SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Jerzy Solon
Zakład Geoekologii i Klimatologii, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 430
Telefon +48 226978930
E-mail

Wykształcenie

 • 1973-1978 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii - specjalność biologia środowiskowa (praca magisterska pt. Niektóre zbiorowiska zastępcze Potentillo albae-Quercetum w okolicach Korytowa).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1977

 • 1988 - doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii (praca doktorska pt. Struktura przestrzenna roślinności w rejonie jezior wigierskich).
 • 2003 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna pt. Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności).
 • 2014 - profesor Nauk o Ziemi.

- 2010-2015 - kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zainteresowania naukowe

Fitosocjologia, ekologia roślin, ekologia krajobrazu, a w szczególności:

 • struktura przestrzenna roślinności rzeczywistej i jej uwarunkowania abiotyczne i antropogeniczne,
 • roślinność jako podstawa wyróżniania jednostek krajobrazowych różnego szczebla,
 • indykacyjna rola roślinności w krajobrazie,
 • stabilność krajobrazu a różnorodność jego części składowych,
 • ekologiczno-krajobrazowe wskaźniki rozwoju zrównoważonego,
 • wykorzystanie ekologii krajobrazu w ochronie przyrody,
 • strukturalne i funkcjonalne przekształcenia krajobrazów rolniczych.

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody naukowe

 • 1984 - Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za udział w opracowaniu pt. Studium geoekologiczne regionu jezior wigierskich.
 • 1989 - Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za pracę pt. Struktura przestrzenna roślinności w otoczeniu jezior wigierskich.
 • 1995 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika pt. Ekologia krajobrazu.

Inne nagrody i odznaczenia

 • 1978 - Brązowy Krzyż Zasługi za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 1982 - Srebrna Odznaka Honorowa "Za zasługi dla Warszawy" za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 1983 - Złota odznaka Honorowa Ligi Ochrony Przyrody za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 1987 - Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną na rzecz ochrony przyrody.
 • 2005 - Odznaka honorowa Ministerstwa Środowiska "Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
 • 2014 - Medal imienia Jerzego Kondrackiego za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Pełnione funkcje i członkostwo

Członkostwo w Radach Naukowych, Komitetach PAN, innych Komisjach i Radach

 • od 1995 - członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego, od 2005 - przewodniczący
 • od 2004 - członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • od 2005 - członek Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego
 • od 2014 - członek Mazowieckiej Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
 • od 2015 - członek Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Działalność w organizacjach i towarzystwach naukowych

 • od 1993 - członek Zarządu Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, w tym od grudnia 2007 do lutego 2013 r. zastępca przewodniczącego

Inna działalność

Udział w ważniejszych projektach eksperckich

 • 1991 - Plan ochrony gmin Kraśniczyn, Krasnystaw, Łopiennik, Siennica Różana - jako wykonawca analizy, oceny i prognozy szaty roślinnej.
 • 1993-1996 - Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego - jako koordynator i główny wykonawca operatu ochrony ekosystemów lądowych.
 • 1995-1999 - Plan Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych - jako koordynator kilku operatów i jeden z wykonawców operatu ochrony ekosystemów lądowych.
 • 1995-1999 - Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego - jako współkoordynator całości Planu i jeden z wykonawców kilku operatów.
 • 1997-2000 - Koncepcja monitoringu runa w ramach systemu monitoringu stanu zdrowotnego lasu - przygotowanie instrukcji, szkolenia pracowników BULiGL, nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem pomiarów i opracowanie wyników.
 • 2000-2002 - Plan Ochrony Parku Narodowego Borów Tucholskich - jako jeden z wykonawców operatu ochrony ekosystemów lądowych.
 • 2000-2002 - Koncepcja monitoringu fitocenoz leśnych w ramach systemu monitoringu Kampinoskiego Parku Narodowego - przygotowanie instrukcji, nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem pomiarów i opracowanie wyników.
 • 2008 - Operat ochrony szaty roślinnej Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Część I Diagnoza - jako kierownik zespołu i jeden z wykonawców.
 • 2008 - Ocena wartości przyrodniczych i stanu zachowania roślinności zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Wydmy Międzyborowskie" - jako wykonawca.
 • 2011-2014 - Projekty: (a) Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH 220032; Ostoja w Ujściu Wisły PLH 220044) – jako koordynator i jeden z wykonawców w części dotyczącej siedlisk lądowych; (b) Opracowanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 – jako koordynator i jeden z wykonawców w części dotyczącej siedlisk lądowych; (c) Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 – jako współkoordynator projektu.

Staże naukowe

 • 1982 - Instytut Geografii, Węgierska Akademia Nauk - w zakresie geografii krajobrazu,
 • 1983 - International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC), Enschede, Holandia - w zakresie geograficznej analizy krajobrazu,
 • 1990 - Departament Geografii, Wydział Filozofii Uniwersytetu w Zaragozie, Hiszpania - w zakresie geografii krajobrazu i ekologii roślin.

Ważniejsze wystąpienia na forum międzynarodowym

Łącznie, w latach 1979-2013, ponad 60 wyjazdów na kongresy, konferencje, sympozja i seminaria (m.in. Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Izrael, Mołdawia, Niemcy, Słowenia, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Rosja - d. ZSRR), w tym:

 • Sympozja Międzynarodowej Asocjacji do Badań Roślinności (International Association for Vegetation Science - IAVS): 1991 - Eger, 1993 - Teneryfa, 1996 - Lancaster.
 • Sympozja i Kongresy Międzynarodowej Asocjacji Krajobrazu (International Association for Landscape Ecology - IALE): 1991 - Roskilde, 1993 - Rennes, 1995 - Tuluza, 2000 - Roskilde.
 • Europejski Kongres Ekologiczny: 1992 - Marsylia.
 • Międzynarodowy Kongres Ekologiczny: 1998 - Florencja.
 • Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Ekologicznego: 2001 - Madison.

Prace redakcyjne

 • od 2008 - Journal of Landscape Ecology wydawane w Brnie przez czeski oddział IALE - członek Editorial Board
 • od 2008 - Problemy Ekologii Krajobrazu wydawane przez Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu - członek Rady Programowej

Działalność dydaktyczna (wykłady)

 • 1995-2012 - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska UW ("Ekologia krajobrazu"),
 • 1996-2000 - Podyplomowe Studium Ochrony Środowiska, Wydział Architektury Krajobrazu SGGW ("Ekologia krajobrazu"),
 • 1997-2000 - Podyplomowe Studium Ochrony Parków Narodowych, Wydział Leśny SGGW ("Ochrona ekosystemów nieleśnych"),
 • 1998-2000 - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku ("Roślinność Mazowsza"),
 • 1998-2001 - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW ("Roślinność Polski"),
 • 2000-2011 - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW ("Biogeografia", "Bioindykacyjne i laboratoryjne metody oceny środowiska", "Roślinność Mazowsza"),
 • od 2002 - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ("Ekologia krajobrazu").

