IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Dominika Łuców
Zakład Dynamiki Krajobrazów Minionych
Pokój 327
Telefon +48 226978827
E-mail

Wykształcenie

 • 2016-2022 - studia doktoranckie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek Geografia, specjalność́ Hydrologia Meteorologia i Klimatologia (praca doktorska pt. Zaburzenia torfowisk mszarnych w Środkowo-Wschodniej Europie, promotor rozprawy doktorskiej prof. dr hab. Mariusza Lamentowicz
 • 2014-2016 -studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek Geografia, specjalność́ Hydrologia Meteorologia i Klimatologia (praca magisterska pt. Wpływ podniesienia temperatury i suszy na strukturę̨ roślinności torfowiska mszarnego Rzecin - eksperyment manipulacyjny, promotor: prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz).
 • 2011-2014 - studia licencjackie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek Geografia

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2019

 • 2022 – adiunkt
 • 2019 -2022– asystent
 • 2018-2019 – młodszy dokumentalista

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • 2022– doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku (praca doktorska pt. Zaburzenia torfowisk mszarnych w Środkowo-Wschodniej Europie, promotor rozprawy doktorskiej prof. dr hab. Mariusza Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych) 
 • 2016 - Specjalista naukowo-techniczny

Zainteresowania naukowe

 • wpływ zaburzeń (takich jak odwodnienie, eksploatacja torfu, zmiany klimatu, odlesienia, zmiany użytkowania ziemi, zmiany poziomu morza, tsunami) na ekosystemy torfowisk i ich odbudowę po zaburzeniu w świetle wielowskaźnikowych (multi-proxy) badań paleoekologicznych
 • ameby skorupkowe jako ilościowy wskaźnik zmian hydrologicznych w torfowiskach
 • taksonomia i ekologia ameb skorupkowych
 • węgle drzewne jako wskaźniki pożarów
 • ekologia i paleoekologia torfowisk
 • sezonowa analiza roślinności (Point Intercept, analiza cyfrowych zdjęć roślinności)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2018 - Nagroda za najlepszy poster pt.: Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by tornado compared to the past anthropogenic deforestations na 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9) zorganizowanej w Belfaście w Wielkiej Brytanii
 • 2018 - Nagroda z I miejsce w konkursie na najlepszy poster na IX Sesji Paleolimnologicznej ,,Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie ora z granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski zorganizowanej w Krakowie.
 • 2016 - Nagroda za pierwsze miejsce w VIII Finale wydziałowego konkursu prac magisterskich zorganizowanej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu