SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 410
Telefon +48 226978910
E-mail

Wykształcenie

 • 1968-1973 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Rozwój rzeźby w plejstocenie w okolicach Sandomierza).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1973

 • 1981 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Bioklimatyczna ocena i typologia uzdrowisk Polski)
 • 1994 - doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna pt. Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego)
 • 2005 - profesor Nauk o Ziemi

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii, 1999-2007

 • 1999-2007 - profesor nadzwyczajny

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, od 2007

 • od 2007 - profesor nadzwyczajny

Zainteresowania naukowe

Bioklimatologia człowieka

 • W latach 1992-1998 prowadzono badania eksperymentalne pochłaniania promieniowania słonecznego przez człowieka: z zastosowaniem tzw. elipsoidy obrotowej jako modelu ciała człowieka (Błażejczyk i in. 1998) oraz z wykorzystaniem manekina jako modelu analogowego człowieka (Błażejczyk 1998).
 • W latach 1988-2009 przeprowadzono kilkadziesiąt serii terenowych pomiarów parametrów termofizjologicznych (temperatura skóry, temperatura wewnętrzna, tętno i ciśnienie krwi) w różnych strefach klimatycznych: od klimatu równikowego (Madagaskar 2007), przez podzwrotnikowy (Wietnam 1998, Izrael 2008), umiarkowany (Polska 1988-2009, Mongolia 1998, 2005), aż po subpolarny (Finlandia 2008).
 • Badania promieniowania pochłoniętego i pomiary termofizjologiczne pozwoliły na stworzenie w 1994 r. modelu wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem - MENEX. Obecna wersja modelu, MENEX_2005, jest wykorzystywana w licznych ośrodkach naukowych w Polsce i zagranicą oraz w międzynarodowych projektach badawczych, np. PHEWE (Błażejczyk, McGregor 2007). Dla ułatwienia opracowano program BioKlima, który służy do obliczenia wszystkich składników bilansu cieplnego człowieka i wskaźników biotermicznych, ale także około 30 różnych, klasycznych wskaźników biometeorologicznych, bioklimatycznych i termofizjologicznych (Błażejczyk, Błażejczyk 1996).
 • Od roku 2000 badania modelowania bilansu cieplnego człowieka są prowadzone w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Biometeorologii (ISB), a od roku 2005 za pośrednictwem Akcji COST 730. W wyniku tych badań powstał nowy wskaźnik odczuwalności cieplnej człowieka UTCI.
 • W latach 2004-2008 uczestniczono w projekcie badawczym Human adaptability to regional light condition - A comparison among Japanese, Polish and Vietnamese, finansowanym przez rząd Japonii. Przedmiotem badań był wpływ regionalnych i sezonowych różnic w dopływie promieniowania widzialnego na produkcję melatoniny w organizmie człowieka.
 • Kalkulator biotermiczny (freeware do pobrania).

Topoklimatologia

 • W 1990 r. zaproponowano autorską metodę wydzielania podstawowych jednostek bioklimatycznych w skali lokalnej, czyli tzw. biotopoklimatów (Błażejczyk 1990). Klasyfikacja ta opiera na analizie składników bilansu cieplnego człowieka, który wyraźnie jest uzależniony od miejscowych warunków środowiska geograficznego.
 • W połowie lat 90. podjęto próbę wykorzystania w kartowaniu topoklimatycznym Systemów Informacji Geograficznej. Pierwsze cyfrowe mapy topoklimatyczne zostały wykonane dla obszaru Warszawy w roku 1996 (Kozłowska-Szczęsna i in. 1996).
 • W 2001 r. przedstawiono wstępną koncepcję kartowania topoklimatycznego Polski w skali przeglądowej (Błażejczyk 2001). Testując przyjętą metodę wykonano mapę topoklimatyczną Niziny Mazowieckiej (Błażejczyk 2002).

Metodologia badań (najważniejsze osiągnięcia)

W latach 1975-2008 opracowano:

 • metodę określania przewietrzania efektywnego dolin górskich (Błażejczyk 1975),
 • biometeorologiczną klasyfikację pogody (Błażejczyk 1979),
 • model oceny warunków bioklimatycznych uzdrowisk (Błażejczyk 1983),
 • przyrząd do pomiaru temperatury odczuwalnej (Błażejczyk 1990),
 • model wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem MENEX (Błażejczyk 1993, 1994, 2004),
 • modele pochłoniętego promieniowania słonecznego (Błażejczyk 1998),
 • koncepcję cyfrowej mapy topoklimatycznej Polski w skali przeglądowej (Błażejczyk 2001),
 • biotermiczno-meteorologiczną typologię pogody (Błażejczyk 2005),
 • wskaźniki biotermiczne oceny warunków bioklimatycznych: temperatury odczuwalnej (STI), stresu termofizjologicznego (PhS), temperatury odczuwanej fizjologicznie (PST) oraz strat wody (SW).

Pełnione funkcje i członkostwo

 • członek Międzynarodowego Towarzystwa Biometeorologii (International Society of Biometeorology): Komisja 5 "Klimat, Turystyka i Rekreacja" oraz Komisja 6 "Uniwersalny Termalny Wskaźnik Klimatyczny"
 • członek Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii (Association Internationale de Climatologie), w tym członek Biura Administracyjnego w latach 2001-2006
 • członek Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii Miejskiej (International Association of Urban Climate)
 • członek-korespondent Grupy Studyjnej Międzynarodowej Unii Geograficznej "Zdrowie, środowisko i rozwój" (Study Group "Health, Environment and Development" of the International Geographical Union)
 • członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Inna działalność

Staże naukowe

1991-1992 - stypendium Instytutu Szwedzkiego: Narodowy Instytut Medycyny Pracy, Solna, Szwecja (w zakresie klimatofizjologii).

Działalność dydaktyczna

Promotorstwo i opieka naukowa (prace doktorskie):

 • prace zakończone: dr J. Baranowski (IGiPZ PAN, 2003), dr A.B. Adamczyk (IGiPZ PAN, 2005)
 • prace w toku: mgr B. Wojtach (IMGW Warszawa), mgr M. Czarnecki (Wojskowe Biuro Synoptyczne w Bydgoszczy), mgr M. Bąkowska (UKW), mgr D. Idzikowska (UW), mgr K. Lindner (UW), mgr S. Hałas (IGiPZ PAN), mgr P. Gieszcz (IGiPZ PAN)

Badania terenowe (klimatyczne)

Polska (1975-2008); Turkmenistan (1987); Mongolia (1988, 1989, 2005); Wietnam (1989); Szwecja (1992); Francja (1994); Bułgaria (1999); Irak (2004, 2006); Japonia (2004-2007); Kenia (2005); Swalbard (2005, 2006-2007); Madagaskar (2007); Finlandia (2008).

