IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Stan realizacji ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w największych miastach Polski

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Marcin Stępniak, Beata Zielińska

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Infrastruktury

Projekt dotyczył zbadania w jakim stopniu 13 największych miast Polski realizuje politykę przestrzenną zawartą w studium uikzp, w szczególności poprzez obejmowanie powierzchni planami miejscowymi.

Publikacje

Prace dokumentacyjne

Wróć