SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Ewa Roo-Zielińska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 403
Telefon +48 226978905
E-mail

Wykształcenie

 • 1966-1971 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Zmienność przestrzenna właściwości glebowych w fitocenozie świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum trollietosum w Puszczy Bialowieskiej).

Przebieg kariery zawodowej

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, 1971-1976

 • 1980 - doktor nauk przyrodniczych (praca doktorska pt. Dynamika wybranych czynników glebowych w różnych zbiorowiskach leśnych uroczyska "Grabowy" w Puszczy Kampinoskiej)

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1976

 • 2005 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna pt. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod)
 • 2015 - profesor Nauk o Ziemi

Zainteresowania naukowe

 • Fitosocjologia
 • Ekologia roślin
 • Geografia roślin, a zwłaszcza fitoindykacja geobotaniczna

Nagrody i wyróżnienia

 • 1983 - Nagroda Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej za pracę pt. Ekofizjograficzne podstawy kształtowania środowiska mieszkaniowego zespołu osiedli w Białołęce Dworskiej.

Pełnione funkcje i członkostwo

Członkostwo w Radach Naukowych, Komitetach PAN

 • od 1993 - członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • od 2007 - sekretarz naukowy Komitetu Nauk Geograficznych PAN
 • 2010 - członek panelu recenzentów dyscypliny naukowej N305 - Kształtowanie i Ochrona Środowiska Przyrodniczego
 • od 2011 - członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych NCN (panel ST10)

Działalność w organizacjach i towarzystwach naukowych

 • od 1988 - członek Międzynarodowej Asocjacji do Badań Roślinności (International Association for Vegetation Sciences - IAVS)
 • od 1993 - członek Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (International Association for Landscape Ecology - IALE).

Inna działalność

Ważniejsze wystąpienia na forum międzynarodowym

 • Sympozja Międzynarodowej Asocjacji do Badań Roślinności (International Association for Vegetation Science - IAVS): 1988 - Frascati, 1989, 1998 - Uppsala, 1990 - Warszawa, 1991 - Eger, 1993 - Teneryfa, 2003 - Neapol.
 • Kongres Międzynarodowej Asocjacji Krajobrazu (International Association for Landscape Ecology - IALE): 1993 - Rennes.
 • Sympozjum projektu Effects of atmospheric deposition and climate change on forest ecosystems in Eastern Europe and the United States: 1996 - Riverside.

Badania terenowe

 • 1979 - Mongolia w ramach ekspedycji "Transmongolia 1979" (3 miesiące),
 • 1993-2006 - liczne badania terenowe w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Norwegii, Finlandii, Rosji, Estonii, na Litwie, Łotwie i Białorusi,
 • 2006-2007 - Rosja, Holandia, Szwecja (w ramach projektu e-Lup).

Wybrane prace niepublikowane

 • Kostrowicki A, Roo-Zielińska E., Solon J., 1992, Ocena stanu i przekształceń środowiska na podstawie wskaźników geobotanicznych (w:) Projekt systemu biologicznych wskaźników stanu i zmian środowiska - dla potrzeb monitoringu, Etap I Założenia projektu systemu, wstępna propozycja zestawu wskaźników, Instytut Podstawowych Problemów Ekologii Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Warszawa, 23 s.
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 1993, Ocena stanu i przekształceń środowiska na podstawie wskaźników geobotanicznych (w:) Projekt systemu biologicznych wskaźników stanu i zmian środowiska - dla potrzeb monitoringu, Etap II Materiały, Instytut Podstawowych Problemów Ekologii Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Warszawa, 23 s.
 • Breymeyer A., Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 1998, Ecosystems response to climate on a temperate to boreal forest transect. Report, Warsaw, 35 s.
 • Brymeyer A., Degórski M., Roo-Zielińska E., Solon J., 1998, 1992-1998 Report on two programmes realised in international co-operation supported by US EPA, 24 s.
 • Degórski M, Roo-Zielińska E., 2002, Zróżnicowanie florystyczno-glebowe powierzchni badawczych (w:) Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w Leśnych Kompleksach Promocyjnych, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Las, 5 s. [sprawozdanie z III etapu projektu koordynowanego przez IBL na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska].
 • Roo-Zielińska E., Solon J., 2002, Charakterystyka geobotaniczna (w:) Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w Leśnych Kompleksach Promocyjnych, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Las, 12 s. [sprawozdanie z III etapu projektu koordynowanego przez IBL na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska].
 • Kostrzewski A., Roo-Zielińska E., 2010, Ekspertyza o stanie nauk geograficznych w Polsce w okresie 1995-2008, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Warszawa, 30 s. [na zlecenie Wydziału VII PAN].

