SKŁAD OSOBOWY


dr Arkadiusz Bartczak
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1993–1998 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Rola zbiornika stopnia wodnego Włocławek w gospodarce wodnej województw: włocławskiego i płockiego).
 • 2009–2010 – studia podyplomowe w zakresie statystyki i matematyki finansowej: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

 • 2004 - doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca doktorska pt. Wieloletnia zmienność odpływu z dorzecza Zgłowiączki).

Zainteresowania naukowe

 • Historyczne zmiany odpływu rzecznego w małych zlewniach rzecznych
 • Uwarunkowania obiegu wody w małych zlewniach rzecznych
 • Dynamika (zmiany i zmienność) odpływu rzecznego
 • Ekstremalne zdarzenia hydrologiczne (niżówki, wezbrania)
 • Wpływ człowieka na środowisko wodne

Inna działalność

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • 2002 - Sympozjum naukowe Przekształcanie środowiska przyrodniczego subregionu włocławskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna we Włocławku, 12.06.2002, Włocławek (referat pt. Charakterystyka młynów wodnych w dorzeczu Zgłowiączki w I połowie XX wieku).
 • 2003 - VII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior, Polskie Towarzystwo Limnologiczne oraz Akademia Świętokrzyska w Kielcach, 09-11.10.2003, Jodłowy Dwór (referat pt. Naturalne i antropogeniczne zmiany powierzchni jezior na Kujawach Wschodnich - dorzecze Zgłowiączki).
 • 2004 - Sympozjum naukowe Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN, 21-22.10.2004, Toruń (referat pt. Zmienność opadu i przepływu rzeki nizinnej na przykładzie dorzecza Zgłowiączki w wieloleciu 1961- 2000).
 • 2005 - XXXIII Szkoła Hydrologii Współczesne zagadnienia hydrologii, Komitet Gospodarki Wodnej PAN, IMGW w Warszawie, 16-20.05.2005, Mądralin k. Otwocka (udział).
 • 2005 - Sympozjum naukowe Przekształcenia środowiska przyrodniczego regionu kujawsko-pomorskiego. Wybrane problemy, Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna we Włocławku, 09.06.2005, Włocławek (udział).
 • 2006 - Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Idee i praktyczny uniwersalizm w geografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Toruń, 13-17.09.2006, Toruń (referat pt. Wpływ funkcjonowania Małej Elektrowni Wodnej (MEW) na przepływy rzeki (na przykładzie rzeki Zgłowiączki) – wstępne wyniki badań).
 • 2006 - XXXIV Szkoła Hydrologii Współczesne zagadnienia hydrologii, Komitet Gospodarki Wodnej PAN, IMGW w Warszawie, 08-12.05.2006, Mądralin k. Otwocka (udział).
 • 2007 - Konferencja naukowa Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) w Poznaniu i inni, 24-25.05.2007, Uniejów (referat pt. Wahania stanów wody (przepływów) rzeki Zgłowiączki wywołane pracą małej elektrowni wodnej w Nowym Młynie).
 • 2007 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy, Zakład Klimatologii Instytutu Geografii UMK, Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Pomorski, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 11-13.10.2007, Toruń (referat pt. Wykorzystanie modelu wahań w czasie do oceny zmienności opadów atmosferycznych; współautorzy: Brykała Dariusz, Cebulska Marta).
 • 2008 – Konferencja Jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku, XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, IGiPZ PAN – Stacja Naukowo Badawcza w Szymbarku, 14-16.05.2008, Szymbark (referat pt. Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej; współautorzy: Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard).
 • 2008 – Konferencja Wody na obszarach chronionych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, 12-14.06 2008, Pieskowa Skała (referat pt. Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Narodowego; współautorzy: Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard).
 • 2009 – Konferencja Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, 27.03.2009, Przysiek (referat pt. Hydrologiczne konsekwencje funkcjonowania Małych Elektrowni Wodnych – przykłady z województwa kujawsko–pomorskiego).

Badania terenowe

 • 2008 – Irkuck – Instytut Skorupy Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku, wyjazd w ramach bezdewizowej wymiany naukowej między Rosyjską i Polską Akademią Nauk (badania terenowe związane z przekształceniami strefy brzegowej sztucznych zbiorników wodnych Kaskady Angarskiej.

