IGiPZ PAN > Osoby > Publikacje
prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz, prof. emerytowany
Pokój 431
Telefon +48 226978931
E-mail

Wykształcenie

 • 1965-1971 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii (praca magisterska pt. Analiza zmienności przestrzennej runa w strefie kontaktowej dwu fitocenoz).

Przebieg kariery zawodowej

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, 1972-76

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1976

 • 1977 - doktor nauk przyrodniczych w zakresie botaniki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (praca doktorska pt. Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Niziny Północnomazowieckiej oraz klasyfikacja krajobrazów roślinnych tego obszaru).
 • 1991 - doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii fizycznej - biogeografii - geobotaniki (rozprawa habilitacyjna pt. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Bory mieszane i acidofilne dąbrowy).
 • 2010 - profesor nauk o Ziemi.

Zainteresowania naukowe

 • Typologia zbiorowisk leśnych oraz ich charakterystyka siedliskowa i biogeograficzna
 • Biogeografia
 • Kartografia roślinności
 • Typologia krajobrazu i regionalizacja geobotaniczna
 • Dynamika roślinności i monitoring ekologiczny
 • Badania struktury przestrzennej i funkcji ekologicznych roślinności w różnej skali
 • Zastosowanie ekologii roślin i geobotaniki w leśnictwie, planowaniu przestrzennym i ochronie przyrody

