SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Marek Degórski
Dyrektor Instytutu, Kierownik Zakładu Geoekologii i Klimatologii
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 418;340
Telefon +48 226978918
+48 226978840
E-mail

Wykształcenie

 • 1975-1979 - studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - kierunek geografia (praca magisterska pt. Charakterystyka wodnych właściwości gleb na siedlisku boru suchego (chrobotkowego) w północnej części sandru Brdy).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1979

 • 1988 - doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii (praca doktorska pt. Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyźnie Rawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych właściwości gleb)
 • 2002 - doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych)
 • 2009 - profesor Nauk o Ziemi

- 1996-2002 - kierownik Działu Współpracy Naukowej z Zagranicą

- 2003-2009 - zastępca dyrektora Instytutu ds. naukowych

- od 2004 - kierownik Zakładu Geoekologii i Klimatologii

- od 2010 - dyrektor naczelny Instytutu

Zainteresowania naukowe

 • Pedogeneza, właściwości i erozja pokrywy glebowej
 • Struktura krajobrazu
 • Metodologia
 • Geografia kompleksowa

Nagrody i wyróżnienia

 • 1988 - Nagroda Sekretarza Wydziału VII PAN za pracę pt. Badania nad przestrzennym zróżnicowaniem kontynentalizmu Zachodniej i Centralnej Europy metodą Ellenberg'a.
 • 1989 - Nagroda Prezesa PAN za pracę pt. Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyźnie Rawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych właściwości gleb.
 • 2005 - Wyróżnienie Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (ISI) za wysoką cytowalność pracy pt. Morpholithological genesis and soil properties of the pine forest ecosystems in relation to the north-south transect in Europe.
 • 2005 - Nagroda im. Stanisława Staszica Wydziału VII PAN za pracę pt. Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych.
 • 2008 - Złota odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 • 2015 - Medal Jerzego Kondrackiego nadany przez WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełnione funkcje i członkostwo

Członkostwo w Radach Naukowych, Komitetach PAN

 • od 2003 - członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN (komisje ds. współpracy międzynarodowej i ds. rozwoju polskiej geografii w XXI wieku),
 • od 2003 - członek Rady Naukowej IGiPZ PAN,
 • od 2003 - członek Prezydium Rady Naukowej IGiPZ PAN,
 • od 2003 - członek Rady Programowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Polski,
 • 2003-2005 - członek Rady Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania,
 • 2007-2009 - członek Komitetu Planeta Ziemia PAN,
 • 2007-2009 - członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska,
 • od 2007 - członek Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Naukowym Problemów Środowiska (ICSU-SCOPE) i Międzynarodowym Programem "Człowiek i Biosfera" (UNESCO-MAB) przy Prezydium PAN,
 • od 2007 - członek Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN oraz przewodniczący Komisji ds. współpracy krajowej i międzynarodowej,
 • 2008-2010 - członek Zespołu Ekspertów Naukowych przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR), powołanym do wykonania pracy naukowo-badawczej polegającej na opracowaniu projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2013,
 • 2008-2014 - członek Rady Wydziału Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
 • 2010-2012 - członek Zespołu Ekspertów Naukowych przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) do prac nad Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020,
 • 2010-2014 - Przewodniczący Komitetu Sterującego Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce,
 • od 2011 - członek Zespołu Ekspertów w panelu tematycznym ST10 Nauki o Ziemi NCN,
 • od 2011 - członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do oceny projektów badawczo-rozwojowych,
 • od 2011 - członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej przy Prezesie Rady Ministrów,
 • od 2012 - przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną PAN,
 • od 2012 - członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki (ICSU) PAN,
 • od 2012 - Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną,
 • 2012-2016 - członek Komisji „Hazards and risk” MUG,
 • od 2014 - członek Rady Wydziału Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 • od 2014 - członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, członek Prezydium oraz przewodniczący Komisji ds. krajobrazu i przyrody nieożywionej.

Prace w międzynarodowych ciałach sterujących

 • 2003-2005 - członek Grupy Doradczej (Advisory Board) Projektu Holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Rybołówstwa oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii "Vistula Econet Development and Implementation",
 • od 2004 - członek Grupy Sterującej (Task Force) Europejskiego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska,
 • od 2004 - członek Zespołu Sterującego (Task Force) projektem ICP IM (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems), finansowanego przez UN/ECE Convention Long-Range Transboundary Air Pollution, a koordynowanego przez Finish Environment Institute (SYKE),
 • 2005-2006 - przedstawiciel Polski w Grupie Roboczej Obserwacji Ziemi "GEO" Komisji Europejskiej,
 • od 2007- członek Komitetu Sterującego Konsorcjum FORCEE (Forecasting and risk management of flash floods in Central and Eastern Europe), skupiającego 31 partnerów z 10 państw (badania wpływu nawalnych opadów i nagłych powodzi na funkcjonowanie systemu środowiska geograficznego).

Partnerstwo w międzynarodowych sieciach badawczych

 • od 2002 - Europejska sieć badawcza Landscape Tomorrow dotycząca rozwoju zrównoważonego wielofunkcyjnego krajobrazu (koordynacja Centre for Agriculture Landscape and Land Use Research, Müncheberg, Niemcy; udział 30 partnerów z 18 państw).
 • 2003-2004 - Europejska sieć badawcza IGLOS (Integrating global changes research in sensitive ecosystems), dotycząca funkcjonalnej analizy wybranych ekosystemów w warunkach globalnych zmian klimatu (koordynacja Uniwersytet w Uppsali; udział 21 partnerów z 12 państw).
 • 2005-2006 - Europejska sieć badawcza IMPACTLAND (Impact Assessment of Land Use Policies on the Sustainable Development in Central Asia), dotycząca oceny użytkowania ziemi i rozwoju zrównoważonego w wybranych krajach azjatyckich (udział 18 partnerów z 14 państw).
 • 2006 - Europejska sieć badawcza SUSTERRA (Territorial Impact of Agriculture on the Sustainability of European Rural Areas), dotycząca oceny wpływu działalności rolniczej rozpatrywanej w skali lokalnej na możliwości zachowania rozwoju zrównoważonego Europejskiej Przestrzeni Rolniczej (udział 10 partnerów z 8 państw).
 • od 2006 - Europejska sieć badawcza Spa-Ce-Net (Network of Spatial Research and Planning in Central and Eastern Europe), dotycząca zakresu przestrzennego zróżnicowania funkcjonowania środowiska geograficznego (udział 15 jednostek naukowych z 10 państw środkowej Europy).
 • od 2007 - sieć naukowa TREASURE (Tools for rapid environmrntal and spatial assesment of urban growth scenarios), zajmująca się oceną konsekwencji wpływu rozwoju miast na środowisko, koordynowana przez Technion - Israel Insitute of Technology (12 partnerów z 9 państw).

Działalność w organizacjach i towarzystwach naukowych

 • 1984-1990 - członek Grupy Roboczej "Landscape Synthesis" Międzynarodowej Unii Geograficznej,
 • 1996-2000 - członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej przy Międzynarodowej Unii Geograficznej,
 • od 2003 - członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną przy Prezydium PAN,
 • od 2004 - przewodniczący Grupy Roboczej Narodowego Komitetu Geografów Polskich ds. zorganizowania w Polsce Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej,
 • od 2006 - członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Geograficznej w Międzynarodowym Programie Planeta Ziemia (International Year of Planet Earth) - przewodniczący grupy tematycznej "Pokrywa glebowa",
 • 2002-2007 - członek Zarządu Głównego i przewodniczący Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 • od 2007 - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Akademickiego PTG,
 • od 2007 - ekspert zewnętrzny Narodowego programu FORESIGHT POLSKA 2020.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członek International Union of Soil Sciences, European Geosciences Union, International Association for Vegetation Sciences, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta.

Inna działalność

Udział w ważniejszych projektach eksperckich

 • 2002 - Aktualizacja Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju.
 • 2005 - Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju.
 • 2005 - Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.
 • 2006 - Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2005 roku.
 • 2007-2010 - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033.
 • 2013-2014 - Narodowy Program Leśny.

Staże naukowe

Długoterminowe:

 • 1991 - Stypendium Fulbright'a, USA: Uniwersytet Stanu Waszyngton, Seattle (w zakresie geografii gleb) oraz Uniwersytet Stanu Connecticut, Storrs (w zakresie ekologii krajobrazu).

Krótkoterminowe:

 • 1985 - Instytut Geografii, Królewski Uniwersytet w Gandawie, Belgia - w zakresie kształtowania i planowania krajobrazu (stypendium),
 • 1985 - Instytut Botaniki, Uniwersytet Oulu, Finlandia - w zakresie zastosowania metod numerycznych w taksonomii (stypendium),
 • 1985 - Instytut Botaniki, Uniwersytet Rzymski, Włochy - w zakresie zastosowania metod numerycznych w taksonomii (stypendium),
 • 1987 - Instytut Geografii, Czechosłowacka Akademia Nauk w Bratysławie - w zakresie syntez krajobrazu (wymiana naukowa pomiędzy PAN a CAS),
 • 1989 - Federalny Instytut Leśny, Birmensdorf, Szwajcaria - w zakresie zastosowania metod numerycznych w zarządzaniu środowiskiem (stypendium Szwajcarskiej Akademii Nauk),
 • 1995 - Instytut Ekologii Środowiskowej, Autonomiczny Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania - w zakresie geografii i ochrony gleb (wymiana naukowa pomiędzy PAN a CONSEJO).