Badania terenowe

Długoterminowe

 • 1979 - Mongolia w ramach programu "Transmongolia 1979" (badania związków między roślinnością i czynnikami środowiskowymi, dynamiki biomasy nadziemnej i podziemnej, przestrzennego zróżnicowania szaty roślinnej),
 • 1984 - Azerbejdżan w ramach programu Intercosmos (weryfikacja naziemna szaty roślinnej dla potrzeb interpretacji obrazów satelitarnych),
 • 1985 - Rosja w ramach programu Intercosmos (weryfikacja naziemna szaty roślinnej dla potrzeb interpretacji obrazów satelitarnych),
 • 2006 - Rosja w ramach programu e-LUP.

Krótkoterminowe

 • 1990-2006 - liczne wyjazdy na prace terenowe do Stanów Zjednoczonych, Finlandii, Łotwy, Litwy, Estonii, Białorusi, Rosji, Niemiec.

Wybrane prace niepublikowane

Spis prac niepublikowanych wykonanych w latach 1982-2010 (pdf).

Inne zainteresowania

Działka w Tobołowie na Suwalszczyźnie, wędkarstwo, fotografia (galeria zdjęć).

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Solon Jerzy, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries' perspective. - Ekonomia i Środowisko 2017, 60, 1 - s. 236-245.
 • Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kozłowska Anna: Indicators of ancient forests in nutrient-deficient pine habitats. - Silva Fennica 2017, 51, 1 - s. art. id 1684.
 • Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Mapping ecosystem services – a new regional-scale approach. - Geographia Polonica 2017, 90, 4 - s. 503-520.
 • Solon Jerzy: Szata roślinna. [w]: Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Ewa Malinowska. Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2017 - s. 221-282.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: A map of the landscape diversity of Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 369-377.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research methodology. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 22-32.
 • Lech Paweł, Dróżdż Paulina, Hildebrand Robert, Kasprowicz Hanna, Kowalska (IBL) Anna, Małachowska Jadwiga, Solon Jerzy, Wawrzoniak Jerzy, Wiech Katarzyna, Wójcik Józef: Ocena zagrożenia lasów w Polsce na podstawie monitoringowych badań tempa i kierunków zmian w ekosystemach leśnych. [w]: Zagrożenia lasu oraz jego funkcji - przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej. VIII Zimowa Szkoła Leśna, Sękocin Stary, 15-17 marca 2016 r. Red. Wojciech Gil. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2016 - s. 297-316.
 • Roo-Zielińska Ewa, Affek Andrzej, Kowalska Anna, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 274-291.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Stan planowania przestrzennego w Polsce w 2014 r. z uwzględnieniem obszarów chronionych. - Przegląd Urbanistyczny 2016, 12 - s. 64-68.
 • Chmielewski Tadeusz, Myga-Piątek Urszula, Solon Jerzy: Typologia aktualnych krajobrazów Polski. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 377-408.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy: Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu geobotanicznym. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 85-102.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kowalska Anna: Rekolonizacja borówki czernicy w borach sosnowych i mieszanych na gruntach porolnych. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2015, 17, 1 - s. 220-235.
 • Myga-Piątek Urszula, Chmielewski Tadeusz J., Solon Jerzy: Rola cech charakterystycznych, wyróżników i wyznaczników krajobrazu w klasyfikacji i audycie krajobrazów naturalnych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 177-186.
 • Solon Jerzy: Selected fragments of road corridors as environmental barriers. - Europa XXI 2015, 28 - s. 91-116.
 • Solon Jerzy: Krajobraz jako przestrzeń integrująca różne podejścia do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz kształtowania warunków życia społeczeństwa. [w]: Krajobraz kulturowo-przyrodniczy z perspektywy społecznej. Red. nauk. Sławomir Ratajski, Marek Ziółkowski. Warszawa: Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury, 2015 - s. 27-47.
 • Solon Jerzy, Chmielewski Tadeusz J., Myga-Piątek Urszula, Kistowski Mariusz: Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski - etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 55-76.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Solon Jerzy: Naziemne skanowanie laserowe (TLS) jako narzędzie do szacowania nadziemnej biomasy roślinności torfowiskowej. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 41-60.
 • Degórski Marek, Ostaszewska Katarzyna, Richling Andrzej, Solon Jerzy: Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 295-316.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu. - Ekonomia i Środowisko 2014, 4 - s. 48-57.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Grabińska Bożenna: Ocena liczebności łosia na pograniczu mazursko-kurpiowskim w czasach współczesnych i okresach minionych. - e-Wiadomości Ekologiczne 2014, 2 - s. 15-20.
 • Mizgajski Andrzej, Bernaciak Arnold, Kronenberg Jakub, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Śleszyński Jerzy: Rozwój badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce. - Ekonomia i Środowisko 2014, 4 - s. 10-19.
 • Regulska Edyta, Solon Jerzy, Kruczkowska Bogusława: Zooindykacja w badaniach krajobrazowych: relacje między wskaźnikami faunistycznymi a właściwościami gleb i fragmentacją pól uprawnych Polski północno-wschodniej. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 201-216.
 • Solon Jerzy: Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w latach 2008-2013. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2013 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. Jerzy Wawrzoniak. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 87-152.
 • Solon Jerzy, Pomianowski Wojciech: Program "GraphScape" - nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 15-32.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant-species composition, richness and community structure in ancient and post-agricultural pine forests in central Poland. - Forest Ecology and Management 2013, 310 - s. 567-576.
 • Solon Jerzy: Wybrane podejścia do typologii krajobrazu w Polsce i ich przydatność dla implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. [w]: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Referaty konferencyjne. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2013 - s. 18-25.
 • Solon Jerzy: Wykorzystanie cech biotycznych w typologii i regionalizacji krajobrazowej. [w]: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Referaty konferencyjne. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2013 - s. 35-42.
 • Solon Jerzy, Lechnio Jerzy: Land cover as a factor affecting the structure and modifying the dynamics of a landscape system. - Miscellanea Geographica 2013, 17, 4 - s. 34-41.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Ecological indicators for environmental diagnosis and monitoring. [w]: Contemporary issues in Polish geography. Ed. by Paweł Churski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 29-64.
 • Lechnio Jerzy, Solon Jerzy, Pabianek Piotr: Zmiany i trwałość użytkowania a cechy strukturalne i funkcjonalne terenów wokół Płocka. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 149-175.
 • Matuszkiewicz Jan, Kozłowska Anna, Solon Jerzy: Lądowe zbiorowiska roślinne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [w]: Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Red. Jan M. Matuszkiewicz. Charzykowy: Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 2012 - s. 63-154.
 • Solon Jerzy: Zmienność bogactwa gatunkowego i biomasy w zbiorowiskach roślinnych gradientu topograficznego. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 205-222.
 • Solon Jerzy: NPK - cenny obiekt badań geograficznych i ekologiczno-krajobrazowych. [w]: Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Red. Anna Świercz. Kielce: Wydaw. UJK, 2012 - s. 583-592.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek: Geographical pattern of chosen soil and herb layer features of central- and north European Scots pine forests. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 83-95.
 • Solon Jerzy, Malinowska Ewa, Lechnio Jerzy: Położenie w rzeźbie i własności glebowe jako zmienne sterujące bogactwem gatunkowym i biomasą w zbiorowiskach roślinnych. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 235-242.
 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan Marek: Waloryzacja szaty roślinnej PNBT. [w]: Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Red. Jan M. Matuszkiewicz. Charzykowy: Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 2012 - s. 396-419.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Landscape scale of topography-soil-vegetation relationship: influence of land use and land form. - Polish Journal of Ecology 2012, 60,, 1 - s. 3-17.
