IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku

W IGiPZ PAN na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju został opracowany kolejny doroczny raport "Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku".

Jest to podstawowe w Polsce źródło informacyjne na temat głównych dokumentów planowania przestrzennego w skali lokalnej: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym tzw. wuzetek). W opracowaniu znajdują się ponadto informacje nt. prognoz skutków finansowych planów miejscowych oraz stanu cyfryzacji prac planistycznych. To już 13 raport Instytutu na ten temat, przygotowany w międzyzakładowym zespole pod kierunkiem Przemysława Śleszyńskiego. Zapraszamy do zapoznania się z głównym dokumentem oraz załącznikami kartograficznym i statystycznym:

Wróć