Ważniejsze wystąpienia na forum międzynarodowym

 • Kongresy i sympozja Międzynarodowej Unii Geograficznej: 1984 - Nicea, Paryż, 1985 - Dessau, 1986 - Barcelona, 1990 - Bratysława, 1992 - Waszyngton, 1994 - Praga, 1996 - Haga, 2004 - Glasgow, 2006 - Brisbane, 2008 - Tunis, 2010 - Tel Aviv, 2011 - Santiago, 2012 - Kolonia, 2013 - Kioto, 2014 - Srinagar, Kraków.
 • Kongres Międzynarodowej Unii Ekologicznej: 1990 - Jokohama.
 • Kongresy Amerykańskiego Towarzystwa Ekologicznego: 1991 - San Antonio, 2001 - Madison.
 • Kongresy Europejskiego Towarzystwa Gleboznawczego EUROSOIL: 2004 - Freiburg, 2008 - Wiedeń.
 • Sympozja Międzynarodowej Asocjacji Roślinności: 1985 - Bailleul, 1986 - Halle, 1989 - Uppsala, 1993 - Santa Cruz, 2003 - Neapol.
 • Sympozjum Projektu Effects of atmospheric deposition and climate change on forest ecosystems in Eastern Europe and the United States: 1993 - Tallin, 1996 - Riverside.
 • Sympozja Międzynarodowej Asocjacji Krajobrazu i Europejskiej Konferencji Krajobrazowej: 1993 - Oak Ridge, 2000 - Roskilde, 2005 - Műncheberg, 2010 - Kordoba, 2015 - Andora.
 • Sympozjum EPA-NATO Zanieczyszczenie środowiska w środkowej i wschodniej Europie: 1996 - Warszawa, 1999 - Kiszyniów.
 • Sympozja Projektu Unii Europejskiej - NETA: 2000 - Manchester, 2001 - Amsterdam.
 • Konferencje Międzynarodowego Programu Landscape Tomorrow: 2002 - Müncheberg, 2004 - Godollo, 2005 - Tartu, 2007 - Bled.
 • Konferencje Międzynarodowej sieci badawczej IGLOS: 2003 - Uppsala.
 • Konferencje Programu PIN Matra, Projektu VEDI: 2004 - Wageningen, Warszawa.
 • Konferencje ICP IM - Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Europy: 2004 - Molln.
 • Konferencje Programu PLUREL: 2005 - Lipsk, Bruksela, 2006 - Berlin, 2007 - Kopenhaga, 2008 - Warszawa, Haga, 2009 - Koper, Bratysława, Montpellier, 2010 - Hangzhou, Kopenhaga.
 • Konferencje Programu e-LUP: 2006 - Helsinki, Warszawa, 2008 - Bordeaux.
 • Konferencje Sieci Spa-Ce-Net: 2006 - Drezno, 2007 - Budapeszt, 2008 - Brno, 2009 - Bratysława, 2010 - Belgrad, 2011 - Warszawa, 2012 - Kecskemét, 2014 - Bratysława, 2015 - Lubljana.

Prace redakcyjne

 • od 1989 - stały recenzent czasopisma Vegetatio (Kluwer Academic Publishers)
 • 1996-2000 - członek komitetu redakcyjnego czasopisma Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • od 2001 - członek komitetu redakcyjnego czasopisma Przegląd Geograficzny
 • od 2007 - członek Rady Programowej Biuletynu Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, wydawanego przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
 • 2008-2012 - redaktor naczelny czasopisma Geographia Polonica
 • od 2008 - członek Rady Programowej czasopisma Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, wydawanego przez Instytut Ochrony Środowiska
 • od 2011 - redaktor naczelny czasopisma Przestrzeń i Regiony, wydawanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania
 • od 2011 - członek Rady Programowej czasopisma Optimum Studia Ekonomiczne, wydawanego przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
 • od 2013 - członek komitetu redakcyjnego czasopisma Geographical Journal (Ukraina)
 • od 2013 - członek komitetu redakcyjnego czasopisma Geografický časopis (Słowacja)

Działalność dydaktyczna

Wykłady i seminaria na uczelniach zagranicznych

 • 1985 - Królewski Uniwersytet Ghant, Belgia; Uniwersytet Rzymski, Włochy; Uniwersytet Oulu, Finlandia,
 • 1990 - Uniwersytet Oulu, Finlandia,
 • 1991 - uniwerystety Stanu Washington, Północnej Arizony, Stanu Hawaje, Stanu Connecticut, Harwardzki, USA,
 • 1993 - Uniwersytet Oulu, Finlandia,
 • 1994 - Techniczny Uniwersytet Stanu Michigan, USA; Uniwersytet Oulu, Finlandia,
 • 1995 - Autonomiczny Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania,
 • 1997 - Uniwersytet Oulu, Finlandia,
 • 2003 - Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia,
 • 2005 - Uniwersytet NEHU w Shillongu, Indie,
 • 2006 - Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia.

Wykłady na uczelniach polskich

 • od 1997 - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ("Podstawy geografii fizycznej i gospodarczej"),
 • 1998-1999 - Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji ("Geografia Europy"),
 • 2002 - Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych ("Podstawy geografii gospodarczej"),
 • 2008 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie ("Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego").

Prace na rzecz dydaktyki

 • 1999-2002 - Komisja ds. konkursu prac magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 • od 2003 - Zespół Dydaktyczny Nauk o Ziemi, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania,
 • od 2004 - Komisja ds. oceny zawartości treści geograficznych w podręcznikach szkolnych i innych środkach dydaktycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 • od 2005 - Zespół Komitetu Nauk Geograficznych, Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych i Polskiego Towarzystwa Geograficznego ds. punktacji polskich czasopism geograficznych,
 • 2015 - członek zespołu oceny czasopism geograficznych w ramach Komitetu Nauk Geograficznych.

Promotorstwo prac na stopień

 • 4 prace doktorskie: J. Wolski (otwarcie przewodu 22.10.2003 r. / obrona 5.12.2006 r.), M. Walczak (7.06.2006 r. / 13.12.2011 r.), Izabella Zawiska (5.12.2007 r. / 11.10.2011 r.), Bogusława Przewoźna (3.03.2010 r. / 7.05.2013 r.)
 • 70 prac magisterskich, 10 prac inżynierskich, 9 prac licencjackich

Recenzje postępowań na stopień i tytuł naukowy

 • Rozprawy doktorskie: S. Rakshit (University of North Bengal, Indie), 2003; P. Prokop (IGiPZ PAN), 2006; R. Kroczak (IGiPZ PAN), 2009; A. Bucała (IGiPZ PAN), 2010; M. Blicharska (Swedish University of Agricultural Science, Uppsala, Szwecja), 2011.
 • Przewody habilitacyjne: J. Chodorowski (UMCS), 2013; S. Kulczyk (UW), 2013; J. Czochański (UG), 2013; P. Prokop (IGiPZ PAN), 2014; A. Zielińska (UE Wrocław), 2014; M. Jankowski (UMK), 2014; P. Hulisz (UMK), 2014; R. Kozłowski (UAM), 2014.
 • Opinie na stanowisko profesora: J. Kozak (UJ), 2010; A. Lisowski (UW), 2013.
 • Recenzje w postępowaniu o tytuł profesora: J. Kozak (UJ), 2015.

Badania terenowe i wyjazdy zagraniczne

Włochy: Przedgórze Apeninów (1985); Holandia: Zelandia (1985, 1996); Słowacja: Karpaty Słowackie (1987); Szwajcaria: Alpy Szwajcarskie (1989); Finlandia: Nizina Ostrobotnii (1985, 1990, 1992, corocznie 1996-2001), Region Hamme (1989, 2003), Nizina Kussamo (1989, 1992), Laponia Fińska (corocznie 1996-2001, 2005), Pojezierze Fińskie (corocznie 1996-2001); Stany Zjednoczone: Półwysep Olimpic, Góry Kaskadowe, Północne Appalachy (1991), Południowe Appalachy (1993), Góry San Bernardino (1996), Nizina Michigan (Półwyspy Upper i Keweenaw) (1993, 1995, 1998, 2001); Hiszpania: Nizina i Wyżyna Katalońska (1995); Szwecja: Laponia Szwedzka (1996); Białoruś: Przedpolesie Zachodnie i Wschodnie, Środkowe Podnieprze (corocznie 1995-1998); Litwa: Pojezierze Litewskie (corocznie 1996-2001); Estonia: Nizina Estońska (corocznie 1996-2001); Łotwa: Pojezierze Kurlandzkie (corocznie 1996-2001); Węgry: Równina Panońska (1997, 2004); Mołdowa: Dolina Dniestru (1999); Norwegia: Laponia Norweska (1999, 2000, 2001); Niemcy: Pojezierze Północnomeklemburskie (corocznie 1995-1998), Dolina Renu, Czarny Las (2004), Wyspa Rugia (2005); Francja: Dolina Renu, Wogezy (2004); Indie: Płaskowyż Meghalaya (2005); Australia: Góry Wododziałowe, Wielki Basen Australijski (2006); Rosja: Płaskowyż Przeduralski, Dolina Kamy, Zapadlisko Przedbajkalskie, Dolina Angary, Pojezierze Petersburskie (2006); Słowenia: Alpy Julijskie, Równina Lublańska (2006); Szwecja: Zachodnie Wybrzeże (2007); Holandia (2007); Tunezja (2008); Izrael: Wzgórza Golan, Pustynia Negev (2010); Hiszpania: Góry Sierra Nevada (2010); Chiny: Równina Hangzhou (2010); Chile: Andy, Pustynia Atakama (2011); Japonia: Wyspa Honsiu (2013); Centralna Mongolia (2013); Indie: dolina Kaszmiru (2014); Malta (2014); Bułgaria: Góry Rilskie (2014); Bułgaria: Rodopy (2015); Hiszpania: Serra da Estrela (2015); Andora: Pireneje (2015).