 • Kowalski Mariusz, Solon Jerzy: Lubelskie. Case Studies, Annex 4/6. [w]: ESPON ATTREG - The Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors - Final Report. Russo A. et al. Tarragona: ESPON & University Rovira i Virgili, 2011 - 19 s.
 • Richling Andrzej, Lechnio Jerzy, Malinowska Ewa, Solon Jerzy: Thirty years of research on landscape of the Płock Region - is that enough?. [w]: Four dimensions of landscape. Ed. Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 53-65 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 30)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Wykorzystanie wskaźników ekologicznych do oceny stanu i zmian środowiska geograficznego. [w]: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011 - s. 49-87.
 • Solon Jerzy: Postulaty dotyczące zasad ochrony krajobrazu. [w]: Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, 2011 - s. 85-91 (Biuletyn Forum Debaty Publicznej; 3)
 • Solon Jerzy: Main directions of landscape changes in Poland in the years 1995-2009. [w]: Four dimensions of landscape. Ed. Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 95-104 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 30)
 • Przemyski Alojzy, Solon Jerzy: Charakterystyka typologiczna i przegląd zbiorowisk roślinnych. [w]: Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Red. Anna Świercz. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010 - s. 144-171.
 • Solon Jerzy: Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa na powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu w roku 2008. [w]: Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku. Red. Jerzy Wawrzoniak. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 - s. 38-43 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Sytuacja planistyczna na obszarach parków narodowych i parków krajobrazowych. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 73-89 (Studia; 130)
 • Solon Jerzy: Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w latach 2003-2008. [w]: Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku. Red. Jerzy Wawrzoniak. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 - s. 44-48 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Poziome zróżnicowanie runa na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w roku 2008 oraz zmiany w latach 1998-2008. [w]: Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku. Red. Jerzy Wawrzoniak. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 - s. 49-52 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Ochrona siedlisk przyrodniczych w ramach gospodarki leśnej. - Post. Techn. Leśn. 2010, nr 112 - s. 28-33.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 11-16 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy: Uwarunkowania środowiskowe. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 59-80 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5ř91'-104ř8' E). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 5-46.
 • Solon Jerzy: Korytarze ekologiczne - podobieństwa i różnice w skali wewnątrzkrajowej i ponadregionalnej. [w]: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2009 - s. 137-144.
 • Solon Jerzy: Spatial context of urbanization: landscape pattern and changes between 1950 and 1990 in the Warsaw metropolitan area, Poland. - Landscp. Urban Plann. 2009, 93, iss. 3/4 - s. 250-261.
 • Solon Jerzy: Rozwój zrównoważony i ochrona środowiska w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (dyskusja i ocena). [w]: Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w perspektywie krajowej, regionalnej i lokalnej. Red. Mariusz Kistowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 47-54 (Biuletyn; 240)
 • Solon Jerzy: O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych. [w]: Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne. Red. Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 19-28 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 23)
 • Solon Jerzy: Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym w ciągu ostatnich 50 lat. [w]: Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Monografia. Red. nauk. Dorota Michalska-Hejduk, Anna Bomanowska. Łódź-Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2009 - s. 133-145.
 • Solon Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu. - Mazowsze. Studia Reg. 2009, nr 2 - s. 89-112.
 • Kowalski Mariusz, Solon Jerzy: Ethnical diversity and regional development of eastern borderland regions in Poland, Lithuania and Latvia. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 79-98 (Europa XXI; 18)
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy: Różnorodność leśnych zespołów roślinnych, siedlisk i krajobrazów. [w]: Zasoby przyrodnicze polskich lasów. Red. Andrzej Grzywacz. Cedzyna k. Kielc: Polskie Towarzystwo Leśne, 2008 - s. 5-21.
 • Solon Jerzy: Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu. [w]: Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Red. tomu: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 25-33 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 20)
 • Solon Jerzy: O potrzebie rewolucyjnych zmian w prawie ochrony przyrody. [w]: Prawo ochrony przyrody - stan obecny, problemy perspektywy. Red. D. Kopeć, N. Ratajczyk. Łódź: Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, 2008 - s. 21-28.
 • Solon Jerzy: Typy krajobrazu kulturowego Polski. [w]: Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Red. tomu: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 109-115 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 20)
 • Solon Jerzy: Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 39-54.
 • Solon Jerzy: Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych. [w]: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: Meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Red. tomu Tadeusz J. Chmielewski. Lublin: Wydaw. Print 6, 2008 - s. 25-44 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 21)
 • Solon Jerzy: Zarys historii biogeografii. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 123-134.
 • Solon Jerzy: Łąki, bociany i ludzie - powiązania między systemem przyrodniczym i systemem społeczno-ekonomicznym w województwie podlaskim. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.3 - s. 244-255.
 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan M.: Zmiany typów fitosocjologicznych lasów: kierunki, przyczyny i możliwości przeciwdziałania. [w]: Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie. VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Rogów, 15-16 listopada 2007. Red. Sławomir Mazur, Henryk Tracz. Warszawa: Wydaw. SGGW, 2008 - s. 56-66.
 • Andrzejewska Maria, Baranowski Marek, Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Rusztecka Monika, Solon Jerzy: Development of a geo-discussion panel as a tool for public participation in Poland. [w]: Imaging the future. Geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe. Ed. Adri van den Brink, Ron van Lammeren, Rob van de Velde, Silke Daene. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007 - s. 65-73 (Mansholt Publication Series; 3)
 • Matuszkiewicz Jan M., Kowalska Anna, Solon Jerzy: Prognostic vegetation maps for evaluating hydro-egnineering project impact on vegetation in the Vistula River valley. [w]: Wetlands: monitoring, modelling and management. Ed. Tomasz Okruszko, Edward Maltby, Jan Szatyłowicz, Dorota Świątek, Wiktor Kotowski. London etc.: Taylor & Francis, 2007 - s. 71-76.
 • Solon Jerzy: Współczesne koncepcje ekologiczno-krajobrazowe i ich przenikanie do innych nauk o środowisku przyrodniczym. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 57-74.
 • Solon Jerzy: Wpływ środowiska na zróżnicowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich. [w]: Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/15. Materiały z konferencji w Radzikowie k. Warszawy (19-30.05.2007). Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 103-117; 290-292 (Biuletyn; 234)
 • Solon Jerzy: Przemiany zbiorowisk leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego w ciągu 80 lat. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 290-343 (Monografie; 8)
 • Solon Jerzy: Przekształcenia borów sosnowych świeżych w Puszczy Augustowskiej. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 176-196 (Monografie; 8)
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Vegetation response to a topographic-soil gradient. - Catena 2007, 71, z.2 - s. 309-320.
 • Solon Jerzy, Sikorski Piotr: Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w parkach narodowych (na przykładzie obrębów ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym). - Parki Nar. Rez. Przyr. 2007, 26, z.2 - s. 123-134.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Warming, continentality & pollution: large scale forces driving pine ecosystems. - Papers Glob. Change 2006, 13 - s. 79-114.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy: Forecasting of states of ecosystems in protected areas on the basis of a comprehensive digital vegetation map (as exemplified by Poland's Bory Tucholskie National Park). - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 65-94.
