SKŁAD OSOBOWY


dr Andrzej Affek
Zakład Geoekologii i Klimatologii, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 431
Telefon +48 226978931
E-mail

Wykształcenie

 • 2002-2008 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMaP)
 • 2007-2008 - Akademia Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji
 • 2009-2014 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2009

 • 2014 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt. Zależności między pokryciem terenu a własnością gruntów na tle uwarunkowań przyrodniczych w zlewni górnego Wiaru w ciągu ostatnich 230 lat)
 • od 2014 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

 • Interdyscyplinarne podejście do badania relacji człowiek-środowisko
 • Ekologia krajobrazu, w tym badania percepcji społecznej
 • Świadczenia ekosystemowe: ujęcie potencjałowe, usługa zapylania, trzmiele
 • Dynamika struktur przestrzennych (m.in. roślinności, własności gruntów)
 • Polskie Karpaty Wschodnie – przekształcenia krajobrazu i trwałość dawnych układów przestrzennych
 • Metodologia i metodyka badań, w tym:
 1. modelowanie zależności, zjawisk i procesów,
 2. analizy statystyczne danych przestrzennych,
 3. psychometria i badania ankietowe,
 4. HGIS – GIS Historyczny,
 5. naziemne i lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2012-2013 - Stypendium przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”.
 • 2014 – wyróżnienie rozprawy doktorskiej przyznane przez Radę Naukową IGiPZ PAN.
 • 2015 – Distinguished Foreign Scholar Travel Award przyznana przez International Association for Landscape Ecology.
 • 2016 - Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing przyznany przez Elsevier.
 • 2016 - Dyplom im. Eugeniusza Romera przyznany przez Komitet Nauk Geograficznych PAN za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii fizycznej.
 • 2018 - Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznana przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za wybitne osiągnięcia naukowe, humanistyczną postawę, szerokie horyzonty, umiejętność przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2011 – członek z wyboru Rady Naukowej IGiPZ PAN (do 2014 jako przedstawiciel doktorantów, od 2014 jako przedstawiciel adiunktów)
 • od 2013 – członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu i IALE International
 • od 2017 – członek Zarządu (Executive Committee) Europejskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (IALE-Europe)
 • od 2017 – Skarbnik Europejskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (IALE-Europe)

Inna działalność

Udział w konferencjach i seminariach naukowych (wybór)

 • 2010, 2011, 2015 - Seminaria Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin, Warszawa.
 • 2010, 2011, 2016 - Białowieskie Seminaria Geobotaniczne, Białowieża.
 • 2011 - IV Międzynarodowa Konferencja Programu UNESCO Pamięć Świata, Kultura-Pamięć-Tożsamość, UNESCO, 18-21.05.2011 r., Warszawa.
 • 2011 - Międzynarodowa konferencja PAEK Four dimensions of landscape, Uniwersytet Warszawski, 15-17.09.2011 r., Warszawa (referat pt. Landscape continuity versus landscape transformation: a case study in the Wiar River catchment, Polish Carpathians 1780-2000).
 • 2012 - XV International Conference of Historical Geographers, Uniwersytet Karola w Pradze, 6-10.08.2012, Praga, Czechy (referat pt. Land cover dynamics in the marginal hilly landscape over the past 220 years).
 • 2013 – FORECOM International Conference, IGiGP UJ, 6-8.03.2013 r., Kraków (referat pt. Landscape structure and patterns of land cover change in the Sanok-Turka Mountains, Polish Carpathians (1780-2000)).
 • 2013 - IALE European Congress, IALE Europe, 09-12.09.2013 r., Manchester, Wielka Brytania (poster pt. Land cover dynamics in the marginal hilly landscape over the last 230 years (case study from the Polish Eastern Carpathians).
 • 2014 - Ogólnopolska konferencja naukowa Krajobraz z komputera: Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie, IGiPZ PAN i PAEK, 17-20.09.2014 r., Bobrowa (referaty pt. Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej; Laserowy skaning lotniczy (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu – nowe możliwości i pułapki).
 • 2014 - ECOSERV 2014 - III Ogólnopolskie sympozjum naukowe Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych, UAM, 25-26.09.2014 r., Poznań (referat pt. Korzystanie z dobrodziejstw przyrody – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów).
 • 2014 - Ogólnopolska konferencja naukowa HGIS Day Lublin 2014, KUL, 19.11.2014 r., Lublin (referat zamawiany pt. Zastosowanie GIS w kalibracji map dawnych).
 • 2015 - Sensing the Past - New Approaches to European Landscapes, Roman-Germanic Commission of the German Archaeological Institute, 24-26.02.2015 r., Frankfurt nad Menem, Niemcy.
 • 2015 - Ogólnopolska konferencja naukowa Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku, UJ, PAEK, TPN, 8-11.04.2015 r., Bukowina Tatrzańska (referat pt. Wywiad swobodny jako terenowa metoda badawcza w studiach krajobrazowych).
 • 2015 - 9th IALE World Congress, International Association for Landscape Ecology, 5-10.07.2015 r., Portland, Oregon, USA (referaty pt. Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services; Cultural heritage recorded in the relief of the landscape abandoned by people - old shapes, new functions).
 • 2015 - 11th International Conference on Archaeological Prospection, IAiE PAN, 15-19.09.2015 r., Warszawa (referat pt. Exploring past Carpathian landscape: the application of LiDAR and archival cadastral maps).
 • 2016 - Ecosystem Services – Landscape Ecology Integrative Role, PAEK, 22-24.06.2016 r., Łochów (referat pt. Indicators of ecosystem potential for pollination and honey production).
 • 2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe EcoServ, UAM, 5-6.09.2016, Poznań (referat pt. Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników).
 • 2016 - Forum Carpaticum 2016, S4C – Science for the Carpathians, 28-30.09.2016 r., Bukareszt, Rumunia (referat pt. Modern mechanized logging as a threat to sustainable use of natural and cultural resources in the Carpathians).
 • 2017 - IALE 2017 European Landscape Ecology Congress, IALE-Europe, 10-15.09.2017 r., Gandawa, Belgia (referat pt. Ecosystem potentials to provide services in the view of direct users).
 • 2017 - Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe, Uniwersytet Rzeszowski, 19-22.09.2017 r., Rzeszów (referat pt. Land ownership as a key determinant of long-term landscape dynamics).