Wybrane prace niepublikowane

Spis prac niepublikowanych wykonanych w latach 1986-2009 (pdf).

Projekty inne

Projekty zewnętrzne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Green infrastructure as a very important quality factor in urban areas - Warsaw case study. - Europa XXI 2017, 32 - s. 51-70.
 • Degórski Marek: Jakość życia a potencjał środowiska i świadczenia ekosystemów. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 207-222.
 • Degórski Marek: Geograficzne prawidłowości zróżnicowania właściwości gleb bielicoziemnych i rdzawoziemnych w Europie Środkowej i Północnej - trendy i dyskontynuacje procesów. [w]: Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych Środkowej i Północnej Europy. Wydanie jubileuszowe z okazji 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Alojzego Kowalkowskiego. Red. Alojzy Kowalkowski. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2017 - s. 207-256.
 • Degórski Marek, Zawiska Izabela: Impact of road traffic on soil properties (Polish case study). - Ukrains'kij geograficnij zurnal 2017, 2017, 2 - s. 34-39.
 • Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Śleszyński Przemysław: Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 157-176.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Solon Jerzy, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries' perspective. - Ekonomia i Środowisko 2017, 60, 1 - s. 236-245.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Degórski Marek: Identyfikacja problemów w polityce krajobrazowej Polski w kontekście ochrony krajobrazu i zagospodarowania przestrzennego kraju. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 261 - s. 9-33.
 • Degórski Marek: Geografia jako dyscyplina naukowa uprawiana w Polsce. Jej stan i perspektywy. [w]: Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku. Red. Wiesław Maik, Andrzej Suliborski, Marcin Wójcik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 31-46 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 9)
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research methodology. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 22-32.
 • Degórski Marek, Zawiska Izabela: Impact of road traffic on soil properties – Polish case study. [w]: Recent researches in interdisciplinary sciences. Red. Recep Efe, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2016 - s. 735-745.
 • Jonczak Jerzy, Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Porównanie cech ultramorfoskopowych powierzchni ziaren pyłu kwarcowego w dwóch glebach piaszczystych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej. - Soil Science Annual 2016, 67, 3 - s. 131-139.
 • Roo-Zielińska Ewa, Affek Andrzej, Kowalska Anna, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape. - Ekonomia i Środowisko 2016, 59, 4 - s. 274-291.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Dimitrov Peter: Assessment of occupational heat stress risk among agriculture workers in Poland and Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 59-71.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The process of the spatial development of large cities in Poland and its adaptation to climate change: opportunities and threats. - Europa XXI 2015, 29 - s. 95-109.
 • Degórski Marek: Czy istnieją granice kompetencyjne badań megasystemu środowiska przez geografów?. - Czasopismo Geograficzne 2015, 86, 1-2 - s. 49-69.
 • Degórski Marek: Regional Conference of the International Geographical Union: Krakow, Poland, 18-22 August 2014. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 159-164.
 • Degórski Marek: Challenges to landscape planning and protection in Poland. [w]: Landscape analysis and planning. Geographical perspectives. Eds. Małgorzata Luc, Urszula Somorowska, Jacek B. Szmańda. Cham etc.: Springer International Publishing Switzerland, 2015 - s. 187-200 (Springer Geography)
 • Degórski Marek: Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 163-166.
 • Degórski Marek: Polityka krajobrazowa Polski: wyzwania i szanse. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 13-26.
 • Degórski Marek, Zawiska Izabela: The influence of car traffic on the sanitary state of the soils. - EUROPA XXI 2015, 28 - s. 139-150.
 • Georgieva Veska, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Degórska Bożena: Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 43-58.
 • Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Georgieva Veska: Agroclimatic conditions in Bulgaria and agricultural adaptation. - Europa XXI 2015, 29 - s. 23-41.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Ocena wpływu zmian klimatu na gospodarkę przestrzenną. - Przestrzeń & Regiony 2014, 3, 1 - s. 3-31.
 • Degórski Marek: Co nam zostało z tych paradygmatów, czyli krytyczne spojrzenie na geografię fizyczną w ostatnim 30-leciu w Polsce. [w]: Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 77-91 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 8)
 • Degórski Marek: Infrastrukturalna wartość lasów: lasy w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu; społeczno-kulturowe wartości lasu w przestrzeni (w środowisku życia człowieka). [w]: Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów. Materiały dugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym "Wartość", Sękocin Stary, 15 października 2013 roku. Red. nauk. Piotr Gołos, Adam Kaliszewski, Kazimierz Rykowski. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 182-197.
 • Degórski Marek: Miejsce lasu w gospodarce przestrzennej kraju. [w]: Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. VI Sesja. Sękocin Stary, 18-20 marca 2014 r. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 31-52.
 • Degórski Marek: Relationships between human-environment-space of place – The evolution of research paradigms in geography and the challenge of modernity. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 409-421.
 • Degórski Marek: Korytarze ekologiczne a infrastruktura transportowa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. - Przestrzeń & Regiony 2014, 3, 1 - s. 74-89.
 • Degórski Marek, Ostaszewska Katarzyna, Richling Andrzej, Solon Jerzy: Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 295-316.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu. - Ekonomia i Środowisko 2014, 4 - s. 48-57.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brademan Brian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Degórski Marek, Froehlich Wojciech, Gierszewski Piotr, Hirsch Florian, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Krzymińska Jarmila, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Nicolay Alexander, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obremska Milena, Ott Florian, Raab Alexandra, Raab Thomas, Schneider Anna, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wulf Sabine, Zawiska Izabela: Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 53-66 (Scientific Technical Report; 04)
 • Degórski Marek: Czy geografia może być również nauką stosowaną? Oczekiwania praktyki wobec geografów – doświadczenia ostatnich lat. [w]: Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym. Red. Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2013 - s. 10-13.
 • Degórski Marek: Infrastrukturalna wartość lasów: lasy w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu; społeczno-kulturowe wartości lasu w przestrzeni (w środowisku życia człowieka). [w]: Narodowy Program Leśny. Warszawa-Sękocin: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2013 - s. 1-21.
 • Degórski Marek: Zagrożenia zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych w Polsce z punktu widzenia czynników środowiskowych. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 163-174.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek, Van Loon Antonius: Warunki peryglacjalne jako czynnik transformacji rzeźby obszarów młodoglacjalnych. [w]: Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów 13-15 czerwca 2012 roku. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2012 - s. 25-27.
 • Degórski Marek: Geografia jako kryterium i sorbent wiedzy – wzajemne powiązania pomiędzy dyscyplinami naukowymi. [w]: Związki geografii z innymi naukami. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2012 - s. 15-28 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 7)
 • Degórski Marek: Integrowanie systemu przyrodniczego z systemem społeczno-gospodarczym podstawą nowoczesnego zarządzania regionem. - Przestrzeń i Regiony 2012, 1, 1 - s. 7-32.
 • Degórski Marek: Problemy planowania ochrony krajobrazu w Polsce. [w]: Zarządzanie systemami krajobrazowymi. Red. Tadeusz J. Chmielewski, Barbara Sowińska. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy, 2012 - s. 17-30 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 33)
 • Degórski Marek: Quality of life and ecosystem services in rural-urban regions. - Europa XXI; 2012, 22 - s. 13-28.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Ecological indicators for environmental diagnosis and monitoring. [w]: Contemporary issues in Polish geography. Ed. by Paweł Churski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 29-64.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek: Geographical pattern of chosen soil and herb layer features of central- and north European Scots pine forests. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 83-95.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Landscape scale of topography-soil-vegetation relationship: influence of land use and land form. - Polish Journal of Ecology 2012, 60,, 1 - s. 3-17.
 • Van Loon Antonius, Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek: The role of permafrost in shaping the Late Glacial relief of northern Poland. - Netherlands Journal of Geosciences 2012, 91, 1-2 - s. 223-231.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek, Krupa Adam: Stanowisko 2 - Wygonin. Geneza i peryglacjalna transformacja sedymentacyjnej krawędzi kontaktu lodowego. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 128-133.
 • Degórski Marek: The relationships between different forms of iron and aluminium in soils as indicators of soil-cover development on India's Cherrapunji Spur (Meghalaya Plateau). - Geographia Polonica 2011, 84, 1 - s. 61-73.
 • Degórski Marek: Pamiętamy... Geografia polska w latach II wojny światowej. Red. A. Jackowski, A. Michno. Kraków 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.1 - s. 139-148.
 • Degórski Marek: Środowisko przyrodnicze jako kreator atraktorów oraz czynnik rozwoju i wzrostu lepkości regionu. [w]: Geografia regionalna - scalanie i system wiedzy geograficznej. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2011 - s. 83-92 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 6)
 • Degórski Marek: Influence of traffic into the environment properties and human. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 9 s.
 • Degórski Marek: Interdyscyplinarne badania środowiska szansą rozwoju geografii. [w]: Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2011 - s. 45-54 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 5)
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: The use of SEM morphology in researching the litho-pedogenetic environments evolution of Late Pleistocene and Holocene. [w]: Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1. Eds. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - s. 17-38.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: The use of SEM morphoscopy in researching the litho-pedogenetic environments evolution of Late Pleistocene and Holocene. - Geographia Polonica 2011, 84, Special Issue Part 1 - s. 17-38.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Wykorzystanie wskaźników ekologicznych do oceny stanu i zmian środowiska geograficznego. [w]: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011 - s. 49-87.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The influence of twenty years of socio-economic transformations on the quality of natural environment in Poland. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 253-274 (Geopolitical Studies; 16)
 • Degórski Marek: Wykorzystanie świadczeń ekosystemów w rozwoju regionów. - Ekonomia i Środ. 2010, nr 1 - s. 85-97.
 • Degórski Marek: Ekologiczne problemy polskiej przestrzeni na początku XXI wieku. [w]: Ekologiczne problemy XXI wieku. Monografia. Red. Kazimierz H. Dyguś, Yevgenij L. Mediokritski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 2010 - s. 11-24.
 • Degórski Marek: Socio-economic responses to the environment and ecosystems services in regional development. - Geographia Polonica 2010, 83, 2 - s. 83-95.
 • Degórski Marek: Wielofunkcyjność przestrzeni przyrodniczej szansą zwiększenia potencjału rozwoju regionów poprzez grawitację atraktorów i wzrost lepkości. [w]: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony. Red. Zbigniew Strzelecki, Paulina Legutko-Kobus. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 280-287.
 • Degórski Marek: Attempts to implement of landscape knowledge in spatial development in Poland. [w]: Implementation of landscape ecological knowledge in practice. 1st IALE-Europe Thematic Symposium, Poznań, 16-19.06.2010. Proceedings. Eds. Andrzej Macias, Andrzej Mizgajski. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2010 - s. 24-27.
 • Degórski Marek: Lasy jako element przestrzeni Polski na początku XXI wieku. [w]: Forum Leśne. Człowiek - las - drewno. 9-11 września 2010, XII edycja Targów EKO-LAS, Mostki k. Świebodzina. Poznań: Ornatus, 2010 - s. 71-79.
 • Degórski Marek: Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrzenej granicy Unii Europejskiej. [w]: Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej. Wrocław: UWr, 2010 - s. 11-24 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 26)
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Możliwości rekonstrukcji rozwoju środowiska przy zastosowaniu badań morfoskopowych SEM. [w]: Polskie i światowe osiągnięcia nauki. Nauki o Ziemi. Gliwice: Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, 2010 - s. 9-64.
 • Degórski Marek: Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. [w]: Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne. Red. Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 53-60 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 23)
 • Degórski Marek: Are environmental conditions among factors behind new spatial patterns?. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 29-39 : wykr. (Discussion Papers; Special)
