SKŁAD OSOBOWY


dr Rafał Wiśniewski
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 428
Telefon +48 226978928
E-mail

Wykształcenie

 • 1996-2001 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Krajów Rozwijających się (praca magisterska pt. Walory turystyczne a dostępność komunikacyjna w Radźasthanie)
 • 1998-2001 - Uzupełniające Studium Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • 2005-2010 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (rozprawa doktorska pt. Dojazdy do pracy do Białegostoku – przemiany w okresie 1983-2005 na tle sytuacji demograficznej i społecznej)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2010

 • 2011 - doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografia (praca doktorska pt. Dojazdy do pracy do Białegostoku – przemiany w okresie 1983-2005 na tle sytuacji demograficznej i społecznej)

Zainteresowania naukowe

 • Mobilność ludności (migracje, dojazdy do pracy)
 • Przemiany demograficzne i społeczne w skali regionalnej i lokalnej
 • Interakcje transgraniczne

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

Pełnione funkcje i członkostwo

 •  od 2006  - członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Akademicki.

Inna działalność

Udział w konferencjach i seminariach naukowych:

 • 2007 - Przestrzenny wymiar przemian w strukturze transportu, Komisja Geografii Komunikacji PTG, IGiPZ PAN, Warszawa (referat pt. Mobilność mieszkańców Białegostoku w zakresie dojazdów fakultatywnych).
 • 2007 - 56. Zjazd PTG Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, Kielce (referat pt. Codzienne dojazdy do pracy do Białegostoku - problemy z przedstawieniem zjawiska).
 • 2008 - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (referat pt. Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej).
 • 2008 - Międzynarodowa Konferencja Polski odcinek wschodniej granicy Unii Europejskiej, Warszawa (referat pt. Przepływy osób i towarów przez polski odcinek zewnętrznej granicy Unii Europejskiej).

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Border traffic as a measure of trans-border relations. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2017, 159 - s. 151-172.
 • Wiśniewski Rafał: Etniczny wymiar depopulacji w Rosji w ujęciu regionalnym. - Przegląd Wschodnioeuropejski 2017, 8, 2 - s. 125-143.
 • Wiśniewski Rafał: Spatial differentiation of urban population change in Russia. - Bulletin of Geography Socio-economic Series 2017, 38 - s. 143-162.
 • Wiśniewski Rafał: Ludność żydowska w krajobrazie etnicznym Rosji (1989-2010). - Kwartalnik Historii Żydów 2016, 4 - s. 911-927.
 • Wiśniewski Rafał: Przemiany etniczne na Krymie - od inkorporacji do Rosji carskiej po aneksję przez Federację Rosyjską (1783-2014). - Przegląd Wschodnioeuropejski 2016, 7, 2 - s. 73-87.
 • Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Śleszyński Przemysław: Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 259-265.
 • Wiśniewski Rafał: Społeczna percepcja dostępności przestrzennej do usług. - Studia Regionalne i Lokalne 2015, 4 - s. 44-63.
 • Wiśniewski Rafał, Komornicki Tomasz: The influence of road corridors on the social condition of adjacent areas. - EUROPA XXI 2015, 28 - s. 53-70.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Wiśniewski Rafał: The spatial and nationality aspects of depopulation in the European part of the Russian Federation. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 47-60.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Siłka Piotr, Rosik Piotr: Rynek pracy w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 12 - s. 11-38.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Wiśniewski Rafał: Metoda szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących. - Polityka Społeczna 2013, 472, 7 - s. 14-19.
 • Wiśniewski Rafał: Przemiany terytorialne państwa rosyjskiego – aspekt histo­ryczno-polityczny. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 365-385 (Prace Geograficzne; 242)
 • Wiśniewski Rafał: Poprawa satysfakcji społecznej jako wynik realizacji inwestycji drogowych. [w]: Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Red. nauk. Rafał Wiśniewski, Piotr Rosik. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 49-61.
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał: Ruch graniczny z Polski do obwodu kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. [w]: Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim. Red. Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Wojciech T. Modzelewski. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych, 2012 - -
 • Wiśniewski Rafał: Demograficzne aspekty dojazdów do pracy na przykładzie Białegostoku i województwa podlaskiego. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 147-156.
 • Wiśniewski Rafał: Codzienne dojazdy do pracy - metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku. - Studia Regionalne i Lokalne 2012, 49, 3 - s. 50-64.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Wiśniewski Rafał, Szejgiec Barbara, Niedźwiecki Jan: Studia przypadków (wybrane gminy). [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 130-177 (Studia; 130)
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Wiśniewski Rafał: Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejście metodologiczne. - Studia Reg. Lok. 2010, nr 2 - s. 77-98.
 • Wiśniewski Rafał: The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 31-44 (Europa XXI; 20)
 • Szejgiec Barbara, Wiśniewski Rafał: Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 121-129 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 4)
 • Wiśniewski Rafał: Codzienne dojazdy do pracy do Białegostoku - założenia badawcze. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 441-450 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Wiśniewski Rafał: Wpływ poziomu wykształcenia na ruchliwość przestrzenną mieszkańców Białegostoku (na podstawie badań ankietowych). [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 266-271 (Dokumentacja Geograficzna; 33)

Prace pod redakcją naukową

 • Wiśniewski Rafał, Rosik Piotr (red. nauk.): Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 179 s.
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał (red. nauk.): Dostępność i mobilność w przestrzeni. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 242 s.
 • Wiśniewski Rafał, Gierańczyk Wiesława: Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - 104 s. (Dokumentacja Geograficzna; 38)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland. [w]: Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia. St Petersburg: Regional Studies Association, 2016 - s. 17.
 • Śleszyński Przemysław, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 137.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Editorial. - Europa XXI 2015, 28 - s. 5-7.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Zaucha Jacek: Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 48-49.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 22.
 • Szejgiec Barbara, Wiśniewski Rafał: Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 60.
 • Wiśniewski Rafał: Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie. S.M. Koziarski, Opole 2004. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 120-122.

Prace popularno-naukowe

 • Wiśniewski Rafał: Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska. Nazewnictwo geograficzne. - Geogr. w Szk. 2006, 59, nr 2 - s. 54-55.
 • Wiśniewski Rafał: Zjawiska krasowe na zachodnim Kaukazie. - Geogr. w Szk. 2005, 58, nr 5 - s. 302-307.