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Solon Jerzy, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries' perspective. - Ekonomia i Środowisko 2017, 60, 1 - s. 236-245.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research methodology. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 22-32.
 • Roo-Zielińska Ewa, Affek Andrzej, Kowalska Anna, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 274-291.
 • Roo-Zielińska Ewa, Matuszkiewicz Jan Marek: Ancient and recent (post-agricultural) forest communities as indicators of environmental conditions in north-eastern Poland (Masuria and Kurpie region). - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 287-309.
 • Kostrzewski Andrzej, Roo-Zielińska Ewa, Krzemień Kazimierz, Lisowski Andrzej: Geografia w okresie transformacji systemu nauki w Polsce - aktualny stan, perspektywy rozwoju. - Czasopismo Geograficzne 2015, 86, 1-2 - s. 23-47.
 • Roo-Zielińska Ewa: Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 409-438.
 • Mizgajski Andrzej, Bernaciak Arnold, Kronenberg Jakub, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Śleszyński Jerzy: Rozwój badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce. - Ekonomia i Środowisko 2014, 4 - s. 10-19.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna: Relation between characteristic of natural environment and ecosystem services offered, their indices and measures (case study of three communes of Podlaskie Voivodship). - Ekonomia i Środowisko 2014, 4 - s. 111-124.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant-species composition, richness and community structure in ancient and post-agricultural pine forests in central Poland. - Forest Ecology and Management 2013, 310 - s. 567-576.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Ecological indicators for environmental diagnosis and monitoring. [w]: Contemporary issues in Polish geography. Ed. by Paweł Churski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 29-64.
 • Roo-Zielińska Ewa: Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin muraw ciepłolubnych z klasy Festuco-Brometea. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 1 - s. 23-51.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna: Ecosystem services – classification and different approaches at various levels of biosphere organisation - a literature review. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 65-81.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Landscape scale of topography-soil-vegetation relationship: influence of land use and land form. - Polish Journal of Ecology 2012, 60,, 1 - s. 3-17.
 • Kostrzewski Andrzej, Roo-Zielińska Ewa: Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce. [w]: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011 - s. 9-25.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Wykorzystanie wskaźników ekologicznych do oceny stanu i zmian środowiska geograficznego. [w]: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011 - s. 49-87.
 • Roo-Zielińska Ewa: Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin liściastych z klasy Querco-Fagetea. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.3 - s. 317-345.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5ř91'-104ř8' E). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 5-46.
 • Andrzejewska Maria, Baranowski Marek, Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Rusztecka Monika, Solon Jerzy: Development of a geo-discussion panel as a tool for public participation in Poland. [w]: Imaging the future. Geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe. Ed. Adri van den Brink, Ron van Lammeren, Rob van de Velde, Silke Daene. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007 - s. 65-73 (Mansholt Publication Series; 3)
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Vegetation response to a topographic-soil gradient. - Catena 2007, 71, z.2 - s. 309-320.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Warming, continentality & pollution: large scale forces driving pine ecosystems. - Papers Glob. Change 2006, 13 - s. 79-114.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 87-100 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Roo-Zielińska Ewa: Ecological groups of vascular plants species in the herb layer of the pine forests of Northern and Central Europe. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 493-506.
 • Roo-Zielińska Ewa: Gatunki roślin naczyniowych runa borów sosnowych jako wskaźniki przestrzennej zmienności niektórych charakterystyk klimatu i gleb w Europie Północnej i Środkowej. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 545-560.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Ground vegetation carbon and its relation to climate and species richness. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 513-527.
 • Roo-Zielińska Ewa: Stopień kontynentalizmu borów sosnowych wyrażony zmiennością kompozycji gatunkowej runa wzdłuż transektu równoleżnikowego Chrisdorf (Niemcy wschodnie) - Uzłogi (Białoruś wschodnia). - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 569-590.
 • Roo-Zielińska Ewa: Gatunki charakterystyczne zbiorowisk łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea jako wskaźniki warunków siedliskowych. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 231-260 (Prace Geograficzne; 178)
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Bogactwo gatunkowe zbiorowisk roślinnych w okolicach Pińczowa, a ich wymagania ekologiczne. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 209-225 (Prace Geograficzne; 179)
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Chojnacki Jan, Kozłowska Anna, Plit Joanna, Roo-Zielińska Ewa: Zróżnicowanie typologiczno-przestrzenne i dynamiczne roślinności obszaru międzywala Wisły na odcinku warszawskim. [w]: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 31-75 (Dokumentacja Geograficzna; 19)
 • Roo-Zielińska Ewa: Vegetation at different levels of organization as an indicator of environmental conditions. [w]: Proceedings IAVS Symposium. Uppsala: Opulus Press, 2000 - s. 178-181.
 • Vucetich J.A., Reed David, Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Mroz G.D., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Noble R.: Carbon pools and ecosystem properties along a latitudinal gradient in northern Scots pine (Pinus silvestris) forests. - Forest Ecol. Manag. 2000, 136 - s. 135-145.
 • Breymeyer Alicja, Roo-Zielińska Ewa: Próba podsumowania: czy i jak zmieniają się ekosystemy borowe na założonych transektach?. [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 207-212 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of the forest permanent plots in Poland. [w]: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California. Riverside: [b.w.], 1998 - s. 161-169 (USDA Forest Service General Technical Report, PSW; GTR 166)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Geographical differentiation of the floristic composition and structure of the herb layer of the forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus. [w]: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California. Riverside: [b.w.], 1998 - s. 151-161 (USDA Forest Service General Technical Report, PSW; GTR 166)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Charakterystyka geobotaniczna i analiza zasięgów borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 79-98 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Zróżnicowanie struktury runa borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 99-112 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Effect of geographical location on species composition, vegetation structure, diversity and phytoindicative characteristics in pine forests. - Environ. Pollution 1997, 98, nr 3 - s. 347-360.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 deg. East: Herb layer diversity and photoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in Poland. [w]: International Symposium:" Air pollution and climate change effets on forest econsystems", Riverside, California, February 5-9, 1996. Pacific Southwest Research Station Home Page: 1997 - 10 s.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 deg Eeast. Florisitic composition and structure of herb layer of forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus as a result of geographical differentiation. [w]: International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest ecosystems", Riverside, California, February 5-9, 1996. Pacific Southwest Research Station Home Page: 1997 - 11 s.