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kowalska A., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kozłowska A., Plit J., Pawlicki R., 2017, Historyczne zmiany pokrywy leśnej na pograniczu mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zrównoważonego krajobrazu, Prace Geograficzne, 259, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 402 s.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Solon J., Degórski M., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Zawiska I., Wolski J., 2013, Long-term evolution models of post-agricultural forests, Prace Geograficzne, 240, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 312 s.
 • Matuszkiewicz J., 2002, Zespoły leśne Polski, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 358 s.
 • Matuszkiewicz J., 2001, Zespoły leśne Polski, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 358 s.
 • Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J., 1996, Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. (Synteza), Phytocoenosis, 8., (Seminarium Geobotanicum, 3) Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, Białowieża, 79 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Matuszkiewicz J., Affek A., Zaniewski P., Kołaczkowska E., 2024, Early response of understory vegetation to the mass dieback of Norway spruce in the European lowland temperate forest, Forest Ecosystems, 11, s. 100177.
 • Jabs-Sobocińska Z., Affek A., Matuszkiewicz J., 2022, The list of ancient-forest plant species revisited – Field verification in the Carpathian ancient and recent forests, Forest Ecology and Management, 512, s. 120152.
 • Matuszkiewicz J., Affek A., Kowalska A., 2021, Current and potential carbon stock in the forest communities of the Białowieża Biosphere Reserve, Forest Ecology and Management, 50213 s.
 • Matuszkiewicz J., Grabińska B., 2020, Hunting exploitation of the ungulates, now and in the past – a factor impacting ecosystem services, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 326-338.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2020, Changes in forest cover regarding historical regions and habitat types, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 135-177.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2020, Deforestation and afforestation processes of the Masuria-Kurpie borderland, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 115-134.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2020, Social-ecological analysis – in search of the best criteria for sustainable development, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 391-396.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Grabińska B., 2020, Pressure from wild ungulates upon the forests of the Masuria-Kurpie borderland, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 283-325.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kowalska A., 2020, Assessment of historical changes in landscape sustainability based on selected indirect indicators, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 381-390.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kowalska A., 2020, Forest ecosystems and rural communities – components and indicators of sustainable development, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 356-380.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kozłowska A., Kowalska A., 2020, Potential natural vegetation – the basis for habitat characterisation and its relation to geological substratum and regional variation, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 89-114.
 • Kowalska A., Matuszkiewicz J., Solon J., Kozłowska A., 2017, Indicators of ancient forests in nutrient-deficient pine habitats, Silva Fennica, 51, 1, s. art. id 1684.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2017, Dyspersja lasów bukowych (Fagion sylvaticae) na Pojezierzu Mazurskim – studium przypadku: od rejestracji faktu do interpretacji biogeograficznej, Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 24, 1, s. 17-28.
 • Matuszkiewicz J., 2016, Problemy diagnozy i monitoringu siedlisk przyrodniczych w eutroficznych lasach, [w:] Red. Roman Zielony, Siedliska leśne zmienione i zniekształcone, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, , s. 197-229.
 • Roo-Zielińska E., Matuszkiewicz J., 2016, Ancient and recent (post-agricultural) forest communities as indicators of environmental conditions in north-eastern Poland (Masuria and Kurpie region), Geographia Polonica, 89, 3, s. 287-309.
 • Zaniewski P., Potoczny B., Matuszkiewicz J., 2016, Modelowanie trwałości boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z wykorzystaniem metody powtórzonej chronosekwencji, Sylwan, 160, 5, s. 397-406.
 • Matuszkiewicz J., 2015, Rola wiązów w zespołach roślinnych Polski, [w:] Red. Władysław Bugała, Adam Boratyński, Grzegorz Iszkuło, Wiązy, Nasze Drzewa Leśne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 181-235.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu geobotanicznym, Problemy Ekologii Krajobrazu, 40, s. 85-102.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kowalska A., 2015, Rekolonizacja borówki czernicy w borach sosnowych i mieszanych na gruntach porolnych, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 17, 1, s. 220-235.
 • Matuszkiewicz J., Bielonowska E., Kowalska A., Cariewska N., Baranowski J., Vinogradowa V., Tishkov A., Litvinova E., 2014, Białowieża Forest (NE-Poland) and Valday NP. (NW-Russia) – biogeographical characteristics of eutrophic deciduous forests, Quaestiones Geographicae, 33, 3, s. 111-122.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Grabińska B., 2014, Ocena liczebności łosia na pograniczu mazursko-kurpiowskim w czasach współczesnych i okresach minionych, e-Wiadomości Ekologiczne, 2, s. 15-20.
 • Matuszkiewicz J., 2013, Project report “Models of the long-term evolution of forest phytocoenoses regenerating in post-agricultural areas in varied soil and anthropogenic environments on the border between the Masuria and Kurpie regions, northeastern Poland”, Geographia Polonica, 86, 4, s. 403-405.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., 2013, Differences in plant-species composition, richness and community structure in ancient and post-agricultural pine forests in central Poland, Forest Ecology and Management, 310, s. 567-576.
