SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Mariusz Kowalski, prof. ndzw. IGiPZ
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 18
Telefon +48 226978998
E-mail

Wykształcenie

 • 1988-1993 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Mniejszości narodowe i konflikty etniczne w Europie środkowo-wschodniej).
 • 1994-1995 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, historia (przerwane)

Przebieg kariery zawodowej

Urząd m. st. Warszawy, 1993-1995

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1995

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2001

Zainteresowania naukowe

 • Geografia z zakresu geografii politycznej, geografii ludności i geografii historycznej (m.in. zagadnienia narodowościowe i demograficzne, geografia wyborcza, historyczne podziały terytorialne).

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2000 - członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2003 - członek Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii
 • od 2005- członek Komisji Konkursu Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2008- członek Zarządu Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2008 - członek The Genealogical Society of South Africa
 • 2000-2010 - członek Zespołu Badań Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN


Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Kowalski M., 2017, Uzurpacja prestiżu na przykładzie Magdalenki, Studia Obszarów Wiejskich, 46 s. 57-72.
 • Kowalski M., 2016, Europejski układ centrum-pereferia z perspektywy badań genetycznych, Obóz, 55 s. 19-32.
 • Kowalski M., 2016, Morawianie (Morawcy) w Polsce, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 5 s. 115-132.
 • Kowalski M., 2016, Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni, Przegląd Geograficzny, 88, 4 s. 489-510.
 • Kowalski M., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów do Sejmu z 1957 roku, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 21 s. 73–84.
 • Kowalski M., 2015, Pochodzenie Fiodora Nieświckiego w świetle badań genetycznych, Przegląd Wschodni, 14, 1 s. 151–166.
 • Kowalski M., 2015, Poles in the Dutch Cape Colony 1652-1814, Werkwinkel, 10, 1 s. 65-96.
 • Kowalski M., 2014, Udział Polaków w formowaniu południowoafrykańskiej Kolonii Przylądkowej, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 3 s. 225-242.
 • Kowalski M., 2014, Księstwa i książeta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7 s. 293-318.
 • Kowalski M., 2014, Czy Wielkopolska była prawicowa? Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych w Polsce w latach dwudziestych XX wieku, Prace i Studia Geograficzne, 54 s. 89-105.
 • Kowalski M., 2014, Tibor Madleňák, 2012. Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998–2010). Bratislava: Veda, Geographia Polonica, 87, 1 s. 161-163.
 • Kowalski M., 2013, Atrakcyjność regionów i miast, [w:] Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar, Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 88-103.
 • Kowalski M., 2013, Przedsionek Europy. Miejsce Polski w systemie geopolitycznym nowożytnej Europy, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Studia nad geopolityką XX wieku, Prace Geograficzne, 242, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 235-263.
 • Kowalski M., 2013, Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 2 s. 205-237.
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2012, Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007, Geograficky Casopis, 64, 2 s. 91-109.
 • Kowalski M., 2012, Immigrants from the Polish-Lithuanian Commonwealth in the early stages of European colonization of the Cape Colony, Geographia Polonica, 85, 3 s. 55-76.
 • Kowalski M., 2012, Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej, Przegląd Geograficzny, 84, 2 s. 279-312.
 • Kowalski M., 2012, Wielkie posiadłości ziemskie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich wpływ na dzisiejsze środowisko antropogeniczne, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 1 s. 113-138.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2012, The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames, Przegląd Zachodni, Special number s. 121-135.
 • Kowalski M., Solon J., 2011, Lubelskie. Case Studies, Annex 4/6, ESPON ATTREG - The Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors - Final Report. Russo A. et al, ESPON & University Rovira i Virgili, Tarragona, 19 s.
 • Kowalski M., 2010, The territorial administration reform and the Polish question in Lithuania, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts, Geopolitical Studies, 16, PAN IGiPZ, Warsaw, s. 213-221.
 • Kowalski M., 2010, Wileńszczyzna - region pogranicza litewsko-białorusko-polskiego, [w:] Red. Alicja Szerląg, Wileńszczyzna małą ojczyzną, Oficyna Wydaw. ATUT, Wrocław, s. 65-89.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2010, Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk, Przegl. Zach., 66, nr 2 s. 115-130.
 • Kowalski M., Świątek D., 2010, Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006), Dzielnica Śródmieście wczoraj, dziś i jutro. Materiały z sesji z okazji 20-lecia samorządności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zamek Królewski, 25 maja 2020, Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, s. 66-85.
 • Kowalski M., Świątek D., 2010, Geografia wyborów samorządowych w Dzielnicy Śródmieście (1990-2006) [wersja rozszerzona], Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa,
 • Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegl. Geogr., 81, z.4 s. 483-506.
 • Kowalski M., 2009, Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczypospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej, Przegl. Geogr., 81, z.2 s. 173-203.
 • Kowalski M., 2009, Polish soldier-immigrants to South Africa in the period of French Revolution and the Napoleonic wars (1789-1815), Familia, 46, nr 3 s. 147-164.
 • Kowalski M., 2009, Warsaw. European Parliament Election, 2004, Electoral Geography 2.0. Mapped politics,
 • Śleszyński P., Kowalski M., 2009, Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje, Biul. Migr., nr 23 s. 7-8.
 • Kowalski M., 2008, Struktura etniczna Obwodu Kaliningradzkiego, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa, s. 183-188.
 • Kowalski M., 2008, Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 267-296.
 • Kowalski M., 2008, Państwa magnackie w przestrzeni polityczno-administracyjnej I Rzeczypospolitej, [w:] Red. Mariusz Kulesza, Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydaw. UŁ, Łódź, s. 33-48.
 • Kowalski M., Solon J., 2008, Ethnical diversity and regional development of eastern borderland regions in Poland, Lithuania and Latvia, Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, Europa XXI, 18, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 79-98.
 • Kowalski M., 2007, Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej, [w:] Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala, Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 2, IG AŚ, Kielce, s. 175-184.
 • Kowalski M., 2006, Belarusians in Białystok region, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements, Geopolitical Studies, 14, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 477-487.
 • Kowalski M., 2006, Polish Boer families. The influence of early Polish immigration on Boer families, Familia, 43, nr 2 s. 38-46.
 • Kowalski M., 2006, Udział emigrantów z Polski w formowaniu społeczności burskiej, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 143-147.
