SKŁAD OSOBOWY


dr Andrzej Affek
Zakład Geoekologii i Klimatologii, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 431
Telefon +48 226978931
E-mail

Wykształcenie

 • 2002-2008 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP), główny kierunek: psychologia (praca magisterska pt. Religijność małżonków a jakość ich związku).
 • 2007-2008 - Akademia Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji, specjalizacja: służba zagraniczna (dyplom ukończenia).
 • 2009-2014 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2009

 • 2014 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt. Zależności między pokryciem terenu a własnością gruntów na tle uwarunkowań przyrodniczych w zlewni górnego Wiaru w ciągu ostatnich 230 lat)
 • od 2014 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

 • Interdyscyplinarne podejście do badania relacji człowiek-środowisko
 • Ekologia krajobrazu
 • Dynamika struktur przestrzennych (m.in. roślinności, własności gruntów)
 • Polskie Karpaty Wschodnie – przekształcenia krajobrazu i trwałość dawnych układów przestrzennych
 • Metodologia i metodyka badań, w tym:
 1. modelowanie zależności, zjawisk i procesów,
 2. analizy statystyczne danych przestrzennych,
 3. psychometria i badania ankietowe,
 4. HGIS – GIS Historyczny,
 5. naziemne i lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2012-2013 - Stypendium przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”.
 • 2014 – wyróżnienie rozprawy doktorskiej przyznane przez Radę Naukową IGiPZ PAN.
 • 2016 - Dyplom im. Eugeniusza Romera przyznany przez Komitet Nauk Geograficznych PAN za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii fizycznej.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2008 - członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 2011-2014 – przedstawiciel doktorantów IGIPZ PAN do Rady Naukowej IGIPZ PAN i na Zebranie Ogólne Doktorantów PAN
 • 2011-2014 – członek Samorządu Doktorantów PAN
 • od 2013 – członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu

Inna działalność

Udział w konferencjach i seminariach naukowych (wybór)

 • 2002-2008 - udział w kilkunastu konferencjach naukowych o tematyce psychologicznej organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Wydział Psychologii UW, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii.
 • 2010 - XII Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Niematerialne wartości krajobrazu kulturowego, UMCS, 29-30.09.2010 r., Lublin (poster pt. Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej rusińskiej wsi Borysławka).
 • 2010; 2011 - Białowieskie Seminaria Geobotaniczne, Białowieża.
 • 2011 - XIV Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego, IGiPZ PAN, 14-15.10.2011r., Warszawa (referat pt. Geometryczna korekcja map historycznych z zastosowaniem GIS).
 • 2011 - IV Międzynarodowa Konferencja Programu UNESCO Pamięć Świata, Kultura-Pamięć-Tożsamość, UNESCO, 18-21.05.2011 r., Warszawa.
 • 2011 - Międzynarodowa konferencja Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu Four dimensions of landscape, Uniwersytet Warszawski, 15-17.09.2011 r. (referat pt. Landscape continuity versus landscape transformation: a case study in the Wiar River catchment, Polish Carpathians 1780-2000).
 • 2012 - XV International Conference of Historical Geographers, Uniwersytet Karola w Pradze, 6-10.08.2012, Praga, Czechy (referat pt. Land cover dynamics in the marginal hilly landscape over the past 220 years).
 • 2013 – FORECOM International Conference Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, IGiGP UJ; Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL), 6-8.03.2013 r., Kraków (referat pt. Landscape structure and patterns of land cover change in the Sanok-Turka Mountains, Polish Carpathians (1780-2000)).
 • 2013 - IALE European Congress Changing European Landscapes: Landscape ecology, local to global, IALE Europe, 09-12.09.2013 r., Manchester, Wielka Brytania (poster pt. Land cover dynamics in the marginal hilly landscape over the last 230 years (case study from the Polish Eastern Carpathians).
 • 2014 - Ogólnopolska konferencja naukowa Krajobraz z komputera: Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie, IGiPZ PAN i PAEK, 17-20.09.2014 r., Bobrowa (referaty pt. Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej; Laserowy skaning lotniczy (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu – nowe możliwości i pułapki).
 • 2014 - ECOSERV 2014 - III Ogólnopolskie sympozjum naukowe Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych, UAM, 25-26.09.2014 r., Poznań (referat pt. Korzystanie z dobrodziejstw przyrody – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów).
 • 2014 - Ogólnopolska konferencja naukowa HGIS Day Lublin 2014, KUL, 19.11.2014 r., Lublin (referat zamawiany pt. Zastosowanie GIS w kalibracji map dawnych).
 • 2015 - Sensing the Past - New Approaches to European Landscapes, Roman-Germanic Commission of the German Archaeological Institute, 24-26.02.2015 r., Frankfurt nad Menem, Niemcy.
 • 2015 - XVIII Interdyscyplinarne Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa, KNG, PTG, IGiPZ PAN, 26-27.03.2015 r., Warszawa (referat pt. Skutki krajobrazowe przerwania ciągłości osadnictwa).
 • 2015 - Ogólnopolska konferencja naukowa Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku, UJ, PAEK, TPN, 8-11.04.2015 r., Bukowina Tatrzańska (referat pt. Wywiad swobodny jako terenowa metoda badawcza w studiach krajobrazowych).
 • 2015 - 9th IALE World Congress, International Association for Landscape Ecology, 5-10.07.2015 r., Portland, Oregon, USA (referaty pt. Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services; Cultural heritage recorded in the relief of the landscape abandoned by people - old shapes, new functions).
 • 2015 - 11th International Conference on Archaeological Prospection, IAiE PAN, 15-19.09.2015 r., Warszawa (referat pt. Exploring past Carpathian landscape: the application of LiDAR and archival cadastral maps).