 • Solon Jerzy: Complex multi-layer vegetation map as the basis for detailed geobotanical regionalization and characterization of the spatial structure of landscape (a case study from the Vistula river valley, Poland). - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 7-25.
 • Solon Jerzy: O potrzebie uwzględniania roślinności naturalnej i półnaturalnej w planowaniu przestrzennym w wiejskim krajobrazie kulturowym. [w]: Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona. Red. Witold Wołoszyn. Lublin: Zakład Ochrony Środowiska UMCS, 2006 - s. 465-472 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 18)
 • Solon Jerzy: Granica mozaiki krajobrazowej a granica kulturowa. [w]: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 64-71 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Solon Jerzy: Okolice Pińczowa jako poligon dla długookresowych badań krajobrazu. Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 23-36 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 87-100 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Solon Jerzy: Regional development scenarios. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 25-34.
 • Romanowski Jerzy, Solon Jerzy, Bouwma Irene: Relevance of the study for Natura 2000 areas and the Polish ECONET. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 97-102.
 • Rozemeijer Rochard, Romanowski Jerzy, Solon Jerzy, Bouwma Irene, van der Sluis Theo: Discussion. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 103-108.
 • Solon Jerzy: Incorporating geographical (biophysical) principles in studies of landscape systems. [w]: Issues and perspectives in landscape ecology. Ed. John A. Wiens, Michael R. Moss. Cambridge: Cambridge University Press, 2005 - s. 11-20.
 • Solon Jerzy: O potrzebie głębokich zmian systemu ochrony przyrody w Polsce (artykuł dyskusyjny). - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2005, 61, z.6 - s. 87-99.
 • Solon Jerzy: Struktura roślinności jako indykator stanu i funkcjonowania krajobrazu. [w]: Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2005 - s. 207-238.
 • Solon Jerzy: Landscape diversity. [w]: Urban sprawl. Warsaw agglomeration case study. Ed. Małgorzata Gutry-Korycka. Warsaw: Warsaw University Press, 2005 - s. 265-296.
 • Solon Jerzy: Czy obecna ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów "człowiek-przyroda" w polskich parkach narodowych. [w]: Między ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony. Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Red. Adam Hibszer, Józef Partyka. Sosnowiec - Ojców: PTG Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy, 2005 - s. 9-17.
 • Solon Jerzy: The comparison of landscape metrics in different scales - the raster and vector approaches. - Ekologia Bratisl. 2005, 23, suppl.1 - s. 320-332.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek: Propozycja gospodarowania zapasem martwego drewna w lasach zagospodarowanych. [w]: O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych. Synteza wyników badań programu badawczego "Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w leśnych kompleksach promocyjnych". Kazimierz Rykowski. Sękocin Las: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2005 - s. 145-147.
 • Solon Jerzy: Changes in horizontal structure of the herbaceous layer in the years 1998-2003. [w]: Forest condition in Poland in 2003. Warszawa: GIOŚ, 2004 - s. 22-29 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa na powierzchniach obserwacyjnych SPO II rzędu w roku 2003. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. meryt. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska. Warszawa: GIOŚ, 2004 - s. 21-26 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Zastosowanie koncepcji potencjałów krajobrazowych dla oceny stopnia spójności krajobrazu. [w]: Płaty i korystarze jako elementy struktury krajobrazu - możliwości i ograniczenia koncepcji. Red. Agagta Cieszewska. Warszawa: Wydaw. SGGW, 2004 - s. 29-41 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 14)
 • Solon Jerzy: Ostoje siedliskowe NATURA 2000 a potrzeby ochrony różnorodności biologicznej w Polsce. [w]: Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych NATURA 2000 w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Tadeusz J. Chmielewski. Warszawa: Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, 2004 - s. 77-89 (Zeszyty Naukowe; 38)
 • Solon Jerzy: Wigierski Park Narodowy - cele i motywy ochrony. - Wigry 2004 nr specjalny - s. 10-13.
 • Solon Jerzy: Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na powierzchniach obserwacyjnych SPO II rzędu w latach 1998-2003. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. meryt. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska. Warszawa: GIOŚ, 2004 - s. 26-29 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Ocena zrównoważenia krajobrazu - w poszukiwaniu nowych wskaźników. [w]: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: UG, 2004 - s. 49-58 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 13)
 • Solon Jerzy: Floristic and ecological changes in the forest floor vegetation in 1998-2003. [w]: Forest condition in Poland in 2003. Warszawa: GIOŚ, 2004 - s. 14-21 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Poziome zróżnicowanie runa na powierzchniach obserwacyjnych SPO II rzędu w 2003 roku oraz zmiany w latach 1998-2003. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. meryt. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska. Warszawa: GIOŚ, 2004 - s. 29-31 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Roper-Lindsay J., Simmons E., Solon Jerzy, Jongman R., Degórski Marek, Miller C.: Biodiversity and landscape diversity. Recommendations for future research. [w]: Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management. Eds. J. Brandt, H. Vejre. Southampton: WIT Press, 2003 - s. 155-159.
 • Solon Jerzy: Wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na skład i strukturę runa borów sosnowych i sosnowo-dębowych borów mieszanych w Polsce. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 213-229.
 • Solon Jerzy: Różnorodność ponadgatunkowa - krajobrazy. [w]: Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport - 10 lat po Rio. Red. Roman Andrzejewski, Andrzej Weigle. Warszawa: NFOŚ, 2003 - s. 155-159.
 • Solon Jerzy: Szata roślinna Mazowsza. [w]: Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2003 - s. 159-196.
 • Solon Jerzy: Changes in herb layer heterogeneity of Scots pine forests along the North-South transect. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 481-492.
 • Solon Jerzy: Scots pine forests of the Vaccubui-Piceetea class in Europe: forest sites studied. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 421-439.
 • Solon Jerzy: Przestrzenne zróżnicowanie roślinności rzeczywistej w Kampinoskim Parku Narodowym i w otulinie. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 395-411.
 • Solon Jerzy: Dynamika roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 413-429.
 • Solon Jerzy: Landscape diversity evaluation: land cover approach versus ecosystems approach. [w]: Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management. Eds. J. Brandt, H. Vejre. Southampton: WIT Press, 2003 - s. 141-153.
 • Solon Jerzy: Różnorodność ponadgatunkowa - zbiorowiska roślinne. [w]: Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport - 10 lat po Rio. Red. Roman Andrzejewski, Andrzej Weigle. Warszawa: NFOŚ, 2003 - s. 139-154.
 • Solon Jerzy: Waloryzacja szaty roślinnej. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 465-471.
 • Solon Jerzy: Mikrokrajobrazy roślinne Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 431-463.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Ground vegetation carbon and its relation to climate and species richness. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 513-527.
 • Wicik Bogumił, Solon Jerzy: Plan-and-soil zonation in the surroundings of the Ajinour salt lake in NW Azerbaijan. - Misc. Geogr. 2002, 10 - s. 47-55.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Położenie Wigierskiego Parku Narodowego na tle wybranych regionalizacji. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 16-20.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Główne kierunki i cele ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych Wigierskiego Parku Narodowego. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 28-33.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy, Malinowska Ewa: Zasoby i walory krajobrazowe Wigierskiego Parku Narodowego. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 210-222.
