IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Realizacja operacji "Ocena potencjału obszarów wiejskich"

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

 

Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej

 

Podstawowym wyzwaniem badawczym operacji jest wypracowanie metody oceny potencjału gmin zlokalizowanych na obszarach wiejskich Polski umożliwiającej obiektywną ocenę potencjału danej gminy do rozwoju określonej funkcji, ale przy zachowaniu jej pełnej porównywalności w trzech wymiarach:

 • przestrzennym – rankingi gmin według potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji obszarów wiejskich;
 • strukturalnym – wyrażenie potencjału danej gminy do rozwoju poszczególnych funkcji obszarów wiejskich w jednakowej skali i przy użyciu wskaźnika o jednakowym poziomie istotności statystycznej;
 • czasowym – powtarzalność procedury oraz wykorzystanie ogólnie dostępnych danych zbieranych regularnie i o stosunkowo dużej rozdzielczości czasowej, co umożliwia łatwą diagnozę zmian hierarchii gmin i ich potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji w czasie.

Celem operacji jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu przestrzennego zróżnicowania potencjału gmin Polski do rozwoju podstawowych funkcji obszarów wiejskich:

 • rolniczo-leśnej,
 • przyrodniczo-krajobrazowej, 
 • rezydencjalno-mieszkaniowej,
 • turystyczno-rekreacyjnej,
 • społeczno-kulturowej.

Efekty operacji

 • Wzbogacenie wiedzy osób odpowiedzialnych za planowanie rozwoju lokalnego na różnych szczeblach zarządzania i w różnym jego zakresie funkcjonalnym. 
 • Stworzenie płaszczyzny do merytorycznej dyskusji nad wyborem optymalnej strategii rozwoju poszczególnych obszarów wiejskich, dzięki wykorzystaniu wiedzy w postaci obiektywnej i porównywalnej miary potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji na różnych obszarach i w różnym czasie oraz narzędzia do monitorowania zmian tego potencjału. 
 • Optymalizacja lokalizacji inwestycji i różnych branż działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przewidywany wpływ operacji na rozwój obszarów wiejskich

Zrealizowana operacja wzbogaci wiedzę osób odpowiedzialnych za planowanie rozwoju lokalnego na różnych szczeblach zarządzania i w różnym jego zakresie funkcjonalnym. Umożliwi obiektywną ocenę potencjału poszczególnych gmin i jego struktury, a także jego porównanie w wymiarze przestrzennym, strukturalnym i czasowym. Stworzona zostanie płaszczyzna do merytorycznej dyskusji nad wyborem optymalnej strategii rozwoju poszczególnych obszarów wiejskich, co przyczyni się do optymalizacji tego rozwoju w kontekście unikalnych uwarunkowań lokalnych, w tym lokalizacji konkretnych przedsięwzięć.

Odwiedź portal KSOW – zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wróć