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Podstawy bioklimatologii uzdrowiskowej. [w]: Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. T.1. Część ogólna. Red. Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański. Konatancin-Jeziorna: Aluna, 2017 - s. 83-102.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Dudek Wojciech, Kręcisz Beata, Błażejczyk Anna, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Pałczyński Cezary: Urban Heat Island and bioclimatic comfort in Warsaw. [w]: Counteracting Urban Heat Island effects in a global climate change scenario. Ed. Francesco Musco. Cham: Springer International Publishing, 2016 - s. 377-395.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Dudek Wojciech: Odczucie cieplne a potencjał alergenny. - Przegląd Komunalny 2016, 8 - s. 45-49.
 • Kuchcik Magdalena, Dudek Wojciech, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Two faces to the greenery on housing estates–mitigating climate but aggravating allergy. A Warsaw case study. - Urban Forestry & Urban Greening 2016, 16 - s. 170-181.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Tereny zieleni na wybranych osiedlach warszawskich - kształtowanie odczucia cieplnego a potencjał alergenny w świetle zmian klimatu. [w]: Tereny zieleni wobec zmian klimatu. Red. Marek Kosmala. Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 2016 - s. 143-156.
 • Wieczorek Joanna, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Changes in melatonin secretion in tourists after rapid movement to another lighting zone without transition of time zone. - Chronobiology International 2016, 33, 2 - s. 220-233.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Acoustic climate in the environment of the selected road sections in Poland. - EUROPA XXI 2015, 28 - s. 117-138.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna: Adaptacja systemu ochrony zdrowia do zmian klimatu. [w]: Klimat a społeczeństwo i gospodarka. Red. Halina Lorenc, Zbigniew Ustrnul. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 175-190 (Monografie IMGW-PIB)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Jendritzky Gerd, Błażejczyk Anna, Bröde Peter, Fiala Dusan: Regional features of the bioclimate of Central and Southern Europe against the background of the Köppen-Geiger climate classification. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 439-453.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Dimitrov Peter: Assessment of occupational heat stress risk among agriculture workers in Poland and Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 59-71.
 • Georgieva Veska, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Degórska Bożena: Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 43-58.
 • Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Georgieva Veska: Agroclimatic conditions in Bulgaria and agricultural adaptation. - Europa XXI 2015, 29 - s. 23-41.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Zagospodarowanie terenu a zróżnicowanie termiczne Warszawy. [w]: Miasto idealne - miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Red. nauk. Anna Kalinowska. Warszawa: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, 2015 - s. 153-158.
 • Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Jassey Vincent, Chojnicki Bogdan H., Reczuga Monika, Zielińska Małgorzata, Błażejczyk Krzysztof, Tryjanowski Piotr, Butler Alexandre: Rezerwat przyrody "Linje" - unikatowe interdyscyplinarne badania ekosystemu torfowiska. [w]: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1. Red. Jarosław Pająkowski. Toruń: Polskie Wydawnictwo Reklamowe, 2015 - s. 212-218.
 • Baranowski Jarosław, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł: Klimat akustyczny w otoczeniu wybranych odcinków dróg w Polsce – wyniki wstępne. - Prace i Studia Geograficzne 2014, 56 - s. 17-36.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Baranowski Jarosław: Wieloletnia zmienność niektórych chorób klimatozależnych w Polsce i jej związek z warunkami klimatycznymi. - Prace i Studia Geograficzne 2014, 56 - s. 37-65.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Zmiany zagospodarowania Warszawy według "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i możliwy ich wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców. - Studia Regionalne i Lokalne 2014, 2 - s. 95-118.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Anna, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Assessment of urban thermal stress by UTCI – experimental and modelling studies: an example from Poland. - Erde 2014, 145, 1-2 - s. 16-33.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna, Szmyd Jakub: Wyspy ciepła w Warszawie - przyczyny, zasięg i możliwości ograniczenia. - Przegląd Urbanistyczny 2014, 8 - s. 21-25.
 • Błażejczyk Krzysztof, Vinogradova Vera: Adaptation Strain Index for tourists traveling from central and northern Europe to the Mediterranean. - Finisterra 2014, 49, 98 - s. 139-157.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Urban climate research in Warsaw: the results of microclimatic network measurements. - Geographia Polonica 2014, 87, 4 - s. 491-504.
 • Broede Peter, Błażejczyk Krzysztof, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kuklane Kalev, Kampmann Berndt: The Universal Thermal Climate Index UTCI Compared to Ergonomics Standards for Assessing the Thermal Environment. - Industrial Health 2013, 51, 1 - s. 16-24.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wpływ czynników klimatycznych, orograficznych i pokrycia terenu na jakość powietrza. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 - s. 169-175.
 • Błażejczyk Krzysztof: Klimat i jego lokalne zróżnicowanie. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 - s. 61-68.
 • Błażejczyk Krzysztof: Distribution of Universal Thermal Climate Index (UTCI) in Warsaw. - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 79-80.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna, Szmyd Jakub: Klimat i bioklimat Hali Gąsienicowej. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 67-95 (Prace Geograficzne; 239)
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Climate change and heat stress in the 21st century - an example from Poland. [w]: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 2013, 11-15th February, Queenstown, New Zealand,. Eds. J.D. Cotter, S.J.E. Lucas, T. Mundel. Queenstown: International Society for Environmental Ergonomics, 2013 - s. 31-33.
 • Błażejczyk Krzysztof, Idzikowska Danuta, Błażejczyk Anna: Forecast changes for heat and cold stress in Warsaw in the 21st century, and their possible influence on mortality risk. - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 47-62.
 • Błażejczyk Krzysztof, Jendritzky Gerd, Bröde Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Epstein Yoram, Psikuta Agnieszka, Kampmann Bernhard: An introduction to the Universal Thermal Climate Index (UTCI). - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 5-10.
 • Błażejczyk Krzysztof, Lindner-Cendrowska Katarzyna, Błażejczyk Anna: Assessment of heat stress at various outdoor spaces in the city (an example from Warsaw). [w]: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 2013, 11-15th February, Queenstown, New Zealand,. Eds. J.D. Cotter, S.J.E. Lucas, T. Mundel. Queenstown: International Society for Environmental Ergonomics, 2013 - s. 211-214.
 • Lindner-Cendrowska Katarzyna, Błażejczyk Krzysztof: Clothing habits during tourism and leisure activities in urban areas. The case study of Warsaw (Poland). [w]: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 2013, 11-15th February, Queenstown, New Zealand,. Eds. J.D. Cotter, S.J.E. Lucas, T. Mundel. Queenstown: International Society for Environmental Ergonomics, 2013 - s. 289-291.
 • Wieczorek Joanna, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Lighting characteristics during the polar day and their impact on changes in melatonin secretion. - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 67-75.
 • Bröde Peter, Fiala Dusan, Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhard, Tinz Birger, Havenith George: Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). - International Journal of Biometeorology 2012, 56 - s. 481-494.
 • Błażejczyk Krzysztof: Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 3 - s. 357-360.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Środowiskowe i klimatyczne uwarunkowania zatruć pokarmowych – stan aktualny i prognoza do roku 2100. [w]: Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Red. E. Kantowicz, M. Roge-Wiśniewska. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 2012 - s. 55-65.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Changes in UV radiation intensity and their possible impact on skin cancer in Poland. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 57-64.
 • Błażejczyk Krzysztof, Epstein Yoram, Jendritzky Gerd, Staiger Henning, Tinz Birger: Comparison of UTCI to selected thermal indices. - International Journal of Biometeorology 2012, 56, 3 - s. 515-535.
 • Błażejczyk Krzysztof, Szmyd Jakub, Adamczyk Anna Beata: Ogólne cechy potencjału leczniczego klimatu i bioklimatu Uniejowa. - Biuletyn Uniejowski 2012, 1, 1 - s. 43-61.
 • Havenith George, Fiala Dusan, Błażejczyk Krzysztof, Richards Mark, Bröde Peter, Holmer Ingvar, Rintamaki Hannu, Benshabat Yael, Jendritzky Gerd: The UTCI-clothing model. - International Journal of Biometeorology 2012, 56 - s. 461-470.
 • Psikuta Agnes, Fiala Dusan, Laschewski Gudrun, Jendritzky Gerd, Richards Mark, Błażejczyk Krzysztof, Mekjavič Igor, Rintamaki Hannu, de Dear Richard, Havenith George: Evaluation of the Fiala multi-node thermophysiological model for UTCI application. - International Journal of Biometeorology 2012, 56, 3 - s. 443-460.