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Kaczmarek Halina, Mazaeva Oksana A., Kozyreva Elena A., Babicheva Viktoria A., Tyszkowski Sebastian, Rybchenko Artem A., Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Słowiński Michał: Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir. - Journal of Great Lakes Research 2016, 42, 5 - s. 926-941.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 139-142.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Goslar Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Sarnowski Łukasz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 145-174 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw. - Nauka Przyroda Technologie 2014, 8, 4 - s. 1-22.
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: The application of Box–Cox transformation to determine the Standardised Precipitation Index (SPI), the Standardised Discharge Index (SDI) and to identify drought events: Case study in Eastern Kujawy (Central Poland). - Journal of Water and Land Development 2014, 22, 7-9 - s. 3-15.
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw). - Nauka Przyroda Technologie 2014, 8, 3 - s. 1-16.
 • Kramkowski Mateusz, Bartczak Arkadiusz, Kaczmarek Halina, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych, na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 169-179.
 • Bartczak Arkadiusz: The impact of a small hydro-electric power station (sheps) on water stage and discharge oscillation of the Zgłowiączka river, Central Poland. [w]: Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm). Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko. Perm: Permskij gosudarstwiennyj universitet, 2013 - s. 123-129.
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw. - Nauka Przyroda Technologie 2013, 7, 1 - s. 1-18.
 • Bartczak Arkadiusz, Gierszewski Piotr: Możliwości wykorzystania dolnej Wisły dla celów żeglugowych. [w]: Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki. Red. Danuta Szumińska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012 - 10 s. (Promotio Geographica Bydgostiensia; 8)
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 117-130 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Cebulska Marta: The use of temporal oscillation model to assess variability of precipitation. - Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser. 2009, nr 2 - 77-95 : mapy.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. [w]: Wody na obszarach chronionych. Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 71-81.
 • Bartczak Arkadiusz: Wahania stanów wody (przepływów) rzeki Zgłowiączki wywołane pracą małej elektrowni wodnej (MEW) w Nowym Młynie. - Nauka Przyr. Technol. 2007, 1, z.2 - s. 35-43.
 • Bartczak Arkadiusz: Charakterystyka odpływu ze wschodniej części Kujaw. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 261-265.
 • Bartczak Arkadiusz: Wpływ funkcjonowania Małej Elektrowni Wodnej (MEW) na przepływy rzeki (na przykładzie rzeki Zgłowiączki) - wstępne wyniki badań. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 9-13 (Dokumentacja Geograficzna; 32)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bartczak Arkadiusz: Funkcjonowanie młynów wodnych z punktu widzenia hydrologa – na przykładzie z Kujaw. [w]: Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017. Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski. Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - s. 13-14.
 • Bartczak Arkadiusz, Krzemiński Michał: The Application of the Standardised Precipitation Index (SPI) for the Evaluation of Intensity of Dry and Wet Periods in the Vicinity of Czechowskie Lake. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 26-28 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Fojutowski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Plessen Birgit, Pinkerneil Sylvia, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 65-66 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Bartczak Arkadiusz, Krzemiński Michał: The annual maximum daily rainfall in the vicinity of Czechowskie Lake. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 22-24 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: Sezonowość odpływu rzecznego ze wschodniej części Kujaw. [w]: Aspekty badań wody w XX i XXI wieku - streszczenia artykułów. Red. Roman Cieśliński, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska. Gdańsk: Wydział Oceanografii i Geografii UG; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 2013 - s. 13-14.
 • Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard, Tyszkowski Sebastian: Parameters of streamflow droughts in agricultural basin in central Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian, Bartczak Arkadiusz, Glazik Ryszard: An analysis of selected elements of the environment in the outflow model compared with measurements of agricultural basin in central Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Bartczak Arkadiusz: Hydrologiczne konsekwencje funkcjonowania małych elektrowni wodnych - przykłady z województwa kujawsko-pomorskiego. [w]: Konferencja "Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach". Toruń - Przysiek, 27 marca 2009. Toruń: Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, 2009 - s. 11-13.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Khak Viktoria: Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji. [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 21-23.
 • Kaczmarek Halina, Khak Viktoria, Mazaeva Oksana, Słowiński Michał, Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Rybchenko Artiom: Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara). [w]: Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r. Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 82-85.
 • Bartczak Arkadiusz, Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 36-37.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard: Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k4-5.
 • Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz, Cebulska Marta: Wykorzystanie modelu wahań w czasie do oceny zmienności opadów atmosferycznych. [w]: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia. Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak. Toruń: Zakład Klimatologii UMK, 2007 - s. 20-21.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz: Hydrologiczne konsekwencje zmiany relacji odpływu rzecznego do opadu w drugiej połowie XX wieku na przykładzie dorzeczy: Zgłowiączki i Skrwy Lewej. [w]: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia. Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak. Toruń: Zakład Klimatologii UMK, 2007 - s. 25-26.
 • Grobelska Halina, Bartczak Arkadiusz, Brykała Dariusz: II Konferencja naukowo-techniczna "Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych, Jeziorsko-2007", Uniejów, 24-25 V 2007 r. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.2 - s. 364-366.

Mapy, atlasy