IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Rafał Wiśniewski
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 428
Telefon +48 226978928
E-mail

Wykształcenie

 • 1996-2001 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Krajów Rozwijających się (praca magisterska pt. Walory turystyczne a dostępność komunikacyjna w Radźasthanie)
 • 1998-2001 - Uzupełniające Studium Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • 2005-2010 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (rozprawa doktorska pt. Dojazdy do pracy do Białegostoku – przemiany w okresie 1983-2005 na tle sytuacji demograficznej i społecznej)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2010

 • 2011 - doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografia (praca doktorska pt. Dojazdy do pracy do Białegostoku – przemiany w okresie 1983-2005 na tle sytuacji demograficznej i społecznej)

Zainteresowania naukowe

 • Mobilność ludności (migracje, dojazdy do pracy)
 • Przemiany demograficzne i społeczne w skali regionalnej i lokalnej
 • Interakcje transgraniczne

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Wiśniewski R., Regulska E. (red.), 2019, Tradycja i współczesność geografii w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 94 s.
 • Wiśniewski R., Rosik P. (red. nauk.), 2013, Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 179 s.
 • Rosik P., Wiśniewski R. (red. nauk.), 2012, Dostępność i mobilność w przestrzeni, PAN IGiPZ, Warszawa, 242 s.
 • Wiśniewski R., Gierańczyk W., 2008, Geografia we współczesnym systemie kształcenia, Dokumentacja Geograficzna, 38, PAN; PTG, Warszawa, 104 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Wiśniewski R., Regulska E., 2019, Wstęp, [w:] Red. Rafał Wiśniewski, Edyta Regulska, Tradycja i współczesność geografii w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 7-8.
 • Zaucha J., Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland, Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia, Regional Studies Association, St Petersburg, , s. 17.
 • Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, , s. 137.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., 2015, Editorial, Europa XXI, 28, s. 5-7.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Zaucha J., 2015, Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, , s. 48-49.
 • Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2015, Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 22.
 • Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław, , s. 60.
 • Wiśniewski R., 2006, Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie. S.M. Koziarski, Opole 2004, Czas. Geogr., 77, z.1/2, s. 120-122.

Prace popularno-naukowe

 • Wiśniewski R., 2006, Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska. Nazewnictwo geograficzne, Geogr. w Szk., 59, nr 2, s. 54-55.
 • Wiśniewski R., 2005, Zjawiska krasowe na zachodnim Kaukazie, Geogr. w Szk., 58, nr 5, s. 302-307.