Zmiany środowiskowe i społeczne w dolinach rzecznych na obszarach wiejskich

Termin: 2013-06-20 - 2013-12-20

Kierownik: Mariola Ferenc

Wykonawcy: Janusz Księżak, Michał Konopski

Instytucja zamawiająca: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Numer projektu: DI-0731-9/2013

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Fundacji Programów Pomocy Dla Rolnictwa FAPA

Celem głównym badania, było wskazanie zależności pomiędzy świadomością społeczną a gospodarowaniem terenami położonymi w dolinach rzecznych wraz z podjęciem działań na rzecz edukacji w tym zakresie (wydanie biuletynu).

Cele szczegółowe badania:

  • wzrost świadomości mieszkańców w zakresie wiedzy o zagrożeniach powodziowych w obrębie zamieszkałej przez nich doliny rzecznej,
  • zmiana podejścia władz samorządowych i lokalnych do problemu racjonalnego zagospodarowania przestrzennego w dolinach rzecznych, identyfikacja i wprowadzenie w życie dobrych praktyk z innych regionów,
  • wyjaśnienie zależności pomiędzy świadomością zagrożenia powodzią a decyzjami inwestorów,
  • ocena zależności pomiędzy zmianami środowiska naturalnego a wzrostem ryzyka powodzi w ostatnim półwieczu {{iflng::en}

    The study has been conducted on behalf of the Foundation of Assistance Programmes for Agriculture (FAPA) by the Institute of Geography and Spatial Organization - Polish Academy of Sciences.

    The main objective of the study was to identify the relation between social awareness and management of areas situated in river valleys along with taking action for enhancing education in this field (publication of a newsletter).

    Residents of flood-prone areas are not aware of the danger – it appeared real for them during the flood, but after having renovated the houses they do not envisage the possibility of re-flooding. The awareness of the inhabitants so badly affected by the flood of 2010 is blurred by the belief that such a situation will not take place again. The only protection in the event of another flooding are additional floors built, providing the possibility of bringing the belongings at a higher level. After the flooding, more people benefit from special flood insurance.

Wróć