 • Kowalski M., 2006, Postawa Ukraińców wobec innych państw i narodów w świetle sondażu społecznego z grudnia 2004 roku, [w:] Red. Andrzej Furier, "Pomarańczowa rewolucja" - szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej. Tom studiów, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Szczecin, s. 88-105.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2006, Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw, [w:] Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs, Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies HAS, Pecs, s. 107-126.
 • Kowalski M., 2005, Zachowania wyborcze Kaszubów, [w:] Red. Marek Dutkowski, Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Oficyna IN PLUS, Szczecin, s. 51-53.
 • Kowalski M., Malicki J., 2005, Błękit pomarańczy, czyli raport o podzielonym narodzie, Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji. Aut. Jerzy Marek. Nowakowski et al, Wydaw. Trio, Warszawa, s. 51-83.
 • Bański J., Kowalski M., Śleszyński P., 2004, Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r, Biul. Bad. CKE, nr 2 s. 34-35.
 • Kowalski M., 2004, Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2001, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn, 211, KPZK PAN, Warszawa, s. 407-430.
 • Kowalski M., 2004, Zachowania wyborcze ludności wiejskiej a sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi - identyfikacja procesów, [w:] Red. Jerzy Bański, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, Warszawa, s. 131-144.
 • Kowalski M., 2004, Spatial differentiation of EU accession referendum results in Poland, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance, Geopolitical Studies, 12, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 307-322.
 • Kowalski M., 2004, The civilizational divide in Poland, Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ., 4 s. 41-63.
 • Kowalski M., 2003, Wybory samorządowe w roku 2002 na wschodnim pograniczu Polski, Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 73-85.
 • Kowalski M., 2003, Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa, s. 11-48.
 • Kowalski M., 2003, Integration of the Polish lands with the neighbouring states in XIX century, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern dimension of European Union, Geopolitical Studies, 11, PAN IGiPZ, Warsaw, s. 495-506.
 • Kowalski M., 2003, Zróżnicowanie społeczeństwa woj. opolskiego w świetle geografii wyborczej, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej, PTG, Opole, s. 75-80.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2003, Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole, s. 303-309.
 • Kowalski M., 2002, Polacy na Białorusi, Białorusini w Polsce - obraz pogranicza dwóch narodów, Bialorus.pl, online
 • Kowalski M., 2002, Mniejszość polska na Grodzieńszczyźnie, mniejszość białoruska na Białostocczyźnie, [w:] Red. Cecylia Sadowska-Snarska, Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, Wydaw. WSE, Białystok, s. 89-106.
 • Kowalski M., 2002, Electoral behaviour in Poland as the effect of the "clash of civilization", Geogr. Casop., 54, nr 3 s. 219-237.
 • Kowalski M., 2002, The phenomenon of the Polish part of Spisz and Orava, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 113-119.
 • Kowalski M., 2002, Województwo małopolskie na mapie wyborczej Polski, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, s. 361-366.
 • Kowalski M., 2002, Geografia hipotetycznego poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, s. 235-243.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2002, Voting behaviour in region of Słupsk, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, s. 287-303.
 • Kowalski M., 2001, Regional differentiation of electoral behaviour in countries of Central and Eastern Europe as the effect of the "civilisation clash", Revista Rom. Geogr. Polit., 3, nr 1 s. 77-90.
 • Kowalski M., 2001, Poles in Land of Grodno, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2, Papers and Monographs of the Department of Economy, 22, [b.w.], Rzeszów, s. 37-50.
 • Kowalski M., 2001, Hipotetyczna geografia poparcia dla Unii Europejskiej w Polsce, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, s. 117-120.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2001, Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego, Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia, 13c s. 153-189.
 • Kowalski M., 2000, Spatial differentiation of electoral behaviour in Poland and Lithuania, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern borders of European integration processes, Papers and Monographs of the Department of Economy, 19, Filia UMCS, Rzeszów, s. 717-733.
 • Kowalski M., 1999 (dr.2000), Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-białoruskich, [w:] Red. Dzmitryj Karau, Aleg Latysonak, Belarusy i Paljaki: dyjalog narodau i kultur X-XX st. Materyjaly mizdonarodnaga kruglaga stala (Grodna, 28-30 verasnja 1999 g.), Nas Radavod, 8, [b.w.], Grodna, s. 383-395.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2000, Kulturowo-cywilizacyjne uwarunkowania zachowań wyborczych: przykład byłego województwa słupskiego, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, s. 268-274.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2000, Analiza współzależności zachowań wyborczych w byłym województwie słupskim w wyborach parlamentarnych 1997, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, s. 263-267.
 • Kowalski M., 1999, Electoral geography in Poland, [w:] Ed. Annamaria Duro, Spatial research in support of the European integration. Proceedings of the 11th Polish-Hungarian Geographical Seminar (Matrahaza, Hungary, 17-22 September, 1998), Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, s. 87-95.
 • Kowalski M., 1999, Kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-litewsko-białoruskich, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 18, [b.w.], Rzeszów, s. 71-80.
 • Korcelli-Olejniczak E., Kowalski M., 1998, Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak, Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji, Europa XXI, 2, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 71-81.
 • Kowalski M., 1998, Problematyka etniczna wschodniego pogranicza Polski, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 15, [b.w.], Rzeszów, s. 285-294.
 • Kowalski M., 1998, Wyznanie a preferencje wyborcze mieszkańców Białostocczyzny (1990-1997), Przegl. Geogr., 70, z.3/4 s. 269-282.
 • Kowalski M., 1997, Problem miasta Wisaginia (Visaginias) na Litwie jako przykład skutków migracji transgranicznych, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Społeczne koszty migracji transgranicznych, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 12, [b.w.], Rzeszów, s. 387-400.
 • Kowalski M., 1997, Ethnic characteristics of the north-eastern borderland of Lithuania, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw, s. 115-131.
 • Kowalski M., 1997, Mazowsze na tle ogólnopolskim w świetle wyników wyborów z lat 1993 i 1995, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, s. 189-194.
 • Kowalski M., 1997, Białoruś u progu rewolucji narodowej: rozważania na temat dwóch publikacji propagujących ideę białoruską, Przegląd Wschodni, 4, 3 s. 651-656.
 • Kowalski M., 1995, Przemiany narodowościowe na Białorusi. P. Eberhardt. Warszawa, 1993, Czas. Geogr., 66, z.3/4 s. 407-410.
 • Kowalski M., , Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza,