 • Solon Jerzy: Plan ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego a możliwości gospodarowania przestrzenią strefy podmiejskiej Warszawy. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 131-147 (Prace Geograficzne; 180)
 • Solon Jerzy: Założenia metodyczne monitoringu runa w monitoringu fitocenoz leśnych. - Biul. Monitor. Przyr. 2001, nr 1 - s. 12-21.
 • Solon Jerzy: Ocena stanu lasu z punktu widzenia ekologii krajobrazu. [w]: Zgodność fitocenozy z biotopem w ekosystemach leśnych. Praca zbiorowa. Red. Roman Zielony. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW, 2001 - s. 103-113.
 • Solon Jerzy: Kompleksy roślinności rzeczywistej i potencjalna roślinność naturalna jako podstawa oceny różnorodności krajobrazu. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 261-273 (Prace Geograficzne; 178)
 • Solon Jerzy: Funkcje Wigierskiego Parku Narodowego w systemie ochrony środowiska. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 22-25.
 • Solon Jerzy: Ogólna charakterystyka szaty roślinnej Wigierskiego Parku Narodowego. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 96-99.
 • Solon Jerzy, Kozłowska Anna: Lokalne typy roślinności o charakterze przejściowym. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 142-146.
 • Solon Jerzy, Kozłowska Anna: Roślinność potencjalna i uwarunkowania siedliskowe przestrzennego zróżnicowania roślinności rzeczywistej. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 124-130.
 • Solon Jerzy, Kozłowska Anna: Waloryzacja roślinności rzeczywistej Wigierskiego Parku Narodowego. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 148-154.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Bogactwo gatunkowe zbiorowisk roślinnych w okolicach Pińczowa, a ich wymagania ekologiczne. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 209-225 (Prace Geograficzne; 179)
 • Solon Jerzy: Persistence of landscape spatial structure in conditions of change in habitat, land use and actual vegetation: The Vistula Valley case study in Central Poland. [w]: Consequences of land use changes. Ed. U. Mander, R.H.G. Jongman. Southampton: WITPress, 2000 - s. 163-184.
 • Solon Jerzy: "Small habitats" and their input to flora and vegetation diversity on the landscape level. [w]: Landscape ecology theory and applications for practical purposes. Ed. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska. Warsaw: Pułtusk School of Humanities, 2000 - s. 275-280 (The Problems of Landscape Ecology; 6)
 • Solon Jerzy: Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa w drzewostanach liściastych na SPO II rzędu. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1999 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2000 - s. 34-47 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: The influence of possible climate change on species richness and structural features of the herb layer of the pine and mixed pine forests in Poland. [w]: Globalnye i regionalnye izmenenija klimata i ih prirodnye i socialno-ekonomiceskie posledstvija. Red. V.M. Kotljakov. Moskva: GEOS, 2000 - s. 247-260.
 • Solon Jerzy: Troubles with the evaluation of the landscape diversity. [w]: Multifunctional landscapes: Interdisciplinary approaches to landscape research and management. Eds. Jesper Brandt, Baerbel Tress, Gunther Tress. Roskilde: Centre for Landscape Research, 2000 - s. 84-85.
 • Solon Jerzy: Krajobraz bez granic, czyli o wpływie koncepcji teoretycznych na sposoby wyróżniania i charakterystykę jednostek przestrzennych. [w]: Granice krajobrazowe. Podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne. Red. Maciej Pietrzak. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2000 - s. 139-152 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 7)
 • Vucetich J.A., Reed David, Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Mroz G.D., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Noble R.: Carbon pools and ecosystem properties along a latitudinal gradient in northern Scots pine (Pinus silvestris) forests. - Forest Ecol. Manag. 2000, 136 - s. 135-145.
 • Kozłowska Anna, Solon Jerzy: Charakterystyka roślinności PNGS Parku Narodowego Gór Stołowych. [w]: Góry Stołowe. Praca zbiorowa. Red. Marek Zgorzelski. Warszawa: Wydaw. Akademickie Dialog, 1999 - s. 132-137.
 • Solon Jerzy: Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa w drzewostanach iglastych na powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1998 roku na podstawie badań monitoringowych. Aut. Jerzy Wawrzoniak et al. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - 36-47 + 10 tab. i 12 ryc. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Ekologiczno-krajobrazowe zróżnicowanie dolin dużych rzek. [w]: Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia. T.8. Red. Jerzy Kułtuniak. Katowice: Śląsk, 1999 - s. 179-200 (Rzeki. Kultura - Cywilizacja - Historia; 8)
 • Solon Jerzy: Integrating ecological and geographical (biophysical) principles in studies of landscape systems. [w]: Issues in landscape ecology. International Association for Landscape Ecology Fifth World Congress. Snowmass Village, Colorado, USA, 1999. Ed. John A. Wiens, Michael R. Moss. Guelph: IALE, 1999 - s. 22-27.
 • Solon Jerzy: Changes of land cover, vegetation and landscape structure in the Vistula river valley (Poland) between the villages of Ryczywół and Wilga in years 1949 and 1995. [w]: Nature and culture in landscape ecology. Proceedings of the CZ-IALE conference "Present and Historical Nature-Culture Interactions in Landscapes (Experiences for the 3rd Millenium)" held at the Charles University (Prague, on 7-17th September 1998) at the occasion of the 650th anniversary of its foundation. Ed. Pavel Kovar. Prague: The Carolinum Press, 1999 - s. 200-210.
 • Solon Jerzy: Roślinność potencjalna i naturalne regiony geobotaniczne pogranicza polsko-niemieckiego. [w]: Podstawy ekorozwoju "Zielonej Wstęgi Odra-Nysa". Strona polska projektu. Praca zbiorowa. Red. Daniela Sołowiej, Jerzy Błoszyk. Poznań: Wydaw. Kontekst, 1999 - s. 107-124.
 • Solon Jerzy: Mikrokrajobrazy roślinne w PNGS Parku Narodowym Gór Stołowych i w jego najbliższym otoczeniu. [w]: Góry Stołowe. Praca zbiorowa. Red. Marek Zgorzelski. Warszawa: Wydaw. Akademickie Dialog, 1999 - s. 168-175.
 • Solon Jerzy, Ustrnul Zbigniew: Refleksje nad stanem badań struktury przestrzennej w geografii fizycznej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 71-89 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Solon Jerzy, Wawrzoniak Jerzy: Monitoring runa i odnowienia naturalnego w systemie monitoringu lasu. - Prace. Inst. Bad. Leśn. Ser.A. 1999, 877 - s. 93-108.
 • Solon Jerzy, Świerkosz Krzysztof: Flora PNGS Parku Narodowego Gór Stołowych. [w]: Góry Stołowe. Praca zbiorowa. Red. Marek Zgorzelski. Warszawa: Wydaw. Akademickie Dialog, 1999 - s. 122-130.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Charakterystyka geobotaniczna i analiza zasięgów borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 79-98 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of the forest permanent plots in Poland. [w]: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California. Riverside: [b.w.], 1998 - s. 161-169 (USDA Forest Service General Technical Report, PSW; GTR 166)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Geographical differentiation of the floristic composition and structure of the herb layer of the forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus. [w]: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California. Riverside: [b.w.], 1998 - s. 151-161 (USDA Forest Service General Technical Report, PSW; GTR 166)
 • Solon Jerzy: Changes in the vegetation of river valleys during the last 40 years: selected examples. [w]: Landscape transformation in Europe. Practical and theoretical aspects. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies of the Warsaw University, 1998 - s. 199-207 (The Problems of Landscape Ecology; 3)
 • Solon Jerzy: Zmiany roślinności rzeczywistej w dolinie Wisły na odcinku od Ryczywołu do Wilgi w latach 1949-1995. [w]: Przemiany krajobrazu naturalnego Polski. Red. Krystyna Turkowska. Łódź: ŁTN, 1998 - s. 215-228 (Acta Geographica Lodziensia; 74)
 • Solon Jerzy: Zasady trwałej gospodarki leśnej. Spojrzenie ekologa krajobrazu. [w]: Trwały i zrównoważony rozwój lasów. Poglądy - opinie - kontrowersje. Red. Kazimierz Rykowski. Instytut Badawczy Leśnictwa, 1998 - s. 215-225.
