IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Warsaw Regional Forum 2015

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN razem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym zapraszają na konferencję Warsaw Regional Forum 2015 pod hasłem "Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy", która odbędzie się 14-16 października 2015 r. w Warszawie.

Główny temat konferencji będzie koncentrował się wokół takich zagadnień jak wrażliwość, niepewność i odporność terytoriów. Przedmiotem rozważań będą zagrożenia o charakterze ekonomicznym (kryzys globalny), 
środowiskowym, instytucjonalnym i geopolitycznym. Będą one analizowane w różnych skalach przestrzennych na poziomie europejskim, transgranicznym, krajowym, regionalnym, miejskim i lokalnym. Tematyka konferencji wpisuje się we współczesną debatę nad rozwojem przestrzennym w krajach Unii Europejskiej, wiążąc dyskurs akademicki z aktualnie prowadzonymi politykami o wymiarze terytorialnym, w tym zwłaszcza z polityką spójności (m.in. w nawiązaniu do VI Raportu Spójności UE oraz do wyników badań ESPON).

W szczególności zostaną podjęte następujące zagadnienia podczas tegorocznej konferencji:

  • Wrażliwość i odporność miast
  • Odporność środowiska przyrodniczego na zmiany przestrzenne i gospodarcze
  • Rola infrastruktury w rozwoju i bezpieczeństwie regionów 
  • Stabilność rozwoju lokalnego a polityka regionalna i europejska
  • Przekształcenia społeczne a niestabilność rozwoju
  • Zarządzanie publiczne w zróżnicowanych warunkach społeczno-gospodarczych

Zapraszamy na stronę konferencji, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat tego wydarzenia.

Wróć