IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Jacek Wolski
Kierownik Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Zakład Geoekologii i Klimatologii, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 402
Telefon +48 226978902
E-mail

Wykształcenie

 • 1990-1997 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Zmiany środowiska geograficznego powstałe w wyniku wysiedlenia na przykładzie dwóch wsi bieszczadzkich - Wołosate i Caryńskie).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1995

 • 2006 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich jako następstwo zmian form i natężenia oddziaływań antropogenicznych w ciągu ostatnich 150 lat).

- od 2011 - kierownik Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Zainteresowania naukowe

 • Problematyka obszarów opuszczonych przez ludność - przekształcenia krajobrazów wiejskich, trwałość dawnych układów przestrzennych, przyrodnicze (biotyczne i abiotyczne) konsekwencje zmian form i natężenia oddziaływań antropogenicznych, metodyka podejścia interdyscyplinarnego.
 • Dawna Bojkowszczyzna jako nieistniejący region etnograficzny - kultura materialna mieszkańców, historia rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej i archiwalnych map w badaniach przyrodniczo-historycznych.
 • Naziemne skanowanie laserowe.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2006 - Wyróżnienie Rady Naukowej IGiPZ PAN za pracę doktorską pt. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich jako następstwo zmian form i natężenia oddziaływań antropogenicznych w ciągu ostatnich 150 lat.
 • 2008 - Nagroda Naukowa im. Eugeniusza Romera przyznana przez Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN za pracę pt. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat.
 • 2017 - Wyróżnienie Prezesa Zarządu Głównego PTTK w II Międzynarodowym Konkursie "Najlepsze wydawnictwa o górach" za monografię Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro.
 • 2017 - I miejsce (kategoria Monografie) w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej za monografię Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro
 • 2019 - Medal Pamiątkowy z okazji 100-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roku Polskiej Geografii w uznaniu wielkich zasług dla rozwoju polskiej geografii i Towarzystwa

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kowalska A., Affek A., Baranowski J., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2019, Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services, Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,1 s.
 • Kruczkowska B., Wolski J., Regulska E., Kowalska A., Affek A., Kołaczkowska E., Baranowski J., Zawiska I., 2019, Świadczenia ekosystemowe łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy,, s. 41.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 16.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów,, s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 9.
 • Kruczkowska B., Solon J., Wolski J., 2016, Map of ecosystems as a basis for ecosystem services analysis and mapping, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów,, s. 23.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 14.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,, s. 13.
 • Wolski J., 2016, Західна Бойківщина – вчора, сьогодні і завтра (резюме), [w:] Red. Jacek Wolski, Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2, Monografie IGiPZ PAN, 17, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 717-723.
 • Wolski J., 2016, Przedmowa, [w:] Red. Jacek Wolski, Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1, Monografie IGiPZ PAN, 17, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 17-20.
 • Wolski J., 2016, The Western Boyko Region – yesterday, today and tomorrow (summary), [w:] Red. Jacek Wolski, Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2, Monografie IGiPZ PAN, 17, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 699-706.
 • Affek A., Solon J., Wolski J., 2014, Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej, [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa,, s. 8-9.
 • Wolski J., 2014, Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa,1 s.
 • Wolski J., 2011, Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych, [w:] Red. Joanna Plit, Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, Warszawa,, s. 51-52.
 • Wolski J., 2007, Bieszczady Wysokie. Bieszczadzki Park Narodowy. Mapa dla wytrawnego turysty. Skala 1:40.000. Wojciech Krukar. Wyd. 2. Krosno 2004, Pol. Przegl. Kartogr., 39, nr 2, s. 168-169.
 • Wolski J., 2007, Atlas gór Polski. Sudety - Karpaty - Góry Świętokrzyskie. Red. Krzysztof Radwański, Marcin Szymczak. Warszawa 2006, Pol. Przegl. Kartogr., 39, nr 4, s. 372-374.
 • Wolski J., 2005, Współczesny obraz dawnych granic własnościowych i gospodarczych w Bieszczadach, Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa,2 s.
 • Wolski J., 2001, Wykorzystanie katastru galicyjskiego w badaniach naukowych, Kartografia Galicji 1772-1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów 26-29 września 2001 r. Streszczenia referatów, PAN Instytut Historii Nauki. Zespół Historii Kartografii, Warszawa,, s. 30-32.

Prace dokumentacyjne

 • Więckowski M., Wolski J., Śleszyński P., 1998, Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec,, s. 50-51.

Mapy, atlasy

 • Matuszkiewicz J., Wolski J., Kowalska A., 2014, Mapa sekwencji stanów "las - nie las" [1 mapa], [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.3, ESRI Polska, Warszawa,, s. 74-75.
 • Wolski J., 2011, [Mapy], Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozmieszczenia ssaków łownych w Polsce. Bożenna Grabińska, Prace Geograficzne, 228, PAN IGiPZ, Warszawa,24 mapy.
 • Wolski J., 2001, [Mapy], [w:] Red. Joanna Plit, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata, Opres, Kraków,13 map.
 • Wolski J., 2000, Obszary ochrony przyrody, Komputerowy Atlas Polski, PAN IGiPZ, Warszawa,(1 mapa).

Prace popularno-naukowe

 • Wolski J., 2005, [272 hasła autorskie i współautorskie, w tym 43 podpisane], Wielka Encyklopedia PWN. T.25-30, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2004, [30 haseł autorskich i 164 współautorskie], Wielka Encyklopedia PWN. T.19-24, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2003, [33 hasła autorskie i 204 współautorskie], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2002, [14 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2002, [Udział w opracowaniu 158 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2001, [59 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 2001, [Udział w opracowaniu 122 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Wolski J., 1998, [Hasła geograficzne na literę B], Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIV/II (suplement współczesny), Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, Warszawa,
 • Wolski J., 1998, [Hasła geograficzne na literę B], Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXV/III (suplement współczesny), Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, Warszawa,
 • Wolski J., 1997, Turkmenistan, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.6, Opress, Kraków,, s. 501-506.
 • Wolski J., 1997, Mongolia, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.6, Opress, Kraków,, s. 429-435.
 • Wolski J., 1997, Kirgistan, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.6, Opress, Kraków,, s. 389-395.
 • Wolski J., 1997, Uzbekistan, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.6, Opress, Kraków,, s. 506-511.
 • Wolski J., 1997, Hasła geograficzne na literę A z następujących państw: Wielka Brytania i Irlandia Północna, Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Angola, Gambia, Ghana, Kamerun, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wielka Ilustrowana Encyklopedia Wydawnictwa Gutenberg (suplement współczesny). T.23/1, Wydaw. Gutenberg-Print, Warszawa,60 s.
 • Wolski J., 1996, Zimbabwe, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.2. Afryka, Opress, Kraków,, s. 378-381.
 • Wolski J., 1996, Złote Wybrzeże, Świat Podróży, nr 1, s. 12-13.
 • Wolski J., 1996, Angola, [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia geograficzna świata. T.2. Afryka, Opress, Kraków,, s. 162-166.
 • Wolski J., 1996, Jaskinie w Dolinie Prądnika, Świat i Podróże, nr 6, s. 4.
 • Wolski J., 1996, Wulkany Kamczatki, Poznaj Świat, nr 2, s. 53-54.
 • Wolski J., 1995, Dwie stolice, Poznaj Świat, nr 6, s. 58-59.
 • Wolski J., 1995, Wulkany Kamczatki, Geogr. w Szk., 48, nr 4, s. 249-250.
 • Wolski J., 1993, Zatoka Kara Bogaz, Geogr. w Szk., 46, nr 5, s. 304.