 • Słowińska Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Zróżnicowanie mikroklimatyczne rezerwatu "Cisy Staropolskie" im. L. Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. [w]: Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Red. J. Pająkowski. Świecie: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego; Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2012 - s. 78-83.
 • Kunert Anna, Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.1 - s. 69-90.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt: UTCI - nowe narzędzie badania warunków bioklimatycznych w różnych skalach czasowych i przestrzennych. - Przegl. Geofiz. 2010, 55, z.1/2 - s. 5-19.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt, Kunert Anna: Principles of the new Universal Thermal Climate Index (UTCI) and its application to bioclimatic research in European scale. - Misc. Geogr. 2010, 14 - s. 91-102.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt: UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 49-71.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek w Tatrach. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.3. Człowiek a środowisko. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Zbigniew Krzan. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 61-68.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Warunki bioklimatyczne wybranych aglomeracji Europy i Polski. [w]: Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. Red. Ewa Bednorz, Leszek Kolendowicz. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2010 - s. 93-106 (Studia i Prace z Geografii i Geologii; 16)
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Long-term changes of bioclimatic conditions in Cracow (Poland). [w]: The Polish climate in the European context. An historical overview. Eds. Rajmund Przybylak, Jacek Majorowicz, Rudolf Brazdil, Marek Kejna. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2010 - s. 235-246.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 5-48.
 • Maroszek Joanna, Takeshi Morita, Błażejczyk Krzysztof: Melatonin secretion in various climate zones. [w]: Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology, Alberts-Ludwigs-University of Freiburg, Germany, 12-14 April 2010. Eds. Andreas Matzarakis, Helmut Mayer, Frank-M. Chmielewski. Freiburg: Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Univeristaet, 2010 - s. 273-277 (Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Univeristaet Freiburg; 20)
 • Błażejczyk Krzysztof: Zmiany globalne klimatu i ich konsekwencje zdrowotne dla człowieka. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 107-136 (Studia; 74)
 • Błażejczyk Krzysztof: The consequences of the changes in the global climate for human health. - Papers Glob. Change 2009, 16 - s. 87-110.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Haveenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt, Kunert Anna: Nowy wskaźniki oceny warunków klimatoterapii uzdrowiskowej (UTCI). - Balneol. Pol. 2009, 51, nr 4 - 313-321 : il.
 • Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy: Uwarunkowania środowiskowe. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 59-80 (Prace Geograficzne; 220)
 • Hałas Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Zróżnicowanie mikroklimatyczne rezerwatu "Cisy Staropolskie" im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie. [w]: Stan badań rezerwatu przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Praca zbiorowa. Red. Jarosław Pająkowski. Wierzchlas: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2009 - s. 51-55.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Solon Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu. - Mazowsze. Studia Reg. 2009, nr 2 - s. 89-112.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 11-20.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 81-90.
 • Błażejczyk Krzysztof, Fiala Dusan, Richards Mark, Rintamaeki Haanu, Ruuhela Reija: Niektóre cechy bilansu cieplnego człowieka w okresie zimowym w warunkach klimatu subpolarnego północnej Finlandii. - Probl. Klimat. Polar. 2008, 18 - s. 89-97.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Klimat a zdrowie. - Kosmos 2008, 57, nr 3/4 - s. 269-279.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Mortality in European cities and its relations to biothermal conditons. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 313-324.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: The network of atmospheric measures in Warsaw agglomeration. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 123-128.
 • Bąkowska Monika, Błażejczyk Krzysztof: Zmienność warunków biotermicznych okresu letniego w Kołobrzegu w II połowie XX wieku. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.2 - s. 215-232.
 • Błażejczyk Krzysztof: L'Analyse du temps comme methode d'evaluation bioclimatique pour la recreation. [w]: Climat, Tourisme et Environment. Actes du colloque de Carthage (Tunisie) CENAFFE. 3-8 septembre 2007. Textes reimos par Habib Ben Boubaker. Tunis: GREVACHoT, Biogeographie, Climatologie Applique et Dynamique Erosive, 2007 - s. 117-121.
 • Błażejczyk Krzysztof: Weather limitations for winter and summer tourism in Europe. [w]: Developments in tourism climatology. 3rd International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, Alexandroupolis, Greece, 19-22 September 2007. Eds. A. Matzarakis, C.R. de Freitas, D. Scott. Freiburg: Commission on Climate, Tourism and Recreation. International Society of Biometeorology, 2007 - s. 116-121.
 • Błażejczyk Krzysztof: Multiannual and seasonal weather fluctuations and tourism in Poland. [w]: Climate change and tourism - assessment and coping strategies. Eds. Bas Amelung, Krzysztof Błażejczyk, Andreas Matzarakis. Maastricht-Warsaw-Freiburg: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Meteorological Institute. University of Freiburg, ICIS Maastricht University, 2007 - s. 69-90.
 • Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas: Assessment of bioclimatic differentiation of Poland based on the human heat balance. - Geographia Polonica 2007, 80, 1 - s. 63-82.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 627-649.
 • Haman Krzysztof, Błażejczyk Krzysztof, Sadowski Maciej: Klimat i jego zmiany - ich wpływ na warunki życia i rozwoju cywilizacyjnego. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 129-146.
 • Ueno-Towatari Tomoko, Norimatsu Kyoko, Błażejczyk Krzysztof, Tokura Hiromi, Morita Takeshi: Seasonal variations of melatonin secretion in young females under natural and artificial light conditions in Fukuoka, Japan. - J. Physiol. Anthropol. 2007, 26 - s. 209-215.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Spatial differentiation in active surface temperature in Warsaw. [w]: Sixth International Conference on Urban Climate, 12-16 June, 2006, Goeteborg, Sweden. Preprints. Goeteborg: Urban Climate Group. Department of Geosciences. Goeteborg University, 2006 - s. 728-731.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. [w]: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Dedykowane Profesorowi Bogumiłowi Krygowskiemu w stulecie urodzin. Red. Andrzej Kostrzewski, Jolanta Czerniawska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2006 - s. 119-129.
 • Błażejczyk Krzysztof: Climate and bioclimate of Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 31-48.
 • Błażejczyk Krzysztof, Bąkowska Monika, Więcław Mirosław: Urban heat island in large and small cities. [w]: Sixth International Conference on Urban Climate, 12-16 June, 2006, Goeteborg, Sweden. Preprints. Goeteborg: Urban Climate Group. Department of Geosciences. Goeteborg University, 2006 - s. 794-797.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Differentiation of bioclimatic conditions of urban areas (the case of Poland). [w]: Sixth International Conference on Urban Climate, 12-16 June, 2006, Goeteborg, Sweden. Preprints. Goeteborg: Urban Climate Group. Department of Geosciences. Goeteborg University, 2006 - s. 213-216.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Struktura bilansu cieplnego człowieka w różnych warunkach pogodowych i przy róźnej aktywności fizycznej. [w]: Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. Red. Janina Trepińska, Zygmunt Olecki. Kraków: IGiGP UJ, 2006 - s. 161-172.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Biometeorologia człowieka w przeszłości, dziś i w przyszłości. [w]: Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. Red. Janina Trepińska, Zygmunt Olecki. Kraków: IGiGP UJ, 2006 - s. 151-159.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu - wpływ na rozwój rolnictwa na świecie. [w]: Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Grzegorza Dybowskiego. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2005 - s. 204-231 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 17)
 • Błażejczyk Krzysztof: New indices to assess thermal risks outdoors. [w]: Environmental Ergonomics XI. Proceedings of the 11th International Conference 22-26 May, 2005, Ystad, Sweden. Ed. Ingvar Holmer, Kalev Kuklane, Chuansi Gao. Lund: Thermal Environment Laboratory, EAT. Department of Design Sciences. Lund Univeristy, 2005 - s. 222-225.