Kursy, szkolenia

 • 2009-2010 - Kurs Modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych, Wszechnica GIS, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • 2011 - Warsztaty geograficzne GIS – teledetekcja środowiska, Instytut Geoekologii Geoinformacji UAM, 13-17.06.2011 r., Poznań.
 • 2011 - Kurs statystyki, IGPIZ PAN, 11.02-15.04.2011 r., Warszawa.
 • 2013 - IALE Europe PhD course European Landscapes in Transition: the Interplay between Local and Global Drivers, 7-16.09.2014 r., Manchester i Peak District, Wielka Brytania.
 • 2013 - Warsztaty Globalny System Pozycjonowania w teorii i praktyce badawczej, IGiPZ PAN, Geotronics Polska, 14-15.10.2013 r., Szymbark.
 • 2013 - Warsztaty Naziemne Skanowanie Laserowe w teorii i praktyce badawczej, IGiPZ PAN, Laser 3D, RIEGL Laser Measurement Systems, 16-20.10.2013 r., Szymbark.
 • 2014 - Szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), GUGiK, Progea Consulting, ESRI Polska, 5-7.11.2014 r., Warszawa.
 • 2017 - Warsztaty poświęcone regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, GDOŚ, 26-27.04.2017, Warszawa.
 • 2018 - Warsztaty w ramach IALE-Europe Working Groups, udział w seminarium z okazji otwarcia Laboratorium Krajobrazowego w Chamusca, Technical University of Lisbon, IALE-Europe, 5-9.02.2018, Portugalia.

Badania terenowe

 • 2009-2010 – Kurpie - kartowanie potencjalnej roślinności naturalnej oraz zdjęcia fitosocjologiczne
 • 2009-2015 - Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie - kwerenda w lokalnych archiwach i urzędach, rozpoznanie stanu zachowania historycznych układów przestrzennych, wywiady z mieszkańcami
 • 2011 - Wyżyna Lubelska, Roztocze, Kotlina Sandomierska, Pogórze Przemyskie - identyfikacja zbiorowisk leśnych i stepowych oraz porównanie ich składu gatunkowego na terenach porolnych i od dawna pokrytych lasem
 • 2014 – Biebrzański Park Narodowy - szacowanie biomasy roślinności torfowiskowej przy pomocy naziemnego skanowania laserowego
 • 2014-2016 – Suwalszczyzna - rozpoznanie stanu środowiska przyrodniczego, kwerenda w lokalnych urzędach, ankietowanie na temat korzystania z dobrodziejstw przyrody metodą door-to-door
 • 2017-2018 – Dolina Wisły – rozpoznanie potencjału łęgów jesionowo-wiązowych do świadczenia usługi zapylanie (monitoring populacji trzmieli, pułapki gniazdowe i barwne)

