SKŁAD OSOBOWY


dr Katarzyna Wasak
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon -
E-mail

Wykształcenie

 • 2002-2008 – studia magisterskie: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski, specjalizacja: geografia fizyczna, tytuł pracy magisterskiej: Rozwój gleb inicjalnych na przedpolu lodowca  Fláa (SE Islandia)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2017 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, tytuł pracy doktorskiej: Wpływ roślinności i materiału macierzystego gleby na właściwości materii organicznej gleb regla dolnego w Tatrach Zachodnich
 • 2012-2016 – samodzielny referent ds. administracyjnych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2016:

 • 2017 – asystent w Zakładzie Badań Geośrodowiska
 • 2016-2017 – młodszy dokumentalista w Zakładzie Badań Geośrodowiska

Zainteresowania naukowe

 • Glebowa materia organiczna
 • Gleby górskie
 • Przemiany środowiska przyrodniczego

Inna działalność

Staże naukowe:

 • 2015 – staż naukowy w Norwegian Forest and Landscape Instytute w Ås  pod opieką prof. Nicolasa Clarke’a w ramach programu Społeczeństwo, Technologie, Środowisko
 • 2013 – staż naukowy w Norwegian Forest and Landscape Instytute w Ås pod opieką prof. Ari Hietala w ramach programu Praktyka Erasmus
 • 2011 – staż naukowy w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu UMK w Toruniu pod opieką prof. Sławomira Goneta

Współpraca międzynarodowa:

 • 2017 – udział w badaniach gleboznawczo-geomorfologicznych w Masywie Centralnym (Francja) realizowanych przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Université Clermont Auvergne

Udział w grantach badawczych:

 • 2017: wykonawca w grancie badawczym finansowanym z programu Horizon 2020 INTERACT Chemical denudation in headwater areas in subarctic environment (N Finland)
 • 2015-2017: wykonawca w grantach badawczych Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich finansowanych ze środków funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, realizowanych w latach 2015, 2016, 2017; kierownik: dr hab. Mirosław Żelazny
 • 2010-2013: Kierownik i wykonawca w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. Wpływ drzewostanów świerkowych niezgodnych z siedliskiem na właściwości gleb wytworzonych ze zwietrzeliny skał węglanowych w Tatrach