 • Solon Jerzy: Różnorodność gatunkowa borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 113-130 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Zróżnicowanie struktury runa borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 99-112 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Solon Jerzy, Ustrnul Zbigniew: Refleksje nad stanem badań struktury przestrzennej w geografii fizycznej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 38-48.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 deg. East: Herb layer diversity and photoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in Poland. [w]: International Symposium:" Air pollution and climate change effets on forest econsystems", Riverside, California, February 5-9, 1996. Pacific Southwest Research Station Home Page: 1997 - 10 s.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Effect of geographical location on species composition, vegetation structure, diversity and phytoindicative characteristics in pine forests. - Environ. Pollution 1997, 98, nr 3 - s. 347-360.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 deg Eeast. Florisitic composition and structure of herb layer of forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus as a result of geographical differentiation. [w]: International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest ecosystems", Riverside, California, February 5-9, 1996. Pacific Southwest Research Station Home Page: 1997 - 11 s.
 • Solon Jerzy: Antropogeniczne zmiany różnorodności biologicznej w krajobrazie roślinnym (na przykładzie fragmentu doliny Narwi w okolicach Tykocina). [w]: Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Warszawa: Zakład Geoekologii WGiSR UW, 1997 - s. 129-139 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 1)
 • Solon Jerzy: Roślinność doliny Wisły i jej przemiany w ciągu ostatnich 45 lat - na przykładzie okolic Wilgi. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 56-61.
 • Solon Jerzy: Zmiany szaty roślinnej pod wpływem obniżenia poziomu wody w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Przewodnik wycieczek. Rynia: PTG, 1997 - s. 61-75.
 • Chmielewski Tadeusz J., Solon Jerzy: Podstawowe przyrodnicze jednostki przestrzenne Kampinoskiego Parku Narodowego: zasady wyróżniania i kierunki ochrony. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: UGd, 1996 - s. 130-142 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 2)
 • Solon Jerzy: The biological diversity of vegetational landscapes: problems with evaluation. [w]: Biodiversity conservation in transboundary protected areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 15-24.
 • Solon Jerzy: Zmiany szaty roślinnej pod wpływem obniżenia poziomu wody w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Materiały seminarium "Ekologiczno-hydrologiczne problemy Kampinoskiego Parku Narodowego". Izabelin: [b.w.], 1996 - s. 41-57.
 • Solon Jerzy: Ogólna charakterystyka roślinności województwa warszawskiego - zróżnicowanie naturalne i transformacje antropogeniczne. [w]: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 27-39 (Conference Papers; 25)
 • Solon Jerzy: Geobotaniczne podstawy kształtowania krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: UGd, 1996 - s. 20-30 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 2)
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Śmiałkowski Jarosław: Biodiversity and matter cycling in forest ecosystems in the gradient of air pollution in Poland. Results of introductory research. [w]: Protection of forest ecosystems biodiversity. Eds. P. Paschalis, K. Rykowski, S. Zajączkowski. Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1995 - s. 175-191.
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy, Kozubek E., Bochenek Z.: Roślinność. [w]: Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan - funkcjonowanie - zagrożenia. Red. Ewa Gacka-Grzesikiewicz. Warszawa: Fundacja IUCN Poland, 1995 - s. 59-75.
 • Solon Jerzy: Environmental monitoring in Poland: present situation and plans for the future. [w]: Proceedings of the international meeting on "Environmental systems monitoring: basic problems". Kyiv, Ukraine, 3-7 October 1994. Ed. Yuri Beletsky, Valentyn Voloshyn and Vladimir Kouzminov. Venice: UNESCO ROSTE, 1995 - s. 75-92 (Technical Report; 21)
 • Solon Jerzy: Różnorodność biologiczna jako element oceny jakości krajobrazu. [w]: Jakość krajobrazu, jakość życia. Materiały konferencji. Płock, 6-8.10.1994. Warszawa: WGiSR UW, 1995 - s. 101-108.
 • Solon Jerzy: Antropogeniczne zmiany różnorodności biologicznej w krajobrazie roślinnym (na przykładzie fragmentu doliny Narwi w okolicach Tykocina). [w]: Zastosowanie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Warszawa, 5-7.10.1995. Warszawa: WGiSR UW, 1995 - s. 33-35.
 • Solon Jerzy: Anthropogenic disturbance and vegetation diversity in agricultural landscapes. - Landscp. Urban Plann. 1995, 31 - s. 171-180.
 • Kostrowicki Andrzej S., Biegański Ludwik, Grabińska Bożenna, Moszyńska Bogna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Experiences of Polish authors. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: 1994 - s. 85-89 (Phytocoenosis (N.S); 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Derivative maps based on an analysis and iterpretation of the floristical composition of phytocoenoses. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: 1994 - s. 125-130 (Phytocoenosis (N.S); 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Plit Joanna, Solon Jerzy: Preliminary characteristics of the natural environment in the western frontier zone of Poland. [w]: Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht. Hannover: Verlag der ARL, 1994 - s. 224-230 (Arbeitsmaterial; 201)
 • Plit Joanna, Solon Jerzy: Roślinność potencjalna. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 57-65 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Plit Joanna, Solon Jerzy: Regionalizacja geobotaniczna na podstawie zróżnicowania roślinności potencjalnej. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 125-129 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Roślinność jako wyraz procesów naturalnych i oddziaływań antropogenicznych. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 151-169 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Geobotanical indication as a tool for forest monitoring. [w]: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - s. 229-223 (Conference Papers; 19)
 • Solon Jerzy: Krajobrazowe zróżnicowanie roślinności rzeczywistej. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 83-94 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Solon Jerzy: Typologiczne zróżnicowanie roślinności rzeczywistej. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 67-81 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Solon Jerzy: Ochrona zasobów szaty roślinnej. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 171-189 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Solon Jerzy: A basis for the classification of bioindicative methods: a proposal for discussion. [w]: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - s. 219-227 (Conference Papers; 19)
 • Solon Jerzy: Vegetation differentiation and its changes in the Warsaw suburban zone - a general review. - Mem. Zool. 1994, 49 - s. 99-113.
 • Solon Jerzy: The theoretical basis and methodological approaches to the evaluation of landscape stability. [w]: Landscape research and its applications in environmental management. Eds. Andrzej Richling, Ewa Malinowska, Jerzy Lechnio]. Warsaw: 1994 - s. 69-84.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan Marek: Regionalizacja fizycznogeograficzna a regionalizacja geobotaniczna – czy możliwe jest uzgodnienie podziałów regionalnych?. [w]: Materiały Konferencyjne XXII seminarium krajobrazowego „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”. Red. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda. Sosnowiec: Uniwerytet Śląski, 2017 - s. 17-19.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Ecosystem services as a factor for trajectory strengthening of region's development and well-being - environmental governance. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 854.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Big and small game animals as indicators of provisioning and regulating ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 30.
 • Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Map of ecosystems as a basis for ecosystem services analysis and mapping. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 23.
 • Pomianowski Wojciech, Solon Jerzy: Minimum spanning tree in landscape mosaic. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1985.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Forest timber as a provider of ecosystem services - direct and surrogate indicators. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 41.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek: Land cover versus ecosystems – two different approaches for mapping ecosystem services and landscape changes. Consequences for interpreting land cover changes. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1785.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Degórski Marek: „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów. [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - s. 17.
 • Affek Andrzej, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 8-9.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu. [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - s. 7-8.