 • Degórski Marek: Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowana Kraju. [w]: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2009 - s. 83-88.
 • Degórski Marek: Zastosowanie badań glebowych w interpretacji paleośrodowisk i ewolucji rzeźby. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 271-279 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Degórski Marek: Fragmentacja versus spójność - nowe wyzwania w przemianach strukturalnych przestrzeni przyrodniczej Polski. [w]: Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Iwona Jażewicz. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2009 - s. 121-133.
 • Degórski Marek: Ponadczasowe wartości geografii jako dyscypliny naukowej. [w]: Geografia i wartości. Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont. Lublin: Wydaw. UMCS, 2009 - s. 33-40.
 • Degórski Marek: Znaczenie fizycznogeograficzne studiów regionalnych w poznaniu zróżnicowania i funkcjonowania środowiska geograficznego. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 67-91.
 • Kuchcik Magdalena, Degórski Marek: Heat- and cold-related mortality in the north-east of Poland as an example of the socio-economic effects of extreme hydrometeorological events in the Polish Lowland. - Geographia Polonica 2009, 82, 1 - s. 69-78.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5ř91'-104ř8' E). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 5-46.
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Landscape transformations in recent centuries. - Papers Glob. Change 2008, 15 - s. 105-120.
 • Degórski Marek: Istota koncepcji regionu fizycznogeograficznego w kontekście redukcjonizmu geografii. [w]: Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008 - s. 73-85 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 4)
 • Degórski Marek: Oddziaływanie miasta na wybrane właściwości gleby w kilku europejskich i azjatyckich aglomeracjach. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna. Red. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosław Stepaniuk, Marcin Mazur. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 150-160 (Dokumentacja Geograficzna; 37)
 • Degórski Marek: Environmental dimension of transboundary spatial development - driving forces in environmental regionalism. A case study on the Polish-German borderland. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 161-173.
 • Degórski Marek: Postrzeganie rozwiązań zrównoważonego rozwoju w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej ludności na przykładzie wybranych gmin i miast obszaru metropolitalnego Warszawy. [w]: Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 30-39.
 • Degórski Marek: Przyrodnicze aspekty zagospodarowania przestrzennego kraju - przesłanki i rekomendacje dla KPZK. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 39-63.
 • Degórski Marek: Polityka ekologiczna w zarządzaniu regionem. [w]: O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Red. Tadeusz Stryjakiewicz, Teresa Czyż. Warszawa: KPZK PAN, 2008 - s. 50-72 (Biuletyn; 237)
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Buforowość i przewodnictwo elektrolityczne jako wskaźniki warunków rozwoju gleb bielicowych. - Rocz-i Glebozn. 2008, 59, nr 1 - s. 60-68.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Studies on the influence of extreme phenomena on living conditions in Lowland Poland: selected issues. [w]: The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions. Ed. Stanisław Liszewski. Łódź: ŁTN, 2008 - s. 9-34.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pobrzeży Południowobałtyckich. [w]: Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 417-432.
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Wskaźniki dawnych i aktualnych środowisk kształtujących cechy teksturalne powierzchni ziarn piasku kwarcowego przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej. - Rocz-i Glebozn. 2008, 59, nr 3/4 - s. 160-174.
 • Degórski Marek: Environmental conditions as a driving force of regional development in Poland. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 67-80 (Discussion Papers. Special)
 • Degórski Marek: Regionalizacja pedologiczna jako wynik geograficznego zróżnicowania rozwoju i właściwości gleb na przykładzie gleb bielicoziemnych w środkowej i północnej Europie. [w]: Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. Red. Robert Sołtysik, Roman Suligowski. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 71-79 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 1)
 • Degórski Marek: Ocena zaawansowania plac planistycznych w gminach posiadających obszary objęte prawną ochroną przyrody. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 263-276.
 • Degórski Marek: Rola geografii w poznaniu, interpretacji i predykcji interakcji człowiek-środowisko. [w]: Geografia a przemiany współczesnego świata. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2007 - s. 87-101 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 3)
 • Degórski Marek: Istota badań pedosfery w poznaniu ewolucji i funkcjonowania środowiska przyrodniczego - krytyczne spojrzenie na rozwój polskiej geografii gleb. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 593-614.
 • Degórski Marek: Wpływ emisji zanieczyszczeń do atmosfery na stan i funkcjonowanie pedosfery w wybranych geoekosystemach Polski. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 269-281.
 • Degórski Marek: Trophic resources and carbon storage in soils of two forest types in Białowieża National Park (N-E Poland). [w]: Humic Substances in Ecosystems 7. Toruń: UMK, 2007 - s. 117-128.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 19-30.
 • Korcelli Piotr, Domański Ryszard, Liszewski Stanisław, Markowski Tadeusz, Degórski Marek: Wykorzystanie badań nad środowiskiem geograficznym w gospodarce przestrzennej. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 165-171.
 • Meyer Burghard, Degórski Marek: Integration of multifunctional goals into land use - the planning perspective. [w]: Multifunctional land use. Meeting future demands for landscape goods and services. Eds. Uelo Mander, Hubert Wiggering, Katharina Helming. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2007 - s. 153-166.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Vegetation response to a topographic-soil gradient. - Catena 2007, 71, z.2 - s. 309-320.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Warming, continentality & pollution: large scale forces driving pine ecosystems. - Papers Glob. Change 2006, 13 - s. 79-114.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Zmiany krajobrazu w ostatnich stuleciach. [w]: Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski. Poznań: Prodruk, 2006 - s. 17-28.
 • Degórski Marek: Środowisko człowieka versus człowiek-środowisko. Dylematy czy ewolucja behawioralnych postaw społecznych. [w]: Człowiek w badaniach geograficznych. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2006 - s. 121-138 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 2)
 • Degórski Marek: Podstawy teoretyczne systemowego ujęcia badań środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz ich znaczenie dla rozwiązań aplikacyjnych. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 37-48 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Degórski Marek: Ponadczasowe wartości geografii jako dyscypliny naukowej. [w]: Wartości w geografii. Ogólnopolska konferencja w 70 rocznicę urodzin Prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza, Lublin, 6-7 kwietnia 2006 r. Red. Maria Łanczont, Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2006 - s. 46-51.
 • Degórski Marek: Soil cover. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 65-75.
 • Degórski Marek: Wskaźnikowa rola gleby w ocenie przemian i jakości środowiska geograficznego na poziomie badań krajobrazowych - przegląd koncepcji. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 55-56 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Degórski Marek: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2006 - s. 20-21.
 • Degórski Marek: Projektowanie systemów terytorialno-krjobrazowych w świetle koncepcji uporządkowanego rozwoju. [w]: Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych. Red. Ryszard J. Klimko. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2006 - s. 22-33 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 15)
 • Degórski Marek: The development of the socio-ecological system within the Polish-German borderland as the internal border area of the European Union. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 47-64 (Geopolitical Studies; 14)
 • Degórski Marek: Influence of extreme occurences into the environment and human life conditions. Polish case study. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Jurgensen M., Reed D., Page-Dumroese D., Laks P., Collins A., Mroz G., Degórski Marek: Wood strength loss as a measure of decomposition in northern forest mineral soil. - Europ. J. Soil Biol. 2006, 42 - s. 23-31.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 87-100 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Degórski Marek: Landscape scenery in Poland - historical and socio-cultural background. [w]: International Symposium "Visual diversity - landscape scenery as a subject of socio-cultural appraisal and sustainable development in rural Eastern Europe", October 17-19, 2005, Muenchenberg, Germany. 2005.
 • Degórski Marek: Chronosekwencja gleb bielicowych w okolicach Juraty na Półwyspie Helskim: wstępne studia geomorfologiczno-pedologiczne. [w]: Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty. Red. Ryszard Krzysztof Borówka. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 17-21.
 • Degórski Marek: Podstawy teoretyczne systemowego ujęcia badań środowiska przyrodniczego i ich znaczenie dla rozwiązań aplikacyjnych. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 55-56.
 • Degórski Marek: Krajobraz jako obiektywna wizualizacja zjawisk i procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. [w]: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Red. Urszula Myga-Piątek. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2005 - s. 13-25 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 4)
 • Degórski Marek: Landscape diversity as a objective of environmental quality in Poland - visual approach. [w]: International Symposium "Visual diversity - landscape scenery as a subject of socio-cultural appraisal and sustainable development in rural Eastern Europe", October 17-19, 2005, Muenchenberg, Germany. 2005.
 • Degórski Marek: New relations in new Europe - necessity of its cognition. [w]: New spatial relations in new Europe. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 5-6 (Europa XXI; 13)
 • Degórski Marek: Gleba jako indykator zmian w środowisku przyrodniczym. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 37-55.
 • Degórski Marek: Dynamika procesów zachodzących w systemie przyrodniczym a kierunki zmian właściwości gleb w wybranych geoekosystemach. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 39-48 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Degórski Marek: Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne. [w]: Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: ŁTN, 2005 - s. 116-129 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 1)
 • Degórski Marek: Rozwój regionalny a wielofunkcyjność krajobrazu. [w]: Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Red. Małgorzata. Strzyż. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 15-22 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 12)
 • Degórski Marek: Potencjał środowiska przyrodniczego oraz współpraca w zakresie jego wykorzystania i ochrony wzdłuż wewnętrznych granic Unii Europejskiej, na przykładzie Polski i Niemiec. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia tom 3. Red. Barbara Gworek. Warszawa: Dział Wydaw. IOŚ, 2005 - s. 748-754.
 • Degórski Marek: Wpływ sposobu użytkowania lasu na zapasy węgla organicznego w glebie. - Monitoring Środ. Przyr. 2005, 6 - s. 75-83.
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Biogeomorfogeniczna odrębność górskich strukturalnych gleb rdzawych bielicowych. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2005, 52 - s. 7-16.
 • Degórski Marek: Geografia gleb jako dyscyplina fizycznogeograficzna. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 271-278.
 • Degórski Marek: Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna w badaniach środowiska geograficznego. [w]: Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Praca zbiorowa. Red. Zbyszko Chojnicki. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2004 - s. 25-54.
 • Degórski Marek: Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej. [w]: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: UG, 2004 - s. 19-27 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 13)
 • Degórski Marek: Stan środowiska przyrodniczego a przeobrażenia przestrzeni wiejskiej. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 177-195 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Degórski Marek: Geograficzne zróżnicowanie gleb bielicowych borów środkowej i północnej Europy. - Reg. Monitoring Środ. Przyr. 2004, 5 - s. 185-197.
 • Degórski Marek: Rola gleb bielicoziemnych w funkcjonowaniu ekosystemów borów środkowej i północnej Europy. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 377-382.
 • Degórski Marek: Regional differences of podzolic soil properties in central and northern Europe. - Rocz-i Glebozn. 2004, 55, nr 3 - s. 59-70.
 • Degórski Marek: Spatial variability of multifunctional landscape as the basis for potential differences of regional "smart growth" of rural areas - the examples from Poland. [w]: Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. Ed. Jerzy Bański. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, 2004 - s. 133-147 (European Rural Development Network; 2)
 • Degórski Marek: The state of natural environment in Poland on the day of accession to the European Union - the opening account. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 285-305 (Geopolitical Studies; 12)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The environmental dimension of European space according to the concept of the trajectory. [w]: European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 37-44 (Europa XXI; 8)
