IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr inż. Ewa Kołaczkowska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 423
Telefon +48 226978923
E-mail

Wykształcenie

 • 2001-2006 - studia magisterskie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (praca magisterska pt. Struktura populacji inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo L. w dolnym odcinku doliny rzeki Świder).
 • 2006-2012 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

 • 2012 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Rozmieszczenie inwazyjnych gatunków roślin w dolinach małych rzek wschodniego Mazowsza).
 • od 2013 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

 • Ekologia roślin i przekształcenia zbiorowisk roślinnych
 • Inwazje w świecie roślin
 • Modelowanie zjawisk przyrodniczych

Nagrody i wyróżnienia

 • 2010 - wyróżnienie i nagroda komisji ds. oceny merytorycznej i graficznej wartości prezentowanych posterów na LV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego Planta in vivo, in vitro et in silico w kategorii Geobotanika i ochrona szaty roślinnej za pracę: Doliny małych rzek jako miejsca inwazji obcych gatunków roślin.
 • 2014 – Nagroda im. Eugeniusza Romera, przyznana przez Komitet Nauk Geograficznych PAN za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii fizycznej, obronioną w 2012 r.

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Obidziński A., Kołaczkowska E., Otręba A. (red.), 2016, Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin,128 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kowalska A., Affek A., Baranowski J., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2019, Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services, Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,1 s.
 • Kruczkowska B., Wolski J., Regulska E., Kowalska A., Affek A., Kołaczkowska E., Baranowski J., Zawiska I., 2019, Świadczenia ekosystemowe łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy,, s. 41.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 16.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów,, s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 9.
 • Kołaczkowska E., 2016, Ecosystem service alteration by invasive plant species, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów,, s. 65.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 14.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 13.
 • Kowalska A., Kołaczkowska E., Kębłowska A., 2015, Kartowanie roślinności pasów wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym, [w:] Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne, PAEK; IGiGP UJ, Kraków,, s. 28.
 • Kowalska A., Kołaczkowska E., 2014, Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., 2014, Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa,, s. 29-30.
 • Kołaczkowska E., Obidziński A., Mędrzycki P., Dudek M., 2013, Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy, [w:] Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska, Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, Wydaw. Mantis, Olsztyn,, s. 316-317.
 • Regulska E., Kołaczkowska E., 2013, The response of earthworms assemblages to the field spatial structure - a lesson from Northern Poland, Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials, IUNG PIB, Puławy,, s. 245-246.
 • Kołaczkowska E., 2011, Habitat and land use types as factors determining the invasibility of small lowland river valleys in Central Eastern Poland, EMAPi 2011. 11th International Conference of the Ecology and Management of Alien Plant Invasions. Bridging the gap between scientific knowledge and management practice. 30th August - 3rd September 2011, Cultural and Youth Centre of Vas County, Szombathely, Hungary, [b.w.], Szombathely,, s. 148.
 • Kołaczkowska E., 2010, Small river valleys as targets of alien plant species invasion, [w:] Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski, Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa,, s. 42.
 • Kołaczkowska E., 2010, Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych, V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010, UMK, Toruń,, s. 46.
 • Kołaczkowska E. (rec.), 2010, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Warszawa 2009, Przegl. Geogr., 82, 1, s. 121-122.
 • Kołaczkowska E., 2007, Sposób wypełniania przestrzeni w dolinie małej nizinnej rzeki przez populację inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo I, Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwo Botanicznego, Szczecin, 03-08.09.2007, [b.w.], Szczecin,, s. 81.

Mapy, atlasy

 • Matuszkiewicz J., Kębłowska A., Kowalska A., Deręgowska A., Otręba A., Kołaczkowska E., Ciurzycki W., Popkiewicz P., Mędrzycki P., Zaniewski P., Truszkowska E., Torzewski K., Kamola P., 2015, Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna, Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin,1 s.