Wybrane prace niepublikowane

Inne zainteresowania

 • Instruktor i wykładowca na kursach przewodników górskich SKPB Warszawa.
 • Przewodnik beskidzki kl. III, obszar uprawnień: Beskidy Wschodnie.
 • Pszczelarz, członek Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Solon J., Regulska E., Affek A. (red.), 2014, Współczesne metody badań krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, IGiPZ PAN; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa,244 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Affek A., 2018, Potential of riparian forest ecosystems to provide pollination service, [w:] Red.: Piotr Lupa, Małgorzata Stępniewska, Paulina Grams, Ecoserv Poznań 2018. 5th Scientific Symposium Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach. Book of abstracts, Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, Poznań,, s. 38.
 • Affek A., 2018, Past Carpathian landscape - LiDAR-based reconstruction of abandoned villages, 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts, Warszawa,1 s.
 • Affek A., Kowalska A., 2018, Potencjał ekosystemów do świadczenia usług z perspektywy bezpośrednich użytkowników, [w:] Red. Jerzy Solon, Edyta Regulska, Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 7.
 • Affek A., 2017, Land ownership as a key determinant in long-term landscape dynamics, [w:] Red. Andrzej Bobiec, Paweł Czarnota, Agata Ćwik, Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, cultural legacy and conservation. International scientific conference 20-22 September 2017, University of Rzeszów, Poland and 23-25 September 2017, Bukk National Park, Hungary, University of Rzeszów, Publishing house AMELIA Aneta Siewiorek, Rzeszów,, s. 43.
 • Affek A., Kowalska A., 2017, Ecosystem potentials to provide services in the view of direct users, IALE 2017 European Congress: from pattern and process to people and action. Ghent, 12-15 September 2017, IALE Europe, Ghent,1 s.
 • Affek A., 2016, Indicators of ecosystem potential for pollination and honey production, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów,, s. 32.
 • Affek A., 2016, Dane wysokościowe jako wsparcie w badaniach dziedzictwa kulturowego Karpat Wschodnich, GUGiK, IGiPZ PAN, Warszawa,2 s.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 16.
 • Affek A., Michalski R., 2016, Modern mechanized logging as a threat to sustainable use of natural and cultural resources in the Carpathians, [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest,, s. 90-91.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów,, s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 9.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 14.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 13.
 • Affek A., 2015, Cultural heritage recorded in the relief of the landscape abandoned by people – old shapes, new functions, Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA, IALE, Portland,1 s.
 • Affek A., 2015, Wywiad swobodny jako terenowa metoda badawcza w studiach krajobrazowych, [w:] Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne, PAEK; IGiGP UJ, Kraków,, s. 7.
 • Affek A., Kowalska A., 2015, Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services, Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA, IALE, Portland,1 s.
 • Affek A., Kowalska A., 2015, Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 80.
 • Kowalska A., Affek A., 2015, The ability of forest ecosystems to provide goods and services in view of local community, [w:] Compiled by Tiia Lillemaa, Urmas Peterson, Ajith Perera, Sustaining ecosystem services in forest landscapes. IUFROLE WG Conference in Tartu, Estonia, 2015. Book of abstracts, IUFRO Landscape Ecology Working Group Conference, Tartu,, s. 87.
 • Affek A., 2014, Laserowy skaning lotniczy (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu – nowe możliwości i pułapki, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa,, s. 7.
 • Affek A., Kowalska A., Solon J., Degórski M., 2014, „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów, Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia, UAM, Poznań,, s. 17.
 • Affek A., Solon J., Wolski J., 2014, Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa,, s. 8-9.
 • Affek A., 2013, Land cover dynamics in the marginal hilly landscape over the last 230 years (a case study from Polish Eastern Carpathians), Changing European Landscapes. Landscape ecology, local to global. Manchester 9-12 September 2013, IALE, Manchester,1s.
 • Affek A., 2013, Landscape structure and patterns of land cover change in the Sanok-Turka Mountains, Polish Carpathians (1780-2000), FORECOM Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, 6-8.03.2013, Kraków, Poland, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland; Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, Kraków,, s. 4.
 • Affek A., 2012, Land use dynamics in the marginal hilly landscape over the last 230 years (a case study of former Polish-Ukrainian ethnic borderland), [w:] Ed. Pavel Chromy et al, XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia Charles University in Prague, Faculty of Science. Book of Abstracts, Czech Geographical Society, Prague,, s. 111-112.
 • Affek A., 2011, Landscape continuity versus landscape transformation: a case study in the Wiar River catchment, Polish Carpathians (1780-2000), Four dimensions of landscape. International Conference, Warsaw, 15-17.09.2011, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw, Polish Association for Landscape Ecology, Warsaw,, s. 31.
 • Affek A., 2011, Geometryczna korekcja map historycznych z zastosowaniem GIS, [w:] Red. Joanna Plit, Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, Warszawa,, s. 7.
 • Affek A., 2010, Próby zagospodarowania zlewni górnego Wiaru od roku 1950 w kontekście idei rozwoju zrównoważonego, V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010, UMK, Toruń,, s. 19.
 • Affek A., 2010, Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej rusińskiej wsi Borysławka, [w:] Red. Sebastian Bernat, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Materiały XII Interdyscyplinarnego Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin - Łęczna 29-30 września 2010, Zakład Ochrony Środowiska INoZ UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin,, s. 11-12.