IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Rafał Wiśniewski
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 428
Telefon +48 226978928
E-mail

Wykształcenie

 • 1996-2001 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Krajów Rozwijających się (praca magisterska pt. Walory turystyczne a dostępność komunikacyjna w Radźasthanie)
 • 1998-2001 - Uzupełniające Studium Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • 2005-2010 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (rozprawa doktorska pt. Dojazdy do pracy do Białegostoku – przemiany w okresie 1983-2005 na tle sytuacji demograficznej i społecznej)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2010

 • 2011 - doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografia (praca doktorska pt. Dojazdy do pracy do Białegostoku – przemiany w okresie 1983-2005 na tle sytuacji demograficznej i społecznej)

Zainteresowania naukowe

 • Mobilność ludności (migracje, dojazdy do pracy)
 • Przemiany demograficzne i społeczne w skali regionalnej i lokalnej
 • Interakcje transgraniczne

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Wiśniewski R., 2018, Polacy za granicą - wyniki głosowania, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 323-336.
 • Śleszyński P., Krystian H., Brygida S., Wiśniewski R., 2018, Perspektywa geografii i studiów regionalnych w badaniach nad migracjami w Polsce po 1989 r., [w:] Red. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Raport o stanie badań na migracjami w Polsce po 1989 roku, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa,, s. 257-306.
 • Śleszyński P., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., 2018, Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives, Geographia Polonica, 91, 3, s. 317-334.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., 2017, Border traffic as a measure of trans-border relations, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 159, s. 151-172.
 • Wiśniewski R., 2017, Spatial differentiation of urban population change in Russia, Bulletin of Geography Socio-economic Series, 38, s. 143-162.
 • Wiśniewski R., 2017, Etniczny wymiar depopulacji w Rosji w ujęciu regionalnym, Przegląd Wschodnioeuropejski, 8, 2, s. 125-143.
 • Wiśniewski R., 2016, Ludność żydowska w krajobrazie etnicznym Rosji (1989-2010), Kwartalnik Historii Żydów, 4, s. 911-927.
 • Wiśniewski R., 2016, Przemiany etniczne na Krymie - od inkorporacji do Rosji carskiej po aneksję przez Federację Rosyjską (1783-2014), Przegląd Wschodnioeuropejski, 7, 2, s. 73-87.
 • Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Śleszyński P., 2016, Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011, Geographia Polonica, 89, 2, s. 259-265.
 • Wiśniewski R., 2015, Społeczna percepcja dostępności przestrzennej do usług, Studia Regionalne i Lokalne, 4, s. 44-63.
 • Wiśniewski R., Komornicki T., 2015, The influence of road corridors on the social condition of adjacent areas, EUROPA XXI, 28, s. 53-70.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014, Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning, Geographia Polonica, 87, 1, s. 5-26.
 • Wiśniewski R., 2014, The spatial and nationality aspects of depopulation in the European part of the Russian Federation, Geographia Polonica, 87, 1, s. 47-60.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Stępniak M., Siłka P., Rosik P., 2013, Rynek pracy w województwie mazowieckim, Mazowsze Studia Regionalne, 12, s. 11-38.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2013, Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej, Małopolskie Studia Regionalne, 2-3, s. 129-142.
 • Wiśniewski R., 2013, Metoda szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących, Polityka Społeczna, 472, 7, s. 14-19.
 • Wiśniewski R., 2013, Poprawa satysfakcji społecznej jako wynik realizacji inwestycji drogowych, [w:] Red. nauk. Rafał Wiśniewski, Piotr Rosik, Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 49-61.
 • Wiśniewski R., 2013, Przemiany terytorialne państwa rosyjskiego – aspekt histo­ryczno-polityczny, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Studia nad geopolityką XX wieku, Prace Geograficzne, 242, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 365-385.
 • Rosik P., Wiśniewski R., 2012, Ruch graniczny z Polski do obwodu kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, [w:] Red. Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Wojciech T. Modzelewski, Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim, Instytut Nauk Politycznych, Olsztyn,-
 • Wiśniewski R., 2012, Codzienne dojazdy do pracy - metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku, Studia Regionalne i Lokalne, 49, 3, s. 50-64.
 • Wiśniewski R., 2012, Demograficzne aspekty dojazdów do pracy na przykładzie Białegostoku i województwa podlaskiego, [w:] Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski, Dostępność i mobilność w przestrzeni, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 147-156.
 • Bednarek-Szczepańska M., Wiśniewski R., Szejgiec B., Niedźwiecki J., 2010, Studia przypadków (wybrane gminy), [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa,, s. 130-177.
 • Rosik P., Stępniak M., Wiśniewski R., 2010, Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejście metodologiczne, Studia Reg. Lok., nr 2, s. 77-98.
 • Wiśniewski R., 2010, The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study, European Union external and internal borders - interactions and networks, Europa XXI, 20, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 31-44.
 • Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej, [w:] Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, IGiRR UWr, Wrocław,, s. 121-129.
 • Wiśniewski R., 2007, Codzienne dojazdy do pracy do Białegostoku - założenia badawcze, [w:] Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala, Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 2, IG AŚ, Kielce,, s. 441-450.
 • Wiśniewski R., 2006, Wpływ poziomu wykształcenia na ruchliwość przestrzenną mieszkańców Białegostoku (na podstawie badań ankietowych), [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 266-271.

Prace pod redakcją naukową

 • Wiśniewski R., Rosik P. (red. nauk.), 2013, Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,179 s.
 • Rosik P., Wiśniewski R. (red. nauk.), 2012, Dostępność i mobilność w przestrzeni, PAN IGiPZ, Warszawa,242 s.
 • Wiśniewski R., Gierańczyk W., 2008, Geografia we współczesnym systemie kształcenia, Dokumentacja Geograficzna, 38, PAN; PTG, Warszawa,104 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Zaucha J., Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland, Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia, Regional Studies Association, St Petersburg,, s. 17.
 • Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 137.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., 2015, Editorial, Europa XXI, 28, s. 5-7.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Zaucha J., 2015, Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa,, s. 48-49.
 • Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2015, Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 22.
 • Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław,, s. 60.
 • Wiśniewski R., 2006, Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie. S.M. Koziarski, Opole 2004, Czas. Geogr., 77, z.1/2, s. 120-122.

Prace popularno-naukowe

 • Wiśniewski R., 2006, Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska. Nazewnictwo geograficzne, Geogr. w Szk., 59, nr 2, s. 54-55.
 • Wiśniewski R., 2005, Zjawiska krasowe na zachodnim Kaukazie, Geogr. w Szk., 58, nr 5, s. 302-307.