IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

XXII Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, Instytutem Nauk o Ziemi UŁ, Komitetem Badań Czwartorzędu PAN, Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim zaprasza na konferencję pt. "Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby".

Jest to 22 konferencja z cyklu „Stratygrafia Plejstocenu Polski”. Jej celem jest prezentacja najnowszych osiągnięć dotyczących stratygrafii i paleogeografii rejonu Koliny Płockiej oraz dyskusja nad szeroko rozumianymi zagadnieniami plejstocenu Polski. 

Konferencja odbędzie się w hotelu Agrofarma w Gołaszewie k/Kowala (woj. kujawsko-pomorskie) w dniach 31.08-04.09.2015 r. Weźmie w niej udział ponad 70 naukowców z Polski, Czech i Niemiec. Pierwszego i drugiego dnia konferencji przedstawione zostaną referaty wprowadzające oraz referaty i postery uczestników. W czasie kolejnych trzech dni odbędą się wycieczki terenowe po najważniejszych stanowiskach geologicznych zlokalizowanych w rejonie Kotliny Płockiej. Planowany jest rejs statkiem po zbiorniku włocławskim w celu zapoznania się z budową geologiczną wysoczyzn w otoczeniu Kotliny Płockiej. Streszczenia wystąpień konferencyjnych oraz przewodnik wycieczek zostanie opublikowany w tomie zatytułowanym „Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby” pod redakcją Jarosława Kordowskiego, Piotra Lamparskiego, Stanisława Lisickiego i Małgorzaty Roman.

Wróć