SKŁAD OSOBOWY


dr inż. Anna Kowalska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 405
Telefon +48 226978904
E-mail

Wykształcenie

 • 1996-2001 - studia magisterskie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (praca magisterska pt. Analiza zmian środowiskowych w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem w wieku XIX i XX).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2002

 • 2008 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Środowiskowe i antropogeniczne uwarunkowania zróżnicowania kompleksów roślinności w dolinie środkowej Wisły).
 • od 2008 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

 • Geobotanika
 • Przemiany zbiorowisk roślinnych
 • Działalność człowieka w dolinach rzecznych
 • Systemy Informacji Geograficznej
 • Ochrona przyrody
 • Edukacja ekologiczna

Inna działalność

Staże naukowe, praktyki

 • 1999 - praktyki studenckie w Biebrzańskim Parku Narodowym.
 • 2007 - miesięczny staż naukowy w zakładzie Landscape Systems w Centrum Badawczym Alterra (Wageningen UR - Holandia).

Działalność edukacyjna

 • 1998-1999 - członkini Straży Ochrony Przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
 • 2003-2007 - prowadzenie lekcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, również w ramach Festiwalu Nauki (Od źródeł do ujścia - zmienność rzek i dolin rzecznych, Rola rzek w środowisku przyrodniczym i ich znaczenie dla człowieka, Zbiorowiska roślinne Polski, Partycypacja społeczna jako przykład aktywnej postawy obywatelskiej - na przykładzie drogi ekspresowej S7 i wpływu jej wariantów na obszary oraz siedliska z listy Natura 2000).

Badania terenowe

 • 2002 - badania zbiorowisk roślinnych w Tatrach: kartowanie pokrywy roślinnej, zdjęcia fitosocjologiczne (w ramach projektu Hiperspektralny monitoring i kartowanie roślinności wysokogórskiej - HySENS).
 • 2002-2005 - badania terenowe na Kaszubach i Mazurach, w Górach Świętokrzyskich i w Masywie Śnieżnika: zdjęcia fitosocjologiczne (w ramach projektu Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w regionach Polski, ze względu na potrzeby renaturalizacji lasów, szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody).
 • 2004-2005 - badania terenowe w dolinie Środkowej Wisły (w ramach projektu Środowiskowe i antropogeniczne uwarunkowania zróżnicowania kompleksów roślinności w dolinie środkowej Wisły).
 • 2008 - badania terenowe w Puszczy Kozienickiej oraz Parku "Branskij Les" (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Lasy Europy Wschodniej - wpływ geograficznej zmienności na różnorodność biologiczną).
 • 2009 - badania terenowe w Parku "Bolszaja Kokszaga" (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Lasy Europy Wschodniej - wpływ geograficznej zmienności na różnorodność biologiczną).
 • 2009-2011 - badania terenowe na Mazurach i Kurpiach - kartowanie potencjalnej roślinności naturalnej oraz zdjęcia fitosocjologiczne (w ramach projektu Modele długookresowej ewolucji fitocenoz leśnych regenerujących na terenach porolnych w warunkach zróżnicowanego siedliska glebowego i odmiennych oddziaływań antropogenicznych na pograniczu mazursko-kurpiowskim).
 • 2010 - badania terenowe w Parku "Woroneskij Zapowiednik" (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Lasy Europy Wschodniej - wpływ geograficznej zmienności na różnorodność biologiczną).
 • 2011 - badania terenowe w Parkach „Kulikowe Pole” i „Kurski Zapowiednik” (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Przestrzenne i czasowe uwarunkowania współczesnego zróżnicowania zbiorowisk leśnych w od dawna użytkowanych regionach Europy Wschodniej).
 • 2012 - badania terenowe w Parku Narodowym „Buzuluckij Bor” (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Przestrzenne i czasowe uwarunkowania współczesnego zróżnicowania zbiorowisk leśnych w od dawna użytkowanych regionach Europy Wschodniej).
 • 2013 - badania terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym - kartowanie roślinności północnego pasa wydmowego (w ramach projektu Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000).
 • 2013 - badania terenowe w dolinie Wisły poniżej Torunia - kartowanie roślinności (w ramach projektu Ocena zróżnicowania młodoglacjalnych krajobrazów dolinnych na podstawie różnorodności rzeźby terenu, gleb, roślinności i użytkowania ziemi).
 • 2013 - badania terenowe w Valdayskim Parku Narodowym (Rosja) (w ramach polsko-rosyjskiego projektu Przestrzenne i czasowe uwarunkowania współczesnego zróżnicowania zbiorowisk leśnych w od dawna użytkowanych regionach Europy Wschodniej).
 • 2014 – badania terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym - kartowanie roślinności południowego pasa wydmowego (w ramach projektu Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000).
 • 2014 – badania terenowe w dolinie dolnej Wisły (Unisław-Chełmno) - kartowanie roślinności (w ramach projektu Ocena zróżnicowania młodoglacjalnych krajobrazów dolinnych na podstawie różnorodności rzeźby terenu, gleb, roślinności i użytkowania ziemi).
 • 2014 – badania terenowe na Suwalszczyźnie - rozpoznanie stanu środowiska przyrodniczego, kwerenda w lokalnych urzędach, ankietowanie na temat korzystania z dobrodziejstw przyrody metodą door-to-door (w ramach projektu Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - ocena zasobów, zagrożeń i wykorzystania).

Wybrane prace niepublikowane

 • Matuszkiewicz J., Nowicki W., Romanowski J., Kowalska A., 2006, Raport o oddziaływaniu na środowisko dla wariantów I-V przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska (zlecenie DHV POLSKA Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 2518/3 z dnia 9 czerwca 2006 r.).
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2009, Krajobraz i roślinność rzeczywista gminy Łomianki (zlecenie Gminy Łomianki na podstawie umowy nr RGP. 732-10/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.).

