IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Edyta Regulska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 431
Telefon +48 226978931
E-mail

Wykształcenie

 • 1995-2000 - studia magisterskie: Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Wpływ konserwującej i konwencjonalnej uprawy buraka cukrowego na zgrupowanie Lumbricidae i ich aktywność).
 • 2006-2011 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

 • 01.2012 – 11.2012 – staż naukowy w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii
 • 2012 - doktorat z nauk o ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Wskaźniki zoologiczne i krajobrazowe oraz ich przydatność do oceny rozwoju zrównoważonego krajobrazu wiejskiego (na przykładzie wybranych obszarów)).
 • od 2012 - adiunkt
 • 09.2015 - 09. 2018 - urlop macierzyński i wychowawczy

Zainteresowania naukowe

 • Indykacja
 • Bioindykacyjna rola zwierząt w krajobrazie
 • Zmiany użytkowania ziemi
 • Przekształcenia krajobrazu rolniczego

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - stypendium, w ramach projektu "Mazowieckie Stypendium Doktoranckie", przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk i dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Mazowieckiego.
 • 2018 - Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę pt. "Tożsamość i miejsce. Budzenie uśpionego potencjału wsi", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2017.

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Solon J., Regulska E. (red.), 2018, Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,49 s.
 • Regulska E., Plit J. (red.), 2015, Zmiany krajobrazów kulturowych w obrazie kartograficznym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 28120 s.
 • Regulska E., Solon J. (red.), 2014, Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera". Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa,61 s.
 • Solon J., Regulska E., Affek A. (red.), 2014, Współczesne metody badań krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, IGiPZ PAN; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa,244 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kowalska A., Affek A., Baranowski J., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2019, Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services, Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,1 s.
 • Kruczkowska B., Wolski J., Regulska E., Kowalska A., Affek A., Kołaczkowska E., Baranowski J., Zawiska I., 2019, Świadczenia ekosystemowe łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy,, s. 41.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 16.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów,, s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 9.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 14.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 13.
 • Plit J., Regulska E., 2015, Słowo wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 28, s. 5-6.
 • Regulska E., Plit J., 2015, Słowo wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 28, s. 5-6.
 • Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., 2014, Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa,, s. 29-30.
 • Pacuk B., Regulska E., 2013, Sezonowa i roczna dynamika zmian w zgrupowaniach chrząszczy biegaczowatych (Carabidae) dwóch typów pól uprawnych, Biegaczowate jako przedmiot badań naukowych - tereźniejszość i przyszłość. 13. Sympozjum Polskich Karabidologów, 1-3.7.2013, Tuczno. Program i abstrakty, SGGW, Warszawa,, s. 37.
 • Regulska E., Kołaczkowska E., 2013, The response of earthworms assemblages to the field spatial structure - a lesson from Northern Poland, Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials, IUNG PIB, Puławy,, s. 245-246.
 • Regulska E., Pacuk B., 2011, Zastosowanie Carabidae jako bioindykatorów stanu środowiska przyrodniczego w krajobrazie wiejskim, Biegaczowate i inne bezkręgowce w badaniach środowiskowych. 12-te Sympozjum Polskich Karabidologów, Olsztyn, 19-22 VI 2011. Materiały konferencyjne, [b.w.], Olsztyn,, s. 18.
 • Przewoźna B., Regulska E., 2010, Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim (na przykładzie wybranych pól), V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010, UMK, Toruń,, s. 70.
 • Regulska E., 2007, Lumbricidae jako bioindykatory, Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007, Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, Izabelin,, s. 64.

Prace dokumentacyjne

 • Regulska E., Kowalska A., Kruczkowska B., 2014, Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie", Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, s. 237-244.

Prace popularno-naukowe

 • Regulska E., 2018, Głotowo, [w:] Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa,, s. 42-45.