 • Solon Jerzy, Pomianowski Wojciech: Program „GraphScape” – nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 45-46.
 • Solon Jerzy, Przemyski Alojzy: Plant species diversity versus ecotope diversity in Chęciny-Kielce Landscape Park (S Poland). [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 275.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Relationship between vegetation and soil along a topographical gradient. [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 213.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland. [w]: Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012. Cork: University College, 2012 - s. 93.
 • Solon Jerzy: Związki między wskaźnikami fitoindykacyjnymi a biomasą i cechami gleby na wybranych katenach topograficzno-glebowych. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 223-234.
 • Solon Jerzy: [Wypowiedź w debacie]. [w]: Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, 2011 - s. 70 (Biuletyn Forum Debaty Publicznej; 3)
 • Solon Jerzy: Obowiązująca ustawa o planowaniu przestrzennym a zagrożenia urbanizacyjne dla parków narodowych. [w]: Trwałość i efektywnośc ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 24-26 września 2009. Warszawa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2009 - s. 55.
 • Solon Jerzy: Korytarze ekologiczne - podobieństwa i różnice w skali wewnątrzkrajobrazowej i ponadregionalnej. [w]: Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce. Międzynarodowa konferencja, Białowieża, 20-22 listopada 2008 r. Program. Streszczenia referatów. Lista adresowa uczestników. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2008 - s. 33-34.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Studies on vegetation response to a topographical-soil gradient. - Annual Report 2008 - s. 93-96.
 • Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 47-48.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Romanowski Jerzy: Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. - Urbanista 2007, nr 5 - s. 18-24.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Prognostic, vegetation maps in the evaluatio of an impact of hydro engineering measurements in the Vistula valley. [w]: W3M Conference for wetlands: monitoring, modelling, management, Wierzba, 22-25 September 2005. Programme and abstracts. Warsaw: Warsaw Agricultural University Press, 2005 - s. 50.
 • Solon Jerzy: Ekologia-krajobraz-energia. Z. Fischer, M. Magomedow. Lublin, 2004. - Wiad. Ekol. 2005, 51, z.2 - s. 113-120.
 • Solon Jerzy: Okolice Pińczowa jako poligon dla długookresowych badań dynamiki krajobrazu. Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 184-185.
 • Solon Jerzy: Czy obowiązująca ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów "człowiek - przyroda" w polskich parkach narodowych?. [w]: Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Materiały konferencji naukowej, Sosnowiec - Ojców, 16-17 czerwca 2005 r. Red. Adam Hibszer, Józef Partyka. Sosnowiec-Ojców: PTG Oddział Katowicki, OPN, 2005 - s. 8-9.
 • Solon Jerzy: Granica mozaiki krajobrazowej a granica kulturowa - próba definicji problemu. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 3 s.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania dynamiki krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 186.
 • Solon Jerzy: Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności. - Działalność Nauk. 2004, 17 - s. 110-112.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Vegetation response to soil structure and dynamics within a catchment: a Pińczów case study (S Poland). [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 74.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Relationship between climate humidity, soil moisture, composition and structure of vegetation in pine forest in the temperate and boreal zones. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 73.
 • Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek, Solon Jerzy: Does spatial changeability of plant communities good reflect differentiation of abiotic conditions, specially the moisture of the soils?. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 190.
 • Solon Jerzy: Krajobraz zrównoważony w koncepcji rozwoju zrównoważonego - w poszukiwaniu nowych wskaźników. [w]: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r. Gdańsk: [b.w.], 2003 - s. 51-53.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Geographical pattern of herb layer and soil properties in Scots pine (Pinus sylvestris) forest in relation to climate differentiation. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 210.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Wstęp. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 8-9.
 • Solon Jerzy: Wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na zmiany charakterystyk strukturalnych runa borów sosnowych i mieszanych w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 133-134.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Biomass and floristic richness of the herb layer in forests of Scots pine (Pinus sylvestris) in Central and Northern Europe. [w]: Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001. Washington: The Ecological Society of America, 2001 - s. 346.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Międzynarodowa Konferencja "Globalne i regionalne zmiany klimatu a ich naturalne i społeczno-ekonomiczne konsekwencje", Vadul lui Voda, 26-28 sierpnia 1999 roku. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 166.
 • Solon Jerzy: Główne kierunki przekształceń roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego w ostatnich 50 latach. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. Warszawa]: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - s. 71-72.
 • Solon Jerzy: Park Narodowy Gór Stołowych na tle wybranych regionalizacji. [w]: Góry Stołowe. Praca zbiorowa. Red. Marek Zgorzelski. Warszawa: Wydaw. Akademickie Dialog, 1999 - s. 12-13.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Heterogenity in herb layer structure and diversity of plant species in Pinus sylvestris forests along a lattitudinal gradient (Finland-Poland): a multi-scale approach. [w]: VII International Congress of Ecology INTECOL. Florence, 19-25 July 1998. Proceedings. Ed. Almo Farina, Jeff Kennedy, Veronica Bossu. Florence: [b.w.], 1998 - s. 361.
 • Solon Jerzy: Vegetation changes and landscape persistence: a Wilga region case study. [w]: Present and historical nature-culture interactions in landscapes (experiences for the 3rd millenium). International conference program and abstract book. September 6-13, 1998, Prague, Czech Republic. Eds. Pavel Kovar, Radka Pusova, Petr Kulisek. Prague: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Solon Jerzy: Landscape stability concept and land use changes. [w]: VII International Congress of Ecology INTECOL. Florence, 19-25 July 1998. Proceedings. Ed. Almo Farina, Jeff Kennedy, Veronica Bossu. Florence: [b.w.], 1998 - s. 399.
 • Solon Jerzy: Zmiany roślinności i siedlisk doliny Wisły w okolicach Wilgi w latach 1949-1995. [w]: Przemiany krajobrazu naturalnego Polski Środkowej. Konferencja naukowa Katedry Geografii Fizycznej Kompleksowej Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Łódź, 30-31 maja 1997. Streszczenia referatów. Łódź: [b.w.], 1997 - s. 52-53.
 • Chmielewski Tadeusz J., Solon Jerzy: Analiza struktury przyrodniczej Kampinoskiego Parku Narodowego. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996. Gdansk: UGd, 1996 - s. 19-20.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in forests. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 34].
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Floristic composition and structure of herb layer of forest permanent plots as a result of geographical differentiation. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 33].
 • Solon Jerzy: Geobotaniczne podstawy kształtowania krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996. Gdansk: UGd, 1996 - s. 45-46.
 • Solon Jerzy: Landscape stability: how it can be measured?. [w]: IALE 95. The future of our landscapes. Programme and abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1995 - 1 s.
 • Solon Jerzy: The biological diversity of vegetational landscapes; problems with evaluation. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 13-14.
 • Solon Jerzy: Ogólna charakterystyka roślinności województwa warszawskiego - zróżnicowanie naturalne i transformacje antropogeniczne. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s.nlb.
 • Bytnerowicz Andrzej, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Preface. [w]: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5 (Conference Papers; 19)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 7-12 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)

