SKŁAD OSOBOWY


dr Anna Bucała-Hrabia
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124293856
E-mail

Wykształcenie

 • 2001-2006 - studia magisterskie: Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, Instytut Geografii -specjalizacja: geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną (praca magisterska pt. Walory krajobrazowo-przyrodnicze gminy Zawoja).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2007 roku

 • 2010 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego w Gorcach pod wpływem działalności człowieka (na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne)

Zainteresowania naukowe

 • Przemiany środowiska przyrodniczego
 • Geomorfologia
 • Hydrologia

Nagrody i wyróżnienia

 • 2015 - laureatka konkursu na stypendia dla młodych wybitnych naukowców - stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2015-2018

Inna działalność

Staże naukowe

 • 2010 - Stypendium Volkswagena, Niemcy: Uniwersytet Bonn, 1st Mid-European Summer School on Geomorphology: Complex Response of Earth Surface Processes to Environmental Change
 • 2010 - Międzynarodowa Letnia Szkoła, Rumunia: Instytut Geografii Rumuńskiej Akademii Nauk, Patarlagele, Natural Hazard Research Centre

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

Konferencje międzynarodowe

 • 2008 - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, 3-5.06.2008, Šlapanice, Czechy (referat pt. Land use changes in Gorce exemplified by catchments of Jaszcze and Jamne in the 1954-2004).
 • 2009 - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009, 15-17.04.2009, Kasperskie Hory, Czechy (referat pt. Role of short-lasting downpours in the shaping processes in the slopes and bottoms of valleys in Gorce Mountains (exemplified by Jaszcze and Jamne river valleys).
 • 2010 - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, 11-13.05.2010, Branná, Czechy (referat pt. The influence of hydrotechnical structures on morphological changes of Jaszcze and Jamne stream channels in the Gorce Mountains, Polish Carpathian).
 • 2012 - 32nd International Geographical Congress in Cologne, 2012-08-26 - 2012-08-30, German Geographical Society (DGFG) Geography Department of the University of Cologne International Geographical Union (IGU), Kolonia - Niemcy
 • 2013 - 8th International Conference of Geomorphology, 2013-08-27 - 2013-08-31, International Association of Geomorphology, French National Committe,  Paris - Francja
 • 2014 - International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Uniwersytet Warszawski, Kraków – Polska
 • 2014 - European Geosciences Union General Assembly 2014, 2014-04-27 - 2014-05-02, European Geosciences Union, Wiedeń – Austria
 • 2016 - European Geosciences Union General Assembly 2016, 2016-04-17 - 2016-04-22, European Geosciences Union, Wiedeń – Austria
 • 2016 - 33rd International Geographical Congress - Shaping our harmonious world,
 • 2016 - IGU, Uniwersytet w Pekinie, Chińskie Towarzystwo Geograficzne, Pekin – Chiny
 • 2017 - European Geosciences Union General Assembly 2017,  European Geosciences Union, Wiedeń – Austria