 • Roo-Zielińska Ewa: Phytoindicative role of plant communities in a rural landscape (Pińczów case study, south Poland). - Fragm. Flor. Geobot. 1996, 41, z.1 - s. 379-398.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Śmiałkowski Jarosław: Biodiversity and matter cycling in forest ecosystems in the gradient of air pollution in Poland. Results of introductory research. [w]: Protection of forest ecosystems biodiversity. Eds. P. Paschalis, K. Rykowski, S. Zajączkowski. Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1995 - s. 175-191.
 • Roo-Zielińska Ewa, Kostrowicki Andrzej Samuel: Metodyka badań szaty roślinnej (flory i roślinności) w Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Propozycje programowe. Red. Andrzej Kostrzewski. Warszawa: PIOŚ, 1995 - s. 97-117 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Grabińska Bożenna, Kostrowicki Andrzej S., Roo-Zielińska Ewa: Charakterystyka flory naczyniowej. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 47-56 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Kostrowicki Andrzej S., Biegański Ludwik, Grabińska Bożenna, Moszyńska Bogna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Experiences of Polish authors. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: 1994 - s. 85-89 (Phytocoenosis (N.S); 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Derivative maps based on an analysis and iterpretation of the floristical composition of phytocoenoses. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: 1994 - s. 125-130 (Phytocoenosis (N.S); 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Roo-Zielińska Ewa: Ekologiczne zróżnicowanie roślinności rzeczywistej (analiza fitoindykacyjna). [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 95-123 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Roślinność jako wyraz procesów naturalnych i oddziaływań antropogenicznych. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 151-169 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Geobotanical indication as a tool for forest monitoring. [w]: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - s. 229-223 (Conference Papers; 19)
 • Roo-Zielińska Ewa: The current state and changes in the meadow flora in the Nida valley, southern Poland. - Fragm. Flor. Geobot. 1993, 38, z.2 - s. 581-592.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Big and small game animals as indicators of provisioning and regulating ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 30.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Forest timber as a provider of ecosystem services - direct and surrogate indicators. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 41.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna: Specyfika środowiska przyrodniczego a zestaw usług ekosystemowych, ich wskaźników i miar (na przykładzie trzech gmin województwa podlaskiego). [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - 1 s.
 • Roo-Zielińska Ewa: Diagnostic plant species of forests as indicators of environmental conditions at local and regional scales. [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - 1 s.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Relationship between vegetation and soil along a topographical gradient. [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 213.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland. [w]: Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012. Cork: University College, 2012 - s. 93.
 • Roo-Zielińska Ewa: Przedmowa. [w]: Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. Red. Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed, Marek Wierzba. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 - 2 s.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Studies on vegetation response to a topographical-soil gradient. - Annual Report 2008 - s. 93-96.
 • Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 47-48.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Romanowski Jerzy: Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. - Urbanista 2007, nr 5 - s. 18-24.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania dynamiki krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 186.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Vegetation response to soil structure and dynamics within a catchment: a Pińczów case study (S Poland). [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 74.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Relationship between climate humidity, soil moisture, composition and structure of vegetation in pine forest in the temperate and boreal zones. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 73.
 • Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek, Solon Jerzy: Does spatial changeability of plant communities good reflect differentiation of abiotic conditions, specially the moisture of the soils?. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 190.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Geographical pattern of herb layer and soil properties in Scots pine (Pinus sylvestris) forest in relation to climate differentiation. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 210.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Roo-Zielińska Ewa: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). - Działalność Nauk. 2001, 11 - s. 146-147.
 • Roo-Zielińska Ewa: Zróżnicowanie kontynentalizmu a skład gatunkowy runa borów sosnowych na transekcie klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) - analiza metodą fitoindykacji. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 126-127.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Biomass and floristic richness of the herb layer in forests of Scots pine (Pinus sylvestris) in Central and Northern Europe. [w]: Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001. Washington: The Ecological Society of America, 2001 - s. 346.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Roo-Zielińska Ewa: Od Redaktorów. [w]: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 5 (Dokumentacja Geograficzna; 19)
 • Roo-Zielińska Ewa: Cryptogamus plants in the forest communities of Białowieża National Park. J.B.Falinski, W.Mułenko (red.). Warszawa-Białowieża 1997. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 135-138.
 • Breymeyer Alicja, Roo-Zielińska Ewa: Wstęp. [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 7-8 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Roo-Zielińska Ewa: Vegetation cover as an indicator of environmental conditions on different level of its organization. [w]: Vegetation science in retrospect and perspective (abstracts). Ed. Erik Sjoergen, Eddy van der Maarel, Galina Pokarzhevskaya. Uppsala: Svenska Vaextgeografiska Saellskapet, 1998 - s. 45 (Studies in Plant Ecology; 20)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Heterogenity in herb layer structure and diversity of plant species in Pinus sylvestris forests along a lattitudinal gradient (Finland-Poland): a multi-scale approach. [w]: VII International Congress of Ecology INTECOL. Florence, 19-25 July 1998. Proceedings. Ed. Almo Farina, Jeff Kennedy, Veronica Bossu. Florence: [b.w.], 1998 - s. 361.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Floristic composition and structure of herb layer of forest permanent plots as a result of geographical differentiation. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 33].
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in forests. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 34].
 • Bytnerowicz Andrzej, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Preface. [w]: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5 (Conference Papers; 19)

