IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Michał Słowiński, prof. IGiPZ
Zastępca dyrektora ds. naukowych, Kierownik Zespołu Dynamiki Krajobrazów Minionych
Zespół Dynamiki Krajobrazów Minionych
Pokój 348
Telefon +48 226978848
E-mail

Wykształcenie

  • 2002-2007 - studia magisterskie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek geografia, specjalizacja - geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego (praca magisterska pt. "Ewolucja torfowisk w świetle badań makroszczątkowych torfów bazalnych na przykładzie torfowisk Borzechowskiego i Czechowskiego").

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2009

  • 2012 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja paleojeziora Trzechowskiego (Bory Tucholskie) – w świetle analiz paleoekologicznych
  • 2018 doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia (tytuł osiągnięcia naukowego: „Reakcja systemów jeziorno-torfowiskowych na gwałtowane zmiany hydroklimatyczne w okresie postglacjalnym”)

Zainteresowania naukowe

  • Paleolimnologia
  • Paleoekologia oraz paleohydrologia torfowisk
  • Ekologia ekosystemów torfowiskowych
  • Rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego w późnym glacjale oraz holocenie (makroszczątki roślinne oraz zwierzęce)
  • Naturalne i antropogeniczne zmiany zachodzące w jeziorach i torfowiskach
  • Geologia i stratygrafia osadów jeziornych i torfowiskowych
  • Ochrona obszarów podmokłych