 • Degórski Marek: Wpływ właściwości susbstratu glebowego pochodzenia glacjofluwialnego na rozwój gleb bielicowych północnej i środkowej Europy. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 191-212.
 • Degórski Marek: Odpowiedzialność - przywilej wolności w relacjach człowiek - środowisko. Echo dyskusji z Profesorem Marcinem Rościszewskim. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 35-40 (Europa XXI; 9)
 • Degórski Marek: Society and environment in the spatial studies. Examples of Polish and European experiences. [w]: Society and environment. Towns and settlement in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 5-7 (Europa XXI; 10)
 • Degórski Marek: Local variability of soil properties of forest stands along the north-south climatic transect in Europe. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 461-469.
 • Degórski Marek: Morpholitological genesis and soil properties of the pine forest ecosystems in relation to the North-South transect in Europe. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 441-459.
 • Degórski Marek: Environmental matters in the legal aspect to the EU's spatial planning and its Eastern European dimension. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 167-177 (Geopolitical Studies; 11)
 • Degórski Marek: Stan środowiska oraz główne kierunki działań w polskiej polityce ekologicznej, wynikające z integracji z Unią Europejską. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie. T.2. Red. Barbara Gworek, Jan Misiak. Warszawa: Dział Wydaw. IOŚ, 2003 - s. 13-29.
 • Degórski Marek: Pedodiversity as a part of geodiversity in creation of landscape structure. [w]: Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management. Eds. J. Brandt, H. Vejre. Southampton: WIT Press, 2003 - s. 105-121.
 • Degórski Marek: Silne i słabe strony polskiej przestrzeni ekologicznej wobec koncepcji Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 109-116.
 • Reed David, Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Noble Reginald: Scots pine (Pinus sylvestris) ecosystem response to climate on a temperate to boreal forest transect: project description. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 399-401.
 • Roper-Lindsay J., Simmons E., Solon Jerzy, Jongman R., Degórski Marek, Miller C.: Biodiversity and landscape diversity. Recommendations for future research. [w]: Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management. Eds. J. Brandt, H. Vejre. Southampton: WIT Press, 2003 - s. 155-159.
 • Degórski Marek: Natural environment as advantage of the Central European countries in conditions of new arrangements of the socio-economic links. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 75-89.
 • Degórski Marek: Some aspects of multifunctional landscape character in the interdisciplinary envrionmental study. [w]: Sustainable development of multifunctional landscapes. Eds. Katharina Helming, Hubert Wiggering. Berlin: Springer-Verlag, 2003 (dr.2002) - s. 53-65.
 • Degórski Marek: Problemy regionalnej współpracy transgranicznej w aspekcie ochrony środowiska. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 67-77.
 • Degórski Marek: Rola geografii w zintegrowanej analizie krajobrazu wielofunkcyjnego. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 151-161.
 • Degórski Marek: Ocena wpływu antropopresji na wybrane właściwości pokrywy glebowej piętra subalpejskiego i alpejskiego w rejonie Kasprowego Wierchu. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 395-402.
 • Degórski Marek: Multifunctionality of natural space in period of socio-economic transformation in Europe. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.1. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 127-140 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Degórski Marek: Uwarunkowania środowiska przyrodniczego szansą lub barierą przestrzennego rozwoju wybranych obszarów aglomeracji warszawskiej. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 9-26 (Prace Geograficzne; 180)
 • Degórski Marek: Pedosfera - komponent środowiska łączący abiotyczną i biotyczną różnorodność. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 227-238 (Prace Geograficzne; 179)
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie właściwości gleb w zbiorowiskach roślinnych Parku Narodowego Oulanka. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 195-213 (Prace Geograficzne; 178)
 • Degórski Marek: Zapasy węgla organicznego w glebach borów sosnowych w środkowej i północnej Europie. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Monografia. T.1. Red. Barbara Gworek, Andrzej Mocek. Warszawa: Dział Wydaw. IOŚ, 2001 - s. 103-112.
 • Degórski Marek: Rola abiotycznych elementów geokompleksów w koncepcji ekorozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem pedosfery. [w]: Ekologia krajobrazu i ekorozwój. Red. Aleksandra Kowalczyk. Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001 - s. 53-63 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 8)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Przestrzeń ekologiczna Polski w procesie integracji europejskiej. [w]: Przestrzeń ekologiczna Polski. Dekolektywizacja rolnictwa i sytuacja zdrowotna w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 5-26 (Europa XXI; 5)
 • Degórski Marek: European integration - opportunities of threats to natural environment in Central and Eastern Europe. [w]: Eastern borders of European integration processes. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Filia UMCS, 2000 - s. 515-532 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 19)
 • Degórski Marek: Is a geodiversity a part of landscape diversity. [w]: Multifunctional landscapes: Interdisciplinary approaches to landscape research and management. Eds. Jesper Brandt, Baerbel Tress, Gunther Tress. Roskilde: Centre for Landscape Research, 2000 - s. 215-216.
 • Degórski Marek: The influence of possible climate change on soil structure in Poland. [w]: Globalnye i regionalnye izmenenija klimata i ih prirodnye i socialno-ekonomiceskie posledstvija. Red. V.M. Kotljakov. Moskva: GEOS, 2000 - s. 239-246.
 • Degórski Marek, Breymeyer Alicja: Sprawność ekologiczna biotopów nadrzecznych. [w]: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 133-145 (Dokumentacja Geograficzna; 19)
 • Gworek Barbara, Brogowski Zygmunt, Degórski Marek, Wawrzoniak Jerzy: Zmiany właściwości fizyko-chemicznych niektórych gleb Białowieskiego Parku Narodowego. - Rocz-i. Glebozn. 2000, 51, nr 1/2 - s. 87-99.
 • Gworek Barbara, Degórski Marek: Borówka (Vaccinum myrtillus) oraz igły sosny (Pinus silvestris) wskaźnikami zanieczyszczeń środowiska metalami ciężkimi w wybranych siedliskach borowych na obszarze Polski. - Rocz-i. Glebozn. 2000, 51, nr 1/2 - s. 79-86.
 • Vucetich J.A., Reed David, Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Mroz G.D., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Noble R.: Carbon pools and ecosystem properties along a latitudinal gradient in northern Scots pine (Pinus silvestris) forests. - Forest Ecol. Manag. 2000, 136 - s. 135-145.
 • Degórski Marek: Nowe wyzwania dla polityki ekologicznej Polski w okresie przedakcesyjnymi i akcesyjnym. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 527-540 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie pokrywy glebowej pięter wysokogórskich w bezwęglanowych rejonach Tatr Polskich. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 25-36 (Prace Geograficzne; 174)
 • Degórski Marek: Główne obszary problemowe polskiej polityki ekologicznej w okresie integracji z Unią Europejską. - Ochr. Środ. Zasob. Natur. 1999, 18 - s. 3-11.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena, Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 349-363 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Gworek B., Degórski Marek, Brogowski Z.: Trace metals in auto- and semihydrogenic soils found in three forest site types of Bialowieza National Park. - Pol. J. Environ. Studies 1999, 8, nr 5 - s. 305-308.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Reed D.: Transect studies on pine litter organic matter. Decomposition and chemical properties of upper soil layers in Polish forest. [w]: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California. Riverside: [b.w.], 1998 - s. 179-187 (USDA Forest Service General Technical Report, PSW; GTR 166)
 • Breymeyer Alicja, Mroz Glenn, Reed David, Degórski Marek: Warunkowanie tempa dekompozycji ściółki sosnowej przez zmieniający się klimat i skład chemiczny substratu. Badania na transektach. [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 187-205 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie fizykochemicznych właściwości gleb siedlisk borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 41-53 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Degórski Marek: Spatial and vertical distribution of soil physico-chemical properties and the content of heavy metals in the pedosphere in Poland. [w]: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California. Riverside: [b.w.], 1998 - s. 169-179 (USDA Forest Service General Technical Report, PSW; GTR 166)
 • Degórski Marek: Sezonowa dynamika wybranych właściwości gleb siedlisk borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 55-61 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Degórski Marek: Charakterystyka morfolitologiczna siedlisk borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 31-40 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Degórski Marek, Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław, Degórska Bożena: Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 148-155.
 • Jefremow Aleksander, Degórski Marek: Właściwości humusu, biomasa mikroorganizmów i zawartość kwasów nukleinowych w glebach siedlisk borów i borów mieszanych na transekcie klimatycznym. [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 63-77 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Reed D.: Transect studies on pine litter organic matter: decomposition and chemical properties of upper soil layers. [w]: International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest econsystems", Riverside, California, February 5-9, 1996. Pacific Southwest Research Station Home Page: 1997 - 18 s.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Reed David: Decomposition of pine-litter organic matter and chemical properties of upper soil layers: transect studies. - Environ. Pollution 1997, 98, nr 3 - s. 361-367.
 • Degórski Marek: Duch racjonalizmu geograficznego w edukacji podstawą rozwoju zrównoważonego. [w]: "Żyj przyjazny Ziemi". Materiały konferencji. Warszawa: Fundacja Edukacyjna "Varsovia", 1997 - s. 19-23.
 • Degórski Marek: Spatial and vertical distribution of soil physico-chemical properties and the content of heavy metals in the pedosphere in Poland. [w]: International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest ecosystems", Riverside, California, February 5-9, 1996. Pacific Southwest Research Station Home Page: 1997 - 16 s.
 • Degórski Marek, Gworek B.: Heavy metals in diagnostic surface horizons in Białowieża National Park. - Pol. J. Environ. Studies 1997, 6 suppl. - s. 37-39.
 • Degórski Marek Leszek: Rekultywacja, rewaloryzacja i restytucja środowiska pedologicznego w koncepcji ekorozwoju. [w]: Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Warszawa: Zakład Geoekologii WGiSR UW, 1997 - s. 80-84 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 1)
 • Gworek Barbara, Degórski Marek: Przestrzenne i profilowe rozmieszczenie pierwiastków śladowych i żelaza w glebach zbiorowisk borowych. - Rocz-i. Glebozn. 1997, 48, nr 1/2 - s. 19-30.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of Skrajna Turnia slope). [w]: Island and high mountain vegetation: biodiversity, bioclimate and conservation. IAVS Symposium, Tenerife, 12-16 April 1993. Proceeding book. La Laguna: Universidad de La Laguna, 1997 - s. 173-178.
 • Degórski Marek L.: Differentiation of forest habitat as evident disparate soil features in particular plant associations. - Aquilo Ser. Bot. 1996, 36 - s. 1-8.
 • Degórski Marek Leszek: Potential and actual contamination of soil in Poland. [w]: Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. September 10-13, 1996, Warsaw Marriott Hotel, Warsaw, Poland. Symposium Proceedings. [B.m.]: [b.w.], 1996 - s. 917-920.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 78-80 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Tourism's impact on the geographical environment around Kasprowy Wierch. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 210-213.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Śmiałkowski Jarosław: Biodiversity and matter cycling in forest ecosystems in the gradient of air pollution in Poland. Results of introductory research. [w]: Protection of forest ecosystems biodiversity. Eds. P. Paschalis, K. Rykowski, S. Zajączkowski. Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1995 - s. 175-191.
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie morfolitogeniczne gleb bielicoziemnych wschodniej i północnoeuropejskiej krainy glebowej. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 43-46.
 • Degórski Marek: Analysis of a catenary complex of soils and forest plant communities in the South Mazovia Uplands (Central Poland). - Ekol. Pol. 1995, 42, nr 3/4 - s. 265-289.
 • Degórski Marek Leszek: Directions of soil degradation in Poland. - Aquilo Ser. Bot. 1995, 35 - s. 53-63.
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie właściwości gleb wykształconych w glacjofluwialnym materiale akumulacji ozowej w południowej Finlandii (na przykładzie regionu Hamme). [w]: Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Marek Degórski, Aniela Matuszkiewicz, Jan M. Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5-24 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 25)
 • Matuszkiewicz Władysław, Matuszkiewicz Aniela, Degórski Marek: Badania fitosocjologiczne w lasach południowej Finlandii. [w]: Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Marek Degórski, Aniela Matuszkiewicz, Jan M. Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 25-44 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 25)
 • Degórski Marek: Phytoindication methods in landscape planning and management. - Geographia Polonica 1986, 52 - s. 89-100.

