa: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. [w]: Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - s. 34.

Artykuły od 2013 roku

  • Korcelli-Olejniczak Ewa: On city-region relations. Towards the urban-rural region of Warsaw. - Mitteilungen der Oesterreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 129-149.

Monografie od 2013 roku

Wróć