 • Błażejczyk Krzysztof et al.: Regional differences in diurnal and seasonal cycles of lighting conditions and melatonin secretions. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 301-304 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Błażejczyk Krzysztof: Radiation balance of different segments of the human body. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - 313-316. ry (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kasperska-Wołowicz Wiesława, Łabedzki Leszek, Kunert Anna: Multi-annual fluctuations in precipitation and their hydrological and ecological consequences at regional scale. [w]: Regional hydrological impacts of climatic change - hydroclimatic variability. Ed. Stewart Franks. Wallingford: IAHS, 2005 - s. 65-70 (IAHS International Association of Hydrolgical Sciences] Publications; 296)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kotarba Andrzej, Twardosz Robert: Zróżnicowanie topoklimatyczne Gaika-Brzezowej. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 71-77.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Ożga Magdalena: Stosunki radiacyjne terenów zurbanizowanych o różnej wielkości. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 135-140.
 • Błażejczyk Krzysztof: Radiation balance in man in various meteorological and geographical conditions. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 63-76.
 • Błażejczyk Krzysztof, Szyguła Zbigniew: Wpływ gorącego otoczenia na zdolność wysiłkową sportowca. Jak przygotować zawodnika do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach?. - Sport Wyczyn. 2004, 42, .5/6 - s. 45-63.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: The main features of bioclimatic conditions at Polish health resorts. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 45-61.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Editorial. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 5-7.
 • Błażejczyk Krzysztof: Biotermiczne cechy klimatu Polski. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 525-543.
 • Błażejczyk Krzysztof: Evaluation du climat ressentie de la Pologne en utilisant des nouveaux indices biothermiques. [w]: Les relations Climat - Homme - Climat. Ed. Krzysztof Błażejczyk, Anna Beata Adamczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 57-60 (Dokumentacja Geograficzna; 29)
 • Błażejczyk Krzysztof: Weather fluctuations and tourism in Poland. [w]: NATO Advanced Research Workshop "Climate Change and Tourism, assessment and coping strategies", Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 6-8 November 2003. Eds. Jan Rotmans, Bas Amelung, Krzysztof Błażejczyk, Andreas Matzarakis, David Viner (eds.) na CD-Rom. 2003.
 • Błażejczyk Krzysztof: Intensite de l'ilot de chaleur urbain a Varsovie et circulation atmospherique. - Publ. Assoc. Int. Climatol. 2003, 15 - s. 223-227.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata: Warunki bioklimatyczne. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 16-27 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Solar and UV radiation in the Warsaw downtown. [w]: Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland. Proceedings. Vol.1. Ed. Kazimierz Kłysik et al. Łódź: Department of Meteorology and Climatology. Faculty of Geographical Sciences. University of Łódź, 2003 - s. 263-266.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Zróżnicowanie topoklimatyczne i biotopoklimatyczne. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 28-65 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert, Kunert Anna: Zmienność warunków biotermicznych w Krakowie w XX wieku na tle wahań cyrkulacji atmosferycznej. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 233-246 (Prace Geograficzne; 188)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne polskich uzdrowisk. - Balneol. Pol. 2003, 45, z.1/2 - s. 78-91.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: La variabilite des charges thermiques de l'homme a Cracovie au XXeme siecle. - Publ. Assoc. Int. Climatol. 2002, 14 - s. 413-419.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Changes in human heat balance during prolonged outdoors exposition at various weather conditions. [w]: Environmental Ergonomics X. Papers from The 10th International Conference on Environmental Ergonomics, Fukuoka, Japan, 23-27 September 2002. Fukuoka: [b.w.], 2002 - s. 71-74.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Changes in skin temperature and circulatory response during prolonged mountain tourism activity. [w]: Environmental Ergonomics X. Papers from The 10th International Conference on Environmental Ergonomics, Fukuoka, Japan, 23-27 September 2002. Fukuoka: [b.w.], 2002 - s. 149-152.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bilans cieplny ciała człowieka jako narzędzie badań bioklimatycznych. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 535-554.
 • Błażejczyk Krzysztof: Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski. [w]: Współczesne badania topoklimatyczne. Red. Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 131-142 (Dokumentacja Geograficzna; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof: Bioklimatyczne podstawy planowania rozwoju polskich uzdrowisk nadmorskich. [w]: Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wybrzeża Bałtyku. Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustka 19-20 kwietnia 2001. Zbiór materiałów pokonferencyjnych. Red. Mirosław Boruszczak. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, 2001 - s. 159-164.
 • Błażejczyk Krzysztof: Hands-on meteorology. Stories, theories and simple experiments. Zbigniew Sorbjan. Norman (Oklahoma) 1996, Warszawa 2001. - Geographia Polonica 2001, 74, 2 - s. 93-94.
 • Błażejczyk Krzysztof: Assessment of recreational potential of bioclimate based on the human heat balance. [w]: Proceedings of the Fifth International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, December 2001. Ed. A.Matzarakis, C.R. de Freitas. 2001 - s. 1-20.
 • Błażejczyk Krzysztof: Temperatury skrajne w przygruntowej warstwie powietrza - pomiary i zastosowania w badaniach topoklimatycznych. - Ann. UMCS Sec.B 2000/2001, 55/56 - s. 67-74.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne Ciechocinka. [w]: Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska. Red. Szymon Kubiak. Włocławek: Lega, 2001 - s. 112-140.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Charakterystyczne cechy klimatu Warszawy. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 39-56 (Prace Geograficzne; 180)
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Warszawy. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 71-81 (Prace Geograficzne; 180)
 • Błażejczyk Krzysztof: Influence of extremal heat waves on man. [w]: Images of weather and climate. Ed. Barbara Obrębska-Starklowa. Cracow: Institute of Geography of the Jagiellonian University, 2000 - s. 101-108 (Prace Geograficzne; 108)
 • Błażejczyk Krzysztof: Absorption of solar radiation by man. [w]: Enviromental Ergonomics IX. ICEE Ruhr 2000. The 9th International Conference on Environmental Ergonomics, Dortmund, Germany, July 30 - August 4, 2000. Ed. Juergen Werner, Martin Hexamer. Aachen: Shaker Verlag, 2000 - s. 43-46.
 • Błażejczyk Krzysztof: Biotermiczne warunki klimatoterapii i rekreacji w wybranych uzdrowiskach Polski. - Balneol. Pol. 2000, 42, z.3/4 - s. 98-104.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk M., Szpot M.: Influence of the human heat balance on respiratory and circulatory diseases. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the Millenium: Selected papers from the Conference ICB-ICUC'99 (Sydney, 8-12 November 1999). Ed. Richard de Dear, Jetse Kalma, Timothy Oke, Andris Auliciems. Geneva: World Meteorological Organization, 2000 - s. 107-111.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Application of GIS in research of vegetation-human thermal comfort relationship in Warsaw. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 9-11.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar: Evaporation through clothing in various ambient conditions. [w]: Enviromental Ergonomics IX. ICEE Ruhr 2000. The 9th International Conference on Environmental Ergonomics, Dortmund, Germany, July 30 - August 4, 2000. Ed. Juergen Werner, Martin Hexamer. Aachen: Shaker Verlag, 2000 - s. 27-30.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar: Evaporative resistance of various clothing ensembles measured on standing and walking manikin. [w]: Ergonomics of protective clothing. Proceedings of NOKOBETEF 6 and 1st European Conference on Protective Clothing held in Stockholm, Sweden, May 7-10, 2000. Eds. Kalev Kuklane, Ingvar Holmer. Stockholm: National Institute for Working Life, 2000 - s. 192-199 (Arbete och Haelsa; 2000:8)
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura H., Bortkiewicz A., Szymczak W.: Solar radiation and thermal physiology in man. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the Millenium: Selected papers from the Conference ICB-ICUC'99 (Sydney, 8-12 November 1999). Ed. Richard de Dear, Jetse Kalma, Timothy Oke, Andris Auliciems. Geneva: World Meteorological Organization, 2000 - s. 267-271.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Bioklimatyczne walory Krasnobrodu. [w]: Sympozjum nt.: "Powstanie uzdrowiska Krasnobród", 11 marca 2001 r. Krasnobród: Centrum Oświaty, Kultury i Sportu, 2000 - s. 25-30.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Krasnobród jako przyszłe uzdrowisko klimatyczne, borowinowe. - Balneol. Pol. 2000, 42, z.3/4 - s. 112-121.