 • Matuszkiewicz J., Wolski J., Kowalska A., 2013, A map of sequences of ’forest/non-forest states’ over the last 200 years in the borderland between Poland’s Masuria and Kurpie regions, Geographia Polonica, 86, 4, s. 393-402.
 • Matuszkiewicz J., 2012, Charakterystyka siedlisk lądowych PNBT - potencjalna roślinność naturalna, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa, Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy, , s. 155-194.
 • Matuszkiewicz J., 2012, Biogeograficzna charakterystyka obszaru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa, Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy, , s. 13-31.
 • Matuszkiewicz J., Kozłowska A., Solon J., 2012, Lądowe zbiorowiska roślinne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, [w:] Red. Jan M. Matuszkiewicz, Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy, , s. 63-154.
 • Solon J., Matuszkiewicz J., 2012, Waloryzacja szaty roślinnej PNBT, [w:] Red. Jan M. Matuszkiewicz, Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy, , s. 396-419.
 • Matuszkiewicz J., 2011, Changes in the forest associations of Poland's Białowieża Primaeval Forest in the second half of the 20th century, Czas. Geogr., 82, z. 1/2, s. 69-105.
 • Matuszkiewicz J., 2010, Geobotaniczna analiza specyfiki regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Red. Hanna Ratyńska, Barbara Waldon, Ciepłolubne murawy w Polsce - stan zachowania i perspektywy ochrony, Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 11-43.
 • Matuszkiewicz J., 2008, Bogactwo inwentarza zespołów roślinnych w krainach geobotanicznych Polski, [w:] Red. Sławomir Kaczmarek, Krajobraz i bioróżnorodność, Wydaw. UKW, Bydgoszcz, , s. 82-105.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., 2008, Różnorodność leśnych zespołów roślinnych, siedlisk i krajobrazów, [w:] Red. Andrzej Grzywacz, Zasoby przyrodnicze polskich lasów, Polskie Towarzystwo Leśne, Cedzyna k. Kielc, , s. 5-21.
 • Solon J., Matuszkiewicz J., 2008, Zmiany typów fitosocjologicznych lasów: kierunki, przyczyny i możliwości przeciwdziałania, [w:] Red. Sławomir Mazur, Henryk Tracz, Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie. VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Rogów, 15-16 listopada 2007, Wydaw. SGGW, Warszawa, , s. 56-66.
 • Andrzejewska M., Baranowski M., Kowalska A., Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., Rusztecka M., Solon J., 2007, Development of a geo-discussion panel as a tool for public participation in Poland, [w:] Ed. Adri van den Brink, Ron van Lammeren, Rob van de Velde, Silke Daene, Imaging the future. Geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe, Mansholt Publication Series, 3, Wageningen Academic Publishers, Wageningen, , s. 65-73.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Zmiany w zbiorowiskach borów sosnowych w rezerwacie "Czarnia" w Puszczy Kurpiowskiej, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 165-176.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Ewolucja zbiorowisk borów suchych i świeżych na gruntach porolnych w nadleśnictwie Wielbark, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 143-165.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Ogólne kierunki zmian w zbiorowiskach leśnych Polski, ich przyczyny oraz prognoza przyszłych kierunków rozwojowych, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 555-816.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Zmiany w subborealnych świerczynach na kresowych stanowiskach na Pojezierzu Mazurskim, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 134-142.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Geobotanical identification of the development tendencies in forest associations in the regions of Poland - a synthetic survey, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 817-848.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Bory świerkowe Masywu Śnieżnika Kłodzkiego - zmiany po 50 latach, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 397-410.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Analiza zmian w borach nadmorskich na Pobrzeżu Słowińskim od czasu badań Teofila Wojterskiego, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 35-59.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Analiza zmian w buczynach i acydofilnych lasach bukowo-dębowych w nadleśnictwie Kartuzy, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 59-96.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Przemiany zbiorowisk borów świeżych i wilgotnych w Borach Lublinieckich pomiędzy 1963 a 2003 rokiem., [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 386-396.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Przemiany borów suchych i świeżych w zachodniej części Borów Tucholskich, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 96-116.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Zagadnienia wstępne, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 17-34.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Zmiany w grądach, borach mieszanych i łęgach jesionowo-olszowych Puszczy Białowieskiej, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 197-290.
 • Matuszkiewicz J., 2007, Zmiany w dąbrowach świetlistych leśnictwa Korytów koło Żyrardowa, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 343-354.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2007, Zmiana charakterystyki jedliny wyżynnej (Abietetum polonicum) w Górach Świętokrzyskich od czasu badań Seweryna Dziubałtowskiego i Romana Kobendzy, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 354-370.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Solon J., 2007, Prognostic vegetation maps for evaluating hydro-egnineering project impact on vegetation in the Vistula River valley, [w:] Ed. Tomasz Okruszko, Edward Maltby, Jan Szatyłowicz, Dorota Świątek, Wiktor Kotowski, Wetlands: monitoring, modelling and management, Taylor & Francis, London etc., , s. 71-76.