Prace pod redakcją naukową

 • Bański Jerzy, Degórski Marek: Polska, jej zasoby i środowisko. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - 164 s.
 • Degórski Marek: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - 324 s.
 • Degórski Marek, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Jan M., Matuszkiewicz Władysław: Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 79 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 25)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Adaptation of environmental system in urban areas into the climate change. [w]: Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity. Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński. Kraków: Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, 2017 - s. 77.
 • Degórski Marek: Soil indicators as a tool for environmental management. [w]: Procedings of the third Ecoscience Workshop - Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity. Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński. Kraków: Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, 2017 - s. 75-76.
 • Degórski Marek: Właściwości pokrywy glebowej jako kryterium regionalizacji. [w]: Materiały Konferencyjne XXII seminarium krajobrazowego „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”. Red. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, 2017 - s. 16-17.
 • Degórski Marek: Ecosystem services as a tool for local and regional development. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 61.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Miejska wyspa ciepła jako istotny element przestrzeni zurbanizowanej. [w]: Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe. XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 16-18 czerwca 2016. Międzyzdroje: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2016 - s. 21.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards - Warsaw case study. [w]: Land Use Change, Climate Extremes and Disaster Risk Reduction. 9th International Geographical Union Conference, March 18-20, 2016. Delhi: Department of Geography Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, 2016 - s. 34.
 • Degórski Marek: Environmental and social resources of Polish part of Polesie – potential of landscapes and cultures. [w]: Problemy racional'nogo izpol'zovanija prirodnych resursov i ustojcivoe razvitie Polesia. Sb. dokl. Mezdunar. nauc. konf. (Мinsk, 14–17 sent. 2016 g.). T.1. Minsk: Belaruskaja Navuka, 2016 - s. 36-37.
 • Degórski Marek: Jakość życia a świadczenia ekosystemów. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards and human well-being in the urban areas - Warsaw case. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1370.
 • Degórski Marek: Ecosystem services as a tool for sustainable development. [w]: EUROGEO 2016 - Geographic Information: for a better world, 29 – 30 September 2016, Malaga, Spain. Malaga: Universidad de Malaga, 2016 - s. 9.
 • Degórski Marek: Przedmowa. [w]: Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej). Red. Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - s. 9-10.
 • Degórski Marek: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 173-175.
 • Degórski Marek: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 99-101.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Ecosystem services delivered by soils - regional analysis. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 26.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Ecosystem services as a factor for trajectory strengthening of region's development and well-being - environmental governance. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 854.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek: Land cover versus ecosystems – two different approaches for mapping ecosystem services and landscape changes. Consequences for interpreting land cover changes. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1785.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Degórski Marek: Green infrastructure as an important factor in human wellness condition for inhabitants of urban area. [w]: Green infrastructure in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: Is there a universal solution to environmental and spatial challenges? Network conference of Spa-ce.net, Ljubljana (Slovenia), September 27-29, 2015. Ed. Naja Marot. Ljubljana: University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, 2015 - s. 48.
 • Degórski Marek: Editorial. - EUROPA XXI 2015, 29 - 5-6.
 • Degórski Marek: Soil indicators as tools for environmental management. [w]: Ecologie et sciences de l'environnement. Workshop franco-polonais, Paris, 20 XI 2015. Paris: Academie Polonaise des Sciences, 2015 - s. 14.
 • Degórski Marek: Soil indicators of pedogenic processes development as a tool for interpreting the evolution of the environment during the late Pleistocene and Holocene. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract volume and excursion guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 39 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Degórski Marek: Istota poznania procesów zachodzących w systemie środowiska geograficznego dla interpretacji przemian krajobrazu. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badan teenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków / Bukowina Tatrzańska. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK, IGiGP UJ, 2015 - s. 17.
 • Jonczak Jerzy, Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Porównanie cech mikromorfoskopowych pyłu kwarcowego w glebie rdzawej i glejobielicowej na terasie nadzalewowej Słupi. [w]: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój" Wrocław, 31.08-03.09.2015. Red. Cezary Kabała, Dorota Kawałko, Beata Łabaz, Katarzyna Szopka, Jerzy Weber. Wrocław: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2015 - s. s. 56, 245.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Degórski Marek: „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów. [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - s. 17.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Adaptation of spatial development of big cities to climate change on example of Warsaw, opportunities and threats. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Degórski Marek: Przedmowa. [w]: Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej. Collegium Maius, Kraków, 18-22 sierpnia 2014. Antoni Jackowski, Małgorzata Taborska. Kraków: IGiGP UJ, 2014 - s. 11-13.
 • Degórski Marek: The power of geography in integrated study of men and environment. [w]: The Power of Geography and the Role of Spatial Information. EUROGEO Conference 2014. 15-17 May, 2014, Valetta, Malta (book of abstracts). Valletta: EUROGEO, 2014 - s. 6-7.
 • Degórski Marek: Impact of road on soil properties – Polish case study. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 118.
 • Degórski Marek: Miejsce lasu w gospodarce przestrzennej kraju. [w]: Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. Zimowa Szkoła Leśna, 18-20 marca 2014 r., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary. Streszczenia referatów i doniesień. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 13-14.
 • Degórski Marek: Impact of heavy road traffic on soil properties and human well-being. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Degórski Marek: Glebowe wskaźniki rozwoju procesów pedogenicznych jako narzędzie interpretacji ewolucji środowiska w czwartorzędzie. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 27-28.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu. [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - s. 7-8.
 • Degórski Marek: Effect of the road traffic on soil properties. [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 109.
 • Degórski Marek: Time and space in the study of physicgeographical system on the example of soil cover. [w]: Reflection of time and space research in geography. Conference on the occasion of the 70th Anniversary of the Institute of Geography, SAS, 19.11.2013, Book of abstracts. Bratislava: Institute of Geography SAS, 2013 - s. 24.
 • Degórski Marek: Climate change as a cause of hazard and risk for the spatial development. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - s. 1.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Relationship between vegetation and soil along a topographical gradient. [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 213.
 • Degórski Marek: Quality of life and ecosystem services in rural-urban regions. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 19.
 • Degórski Marek: Influence of traffic into the environment properties and human. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 1 s.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Możliwości rekonstrukcji procesów rzeźbotwórczych kształtujących współczesną georóżnorodność na podstawie badań makroskopowych SEM. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 35-36.
 • Degórski Marek: Ecosystem services as a factor for increasing of quality life in rural-urban regions. [w]: Managing the urban rural interface. International conference, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen. Book of abstracts. Frederiksberg: Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen, 2010 - s. 69.
 • Degórski Marek: The possibility of reconstructing the environmental evolution in Late Pleistocene and Holocene using SEM analysis - as exemplified by podsolic soils. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Degórski Marek: Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. [w]: Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej w świetle procesów integracji europejskiej. Red. Sylwia Horska-Schwarz. Wrocław: UWr, 2009 - s. 4-5.
 • Degórski Marek: Socio-economic responses to ecosystems and their services in regional and local level. [w]: Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Prepared for print by: Konrad Czapiewski & Piotr Siłka. Warsaw: PAN IGiPZ; PTG, 2009 - 12a.
 • Degórski Marek: Impact of the urbanization on soil conditions. [w]: EUROSOIL 2008. University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria, August 2008-08-04. Book of abstracts. Eds. Winfried H. Blum, Martin H. Gerzabek, Manfred Vodrazka. Vienna: BOKU, 2008 - s. 303.
 • Degórski Marek: Interaction of soil properties with global climate change. [w]: Building together our territories. 31st International Geographical Congress, Tunis 2008, August 12-15. Abstracts. Tunis: [b.w.], 2008 - s. 99.
 • Degórski Marek: Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. [w]: Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce. Międzynarodowa konferencja, Białowieża, 20-22 listopada 2008 r. Program. Streszczenia referatów. Lista adresowa uczestników. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2008 - s. 13.
 • Degórski Marek: Zastosowanie badań glebowych w interpretacji paleośrodowisk i ewolucji rzeźby. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k14.
 • Degórski Marek: Przestrzeń w perspektywie fizycznogeograficznej [głos w dyskusji]. [w]: Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008 - s. 208 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 4)
 • Degórski Marek: Znaczenie fizycznogeograficznych studiów regionalnych w poznaniu zróżnicowania środowiska geograficznego. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich, Warszawa, 29-30.05.2008. Streszczenia. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 12-13.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Studies on vegetation response to a topographical-soil gradient. - Annual Report 2008 - s. 93-96.
 • Degórski Marek: Analysis of negative socioeconomic impact of flash floods and their perception in the society. [w]: Forecasting and risk management of flash floods in Central and Eastern Europe. International Seminar, Lublin, 17-18 December 2007. Lublin: UMCS, 2007 - s. 27.
 • Degórski Marek: Polityka ekologiczna w zarządzaniu regionem. [w]: O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Konferencja naukowa, Poznań, 19-20 listopada 2007 r. Poznań: UAM, 2007 - s. 6-7.
 • Degórski Marek: Economic-ecological models as a tools for analyzing landscape services and multifunctionality. [w]: Multifunctional land use in the rural-urban perspective. International confrence, November 7-9, 2007 in Bled, Slovenia. Ljubljana: University of Ljubljana, 2007 - s. 10.