 • Błażejczyk Krzysztof: Influence of solar radiation on skin temperature in standing and walking subjects outdoors. [w]: Environmental Ergonomics VIII. Selected papers from the 8th International Conference on Environmental Ergonomics, San Diego, California, USA, 18-23 October 1998. Eds. James A. Hodgon, Jay H. Heaney, Michael J. Buono. San Diego: [b.w.], 1999 - s. 57-60 (International Series on Environmental Ergonomics; 1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Rola metod ilościowych w geografii fizycznej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 243-254 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Szpot M.: Influence of the human heat balance on respiratory and circulatory diseases. [w]: Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999. Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - 5 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Influence of urbanisation level on the heat load in man in Warsaw. [w]: Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999. Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - 6 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Tourist and recreational abilities of bioclimate of north-eastern Poland. [w]: Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999. Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - 6 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Radiation balance of downtown Warsaw on pedestrian and over-roof levels. [w]: Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999. Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - 7 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura H., Bortkiewicz A., Kato M., Szymczak W.: Thermorgulatory and circulatory reactions in subjets exposed to the sun and wearing white and black clothing. [w]: Environmental Ergonomics VIII. Selected papers from the 8th International Conference on Environmental Ergonomics, San Diego, California, USA, 18-23 October 1998. Eds. James A. Hodgon, Jay H. Heaney, Michael J. Buono. San Diego: [b.w.], 1999 - s. 177-181 (International Series on Environmental Ergonomics; 1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura Hiromi, Bortkiewicz Alicja, Szymczak W.: Solar radiation and thermal physiology of man. [w]: Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999. Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - 6 s.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Osobliwości warunków bioklimatycznych Ciechocinka. Wybrane zagadnienia. - Balneol. Pol. 1999, 41, z.1/2 - s. 126-132.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy. - Acta UL Folia Geogr. Ser. Geogr. Phys. 1998, 3 - s. 507-515.
 • Błażejczyk Krzysztof: Solar radiation and cold tolerance. [w]: Problems with cold work. Proceedings from an international symposium held in Stockholm, Sweden, Grand Hotel Salstjoebaden, November 16-20, 1997. Ed. Ingvar Holmer, Kalev Kuklane. Solna: Arbetslivsinstitutet & forfatarna, 1998 - s. 111-113 (Arbete och Haelsa; 18)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Ołdak Anna: Rola metod ilościowych w geografii fizycznej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 105-109.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Śmietanka M., Pisarczyk S.: Influence des conditions meteorologiques sur la sante des habitants de Varsovie. - Publ. Assoc. Int. Climatol. 1998, 11 - s. 338-342.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Śmietanka M., Pisarczyk S.: Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalność mieszkańców Warszawy. - Acta UL Folia Geogr. Ser. Geogr. Phys. 1998, 3 - s. 145-151.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar, Nilsson Hakan: Absorption of solar radiation by an ellipsoid sensor simulated the human body. - Appl. Human Sci. 1998, 17, z.6 - s. 267-273.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Promieniowanie słoneczne i jego wpływ na organizm człowieka. - Balneol. Pol. 1998, 40, z.1/2 - s. 130-141.
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Bilans cieplny człowieka w mieście (na przykładzie Supraśla). - Acta UL Folia Geogr. Ser. Geogr. Phys. 1998, 3 - s. 563-569.
 • Błażejczyk Krzysztof: Dry heat exchange and skin temperature in subject outdoors at fluctuated cloud cover. [w]: Thermal Physiology 1997. Proceedings of The International Symposium on Thermal Physiology, Copenhagen 8-12 July 1997. Ed. Bodil Nielsen Johannsen, Ruth Nielsen. Copenhagen: The August Krogh Institute, 1997 - s. 115-118.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wzory szczegółowe do wyznaczania składników bilansu cieplnego człowieka. [w]: Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - s. 179-182 (Monografie; 1)
 • Błażejczyk Krzysztof: Modele statistique de la fraction du rayonnement solaire diffus a partir de differents types de nebulosite. - Publ. Assoc. Int. Climatol. 1997, 10 - s. 121-125.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: Opis programu BioKlima. [w]: Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - s. 173-177 (Monografie; 1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: Un logiciel pour la bioclimatologie. - Presse Thermale et Climatique 1997, 134, nr 4 - s. 224-228.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: BioKlima - nowe narzędzie badań i edukacji bioklimatycznej. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 163-165.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Skoczek Józef: Bioclimatic conditions of coffee plantation in Central Vietnam. [w]: Climate and life in the Asia Pacific: Proceedings. International Symposium - 10-13 April 1995. Ed. K.U. Sirinanda. Brunei Darussalam]: Universiti Brunei Darussalam, 1997 - s. 310-218.
 • Błażejczyk Krzysztof: Assessment of solar radiation absorbed by man based on simple meteorological parameters. [w]: Environmental ergonomics. Recent progress and new frontiers. Eds. Yoram Epstein, Daniel S. Moran, Yair Shapiro. London: Freund Publishing House Ltd., 1996 - s. 190-193.
 • Błażejczyk Krzysztof: Topoklimat Warszawy. [w]: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 13-25 (Conference Papers; 25)
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: BioKlima - un nouvel outil de la recherche bioclimatique. - Publ. Assoc. Int. Climatol. 1996, 9 - s. 173-177.
 • Błażejczyk Krzysztof: Fizyczne znaczenie promieniowania słonecznego dla człowieka. [w]: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 61-68 (Conference Papers; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof: MENEX - man-environment heat exchange model and its application in studies of urban bioclimate. [w]: Klimat i bioklimat miast. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1995 - s. 253-258.
 • Błażejczyk Krzysztof, Grzybowski Jerzy: Charakterystyka topoklimatu krajobrazu pojeziernego na przykładzie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Problemy ekologii krajobrazu pojeziernego Polski północno-wschodniej. Opracowanie zbiorowe. Red. Eliza Dąbrowska-Prot, Jadwiga Łuczak. Dziekanów Leśny: Instytut Ekologii PAN. Oficyna Wydawnicza, 1995 - s. 49-65 (Zeszyty Naukowe; 12)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego. - Balneol. Pol. 1995, 37, z.3/4 - s. 108-114.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Skoczek Józef: Bioclimatic conditions of coffee plantation in Central Vietnam. Brunei Darussalam: [b.w.], 1995 - 10 s.
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Struktura bilansu cieplnego człowieka w różnych strefach klimatycznych. [w]: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 229-236 (Conference Papers; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof: New climatological-and-physiological model of the human heat balance outdoor (MENEX) and its applications in bioclimatological studies in different scales. [w]: Bioclimatic research of the human heat balance. Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 27-64 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 28)
 • Błażejczyk Krzysztof: Klimatologiczno-fizjologiczny model wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem (MENEX). - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 33-55.
 • Błażejczyk Krzysztof: The influence of outdoor climate on heat balance of man. [w]: Health, environment and development. Papers of the meeting of the IGU Commission on Health, Environment and Development. Brno, Czech Republic, August 27-29, 1994. Ed. Antonin Vaishar. Brno: 1994 - s. 29-39.
 • Błażejczyk Krzysztof, Grzybowski Jerzy: Znaczenie klimatotwórcze małych powierzchni wodnych oraz charakterystyka topoklimatów w krajobrazie pojeziernym Suwalskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem, stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Red. Hanna Hillbricht-Ilkowska i Rajmund J. Wiśniewski. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1994 - s. 103-118 (Zeszyty Naukowe; 7)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Conditions bioclimatiques de la Pologne - quelques exemples des recherches regionales et locales. [w]: Publications de l'Association Internationale de Climatologie. Vol.7. Ed. Panagiotis Maheras. [B.m.]: [b.w.], 1994 - s. 163-168 (Publications de l'Association Internationale de Climatologie; 7)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Recent bioclimatological studies in Poland. [w]: Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 37-49 (Geographia Polonica; 63)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Recent bioclimatological studies in Poland. - Geographia Polonica 1994, 63 - s. 37-50.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Bioclimatic research based on man-environment heat exchange. [w]: Contemporary climatology. (Proceedings of the meeting of the Commission on Climatology of the International Geographical Union, 15-20 August 1994, Brno, Czech Republic). Eds. Rudolf Brazdil and Miroslav Kolar. Brno: 1994 - s. 55-60.
 • Błażejczyk Krzysztof: A model for bioclimatic evaluation and typology of health resorts and recreation areas. Concept of a method. - Geographia Polonica 1988, 53 - s. 141-149.

