SKŁAD OSOBOWY


dr inż. Ewa Kołaczkowska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 423
Telefon +48 226978923
E-mail

Wykształcenie

 • 2001-2006 - studia magisterskie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (praca magisterska pt. Struktura populacji inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo L. w dolnym odcinku doliny rzeki Świder).
 • 2006-2012 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

 • 2012 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Rozmieszczenie inwazyjnych gatunków roślin w dolinach małych rzek wschodniego Mazowsza).
 • od 2013 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

 • Ekologia roślin i przekształcenia zbiorowisk roślinnych
 • Inwazje w świecie roślin
 • Modelowanie zjawisk przyrodniczych

Nagrody i wyróżnienia

 • 2010 - wyróżnienie i nagroda komisji ds. oceny merytorycznej i graficznej wartości prezentowanych posterów na LV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego Planta in vivo, in vitro et in silico w kategorii Geobotanika i ochrona szaty roślinnej za pracę: Doliny małych rzek jako miejsca inwazji obcych gatunków roślin.
 • 2014 – Nagroda im. Eugeniusza Romera, przyznana przez Komitet Nauk Geograficznych PAN za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii fizycznej, obronioną w 2012 r.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • 2003-2006 - członkostwo i udział w pracach Koła Naukowego Ochrony Środowiska SGGW

Inna działalność

Badania terenowe

 • 2007, 2009–2010 – badania na transektach w dolinach Świdra, Wilgi i Rządzy – rozpoznanie wybranych właściwości zbiorowisk roślinnych, kartowanie stanowisk inwazyjnych gatunków roślin, pobieranie prób glebowych do analiz laboratoryjnych; w ramach projektu Rozmieszczenie inwazyjnych gatunków roślin w dolinach małych rzek wschodniego Mazowsza.
 • 2012 – Lasy Miejskie Warszawy – kartowanie stanowisk inwazyjnych gatunków roślin; w ramach projektu Inwentaryzacja inwazyjnych gatunków obcych oraz wskazanie sposobów ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia z ich strony.
 • 2013–2014 – Kampinoski Park Narodowy – kartowanie roślinności rzeczywistej i potencjalnej na pasach wydmowych; w ramach projektu Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000.
 • 2014 – Suwalszczyzna i Ziemia Augustowska – rozpoznanie stanu środowiska przyrodniczego, kwerenda w lokalnych urzędach; w ramach projektu Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - ocena zasobów, zagrożeń i wykorzystania.

Udział w konferencjach, kongresach, seminariach naukowych

 • 2004 - Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr kultury, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 6-11.09.2004 r., Toruń-Bydgoszcz (udział).
 • 2006 - konferencja naukowa Rola geobotaniki w ochronie różnorodności biologicznej, 14-15.09.2006 r., Katowice (poster pt. Struktura populacji inwazyjnego klonu jesionolistnego w dolinie małej nizinnej rzeki).
 • 2007 - konferencja naukowa Günter Grass. Literatur - Kunst - Politik. Günter Grass. Literatura - Sztuka - Polityka, 4-6.10.2007 r., Gdańsk (referat pt. Die Flora und Fauna der Kaschubei in der Danziger Trilogie von Günter Grass. Flora i Fauna Kaszub w Gdańskiej Trylogii Güntera Grassa).
 • 2007 - Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 03-08.09.2007 r., Szczecin (poster pt. Sposób wypełniania przestrzeni w dolinie małej nizinnej rzeki przez populację inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo L.).
 • 2007 - Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29.08-02.09.2007 r., Kielce (udział).
 • 2007 - Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000, XVII Ogólnopolskie Sympozjum, 12-14.04.2007 r., Izabelin (udział).
 • 2007 - Granice aktywnej ochrony roślin, Sesja naukowa Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 16.02.2007 r., Warszawa (udział).
 • 2010 - LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Planta in vivo, in vitro et in silico, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Botanicznego, SGGW Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN, 6-12.09.2010 r., Warszawa (poster pt. Doliny małych rzek jako miejsca inwazji obcych gatunków roślin).
 • 2010 - V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii Rozwój zrównoważony regionów Polski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23-25.09.2010 r., Toruń (referat pt. Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych).
 • 2011 - Briging the gap between scientific knowledge and management practice, 11th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions, 30.08.-3.09.2011 r., Szombathely, Węgry (poster pt. Habitat and land use types as factors determinig the invasibility of small river valleys in Central Eastern Poland).
 • 2012 – 8. Konferencja naukowa Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie, 29–30.03.2012, Rogów (poster pt. Siedliskowo-ekologiczne wzorce występowania obcych inwazyjnych gatunków roślin w dolinach małych rzek wschodniego Mazowsza).
 • 2013 – 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych, 24–30.06.2013, Olsztyn (poster pt. Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy; współautorstwo: A. Obidziński, P. Mędrzycki i M. Dudek).
 • 2013 – International Conference Protection of soil functions – challenges for the future, 16–18.10.2013, IUNG, Puławy (poster pt. The response of earthworms assemblages to the field spatial structure – a lesson from Northern Poland; współautorstwo: E. Regulska).
 • 2014 – International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility, 18–22.08.2014, Kraków (poster pt. Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division; współautorstwo A. Kowalska).
 • 2014 – Konferencja Krajobraz z komputera: Modelowanie krajobrazu – nowe narzędzia, metody, typologie, 17–20.09.2014, Bobrowa (poster pt. Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska; współautorstwo B. Kruczkowska i E. Regulska).
 • 2006-2014 - coroczny udział w Białowieskich Seminariach Geobotanicznych, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Białowieża.