 • Matuszkiewicz J., Lorens B., 2007, Przemiany borów sosnowych w Roztoczańskim Parku Narodowym w ciągu półwiecza, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski, Monografie, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 371-386.
 • van der Sluis T., Romanowski J., Matuszkiewicz J., Bouwma I., 2007, Comparison of scenarios for the Vistula River, Poland, [w:] Ed. Sun-Kee Hong, Nobukazu Nakagoshi, Bojie Fu, Yukihiro Morimoto, Landscape ecological applications in man-influenced areas. Linking man and nature systems, Springer, Berlin, , s. 417-433.
 • Matuszkiewicz J., 2007 (dr.2006), Kartowanie roślinności, [w:] Red. Andrzej Richling, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. Wyd 2 popr s243-271.
 • Matuszkiewicz J., 2006, The map of potential natural vegetation as a source of knowledge on the Holocene history of the Vistula river valley, Geographia Polonica, 79, 1, s. 95-111.
 • Matuszkiewicz J., 2006, Poland's flora and fauna, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 77-92.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., 2006, Forecasting of states of ecosystems in protected areas on the basis of a comprehensive digital vegetation map (as exemplified by Poland's Bory Tucholskie National Park), Geographia Polonica, 79, 1, s. 65-94.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2005, Decription of the Vistula Valley, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 78-84.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Solon J., 2005, Regional development scenarios, [w:] Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, , s. 25-34.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Romanowski J., Kowalczyk K., 2005, Historical analysis, [w:] Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, , s. 79-90.
 • Matuszkiewicz J., Romanowski J., 2005, Agrobiodiversity, [w:] Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, , s. 91-96.
 • Matuszkiewicz J., Romanowski J., Kowalska A., Kowalczyk K., 2005, Description of the Vistula Valley, [w:] Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, , s. 13-23.
 • Matuszkiewicz J., 2003, Charakterystyka Puszczy Kampinoskiej na tle geobotanicznego podziału Polski, [w:] Red. nauk. Roman Andrzejewski, Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 217-225.
 • Matuszkiewicz J., 2003, Potencjalna roślinność naturalna i potencjalne fitokompleksy krajobrazowe, [w:] Red. nauk. Roman Andrzejewski, Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, , s. 227-258.
 • Matuszkiewicz J., Rutkowski L., 2003, Charakterystyka geobotaniczna Zaborskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Maciej Przewoźniak, Zaborski Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i współistnienia z Parkiem Narodowym "Bory Tucholskie". Praca zbiorowa, Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego, 9, Wydaw. "Marpress", Gdańsk, , s. 67-104.
 • Matuszkiewicz J., 2001, Zróżnicowanie zasięgów geograficznych zespołów leśnych Polski, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 263-295.
 • Matuszkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., 2001, Walory przyrodnicze doliny Wisły w Warszawie - bariera rozwoju czy szansa na rozwój zrównoważony, [w:] Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz, Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac, Prace Geograficzne, 180, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 83-105.
 • Matuszkiewicz J., Łonkiewicz B., Kliczkowska A., Hildebrand R., 2001, Mikroregionalizacja przyrodniczo-leśna Polski na podstawach geobotanicznych, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 215-229.
 • Matuszkiewicz J., 2000, Ocena wartości przyrodniczej międzywala Wisły na odcinku warszawskim, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Dokumentacja Geograficzna, 19, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 159-182.
 • Matuszkiewicz J., 2000, Założenia kompleksowych badań przyrodniczych międzywala Wisły na odcinku warszawskim, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Dokumentacja Geograficzna, 19, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-15.
 • Matuszkiewicz J., Chojnacki J., Kozłowska A., Plit J., Roo-Zielińska E., 2000, Zróżnicowanie typologiczno-przestrzenne i dynamiczne roślinności obszaru międzywala Wisły na odcinku warszawskim, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Dokumentacja Geograficzna, 19, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 31-75.
 • Matuszkiewicz J., Kozłowska A., 2000, "Orchodaceous" beech forests in the Góry Krowiarki range (Eastern Sudetic Mountains), Fragm. Flor. Geobot., 45, nr 1/2373-391 : fot.
 • Matuszkiewicz J., Werner P., 2000, Kompleksowa mapa roślinności i waloryzacji przyrodniczej warszawskiego odcinka międzywala Wisły w wersji numerycznej, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Dokumentacja Geograficzna, 19, PAN IGiPZ, Warszawa, 183-190 + 1 CD ROM.
 • Matuszkiewicz J., 1999, Prognozy i waloryzacje przyrodnicze skutków różnych wariantów zagospodarowania hydrotechnicznego Wisły, [w:] Red. Marek Kucharczyk, Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek Europy. Międzynarodowa konferencja z okazji 20-lecia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Kazimierz Dolny, 1-4 września 1999 r. Materiały konferencji, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 165-172.
 • Matuszkiewicz J., 1999, Charakterystyka przyrodnicza doliny Wisły środkowej, Gosp. Wodna, 59, nr 10, s. 347-356.
 • Matuszkiewicz J., 1998, Charakterystyka przestrzennych kompleksów siedliskowych okolic Słupna na podstawie mapy potencjalnej roślinności naturalnej, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały. T.1. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w dorzeczu Słupianki pod Płockiem, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, , s. 15-20.
 • Matuszkiewicz J., Plit J., 1997, Mapa współczesnej dynamiki roślinności doliny Wisły i możliwości prognozowania przekształceń środowiska na jej podstawie, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 53-56.
 • Matuszkiewicz J., 1996, Stan i znaczenie nizinnych lasów liściastych, [w:] Red. nauk. Bogdan Łonkiewicz, Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce. Praca zbiorowa, Fundacja IUCN, Warszawa, , s. 99-111.