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Application of RUSLE method to assess the intensity of erosion due to land use changes in a small Polish Carpathians catchment. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Changes in the channel-bed level of the western Carpathian rivers over the last 40 years. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Impact of precipitation and land use changes on soil erosion in a small Carpathian catchment. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Hiambok Jones, Bucała-Hrabia Anna: Role of topography and cultivation in soil degradation of the Meghalaya Plateau in North-East India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 287.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Bryndal Tomasz, Bucała-Hrabia Anna, Kroczak Rafał, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on stream channels in the margin of the Darjeeling Himalayas in India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 228.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Antropogeniczne zmiany rzeźby granitowej na Wyżynie Meghalaya, NE Indie. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 121.
 • Bucała Anna: Six hundred years of agricultural activity in the Gorce Mountains (Polish Carpathians). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Bucała Anna, Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Demczuk Piotr: Variability of geotechnical parameters of slope covers and its influence on landslide’s vulnerability – case study from Polish Flysch Carpathians. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Kroczak Rafał, Bryndal Tomasz, Fidelus Joanna, Bucała Anna, Biały Szymon: Re-shaping land use in small Carpathian catchments between the middle of the 19th and early 21st centuries. Their record in mountain environment. [w]: Re-shaping Territories, Environment and Societes: New Challenges for Geography. Bucharest, Romania, November 18th – 19th, 2016. Conference abstracts. Bucharest: University of Bucharest. Faculty of Geography. Department of Human and Economic Geography, 2016 - s. 18-19.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Himbok Jones, Bucała Anna: Impact of landform and type of land use on soils developed over granite in the monsoonal climate of North-East India. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Bucała Anna, Prokop Paweł: Reflection of land use in landforms and sediments of small catchments (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman: Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India). [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 137–140.
 • Bucała Anna, Kozak Maciej: The human impact on environmental processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Hydrochemical differences between Carpathian streams with similar physico-geographical conditions of catchments (the Polish Flysch Carpathians). [w]: European Geosciences Union General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Bucała Anna, Budek Anna, Kozak Maciej: The anthropogenic influence on vegetation and soil properties in Gorce Mts. (Polish Carpathians) during the last 50 years. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 463.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Contemporary human impact on the hydromorphological state of mountain streams (Polish Carpathians). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 18.
 • Bucała Anna, Zydroń Tymoteusz, Demczuk Piotr, Gruchot Andrzej: Analysis of rainfall-induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians). [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 641.
 • Kozak Maciej, Bucała Anna, Kozłowska Katarzyna, Kostrakiewicz-Gierałt Kinga: Zmiany powierzchni zbiorowisk roslinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat. [w]: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 - s. 326.
 • Bucała Anna, Budek Anna: Contemporary environmental changes of Jaszcze and Jamne stream valleys in the Gorce Mountains (Western Carpathians) in relation to land use and soil properties. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 939.
 • Bucała Anna: Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 24.
 • Bucała Anna, Budek Anna: The role of rainfalls and floods in transformation of small catchment relief, the Suszanka stream, the Beskyd Średni Mts., Poland. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 23-24.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Współczesne zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy w oparciu o analizę materiałów kartograficznych. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 9-10.
 • Bucała Anna: The influence of hydrotechnical structures on morphological changes of Jaszcze and Jamne stream channels in the Gorce Mountains, Polish Carpathian. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 8-9.
 • Bucała Anna: Role of short-lasting downpours in the shaping processes in the slopes and bottoms of valleys in the Gorce Mountains (exemplified by Jaszcze and Jamne river valleys). [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 10-11.
 • Bucała Anna: Morfologiczna rola wezbrań w kształtowaniu koryt w Gorcach na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, 25-27.09.2009, Poznań. Abstrakty. Poznań: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 11-12.
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w latach 1954-2004 na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 8-9.
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w latach 1981-2004 na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k11-12.
 • Bucała Anna: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy morfogenetyczne na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 35-36.
 • Bucała Anna: Aktualne zmiany środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w Gorcach na przykładzie doliny Jaszcze. [w]: Środowisko i człowiek w górach średnich. Terenowe Warsztaty Geomorfologiczne, Muczne, 3-5 października 2007. Kraków: IG AP w Krakowie, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2007 - s. 20.

Prace dokumentacyjne

 • Bucała Anna, Długosz Michał, Rączkowska Zofia: Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Slapanice [3-5 VI 2008]. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 115-116.

Mapy, atlasy

 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Budek Anna, Bucała Anna, Długosz Michał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia, Tyszkowski Sebastian: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna. Skala Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - 1 mapa
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - s. arkusze: M-34-88-D-b-3, M-34-88-D-B-4, M-34-88-C-a-3, M-34-88-D-d-1, M-34-88-D-d-2, M-34-88-C-c-1, M-34-88-D-d-4.

Prace popularno-naukowe

 • Bucała Anna, Budek Anna: Powódź a wezbranie na przykładzie Suszanki. - Aura 2012, 12 - s. 9-11.