IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Arkadiusz Bartczak
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

  • 1993–1998 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Rola zbiornika stopnia wodnego Włocławek w gospodarce wodnej województw: włocławskiego i płockiego).
  • 2009–2010 – studia podyplomowe w zakresie statystyki i matematyki finansowej: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

  • 2004 - doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca doktorska pt. Wieloletnia zmienność odpływu z dorzecza Zgłowiączki).

Zainteresowania naukowe

  • Historyczne zmiany odpływu rzecznego w małych zlewniach rzecznych
  • Uwarunkowania obiegu wody w małych zlewniach rzecznych
  • Dynamika (zmiany i zmienność) odpływu rzecznego
  • Ekstremalne zdarzenia hydrologiczne (niżówki, wezbrania)
  • Wpływ człowieka na środowisko wodne