IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Andrzej Affek, prof. IGiPZ
Zakład Geoekologii, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 431
Telefon +48 226978931
E-mail

Wykształcenie

 • 2002-2008 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP)
 • 2007-2008 – Akademia Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji
 • 2009-2014 – studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2009

 • 2014 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt. Zależności między pokryciem terenu a własnością gruntów na tle uwarunkowań przyrodniczych w zlewni górnego Wiaru w ciągu ostatnich 230 lat)
 • 2023 - doktor habilitowany nauk o Ziemi i środowisku (tytuł osiągnięcia naukowego: Potencjał środowiska przyrodniczego do świadczenia usług ekosystemowych)
 • 2023 - profesor IGiPZ PAN

Uniwersytet Wisconsin-Madison

 • 2019.08-12 – postdoctoral honorary fellow w SILVIS Lab, Department of Forest and Wildlife Ecology

Zainteresowania naukowe

 • Interdyscyplinarne podejście do badania relacji człowiek-środowisko
 • Ekologia krajobrazu, w tym badania percepcji społecznej
 • Świadczenia ekosystemowe: ujęcie potencjałowe, usługa zapylania, trzmiele
 • Dynamika struktur przestrzennych (m.in. roślinności, własności gruntów)
 • Polskie Karpaty Wschodnie – przekształcenia krajobrazu i trwałość dawnych układów przestrzennych
 • Metodologia i metodyka badań, w tym:
 1. modelowanie zależności, zjawisk i procesów,
 2. analizy statystyczne danych przestrzennych,
 3. psychometria i badania ankietowe,
 4. HGIS – GIS Historyczny,
 5. naziemne i lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2012-2013 – Stypendium dla doktorantów przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • 2014 – wyróżnienie rozprawy doktorskiej przyznane przez Radę Naukową IGiPZ PAN.
 • 2015 – Distinguished Foreign Scholar Travel Award przyznana przez International Association for Landscape Ecology.
 • 2016 – Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing przyznany przez Elsevier.
 • 2016 – Dyplom im. Eugeniusza Romera przyznany przez Komitet Nauk Geograficznych PAN za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii fizycznej.
 • 2018 – Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznana przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za wybitne osiągnięcia naukowe, humanistyczną postawę, szerokie horyzonty, umiejętność przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
 • 2019 – Stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wyjazd naukowy na semestr zimowy 2019 do SILVIS Lab, Department of Forest and Wildlife Ecology, University of Wisconsin-Madison, USA (program im. Bekkera).
 • 2020-2022 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
 • 2020 – I nagroda w XXXVI Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego (promotor pracy).
 • 2023 – 1. miejsce w konkursie na najlepszy poster na IALE 2023 World Congress w Nairobi, Kenia.