Prace pod redakcją naukową

 • Kowalski M., 2003, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa, 190 s.
 • Rościszewski M., Korcelli-Olejniczak E., Głowacki J., Jakubowski M., Kowalski M., Jaworska B., 1999, Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy, Europa XXI, 3, PAN IGiPZ, Warszawa, 57 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kowalski M., 2018, Dynastie książęce Rusi Koronnej, [w:] Red. Jan Malicki, Aleksandra Zwiagina, Wielki projekt. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658-2018. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 360 rocznicy Unii Hadziackiej, 16 września 2018 roku, Hadziacz, Ukraina. Abstrakty, Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa, s. 32-33.
 • Kowalski M., 2017, Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów do Rady m.st. Warszawy i Sejmu, Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 24.
 • Kowalski M., Malicki J., 2009, Ukrainian Survey: A report (December 2004–September 2006–April 2007), Democracy versus Authoritarianism, Warsaw East European Conference 2007, Biblioteca Europae Orientalis, 28, (Parva, 2) [b.w.], Warszawa, s. 47-48.
 • Kowalski M., 2008, Ziemia, klasa 8. R. Salna, G. Sapoznikovas, Vilnius 2007, Protokół posiedzenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemłów nauczania historii i geografii, Wilno, 19-22 maja 2008 r, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, 4 s.
 • Kowalski M., 2003, Wstęp, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa, s. 7-8.
 • Kowalski M., 2003, Wstęp, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, OA PTG, PAN IGiPZ, Warszawa, s. 7-8.
 • Kowalski M., 2000, Zróżnicowanie polityczne województwa białostockiego, jako rezultat zetknięcia dwóch kręgów cywilizacyjnych, [w:] Red. Z. Ejsmont, Problemy rozwoju regionalnego: materiały z seminarium naukowego-Grodno, 27 maja 1998 roku, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, s. 51.
 • Kowalski M., , Recenzja, Protokół posiedznia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemów nauczania historii i geografii, Toruń, 17-20 maja 2007,