Prace dokumentacyjne

 • Solon Jerzy: System Natura 2000 i jego konsekwencje. - Urbanista 2003, nr 7 - s. 23-28.
 • Solon Jerzy: Wykaz lądowych zbiorowisk roślinnych stwierdzonych w ciągu ostatnich 30 lat na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i otuliny. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 473-478.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Od redaktorów. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 9 (Prace Geograficzne; 179)

Mapy, atlasy

 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy: [Mapy]. [w]: Elektroniczny Atlas Środowiska Polski. Warszawa: GRID, 2001 - 3 mapy.
 • Kostrowicki Andrzej S., Biegański Ludwik, Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Map 6. Real vegetation of study area in the Białowieża Forest. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: [b.w.], 1994 - 1 mapa. (Phytocoenosis (N.S.) 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Map 9. Some vegetation properties of study area in the Białowieża Forest. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: [b.w.], 1994 - 6 map. (Phytocoenosis (N.S.) 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)

Prace popularno-naukowe

 • Karg Jerzy, Solon Jerzy: Gospodarowanie krajobrazem (struktura, kształtowanie, funkcjonowanie). [w]: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Red. M. Szyszkiewicz-Golis, konsultacja naukowa Jerzy Solon. Luboń: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2013 - s. 282-294.
 • Solon Jerzy: Krajobraz i ekologia krajobrazu – przegląd najważniejszych ujęć. [w]: Akademia talentów przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Red. M. Szyszkiewicz-Golis M., konsultacja naukowa J. Solon. Luboń: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2013 - s. 37-42.
 • Solon Jerzy (konsultacja naukowa), Szyszkiewicz-Golis M. (red.): Akademia talentów przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Luboń: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2013 - 325 s.
 • Solon Jerzy: Lasy. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 59-71.
 • Horodyski Bogdan, Lenart Witold, Solon Jerzy, Sroczyńska-Kożuchowska Magdalena, Walewski Andrzej, Wałdykowski Piotr, Zgorzelski Marek: Geografia 1. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: Nowa Era, 2004 - 335 s.
 • Solon Jerzy: Wigierski Park Narodowy. [w]: Ochrona polskiej przyrody. Red. Kaj Romeyko-Hurko. Kraków: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, 2002 - 30 s. na CD-ROM].
 • Solon Jerzy: [Hasła]. [w]: Elektroniczny Atlas Środowiska Polski. Warszawa: GRID, 2001 - 3 hasła.
 • Solon Jerzy: Roślinność. [w]: Encyklopedia Geografii Świata. T.2. Europa Wschodnia, Azja Północna i Środkowa, Zakaukazie. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1997 (dr.1998) - s. 22-28.
 • Solon Jerzy: Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski. - Poznaj Świat 1998, nr 9 - s. 39.
 • Solon Jerzy: Pióra ptasie w historii i kulturze człowieka. - Poznaj Świat 1997, nr 2 - s. 89-90.
 • Solon Jerzy: Ochrona przyrody a leśnictwo. Konflikt czy wspólnota celów? [głos w dyskusji]. - Bociek 1996, nr 3 - s. 6-7.
 • Solon Jerzy: Cień Czernobyla. - Poznaj Świat 1995, nr 11 - s. 50-52.
 • Solon Jerzy: ...całe wieki upłyną. - Poznaj Swój Kraj 1994, 37, nr 3 - s. 14-15.