 • Degórski Marek: Trophic resources and carbon storage in soils of forest types in Białowieża National Park (N-E Poland). [w]: Humic Substances in Ecosystems 7. An International Scientific Conference, Bachotek, Poland, 17-21.06.2007. Program. Abstracts. B. m.]: [b.w.], 2007 - s. 12.
 • Degórski Marek: Ocena zaawansowania prac planistycznych w gminach posiadających obszary objęte prawną ochroną przyrody. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 9.
 • Degórski Marek: Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. [w]: Ekologia krajobrazu - perspektywy badawcze i utylitarne. Bukowina Tatrzańska, 11-14 września 2007. Materiały konferencyjne. Red. Jarosław Balon, Wojciech Maciejowski. Kraków: IGiGP UJ, 2007 - s. 10.
 • Degórski Marek: [Głos w dyskusji]. [w]: Geografia a przemiany współczesnego świata. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2007 - s. 292-293 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 3)
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Buforowość i elektrolityczna przewodność w profilu jako indykatory warunków powstawania gleb. [w]: Gleba w czasie i przestrzeni. 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007. Streszczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW, 2007 - s. 109.
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Możliwość rekonstrukcji rozwoju środowiska przy zastosowaniu badań morfoskopowych SEM na przykładzie gleb bielicowych. [w]: Gleba w czasie i przestrzeni. 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007. Streszczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW, 2007 - s. 242.
 • Degórski Marek: Człowiek w środowisku [głos w dyskusji]. [w]: Człowiek w badaniach geograficznych. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2006 - s. 250-251 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 2)
 • Degórski Marek: Environmental dimension of transboundary spatial development - driving forces in the ecological regionalism. [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 4.
 • Degórski Marek: Badania ekologiczno-gleboznawcze. R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz. Warszawa 2005. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 434-436.
 • Degórski Marek: Człowiek w geografii - wybrane problemy badawcze [głos w dyskusji]. [w]: Człowiek w badaniach geograficznych. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2006 - s. 268-269 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 2)
 • Degórski Marek, Jankowski Andrzej T.: Introduction. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 5.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Socio-economic effects of extreme hydrometeorological events on Polish Lowland. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 21-22.
 • Degórski Marek: The planning perspective of multifunctional land use at the regional scale. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 57.
 • Degórski Marek: Transgraniczna współpraca w zakresie wykorzystania i ochrony potencjału przyrodniczego w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Niemiec. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (Warszawa, 22-23.09.2005). Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2005 - s. 1.
 • Degórski Marek: [Głos w dyskusji]. [w]: Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: ŁTN, 2005 - s. 195 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 1)
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Biogeomorfogeniczna odrębność górskich strukturalnych gleb rdzawych bielicowych. [w]: Gleby górskie - geneza, właściwości, zagrożenia. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków - Niedzica - Zawoja, 14-16.09.2005. Red. Anna Miechówka, Michał Gąsiorek, Krystyna Ciarkowska. Kraków: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb AR, 2005 - s. 53-54.
 • Meyer Burghard, Degórski Marek: Integration of multifunctional goals into land use - the planning perspective. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 32.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania dynamiki krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 186.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Kozłowska Anna, Matuszkiewicz Jan, Biegański Ludwik: Chronić czy pielęgnować [dyskusja]. - Urbanista 2004, nr 6 - s. 22-24.
 • Degórski Marek: Gleba jako indykator zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 39-40 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Degórski Marek: Spatial variability of multifunctional landscape as a reason for potential differences of regional "smart growth" on some examples from Poland. [w]: Issues of sustainable land use in European landscapes. Problems, conflicts & solutions. International workshop, Goedoelloe, Hungary, 14-18 April 2004. Programme & Book of abstracts. Goedoelloe: Institute of Environmental and Landscape Management. Szent Istvan University, 2004 - s. 24.
 • Degórski Marek: Climate changes as a reason of podzolic soil development in Northern and Central Europe. [w]: One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme. Glasgow: IGU, 2004 - 1 s.
 • Degórski Marek: Dynamika procesów zachodzących w systemie przyrodniczym a kierunki zmian właściwości gleb w wybranych geoekosystemach. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2004 - s. 29.
 • Degórski Marek: Przestrzenna zmienność gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych. - Działalność Nauk. 2004, 17 - s. 107-110.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: The measurability and quantification of podzolization process as a function of time. [w]: EUROSOIL 2004. Abstracts. Freiburg: Albert-Ludwigs-Univeritaet Freiburg, 2004 - s. 166.
 • Degórski Marek: Stan środowiska oraz główne kierunki działań w polskiej polityce ekologicznej wynikające z integracji z Unią Europejską. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (Warszawa, 25-26.09.2003). Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2003 - 1 s.
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie czynników pedogenicznych a rozwój i właściwości gleb bielicowych w północnej i środkowej Europie. [w]: Gleba w środowisku. 26. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Red. Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2003 - s. 202.
 • Degórski Marek: Itroduction. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-8 (Geopolitical Studies; 11)
 • Degórski Marek: Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna. [w]: Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Słubice, 3-5 kwietnia 2003. Streszczenia referatów. Słubice: [b.w.], 2003 - s. 7-8.
 • Degórski Marek: Formalno-prawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej. [w]: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r. Gdańsk: [b.w.], 2003 - s. 14-15.
 • Degórski Marek: Przedmowa. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 5.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Vegetation response to soil structure and dynamics within a catchment: a Pińczów case study (S Poland). [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 74.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Relationship between climate humidity, soil moisture, composition and structure of vegetation in pine forest in the temperate and boreal zones. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 73.
 • Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek, Solon Jerzy: Does spatial changeability of plant communities good reflect differentiation of abiotic conditions, specially the moisture of the soils?. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 190.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Geographical pattern of herb layer and soil properties in Scots pine (Pinus sylvestris) forest in relation to climate differentiation. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 210.
 • Degórski Marek: Wielofunkcyjność krajobrazu w koncepcjach rozwoju regionalnego. [w]: Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych", Kielce-Sandomierz, 3-4.10.2002 r. Red. Małgorzata Strzyż. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, 2002 - s. 22-23.
 • Degórski Marek: Regionalna współpraca transgraniczna a ochrona środowiska. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 35-37.
 • Degórski Marek: Wpływ zróżnicowania morfogenetycznego substratu gleb bielicoziemnych na niektóre właściwości ekosystemów borowych Europy Północnej i Środkowej. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 32-33.
 • Degórski Marek L.: The total store of organic carbon in the soil of pine ecosystems in Northern and Central Europe. [w]: Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001. Washington: The Ecological Society of America, 2001 - s. 271.
 • Degórski Marek: Rola abiotycznych elementów geokompleksów w koncepcji ekorozwoju. [w]: Założenia i teorie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Bydgoszcz-Tleń, 7-9.09.2000. Bydgoszcz: [b.w.], 2000 - s. 17.
 • Degórski Marek: Wpływ antropopresji na właściwości pokrywy glebowej pięter wysokogórskich rejonu Kasprowego Wierchu. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 90.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Międzynarodowa Konferencja "Globalne i regionalne zmiany klimatu a ich naturalne i społeczno-ekonomiczne konsekwencje", Vadul lui Voda, 26-28 sierpnia 1999 roku. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 166.
 • Degórski Marek: Główne obszary problemowe polskiej polityki ekologicznej w okresie integracji z Unią Europejską. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 8-9 listopada 1999 r. Warszawa: IOŚ, 1999 - s. 2-3.
 • Degórski Marek, Reed D.: Horizontal differentiation in cotton strid decomposition in pine ecosystem soil in Poland. [w]: The Earth's changing land. GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change, Barcelona, Spain, 14-18 March 1998. Abstracts. Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 1998 - s. 165.
 • Degórski Marek Leszek: Geoekologiczne uwarunkowania rozwoju gleb bielicoziemnych w wschodnio- i północnoeuropejskiej krainie glebowej. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 41-42.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Pine litter decomposition as related to chemical properties of upper soil layers. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 7].
 • Degórski Marek: Potential and actual contamination of soil in Poland. [w]: Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Warsaw: [b.w.], 1996 - s. 177.
 • Degórski Marek: Soil transformation as an element of landscape changes in North and Central Europe. [w]: Abstracts of International Conference "Landscape transformation in Europe, practical and theoretical aspects". Warsaw: [b.w.], 1996 - s. 36.
 • Degórski Marek: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Spatial and vertical distribution of soil physico-chemical properties and content of heavy metals in pedosphere. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 13].
 • Degórski Marek: Human impact on degradation of soil cover in Poland. [w]: 28th International Geographical Congress. The Hague, August 4-10 1996. Abstract book. Land, sea and human effort. Utrecht: Stichting Internationaal Geografisch Congress, 1996 - s. 109.
 • Degórski Marek, Gworek B., Lewandowski W.: Metale ciężkie w glebach Białowieskiego Parku Narodowego. [w]: Materiały Konferencji Naukowej "Metale i metaloidy - aspekty farmakologiczne, toksykologiczne i środowiskowe". Białowieża: [b.w.], 1996 - s. 28.
 • Degórski Marek Leszek: Rekultywacja, rewaloryzacja i restytucja pedosfery w koncepcji ekorozwoju. [w]: Zastosowanie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Warszawa, 5-7.10.1995. Warszawa: WGiSR UW, 1995 - 16].
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: The influence of touristic use in the transformation of properties of the geographical environment of the area around Kasprowy Wierch in the Tatra Mountains - proposal of the study. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 59-60.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 47-48.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of the range of Skrajna Turnia slope). [w]: Abstracts book. International Association for Vegetation Science 36th International Symposium in Tenerife 12-16 April 1993. Tenerife: Universidad de Laguna, 1993 - s. 22.