Stypendia zagraniczne

 • 2004 - wyjazd stypendialny ufundowany przez DAAD (Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej) na studencki intensywny kurs językowy do Niemiec (Universität Passau) – 1 miesiąc
 • 2005 - wyjazd stypendialny w ramach programu Socrates-ERASMUS do Niemiec (Friedrich-Wilhelms Universität Bonn) - 5 miesięcy

Działalność edukacyjna

 • 2003–2004 – oprowadzanie wycieczek szkolnych po Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie (Polska Akademia Nauk)

Praktyki naukowe

 • 2004 - praktyka studencka w Mazowieckim Parku Krajobrazowym

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Obidziński Artur, Kołaczkowska Ewa, Otręba Anna (red.): Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2016 - 128 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Kołaczkowska Ewa: Ecosystem service alteration by invasive plant species. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 65.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Kębłowska Anna: Kartowanie roślinności pasów wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK; IGiGP UJ, 2015 - s. 28.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa: Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta: Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 29-30.
 • Kołaczkowska Ewa, Obidziński Artur, Mędrzycki Piotr, Dudek Michał: Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy. [w]: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 - s. 316-317.
 • Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa: The response of earthworms assemblages to the field spatial structure - a lesson from Northern Poland. [w]: Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials. Puławy: IUNG PIB, 2013 - s. 245-246.
 • Kołaczkowska Ewa: Habitat and land use types as factors determining the invasibility of small lowland river valleys in Central Eastern Poland. [w]: EMAPi 2011. 11th International Conference of the Ecology and Management of Alien Plant Invasions. Bridging the gap between scientific knowledge and management practice. 30th August - 3rd September 2011, Cultural and Youth Centre of Vas County, Szombathely, Hungary. Szombathely: [b.w.], 2011 - s. 148.
 • Kołaczkowska Ewa: Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych. [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 46.
 • Kołaczkowska Ewa: Small river valleys as targets of alien plant species invasion. [w]: Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2010 - s. 42.
 • Kołaczkowska Ewa (rec.): Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Warszawa 2009. - Przegl. Geogr. 2010, 82, 1 - s. 121-122.
 • Kołaczkowska Ewa: Sposób wypełniania przestrzeni w dolinie małej nizinnej rzeki przez populację inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo I. [w]: Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwo Botanicznego, Szczecin, 03-08.09.2007. Szczecin: [b.w.], 2007 - s. 81.

Mapy, atlasy

 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kębłowska Anna, Kowalska Anna, Deręgowska Aleksandra, Otręba Anna, Kołaczkowska Ewa, Ciurzycki Wojciech, Popkiewicz Piotr, Mędrzycki Piotr, Zaniewski Piotr, Truszkowska Ewa, Torzewski Karol, Kamola Paweł: Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna. Izabelin: Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 2015 - 1 s.