IGiPZ PAN > Osoby > Projekty
dr hab. Ariel Ciechański
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 309
Telefon +48 226978941
E-mail

Wykształcenie

  • 1998-2002 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku w okresie transformacji gospodarczo-ustrojowej)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (od 2002)

  • 2012 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt.: Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce (1881–2010) w świetle materiałów archiwalnych)
  • 2024 - doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, na podstawie osiągnięcia naukowego: Konsekwencje transformacji systemu pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego w Polsce

Zainteresowania naukowe

  • Geografia transportu
  • Geografia przemysłu
  • Geografia turyzmu
  • Historia techniki

Projekty