Prace dokumentacyjne

 • Degórski Marek: Setna rocznica urodzin dr hab. Zdzisławy Wójcik. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 188-191.
 • Degórski Marek: Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce, Kraków 18-22 sierpnia 2014 r. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 141-149.
 • Degórski Marek: Konferencja Regionalna Miedzynarodowej Unii Geograficznej, Brisbane, 3-7 VII 2006 r. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 185-186.
 • Degórski Marek: Konferencja naukowa "Wartości w geografii", Lublin, 6-7 IV 2006 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 448-449.
 • Degórski Marek: Geografia moja pasja. - Wiad. Uczel. Wyższa Szk. Ekologii i Zarządzania 2005, nr 1 - 15-17 : fot.
 • Degórski Marek: Inicjatywa organizacji Konferencji Regionalnej MUG w Polsce - oferta przedłożona na Kongresie MUG w Glasgow. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 120-122.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Kongres EUROSOIL 2004. Freiburg, 4-12 IX 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 415-417.
 • Degórski Marek: Zakład Geoekologii i Klimatologii nową jednostką organizacyjną IGiPZ PAN. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 382-383.
 • Degórski Marek: Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia działalności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie. Warszawa, 10-11 X 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.1 - s. 105-108.
 • Degórski Marek: Jubileusz Profesor Alicji Breymeyer. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 317-319.
 • Degórski Marek: Professor Marcin Maria Rościszewski. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 5-8.
 • Degórski Marek: Współpraca naukowa IGiPZ PAN na forum międzynarodowym w okresie transformacji (1991-1998). - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 89-102.
 • Degórski Marek: [Pierwsza] I Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna. Holandia, sierpień 1996 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 567-568.

Mapy, atlasy

 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.

Prace popularno-naukowe

 • Bański Jerzy, Degórski Marek: Wprowadzenie. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 9.
 • Degórski Marek: Pokrywa glebowa. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 51-57.
 • Degórski Marek: Gleba - żyzny naskórek Ziemi. Warszawa: PAN, 2008 - 16 s.
 • Degórski Marek: Geografia jako dyscyplina naukowa. - Wiad. Uczel. Wyższa Szk. Ekologii i Zarządzania 2005, nr 1 - 18-19 : ry
 • Degórski Marek: [3 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Degórski Marek: [2 hasła autorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.19. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Degórski Marek: [Udział w opracowaniu 11 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Degórski Marek: [6 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Degórski Marek: [22 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-4, 6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Degórski Marek: Środowisko geograficzne Polski. [w]: Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga. T.28. Warszawa: Gutenberg-Print, 1999.