IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Anna Kowalska, prof. IGiPZ
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 404
Telefon +48 226978903
E-mail

Wykształcenie

  • 1996-2001 - studia magisterskie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (praca magisterska pt. Analiza zmian środowiskowych w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem w wieku XIX i XX).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2002

  • 2008 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Środowiskowe i antropogeniczne uwarunkowania zróżnicowania kompleksów roślinności w dolinie środkowej Wisły).
  • 2018 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie Geografia (osiągnięcie naukowe pt. Dynamika roślinności starych lasów i wtórnych lasów porolnych w centralnej Polsce – uwarunkowania naturalne i antropogeniczne)

Zainteresowania naukowe

  • Geobotanika
  • Przemiany zbiorowisk roślinnych
  • Działalność człowieka w dolinach rzecznych
  • Systemy Informacji Geograficznej
  • Ochrona przyrody
  • Edukacja ekologiczna
  • Świadczenia ekosystemowe