Wpływ globalnych procesów ekonomicznych na rozwój lokalny

Termin: 2011-12-16 - 2014-06-15

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Rafał Wiśniewski, Barbara Szejgiec-Kolenda

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2011/01/B/HS4/03694

Główne cele projektu obejmują: 1) ocenę wpływu procesów globalnych ze szczególnym uwzględnieniem spowolnienia gospodarczego 2008-2009 na sytuację gospodarczą polskich powiatów, 2) zbadanie znaczenia niemobilnych zasobów i lokalnie uwarunkowanych procesów rozwojowych dla zachowania przez polskie powiaty zdolności konkurencyjnej w systemie gospodarki globalnej, 3) ocenę mechanizmów lokalnych umożliwiających polskim powiatom adaptację do zmian globalnych w gospodarce światowej, 4) weryfikację w warunkach polskich wskazań nowej geografii ekonomicznej odnośnie pożądanych kierunków polityki rozwoju.

Celem aplikacyjnym projektu jest sformułowanie wniosków i rekomendacji dla prowadzenia polityki rozwoju w różnych skalach przestrzennych, m.in. znaczenia lokalnie uwarunkowanych czynników dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Pozwoli to na identyfikację rodzajów mechanizmów obronnych na zagrożenia globalne stosowanych przez społeczności powiatowe. Tematyka projektu jest z założenia interdyscyplinarna i pozwala na prowadzenie badań na gruncie tak ekonomii, jak i geografii społecznoekonomicznej. Daje to szansę na wykorzystanie synergii pomiędzy tymi dyscyplinami.

Rozbudowana literatura przedmiotu nie udziela wszystkich niezbędnych odpowiedzi, zwłaszcza o faktycznej roli czynników lokalnie uwarunkowanych w procesach adaptacyjnych jednostek terytorialnych na zmiany w gospodarce globalnej czy też skuteczności w tym zakresie rożnych kombinacji lokalnych zasobów i procesów. Projekt podejmie próbę zapełnienia tej luki.

Efektem końcowym będzie uzyskanie odpowiedzi na pytania, czy wzrost gospodarczy i utrzymanie policentrycznej struktury osadniczej są wzajemnie komplementarne jako cele polityki rozwoju i możliwe do jednoczesnego osiągania, czy potrzebne jest przeorientowanie polityki rozwoju i wspierającej ją polityki spójności UE w kierunku szerszego uwzględniania lokalnych zasobów i procesów rozwojowych. Ponadto zostanie wypracowana metoda oceny lokalnych czynników rozwojowych warunkujących konkurencyjność danej jednostki terytorialnej w sytuacji nasilana się procesów globalizacji gospodarczej. Zgodnie z zasadami polityki opartej na faktach (evidence-based policy) władze polskie zostaną wyposażone w narzędzie dialogu z Komisją Europejską w sytuacji przewidywanej ewolucji zmian w polityce spójności.

Oprócz dwóch pracowników IGiPZ PAN w projekcie bierze także udział dr hab. Jacek Zaucha (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Morski w Gdyni).

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Zaucha Jacek: Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 48-49.
  • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 22.
  • Szejgiec-Kolenda Barbara, Komornicki Tomasz: Areas at risk of the Russian restrictions on agri-food products. The nature of trade relations between Polish regions and Russia. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 71.
  • Szejgiec Barbara: The impact of economic crisis on geographic and product export diversification: the case of Polish regions. [w]: Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories. Annual European Conference, Sunday15th - Wednesday 18th June 2014, Dokuz Eylul University, Faculty of Business, Izmir, Turkey. Compiled by Elizabeth Mitchell. Seaford: Regional Studies Association, 2014 - s. 129.
  • Komornicki Tomasz: Economic crisis versus local economies in Poland. [w]: Sustaining Regional Futures. Global Conference, Sunday 24th June - Wednesday 27th June 2012, China National Convention Centre, Beijing, China. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - 1 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Komornicki Tomasz: Odporność gospodarek lokalnych na globalne czynniki ekonomiczne. [w]: Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: IGiRR UWr, 2012 - s. 25-40 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 28)

Mapy, atlasy

  • Komornicki Tomasz, Szejgiec Barbara: Handel zagraniczny [7 map]. [w]: Statystyczny atlas województwa lubelskiego 2012. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, 2014 - s. 83-90.

Monografie od 2013 roku

Wróć