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Romanowski J., Matuszkiewicz Jan, Kowalczyk K., Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Solon Jerzy, Bouwma I.M., Middendorp H., Reijnen R., Rozemeijer R., van der Sluis T.: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - 127 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Ecosystem potentials to provide services in the view of direct users. [w]: IALE 2017 European Congress: from pattern and process to people and action. Ghent, 12-15 September 2017. Ghent: IALE Europe, 2017 - 1 s.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Kowalska Anna: Indicator of potential harvested crops from agroecosystems in north-east Poland. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 60.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Kębłowska Anna: Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych. [w]: Seminarium naukowe "Wyniki inwentaryzacji i monitoringu przyrody ożywionej i nieożywionej parku zrealizowanych w ramach projektu NFOŚiGW". Izabelin: Centrum Edukacji KPN, 2016 - s. 4-5.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 80.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services. [w]: Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA. Portland: IALE, 2015 - 1 s.
 • Belonovskaya Elena, Krenke Alexander, Tishkov Arkadiy, Tsarevskaya Nadezhda, Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Conservation of the old-agrarian landscapes for the high biodiversity sustention. [w]: Geography, Culture and Society for our future Earth. International Geographical Union Regional Conference, 17-21 August 2015, Moscow, Russia. Book of Abstracts. Moscow: International Geographical Union, 2015 - s. 30.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej: The ability of forest ecosystems to provide goods and services in view of local community. [w]: Sustaining ecosystem services in forest landscapes. IUFROLE WG Conference in Tartu, Estonia, 2015. Book of abstracts. Compiled by Tiia Lillemaa, Urmas Peterson, Ajith Perera. Tartu: IUFRO Landscape Ecology Working Group Conference, 2015 - s. 87.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Kębłowska Anna: Kartowanie roślinności pasów wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK; IGiGP UJ, 2015 - s. 28.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Degórski Marek: „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów. [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - s. 17.
 • Kowalska Anna: Program wycieczki "Krajobrazy Podlasia". [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 58-61.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa: Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kowalska Anna: Differences and changes in the open landscape habitats of the Vistula river valley. [w]: Open Landscapes Ecology, Management and Nature Conservation, Program & Abstracts Book, 29th September-3rd October 2013 Hildesheim, Germany. Hildesheim: University of Hildesheim, 2013 - s. 38-39.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland. [w]: Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012. Cork: University College, 2012 - s. 93.
 • Kowalska Anna: Mapy roślinności w badaniach przekształceń środowiska geograficznego. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 27.
 • Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan: Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki - strefa podmiejska Warszawy. [w]: Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 30.06-02.07.2011. Materiały konferencyjne. Wrocław: Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej. Instytut Biologii Roślin UWr; Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział Wrocławski, 2011 - s. 51.
 • Kowalska Anna: Genetic relations between vegetation and fluvial landforms in the lower Vistula river valley. [w]: Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2010 - s. 43.
 • Kowalska Anna: Atlas roślinności lasów. L.Witkowska-Żuk. Warszawa 2008. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 115-116.
 • Kowalska Anna: Zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych a zanikanie przyrodniczo cennych zbiorowisk roślinnych (na przykładzie doliny środkowej Wisły). [w]: Krajobraz wsi współczesnej - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Materiały Konferencji Naukowej XI Seminarium Krajobrazowe KKK/PTG, Kamień Śląski 2009. Streszczenia referatów. Red. nauk. Zuzanna Borcz, Andrzej Drabiński, Urszula Myga-Piątek, Leszek Pływaczyk. Kamień Śląski: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2009 - s. 16-17.
 • Kowalska Anna: Zmiany udziału zbiorowisk chronionych w dolinie środkowej Wisły w II połowie XX wieku. [w]: Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony - warsztaty geobotaniczne. Ogólnopolska konferencja, Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009 r. Program konferencji, streszczenia referatów i plakatów. Łódź: UŁ, 2009 - s. 18.
 • Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 47-48.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Romanowski Jerzy: Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. - Urbanista 2007, nr 5 - s. 18-24.
 • Kowalska Anna: Granice morfologiczne i ich wpływ na formy użytkowania ziemi w dolinie Wisły. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 1 s.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Prognostic, vegetation maps in the evaluatio of an impact of hydro engineering measurements in the Vistula valley. [w]: W3M Conference for wetlands: monitoring, modelling, management, Wierzba, 22-25 September 2005. Programme and abstracts. Warsaw: Warsaw Agricultural University Press, 2005 - s. 50.
 • Kowalska Anna: Analiza zmian krajobrazowych w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem w wieku XIX i XX. [w]: Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych obszarów Polski i Europy. III Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec - Będzin - Rudy Raciborskie, 26-27.09.2002. Streszczenia. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2002 - 1 s. nlb.

Prace dokumentacyjne

 • Regulska Edyta, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława: Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie". - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 237-244.
 • Kowalska Anna: Międzynarodowe seminarium "Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Europie", Wageningen, Holandia, 20-22 IX 2006 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 614-616.

Mapy, atlasy

 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kębłowska Anna, Kowalska Anna, Deręgowska Aleksandra, Otręba Anna, Kołaczkowska Ewa, Ciurzycki Wojciech, Popkiewicz Piotr, Mędrzycki Piotr, Zaniewski Piotr, Truszkowska Ewa, Torzewski Karol, Kamola Paweł: Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna. Izabelin: Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 2015 - 1 s.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek, Kowalska Anna: Mapa sekwencji stanów "las - nie las" [1 mapa]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 74-75.