Kursy, szkolenia

 • 2009-2010 - Kurs Modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych, Wszechnica GIS, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • 2011 - Warsztaty geograficzne GIS – teledetekcja środowiska, Instytut Geoekologii Geoinformacji UAM, 13-17.06.2011 r., Poznań.
 • 2011 - Kurs statystyki, IGPIZ PAN, 11.02-15.04.2011 r., Warszawa.
 • 2013 - IALE Europe PhD course European Landscapes in Transition: the Interplay between Local and Global Drivers, 7-16.09.2014 r., Manchester i Peak District, Wielka Brytania.
 • 2013 - Warsztaty Globalny System Pozycjonowania w teorii i praktyce badawczej, IGiPZ PAN, Geotronics Polska, 14-15.10.2013 r., Szymbark.
 • 2013 - Warsztaty Naziemne Skanowanie Laserowe w teorii i praktyce badawczej, IGiPZ PAN, Laser 3D, RIEGL Laser Measurement Systems, 16-20.10.2013 r., Szymbark.
 • 2014 - Szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), GUGiK, Progea Consulting, ESRI Polska, 5-7.11.2014 r., Warszawa.

Badania terenowe

 • 2009-2010 – Kurpie - kartowanie potencjalnej roślinności naturalnej oraz zdjęcia fitosocjologiczne
 • 2009-2015 - Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie - kwerenda w lokalnych archiwach i urzędach, rozpoznanie stanu zachowania historycznych układów przestrzennych, wywiady z mieszkańcami
 • 2011 - Wyżyna Lubelska, Roztocze, Kotlina Sandomierska, Pogórze Przemyskie - identyfikacja zbiorowisk leśnych i stepowych oraz porównanie ich składu gatunkowego na terenach porolnych i od dawna pokrytych lasem
 • 2014 – Biebrzański Park Narodowy - szacowanie biomasy roślinności torfowiskowej przy pomocy naziemnego skanowania laserowego
 • 2014-2015 – Suwalszczyzna - rozpoznanie stanu środowiska przyrodniczego, kwerenda w lokalnych urzędach, ankietowanie na temat korzystania z dobrodziejstw przyrody metodą door-to-door

Wybrane prace niepublikowane

 • Affek A., 2012, Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego, IGiPZ PAN, Warszawa, 30 s. [dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej]. 
 • Affek A., 2012, Metodyka prognozowania informacji o zasobach danych umożliwiająca wyliczenie wskaźników dla tematu „Zagospodarowanie przestrzenne” dla całej Polski, IGIPZ PAN, Warszawa, 11 s. (plus 4 załączniki analityczne z mapami, wykresami i tabelami o łącznej objętości 252 stron) [dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej].
 • Affek A., 2015, Recenzja operatu ochrony wartości kulturowych do planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiPZ PAN, Warszawa, 6 s. [http://krokus.tpn.pl/du/recenzja1/pliki/rec1/pliki/25_Kultura_rec.pdf]
 • Affek A., 2015, Recenzja wykazu gruntów i użytków w granicach obszaru TPN (tom I i II) do planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiPZ PAN, Warszawa, 7 s. [http://krokus.tpn.pl/du/recenzja1/pliki/rec1/pliki/01_Ewidencja_rec.pdf]
 • Affek A., 2015, Ocena prawidłowości wykonania map, baz i warstw geometrycznych do planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiPZ PAN, Warszawa, 4 s. [http://krokus.tpn.pl/du/recenzja1/pliki/rec1/pliki/00%20i%2032_Geobaza%20i%20Ortofotomapa_rec.pdf]

