IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Realizacja operacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

 

Szanowni Państwo,

Dnia 31 października zakończyła się realizacja operacji: Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej.

W ramach operacji  przeprowadzona została analiza potencjału wszystkich gmin leżących na obszarach wiejskich, która umożliwia pełną porównywalność wyników w wymiarze przestrzennym, strukturalnym i czasowym. Bezpośrednim efektem prac jest indywidualny profil potencjału rozwojowego przygotowany dla każdej gminy położonej na obszarze wiejskim Polski. Szczegółowe wyniki oraz ich syntezę przedstawiono również w ujęciu przestrzennym, na mapach, a zaproponowana metoda umożliwia powtarzalność badań i monitorowanie zmian przestrzeni wiejskiej Polski w czasie.

Szczegółowy opis procedury badawczej i zastosowane wskaźniki diagnostyczne znajdują się Raporcie oraz w trzech aneksach (archiwum zip).

Zespół badawczy

Wróć