Prace pod redakcją naukową

 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof (red.): Bioklimatologia człowieka (Przegląd Geograficzny t. 84 z. 3). Warszawa: IGiPZ PAN, 2012 - 120 s.
 • Amelung Bas, Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas: Climate change and tourism - assessment and coping strategies. Maastricht-Warsaw-Freiburg: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Meteorological Institute. University of Freiburg, ICIS Maastricht University, 2007 - 226 s.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: General and applied climatology: selected aspects. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - 108 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata: Les relations Climat - Homme - Climat. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 382 s. (Dokumentacja Geograficzna; 29)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - 71 s. (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN, Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 236 s. (Conference Papers; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Bioclimatic research of the human heat balance. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 66 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 28)
 • Rotmans Jan, Amelung Bas, Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas, Viner David: NATO Advanced Research Workshop "Climate Change and Tourism, assessment and coping strategies", Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 6-8 November 2003. [na CD-Rom]. .

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna: Climate related diseases in Poland and their predictions to the year 2100. [w]: 21st International Congress of Biometeorology extended abstracts. Durham: International Society of Biometeorology - Durham University, 2017 - s. 8-12.
 • Słowińska Sandra, Marcisz Katarzyna, Słowiński Michał, Błażejczyk Krzysztof, Lamentowicz Mariusz: Peatlands as a unique climatic hotspots. [w]: American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017. New Orleans: American Geophysical Union, 2017 - 1 s.
 • Wieczorek Joanna, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Answer to letter: Factors affecting melatonin secretion that may change melatonin pattern, by Yvan Touitou, Michael H. Smolensky and Alain Reinberg. - Chronobiology International 2016, 33, 9 - s. 1131-1135.
 • Błażejczyk Krzysztof: Jakość powietrza w uzdrowiskach a klimatoterapia. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 208.
 • Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Praktyczne wykorzystanie obserwacji meteorologicznych w codziennym planowaniu klimatoterapii. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 207.
 • Boko Patrice, Mehedou Fidele, Vissin Expedit, Błażejczyk Krzysztof, Houssou Christophe: Caracterisation des ambiances bioclimatiques dans les villes littorales du Benin (Afrique de l’ouest). [w]: XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie 2-5 juillet 2014 – Dijon (France). Dijon: Association Internationale de Climatologie, 2014 - s. 605-611.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: Dynamic of urban heat island in selected housing estate in Warsaw – possibilities of mitigation and adaptation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof: System wymiany i regeneracji powietrza jako czynnik poprawy warunków aerosanitarnych i bioklimatycznych w mieście. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 - s. 179-181.
 • Błażejczyk Krzysztof, Degórska Bożena: Możliwości poprawy jakości powietrza. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2013 - s. 182-183.
 • Błażejczyk Krzysztof (rec.): Continents under Climate Change, red. W. Endlicher, F.-W. Gerstangarbe. Nova Acta Leopoldina, Neue Folge, Band 112, Nummer 384, Halle (Saale). - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 3 - s. 473-474.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Bio-thermal conditions of some housing estates in Warsaw. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - 2 s.
 • Słowińska Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Microclimatic conditions of Sphagnum peatland in northern Poland and their possible changes in 21st century. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - s. 106-107.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: The influence of spatial organization on bio-thermal conditions of urban areas. [w]: Urban morphology and the post-carbon city. 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, August 26-29, 2011, Concordia University. Montreal: Concordia University, 2011 - s. 129.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek po Tatrach. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 110.
 • Broede Peter, Fiala Dusan, Błażejczyk Krzysztof, Epstein Yoram, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt, Richards Mark, Rintamaki Hannu, Shitzer Auraham, Havenith George: Calculating UTCI equivalent temperature. [w]: Proveedings 13th Intrnational Conference on Environmental Ergonomics, Boston, Massachusets, USA, 2009. mBoston: bw.], 2009 - 4 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 151.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. TOUR-O02. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Biothermal thresholds for mortality in Europe. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 140.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Biothermal thresholds for mortality in Europe. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. HUM3-COST-O04. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi, Ueno-Towatari Tomoko, Adamczyk Anna Beata, Bąkowska Monika: Regional differences in melatonin secretion due to environmental factors. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 131.
 • Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi, Ueno-Towatari Tomoko, Adamczyk Anna Beata, Bąkowska Monika: Regional differences in melatonin secretion due to environmental factors. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. HUM2-O01. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof, Szmyd Jakub, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 17.
 • Amelung Bas, Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas: Introduction. [w]: Climate change and tourism - assessment and coping strategies. Eds. Bas Amelung, Krzysztof Błażejczyk, Andreas Matzarakis. Maastricht-Warsaw-Freiburg: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Meteorological Institute. University of Freiburg, ICIS Maastricht University, 2007 - s. 4.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 21.
 • Błażejczyk Krzysztof: Weather limitations for winter and summer tourism in Central Europe. [w]: 3rd International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, 19-22 September 2007 at Alexander Beach Hotel, Alexandroupolis, Greece. Organized by the Commission Climate, Tourism and Recreation. Abstracts. Alexandroupolis: [b.w.], 2007 - s. 11.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Umieralność a warunki bioklimatyczne w niektórych miastach europejskich. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 30.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Long-term variability of bioclimatic conditions in Kraków against the background of changes observed in other areas of Europe. [w]: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia. Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak. Toruń: Zakład Klimatologii UMK, 2007 - s. 22.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof: Sieć mikroklimatyczna aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 43-44.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. [w]: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, 20-21 marca 2006 Poznań. Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: UAM, 2006 - s. 173-175.
 • Błażejczyk Krzysztof: Seasonal variation of light intensities in Poznań (Poland) and Fukuoka (Japan). [w]: International Workshop on Evironmental Physiology under the Influence of Light and Clothing (IWEP 2005), December 02-03, 2005. Hong Kong Polytehnic University. Hong Kong: Polytechnic University, 2005 - s. 12.
 • Błażejczyk Krzysztof: Radiation balance of different segments o the human body. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof et al.: Regional differences in diurnal and seasonal cycles of lighting conditions and melatonin secretion. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Wojtach Barbara: Assessment of seasonality in thermal sensation in man. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 372 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Wojtach Barbara: Assessment of seasonality in thermal sensations in man. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 417-418 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. - Działalność Nauk. 2004, 18 - s. 124-126.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bioclimatic conditions - chances and barriers for sustainable development in regional and local scales. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 10.
 • Błażejczyk Krzysztof, Dubreuil Vincent, Kergomard Claude: Avant-propos. - Ann. Assoc. Int. Climatol. 2004, nr 1 - s. 9-10.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Ożga Magdalena: Zastosowanie minirejestratorów HOBO Pro w badaniach dynamiki zróżnicowania przestrzennego klimatów lokalnych. [w]: Hydrologia, meteorologia, klimatologia - badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji. Konferencja naukowa, Kraków, 11-12 października 2004. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Warszawa: IMiGW, 2004 - s. 12.
 • Błażejczyk Krzysztof: Human heat balance. - Academia 2004 (dr.2003), nr 1 - s. 40.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata: Avant-propos. [w]: Les relations Climat - Homme - Climat. Ed. Krzysztof Błażejczyk, Anna Beata Adamczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 11 (Dokumentacja Geograficzna; 29)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Solar and UV radiation in the Warsaw downtown. [w]: Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland. Book of abstracts. Ed. John Arnfield et al. Łódź: Department of Meteorology and Climatology. Faculty of Geographical Sciences. University of Łódź, 2003 - s. 44.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Kuchcik Magdalena: Od redaktorów. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Prace Geograficzne; 188)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Podsumowanie. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 67-68 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Bio-thermal conditions in Warsaw. [w]: Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland. Book of abstracts. Ed. John Arnfield et al. Łódź: Department of Meteorology and Climatology. Faculty of Geographical Sciences. University of Łódź, 2003 - s. 162.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Limanówka Danuta: Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2003, 15 - s. 131-133.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: La variabilite des charges thermiques de l'homme a Cracovie au XXeme siecle. [w]: Climat et envrionnement. L'information climatique au service de la gestion de l'environnement. Coord. M.F. Pita et al. Sewilla: Minerva S.L., 2001 - s. 143.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Mateeva Z.: Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria). [w]: 26th International Conference of Alpine Meteorology, 11 to 15 September 2000, Innsbruck, Austria. Vienna: Central Institute for Meteorology and Geodynamics, 2000 - s. 95 (Oesterreichische Beitraege zu Meteorologie und Geophysik; 23)