 • Matuszkiewicz J., 1996, Rola wybranych typów lasu w zachowaniu różnorodności biologicznej, [w:] Red. nauk. Bogdan Łonkiewicz, Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce. Praca zbiorowa, Fundacja IUCN, Warszawa, , s. 75-84.
 • Matuszkiewicz J., 1996, Stan i znaczenie lasów nadrzecznych, [w:] Red. nauk. Bogdan Łonkiewicz, Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce. Praca zbiorowa, Fundacja IUCN, Warszawa, , s. 85-99.
 • Matuszkiewicz J., Plit J., 1996, Przeglądowa mapa roślinności naturalnej Polski w skali 1:300.000, Pol. Przegl. Kartogr., 28, nr 1, s. 3-8.
 • Matuszkiewicz J., Chojnacki J., Nienartowicz A., Ratyńska H., Szańkowski M., Szwed W., 1995, W sprawie opracowania ujednoliconego systemu gromadzenia danych geobotanicznych w Polsce, Wiad. Botan., 39, nr 3/4, s. 19-26.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Kozubek E., Bochenek Z., 1995, Roślinność, [w:] Red. Ewa Gacka-Grzesikiewicz, Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan - funkcjonowanie - zagrożenia, Fundacja IUCN Poland, Warszawa, , s. 59-75.
 • Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz J., 1995, Zur Syntaxonomie der Waldgesellschaften im Nationalpark Oulanka, Nordost Finnland, Aquilo Ser. Bot., 35, s. 1-29.
 • Matuszkiewicz J., Matuszkiewicz W., 1994, Przeglądowa mapa potencjalnej roślinności naturalnej okolic Warszawy, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 71-86.
 • Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz J., 1994, Zbiorowiska leśne w Parku Narodowym Oulanka (Północna Finlandia), Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Marek Degórski, Aniela Matuszkiewicz, Jan M. Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 25, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 45-77.
 • Matuszkiewicz J., 1993, Geobotaniczna analiza potrzeb i możliwości działań dla ochrony roślinności i krajobrazu doliny środkowej Wisły, [w:] Red. Ludwik Tomiałojć, Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, , s. 61-68.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Jabs-Sobocińska Z., Affek A., Matuszkiewicz J., 2022, Extent and species composition of forests developed after 1940s- human displacement in the NE Carpathians, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 115.
 • Solon J., Matuszkiewicz J., 2017, Regionalizacja fizycznogeograficzna a regionalizacja geobotaniczna – czy możliwe jest uzgodnienie podziałów regionalnych?, [w:] Red. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda, Materiały Konferencyjne XXII seminarium krajobrazowego „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”, Uniwerytet Śląski, Sosnowiec, , s. 17-19.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kębłowska A., 2016, Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych, Seminarium naukowe "Wyniki inwentaryzacji i monitoringu przyrody ożywionej i nieożywionej parku zrealizowanych w ramach projektu NFOŚiGW", Centrum Edukacji KPN, Izabelin, , s. 4-5.
 • Belonovskaya E., Krenke A., Tishkov A., Tsarevskaya N., Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2015, Conservation of the old-agrarian landscapes for the high biodiversity sustention, Geography, Culture and Society for our future Earth. International Geographical Union Regional Conference, 17-21 August 2015, Moscow, Russia. Book of Abstracts, International Geographical Union, Moscow, , s. 30.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., 2012, Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland, Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012, University College, Cork, , s. 93.
 • Kowalska A., Matuszkiewicz J., 2011, Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki - strefa podmiejska Warszawy, Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 30.06-02.07.2011. Materiały konferencyjne, Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej. Instytut Biologii Roślin UWr; Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział Wrocławski, Wrocław, , s. 51.
 • Matuszkiewicz J., 2009, Spadek różnorodności zbiorowisk leśnych Polski w następstwie wycofywania się roślin siedlisk otwartych z lasów - efekt regeneracji lasów po ustąpieniu presji pasterskiej, Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony - warsztaty geobotaniczne. Ogólnopolska konferencja, Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009 r. Program konferencji, streszczenia referatów i plakatów, UŁ, Łódź, , s. 27.
 • Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Solon J., 2007, Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 47-48.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Romanowski J., 2007, Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, Urbanista, nr 5, s. 18-24.
 • Kowalczyk K., Romanowski J., Matuszkiewicz J., 2005, Evaluation of ecological consequences of Vistula Valley renaturalization, 17th Conference of the Society for Ecological Restoration International, 4th European Conference on Ecological Restoration, 12-18 September 2005, Zaragoza, Spain, [b.w.], Zaragoza, , s. 213.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Solon J., 2005, Prognostic, vegetation maps in the evaluatio of an impact of hydro engineering measurements in the Vistula valley, W3M Conference for wetlands: monitoring, modelling, management, Wierzba, 22-25 September 2005. Programme and abstracts, Warsaw Agricultural University Press, Warsaw, , s. 50.
 • Matuszkiewicz J., Romanowski J., 2005, Introduction, [w:] Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, , s. 9-12.
 • Breymeyer A., Degórski M., Kozłowska A., Matuszkiewicz J., Biegański L., 2004, Chronić czy pielęgnować [dyskusja], Urbanista, nr 6, s. 22-24.
 • Matuszkiewicz J., 2002, Zespoły leśne Polski [streszczenie], Działalność Nauk., 13, s. 123-124.
 • Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., 2001, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Działalność Nauk., 11, s. 146-147.
 • Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., 2000, Od Redaktorów, [w:] Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska, Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew), Dokumentacja Geograficzna, 19, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5.

