IGiPZ PAN > Osoby > Projekty
dr hab. Piotr Gierszewski, prof. IGiPZ
Kierownik Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, Kierownik Stacji terenowej w Dobiegniewie
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

  • 1979-1985 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia i paleogeografia czwartorzędu (praca magisterska pt. Morfogeneza Wzgórz Obkaskich).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1984

  • 1998 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Charakterystyka środowiska  hydrochemicznego wód powierzchniowych zachodniej części Kotliny Płockiej).
  • 2019 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (tytuł osiągnięcia naukowego: Hydromorfologiczne uwarunkowania funkcjonowania geoekosystemu Zbiornika Włocławskiego)
  • 2020 - profesor IGiPZ PAN

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii

  • 2003-2018 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

Geomorfologia dynamiczna, sedymentologia, hydrologia, geochemia środowiska, w tym:

  • hydrologiczne i geomorfologiczno-sedymentologiczne aspekty funkcjonowania  nizinnych zbiorników zaporowych,
  • badania procesów wymiany energii i obiegu materii w geoekosystemach zlewni rzecznych i jeziornych,
  • mechanizmy funkcjonowania i rozwoju systemów korytowych i stokowych w warunkach zróżnicowanej antropopresji oraz w różnych strefach morfoklimatycznych.

Projekty