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Mateeva Z.: Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria). [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 3-4.
 • Błażejczyk Krzysztof: Concept of topoclimatic map of Poland. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 7-8.
 • Błażejczyk Krzysztof: Application of the human heat balance for the assessment of morbidity risk. [w]: European Union ENRICH Programme, Interdisciplinary Approach to Climate and Health Research (IACHE), Workshop 2, Integrating Synoptic Climatological and Eco-epidemiological Methods and Data for Climate and Health Research, Lisbon, February 18-21, 2000. Lisbon: [b.w.], 2000 - s. 24.
 • Błażejczyk Krzysztof: Absorption of solar radiation by man. [w]: ICEE Ruhr 2000. The 9th International Conference on Environmental Ergonomics, Juli 30 - August 4, 2000, Dortmund, Germany. Program and abstracts. Bochum: Ruhr Universitaet, 2000 - s. 13.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Influence de la vegetation urbaine sur les conditions thermiques et biothermiques a Varsovie. [w]: Risques et contraintes climatiques. Nice 2000. XIIIe Colloque de l'AIC, 6, 7, 8 Septembre 2000. Nice: [b.w.], 2000 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar: Evaporation through clothing in various ambient conditions. [w]: ICEE Ruhr 2000. The 9th International Conference on Environmental Ergonomics, Juli 30 - August 4, 2000, Dortmund, Germany. Program and abstracts. Bochum: Ruhr Universitaet, 2000 - s. 6.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Solar radiation and its influence on the human organism (review of the methods of estimation). [w]: Human biometeorology. International congress, St-Petersburg, 18-22 September 2000. Materials of the Congress. St. Petersburg: Gidrometeoizdat Publishing House, 2000 - s. 25.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Biotopoclimatic mapping of north-eastern Poland. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 12-13.
 • Gaweł J., Śnieżyńska G., Błażejczyk Krzysztof, Kurzawa R., Halota A., Radliński J., Gaweł B.: Wpływ czynników bioklimatycznych na zawartość ziarn pyłku traw i żyta w Rabce Zdroju. [w]: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź, 27-30 sierpnia 2000. Materiały Naukowe. Warszawa: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, 2000 - s. 246.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Śmietanka Magdalena: Influence of the human heat balance on respiratory and circulatory diseases. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 67.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Influence of urbanisation level on the heat load in man in Warsaw. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 99.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Tourist and recreational abilities of bioclimate of north-eastern Poland. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 188.
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Radiation balance of downtown Warsaw on pedestrian and over-roof levels. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 96.
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura Hiromi, Bortkiewicz Alicja, Szymczak W.: Solar radiation and thermal physiology of man. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 83.
 • Błażejczyk Krzysztof: Influence of solar radiation on skin temperature in standing and walking subjects outdoors. [w]: Program and abstracts of the Eight International Conference on Environmental Ergonomics, 18-23 October 1998, San Diego, California, USA. Ed. James A. Hodgdon, Jay H. Heaney. San Diego: [b.w.], 1998 - s. 24.
 • Błażejczyk Krzysztof: Modelling of the human heat balance outdoors. [w]: Climate and Environmental Change. Evora - Portugal, 24-30 August 1998. Pre-regional conference meeting of the Commission of Climatology. Abstracts. Ed. Maria Joao Alcoforado, Antonio Lopes, Henrique Andrade, Marcelo Fragoso. Lisbon: Edizioni Colibri, 1998 - s. 177-178.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Śmietanka M., Pisarczyk S.: Influence de conditions meteorologiques sur la sante des habitants de Varsovie. [w]: Climatologie appliquee. 11e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Universite des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq, 2-5 septembre 1998. Villeneuve d'Ascq: Laboratoire de Geographie des Millieux Anthropises, 1998 - s. 46.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Potop V., Nicolenco A., Meteeva Z.: Differentiation regionale des conditions bioclimatiques d'Europe Centrale - les premiers resultats des recherches comparatives. [w]: Climatologie appliquee. 11e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Universite des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq, 2-5 septembre 1998. Villeneuve d'Ascq: Laboratoire de Geographie des Millieux Anthropises, 1998 - s. 104.
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura H., Bortkiewicz A., Kato M.: Thermoregulatory and circulatory reactions at subjects exposed to the sun and wearing white and black clothing. [w]: Program and abstracts of the Eight International Conference on Environmental Ergonomics, 18-23 October 1998, San Diego, California, USA. Ed. James A. Hodgdon, Jay H. Heaney. San Diego: [b.w.], 1998 - s. 59.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Zastosowanie GIS w badaniach topoklimatów Warszawy. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 162-163.
 • Błażejczyk Krzysztof: Dry heat exchange and skin temperature in subjects outdoors at fluctuated cloud cover. [w]: Thermal Physiology 1997. Abstracts of The International Symposium on Thermal Physiology, Copenhagen, 8-12 July 1997. Ed. Bodil Nielsen Johannsen, Ruth Nielsen. Copenhagen: The August Krogh Institute, 1997 - s. 6.
 • Błażejczyk Krzysztof: Influence de la nebulosite sur la structure du rayonnement solaire global. [w]: 10e colloque international de climatologie. Centre Econature Duchesnay, 8 au 12 septembre 1997. [B.m.]: [b.w.], 1997 - s. 17.
 • Błażejczyk Krzysztof: Solar radiation and cold tolerance. [w]: First International Symposium on "Problems with cold work" at Grand Hotel Saltsjoebaden, Stockholm, Sweden on November 16-20, 1997. Ed. K. Kuklane, I. Holmer, C. Ekeberg. Solna]: [b.w.], 1997 - s. 12.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata: Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy. [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 81-82.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Śmietanka Magdalena: Warunki meteorologiczne a liczba zachorowań u mieszkańców Warszawy. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 165-166.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Śmietanka Magdalena: Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalnośc mieszkańców Warszawy. [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 37.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: BioKlima - w poszukiwaniu nowych narzędzi badania bioklimatu miast. [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 39-40.
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Bilans cieplny człowieka w mieście (na przykładzie Supraśla). [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 82-83.
 • Błażejczyk Krzysztof: Digital biotopoclimatic maps of Warsaw. [w]: Biometeorology. Part 1 (abstracts). Proceedings of The 14th International Congress of Biometeorology Ljubljana, Slovenia, 1996. Ed. Z. Crepinsek, A. Hocevar, L. Kajfez-Bogataj. Ljubljana: [b.w.], 1996 - s. 210.
 • Błażejczyk Krzysztof: Solar and heat loads of man in Warsaw. [w]: Program and abstracts of the Seventh International Conference on Environmental Ergonomics. 27 October - 1 November, 1996, Jerusalem, Israel. Eds. Daniel S. Moran, Yoram Epstein, Yair Shapiro. Jerusalem]: [b.w.], 1996 - s. 110.
 • Błażejczyk Krzysztof: Assessment of solar radiation absorbed by man based on simple meteorological parameters. [w]: Program and abstracts of the Seventh International Conference on Environmental Ergonomics. 27 October - 1 November, 1996, Jerusalem, Israel. Eds. Daniel S. Moran, Yoram Epstein, Yair Shapiro. Jerusalem]: [b.w.], 1996 - s. 57.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Le rayonnement solaire et son influence sur l'organisme humain (questions de methode). [w]: 9eme Colloque International de Climatologie. Strasbourg - 11 au 14 septembre 1996. Resumes des communications & posters (par ordre alphabetique). Realisation: Patrice Paul et Laurent Wahl. Strasbourg]: [Universite Louis Pasteur], 1996 - s. 7.
 • Błażejczyk Krzysztof, Pisarczyk S., Śmietanka M.: Impact of weather on human morbidity in Warsaw. [w]: Biometeorology. Part 1 (abstracts). Proceedings of The 14th International Congress of Biometeorology Ljubljana, Slovenia, 1996. Ed. Z. Crepinsek, A. Hocevar, L. Kajfez-Bogataj. Ljubljana: [b.w.], 1996 - s. 146.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego. [w]: Streszczenia referatów XV Ogólnopolskiego Zjazdu Balneologicznego. Ustroń 21-23.IX.1995 r. Tematyka: "Leczenie uzdrowiskowe i fizykalne kręgosłupa", "Postępy w lecznictwie uzdrowiskowym i fizykalnym". Ustroń: [b.w.], 1995 - s. 46.
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Wprowadzenie. [w]: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 5-6 (Conference Papers; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof: Changes of skin temperature and body heat content in fluctuating outdoor climate. [w]: The Sixth International Conference on Environmental Ergonomics, Montebello, Canada, September 25-30, 1994. Proceedings. Eds. John Frim, Michel B. Ducharme and Peter Tikuisis. North York: 1994 - s. 226-227.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar, Nilsson Hakan: Clothing as a factor regulating solar heat load in man. [w]: The Sixth International Conference on Environmental Ergonomics, Montebello, Canada, September 25-30, 1994. Proceedings. Eds. John Frim, Michel B. Ducharme and Peter Tikuisis. North York: 1994 - s. 166-167.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Preface. [w]: Bioclimatic research of the human heat balance. Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5-6 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 28)