Inne zainteresowania

 • Instruktor i wykładowca na kursach przewodników górskich SKPB Warszawa.
 • Przewodnik beskidzki kl. III, obszar uprawnień: Beskidy Wschodnie.
 • Pszczelarz, członek Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Solon Jerzy, Regulska Edyta, Affek Andrzej (red.): Współczesne metody badań krajobrazu. Warszawa: IGiPZ PAN; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 2014 - 244 s. (Problemy Ekologii Krajobrazu; 38)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Affek Andrzej: Land ownership as a key determinant in long-term landscape dynamics. [w]: Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, cultural legacy and conservation. International scientific conference 20-22 September 2017, University of Rzeszów, Poland and 23-25 September 2017, Bukk National Park, Hungary. Red. Andrzej Bobiec, Paweł Czarnota, Agata Ćwik. Rzeszów: University of Rzeszów, Publishing house AMELIA Aneta Siewiorek, 2017 - s. 43.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Ecosystem potentials to provide services in the view of direct users. [w]: IALE 2017 European Congress: from pattern and process to people and action. Ghent, 12-15 September 2017. Ghent: IALE Europe, 2017 - 1 s.
 • Affek Andrzej: Indicators of ecosystem potential for pollination and honey production. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 32.
 • Affek Andrzej: Dane wysokościowe jako wsparcie w badaniach dziedzictwa kulturowego Karpat Wschodnich. Warszawa: GUGiK, IGiPZ PAN, 2016 - 2 s.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Affek Andrzej, Michalski Radosław: Modern mechanized logging as a threat to sustainable use of natural and cultural resources in the Carpathians. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 90-91.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Affek Andrzej: Cultural heritage recorded in the relief of the landscape abandoned by people – old shapes, new functions. [w]: Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA. Portland: IALE, 2015 - 1 s.
 • Affek Andrzej: Wywiad swobodny jako terenowa metoda badawcza w studiach krajobrazowych. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK; IGiGP UJ, 2015 - s. 7.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services. [w]: Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA. Portland: IALE, 2015 - 1 s.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 80.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej: The ability of forest ecosystems to provide goods and services in view of local community. [w]: Sustaining ecosystem services in forest landscapes. IUFROLE WG Conference in Tartu, Estonia, 2015. Book of abstracts. Compiled by Tiia Lillemaa, Urmas Peterson, Ajith Perera. Tartu: IUFRO Landscape Ecology Working Group Conference, 2015 - s. 87.
 • Affek Andrzej: Laserowy skaning lotniczy (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu – nowe możliwości i pułapki. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 7.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Degórski Marek: „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów. [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - s. 17.
 • Affek Andrzej, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 8-9.
 • Affek Andrzej: Land cover dynamics in the marginal hilly landscape over the last 230 years (a case study from Polish Eastern Carpathians). [w]: Changing European Landscapes. Landscape ecology, local to global. Manchester 9-12 September 2013. Manchester: IALE, 2013 - 1s.
 • Affek Andrzej: Landscape structure and patterns of land cover change in the Sanok-Turka Mountains, Polish Carpathians (1780-2000). [w]: FORECOM Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, 6-8.03.2013, Kraków, Poland. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland; Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, 2013 - s. 4.
 • Affek Andrzej: Land use dynamics in the marginal hilly landscape over the last 230 years (a case study of former Polish-Ukrainian ethnic borderland). [w]: XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia Charles University in Prague, Faculty of Science. Book of Abstracts. Ed. Pavel Chromy et al. Prague: Czech Geographical Society, 2012 - s. 111-112.
 • Affek Andrzej: Geometryczna korekcja map historycznych z zastosowaniem GIS. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 7.
 • Affek Andrzej: Landscape continuity versus landscape transformation: a case study in the Wiar River catchment, Polish Carpathians (1780-2000). [w]: Four dimensions of landscape. International Conference, Warsaw, 15-17.09.2011. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw, Polish Association for Landscape Ecology, 2011 - s. 31.
 • Affek Andrzej: Próby zagospodarowania zlewni górnego Wiaru od roku 1950 w kontekście idei rozwoju zrównoważonego. [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 19.
 • Affek Andrzej: Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej rusińskiej wsi Borysławka. [w]: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Materiały XII Interdyscyplinarnego Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin - Łęczna 29-30 września 2010. Red. Sebastian Bernat. Lublin: Zakład Ochrony Środowiska INoZ UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 11-12.