SKŁAD OSOBOWY


dr Edyta Regulska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 423
Telefon +48 226978923
E-mail

Wykształcenie

 • 1995-2000 - studia magisterskie: Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Wpływ konserwującej i konwencjonalnej uprawy buraka cukrowego na zgrupowanie Lumbricidae i ich aktywność).
 • 2006-2011 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

 • 01.2012 – 11.2012 – staż naukowy w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii
 • 2012 - doktorat z nauk o ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Wskaźniki zoologiczne i krajobrazowe oraz ich przydatność do oceny rozwoju zrównoważonego krajobrazu wiejskiego (na przykładzie wybranych obszarów)).
 • od 2012 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

 • Indykacja
 • Bioindykacyjna rola zwierząt w krajobrazie
 • Zmiany użytkowania ziemi
 • Przekształcenia krajobrazu rolniczego

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - stypendium, w ramach projektu "Mazowieckie Stypendium Doktoranckie", przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk i dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Mazowieckiego.

Pełnione funkcje i członkostwo

Od 2008 - członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Inna działalność

Udział w konferencjach, kongresach, seminariach naukowych

 • 2006 - 6 Workframe Conference Simulating land-use processes - an interactive e-tool for SIA (e-LUP), 30-31.10.2006, Warszawa (udział).
 • 2006 - Seminarium Naukowe Zakładu Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN, Warszawa (referat pt. Wskaźniki krajobrazowe i wskaźniki zoologiczne jako podstawa oceny rozwoju zrównoważonego krajobrazu wiejskiego - zarys problemu i metodyki badań).
 • 2007 - Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Kampinoski Park Narodowy, Komitet Naukowy "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, 12-14.04.2007 r., Izabelin (poster pt. Lumbricidae jako bioindykatory).
 • 2007 - Klasyfikacja krajobrazu - teoria i praktyka (Landscape classification - theory and practice), Zakład Geoekologii WGiSR UW, PAEK, 15-17.06.2007 r., Warszawa (udział).
 • 2007 - Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Kielecki PTG, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 29.08-02.09.2007 r., Kielce (referat pt. Wskaźniki zoologiczne jako narzędzia ocen w badaniach ekologiczno-krajobrazowych obszarów wiejskich).
 • 2008 - Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, PAEK, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 18-21.06.2008 r., Janów Lubelski (referat pt. Ocena stanu środowiska przyrodniczego krajobrazów z zastosowaniem wskaźników zoologicznych).
 • 2008 - Rozwój obszarów przyrodniczo cennych, 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Oddziały Akademicki i Białostocki), IGiPZ PAN w Warszawie, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, 10-14.09.2008 r., Białowieża (Członek Komitetu Organizacyjnego).
 • 2009 - Skutki zmian klimatu w polskich parkach narodowych, Ministerstwo Środowiska, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Komitet Ekologii PAN, Komitet Narodowy IGBP - Global Change, 27.03.2009 r., Warszawa (udział).
 • 2009 - Efekty poznańskiej konferencji klimatycznej, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Ekologii PAN, Komitet Badań Morza PAN, Komitet Narodowy IGBP - Global Change, 27.04.2009 r., Warszawa (udział).
 • 2010 - Rozwój zrównoważony regionów Polski, V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23-25.09.2010 r., Toruń (referat pt. Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim na przykładzie wybranych pól).
 • 2010 - Seminarium naukowe Zakładu Geoekologii i Klimatologii PAN, Warszawa (referat pt. Wskaźniki zoologiczne i krajobrazowe oraz ich przydatność do oceny rozwoju zrównoważonego krajobrazu wiejskiego na przykładzie wybranych obszarów - prezentacja postępów w realizacji założeń pracy doktorskiej).
 • 2010 - Seminarium naukowe Zakładu Geoekologii i Klimatologii PAN, Warszawa (E. Regulska, B. Przewoźna referat pt. Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim na przykładzie wybranych pól).
 • 2011 - Biegaczowate i inne bezkręgowce w badaniach środowiskowych, XII Sympozjum Polskich Karabidologów, Katedra Fitopatologii i Entomologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, 19–22.06.2011 r., Olsztyn (E. Regulska, B. Pacuk referat pt. Zastosowanie Carabidae jako bioindykatorów stanu środowiska przyrodniczego w krajobrazie wiejskim).

Wybrane prace niepublikowane

 • Solon J., Augustyniak E., 2006, Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych gatunków roślin oraz siedlisk wymienionych w załącznikach do Decyzji Dyrektora Generalnego LP nr 63 na gruntach Lasów Państwowych podległych RDLP w Warszawie oraz Nadleśnictwa Sarnaki. Przegląd publikacji i prac niepublikowanych, 31 s.  

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Regulska Edyta, Plit Joanna (red.): Zmiany krajobrazów kulturowych w obrazie kartograficznym. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - 120 s.
 • Regulska Edyta, Solon Jerzy (red.): Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera". Abstrakty referatów i posterów. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - 61 s.
 • Solon Jerzy, Regulska Edyta, Affek Andrzej (red.): Współczesne metody badań krajobrazu. Warszawa: IGiPZ PAN; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 2014 - 244 s. (Problemy Ekologii Krajobrazu; 38)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Plit Joanna, Regulska Edyta: Słowo wstępne. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 5-6.
 • Regulska Edyta, Plit Joanna: Słowo wstępne. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 5-6.
 • Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta: Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 29-30.
 • Pacuk Bartłomiej, Regulska Edyta: Sezonowa i roczna dynamika zmian w zgrupowaniach chrząszczy biegaczowatych (Carabidae) dwóch typów pól uprawnych. [w]: Biegaczowate jako przedmiot badań naukowych - tereźniejszość i przyszłość. 13. Sympozjum Polskich Karabidologów, 1-3.7.2013, Tuczno. Program i abstrakty. Warszawa: SGGW, 2013 - s. 37.
 • Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa: The response of earthworms assemblages to the field spatial structure - a lesson from Northern Poland. [w]: Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials. Puławy: IUNG PIB, 2013 - s. 245-246.
 • Regulska Edyta, Pacuk Batłomiej: Zastosowanie Carabidae jako bioindykatorów stanu środowiska przyrodniczego w krajobrazie wiejskim. [w]: Biegaczowate i inne bezkręgowce w badaniach środowiskowych. 12-te Sympozjum Polskich Karabidologów, Olsztyn, 19-22 VI 2011. Materiały konferencyjne. Olsztyn: [b.w.], 2011 - s. 18.
 • Przewoźna Bogusława, Regulska Edyta: Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim (na przykładzie wybranych pól). [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 70.
 • Regulska Edyta: Lumbricidae jako bioindykatory. [w]: Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, 2007 - s. 64.

Prace dokumentacyjne

 • Regulska Edyta, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława: Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie". - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 237-244.