Prace dokumentacyjne

 • Błażejczyk Krzysztof: 76 haseł encyklopedycznych. [w]: Encyklopedia balneologii i medycyny fizykalnej oraz bioklimatologii, balneochemii i geologii uzdrowiskowej. Red. Irena Ponikowska. Warszawa: Aluna, 2015 - 43 strony (z 349 stron ogółem)
 • Błażejczyk Krzysztof: Environmental ergonomics – a new area of research into the impacts of climate change. International Conference (Queenstown, New Zealand, 11-15th February 2013). - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 101-103.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: 20 years of Moldavian-Polish co-operation in climatology. [w]: Tatiana Constantinov prima femeie academician din Republica Moldova. Chisinau: Inst. de Ecologie si Geografie, 2009 - s. 207-208.
 • Baranowski Jarosław, Błażejczyk Krzysztof: "European Conference on Applied Climatology". Wiedeń, 19-23 X 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 198-199.
 • Błażejczyk Krzysztof: Konferencja naukowa "Klimat i zmiany środowiskowe". Evora (Portugalia), 24-29 VIII 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 190-191.
 • Błażejczyk Krzysztof: Sympozjum naukowe "Problemy pracy w warunkach zimna". Salstjoebaden (Szwecja), 16-20 XI 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 161-162.
 • Błażejczyk Krzysztof: [Dziesiąte] 10 Kolokwium Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii (AIC). Duchesnay (Quebec, Kanada), 8-12 IX 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 146.
 • Błażejczyk Krzysztof: Sympozjum Termofizjologii '97. Kopenhaga, 8-12 VII 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 145-146.
 • Błażejczyk Krzysztof: [Siódma] 7 międzynarodowa konferencja ergonomii środowiskowej, Jerozolima, 27 X - 1 XI 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 229-231.
 • Błażejczyk Krzysztof: Międzynarodowe sympozjum "Klimat i życie w strefie Azji i Pacyfiku". Bandar Seri Begawan (Brunei), 10-13 IV 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 268-269.

Mapy, atlasy

 • Milewski Paweł, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub: Miejska wyspa ciepła w Warszawie [7 map]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 106-107.
 • Błażejczyk Krzysztof: System wymiany i regeneracji powietrza w Krakowie. Skala 1:100 000. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2013 - s. 1.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Mapy topoklimatyczne i biotopoklimatyczne Niziny Mazowieckiej. [w]: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 157-158 + 38 map na CD-ROM. (Dokumentacja Geograficzna; 26)
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Szczegółowa lokalizacja stanowisk pomiarowych. [w]: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 138 + 12 map na CD-ROM. (Dokumentacja Geograficzna; 26)
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Klimat. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (31 map).
 • Błażejczyk Krzysztof, Grzybowski Jerzy, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Kuczmarski Mieczysław, Miara Krystyna, Paszyński Janusz: 31 map i 1 wykres. [w]: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. Red. Stanisław Leszczycki. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 1994.

Prace popularno-naukowe

 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Dudek Wojciech, Błażejczyk Anna, Kręcisz Beata: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - informator. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - 32 s.
 • Błażejczyk Krzysztof: Pośrednie oddziaływanie klimatu na zdrowie. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 45-51.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wpływ klimatu na rolnictwo, zasoby wodne i zbiory żywności. Obszary niedożywienia i głodu. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 77-83.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bezpośrednie oddziaływanie klimatu na zdrowie. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 9-17.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wprowadzenie. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 7-8.
 • Błażejczyk Krzysztof: Klimat i bioklimat. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 25-37.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Wpływ klimatu na życie człowieka w wymiarze społecznym. - Geogr. w Szk. 2009, wyd. specjalne nr 2 - s. 20-19.
 • Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas, Szyguła Zbigniew: Uff! Jak gorąco!. - Wiedza i Życie 2004, nr 8 - s. 30-32.
 • Błażejczyk Krzysztof: Przyroda Pragi Południe. Warszawa: [b.w.], 1995 - 16 s.