Mapy, atlasy

 • Matuszkiewicz J., Wolski J., 2023, Potencjalna roślinność naturalna Polski (wersja wektorowa), Warszawa, mapa wektorowa
 • Matuszkiewicz J., Kębłowska A., Kowalska A., Deręgowska A., Otręba A., Kołaczkowska E., Ciurzycki W., Popkiewicz P., Mędrzycki P., Zaniewski P., Truszkowska E., Torzewski K., Kamola P., 2015, Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna, Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 1 s.
 • Matuszkiewicz J., Wolski J., Kowalska A., 2014, Mapa sekwencji stanów "las - nie las" [1 mapa], [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.3, ESRI Polska, Warszawa, , s. 74-75.
 • Matuszkiewicz J., 2006, Roślinność potencjalna, Internetowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, 1 mapa http//maps.igipz.pan.pl/atlas].
 • Matuszkiewicz J., Solon J., 2001, [Mapy], Elektroniczny Atlas Środowiska Polski, GRID, Warszawa, 3 mapy.
 • Matuszkiewicz J., 2000, Potencjalna roślinność naturalna, Komputerowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa, (1 mapa).
 • Faliński J., Jasnowski M., Matuszkiewicz J., 1995, Arkusz 1: Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Litewskie, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Kępczyński K., Matuszkiewicz J., Ćwikliński E., Jasnowski M., Markowski S., Olaczek R., Wojterska H., Wojterska M., Wojterski T., 1995, Arkusz 5: Pojezierze Wielkopolskie i Pojezierze Chełmińsko - Dobrzyńskie, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Matuszkiewicz J., 1995, Arkusz 12: Sudety Wschodnie (1 mapa) + Regiony Geobotaniczne. Skala 1:2.500.000 (1 mapa), [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Matuszkiewicz J., Faliński J., Fazlejew A., Jasnowski M., Solińska-Górnicka B., 1995, Arkusz 4: Nizina Północnomazowiecka, Nizina Północnopodlaska i Nizina Południowopodlaska, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Matuszkiewicz J., Kozłowska A., Leszczyńska M., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz W., Wojterska H., Wojterska M., Wojterski T., 1995, Arkusz 9: Nizina Śląska, Pogórze Zachodniosudeckie i Sudety Zachodnie, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Olaczek R., Celiński F., Kozłowska A., Kostrowicki A., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz J., Matuszkiewicz W., Wika S., Wojterska H., Wojterska M., Wojterski T., 1995, Arkusz 8: Wzniesienia Południowomazowieckie i Wyżyna Środkowomałopolska, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Solińska-Górnicka B., Chojnacki J., Fazlejew A., Kostrowicki A., Kozłowska A., Kwolczak J., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J., Olaczek R., Plit J., 1995, Arkusz 7: Nizina Południowopodlaska i Wyżyna Lubelska, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Wojterski T., Matuszkiewicz J., Kozłowska A., Jasnowski M., 1995, Arkusz 2: Pobrzeże Gdańskie i Pojezierze Wschodniopomorskie, [w:] Kier. i red. nauk. Władysław Matuszkiewicz i in, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. Skala 1:300.000, WZ Kart., Warszawa, , s. ark cm 99x68.
 • Matuszkiewicz J., 1994, Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 42.5 (2 mapy).

Prace popularno-naukowe

 • Matuszkiewicz J., 2009, Świat roślin i zwierząt, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 73-85.
 • Matuszkiewicz J., 2004, [75 haseł współautorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.19-24, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Matuszkiewicz J., 2003, [77 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Matuszkiewicz J., 2002, [Udział w opracowaniu 50 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Matuszkiewicz J., 2001, Świat roślin, czyli bogactwo różnorodności, [w:] Red. W. Kuczyński, Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, Wydaw. United Publishers & Production, Warszawa, , s. 752-755.
 • Matuszkiewicz J., 2001, [Udział w opracowaniu 52 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.2-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,