Prace dokumentacyjne

 • Kowalski M., 2011, Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza – projekt badawczy, RegioPortal – rozwój lokalny i regionalny – portal samorządowy, online
 • Kowalski M., 2005, Badania ukraińskie Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Kulturalny, 54 2,
 • Kowalski M., 1997, Report on the 1st Polish-Lithuanian Seminar on Research on Polish-Lithuanian Transborder Cooperation, Wigry - Mariampole - Alytus, June 2-9, 1996, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw, s. 7-12.
 • Kowalski M., 1996, [Pierwsze] I seminarium polsko-litewskie poświęcone badaniom naukowym nad polsko-litewską współpracą przygraniczną. Wigry-Mariampol-Olita, 2-9 VI 1996 r, Przegl. Geogr., 68, z.3/4 s. 558-560.

Mapy, atlasy

 • Solarz M. (red.), Zych M., Talacha J., Wojtaszczyk M., Orleański M., Skorupska M., Szczęsna K., Wereszczyński M., Górny K., Awramiuk-Godun A., Iwańczak B., Wójcik K., Dudek A., Kamińska A., Górna A., Kowalski M., Deręgowska A., Solarz A., 2018, Geograficzno-polityczny altas Polski. Polska w świecie współczesnym, Trzecia Strona, Warszawa, 245 s.
 • Kowalski M., 2006, Population in powiats (counties), declaring other then Polish nationality or ethnicity, 2002 [mapa], [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, s. 153.
 • Kowalski M., 2002, Zróżnicownie etniczne i językowe Polski, Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy, Reader's Digest Przegląd, Warszawa, 1 mapa.
 • Kowalski M., 2002, Wybory prezydenckie 2000, wybory parlamentarne 2001, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 75.6 (13 map; 2 wykresy).

Prace popularno-naukowe

 • Kowalski M., 2017, Ariowie, Słowianie, Polacy. Pradawne dziedzictwo Międzymorza, Biblioteka Wolności, 3S MEDIA Sp. z o.o., Warszawa, 286 s.
 • Kowalski M., Pansegrouw C., 2013, Insiggewende brief uit Pole, Doending vir Afrikaans. Nuusbrief van die Vriende van Afrikaans, 17, 1 s. 3-4.
 • Kowalski M., 2008, Problemy demograficzne, [w:] Red. Wojciech Baturo, Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, s. 112-137.
 • Kowalski M., 2008, Katastrofy antropogeniczne, [w:] Red. Wojciech Baturo, Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, s. 84-97.
 • Kowalski M., 2004, Białorusini w Polsce według spisu 2002, Czasopis, nr 6 s. 43-44.
 • Kowalski M., 2004, [19 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.20, 22-24, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kowalski M., 2003, [10 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kowalski M., 2003, Zróżnicowanie i struktura dzisiejszej ludności Ziemi, [w:] Red. Wojciech Baturo, Biologia. Spojrzenie na człowieka, Encyklopedia PWN, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, s. 71-79.
 • Kowalski M., 2002, Ludność świata, Geografia. Spojrzenie na Ziemię i środowisko. Encyklopedia PWN, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, s. 111-120.
 • Kowalski M., 2001, Ludność świata, Encyklopedia Multimedialna PWN. Cz.7. Człowiek, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Kowalski M., 1997, Polska monarchia w XIX i XX wieku, Mały herbarz Adama Kromera i przyjaciół, online
 • Kowalski M., 1997, Mediokracja, Najwyższy Czas, nr 40 IX.
 • Kowalski M., 1997, Z geografii wyborczej Wileńszczyzny, Najwyższy Czas, nr 16 XVIII.
 • Kowalski M., 1997, Geografia wyborcza Polski lat 90, Najwyższy Czas, nr 27 I.
 • Kowalski M., 1997, Polskość Galicji, Najwyższy Czas, nr 34 XII-XIII.