Prace dokumentacyjne

 • Roo-Zielińska Ewa: Droga naukowa Profesora Władysława Matuszkiewicza. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 11-16 (Prace Geograficzne; 178)
 • Roo-Zielińska Ewa: [Wspomnienia]. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 22 (Prace Geograficzne; 179)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Od redaktorów. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 9 (Prace Geograficzne; 179)
 • Roo-Zielińska Ewa: Międzynarodowa konferencja na temat: "Wyspowa i wysokogórska roślinność: bioróżnorodność, bioklimat i ochrona". Teneryfa, 12-16 IV 1993 r. - Przegl. geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 495-497.

Mapy, atlasy

 • Kostrowicki Andrzej S., Biegański Ludwik, Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Map 6. Real vegetation of study area in the Białowieża Forest. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: [b.w.], 1994 - 1 mapa. (Phytocoenosis (N.S.) 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Map 9. Some vegetation properties of study area in the Białowieża Forest. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: [b.w.], 1994 - 6 map. (Phytocoenosis (N.S.) 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)

Prace popularno-naukowe

 • Roo-Zielińska Ewa: [31 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Roo-Zielińska Ewa: [Udział w opracowaniu 8 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Roo-Zielińska Ewa: [7 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Roo-Zielińska Ewa: [Udział w opracowaniu 10 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.