IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Robert Piotrowski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1999-2004 - studia w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (praca magisterska pt. Motyw niesamowitych instrumentów muzycznych w kulturze ludowej)
 • 2017-2023 studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł pracy doktorskiej: 'Diabeł tkwi w szczegółach'. Znaki świata nadprzyrodzonego w życiu codziennym wsi polskiej XIX i początku XX wieku w świetle przekazów folklorystycznych i etnograficznych.

Przebieg kariery zawodowej

2004-2017 - kierownik Działu Etnograficznego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

od 2021 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zainteresowania naukowe

 • Geomitologie obszaru młodoglacjalnego.
 • Geomorfologia kulturowa.
 • Geofolklor.

 • Wartościowanie krajobrazu i semantyka miejsc znaczących.

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Laureat w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą kultury wsi, napisaną w 2004 roku. Organizator konkursu: „Fundacja na Rzecz Pomocy Studiującym Problematykę Kultury Wsi i Finansowania Badań oraz Publikacji w tym Zakresie” (Toruń 2004).
 • Wyróżnienie w XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” (2019), organizatorem którego jest „Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa” za pracę, pt. Jednemu się zmiele, drugiemu się skrupi. Młynarze i młyny we wspomnieniach mieszkańców pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego.

Wybrane publikacje

Publikacje:

 • Święty zbrodniarz – odsłona pierwsza, „Okolice. Kwartalnik Etnologiczny”, z. 2-3, 2003, s. 124-140.
 • Ekspresja negatywna, czyli opętanie w kulturze ludowej, „Literatura Ludowa”, nr 2, 2004, s. 21-26.
 • O pożywieniu w bajkach i mitach słowiańskich, „Okolice. Kwartalnik Etnologiczny”, z. 1-2, 2004, 13-31.
 • Myths and Historical Tales: The Truth of the Beginnings and the National and Social Identity, „Okolice. Kwartalnik Etnologiczny”, z. 3-4, 2004, s. 189-195.
 • W przestrzeni anielskich wędrówek – kilka słów o obrazkach z postaciami aniołów. W: Anioł w literaturze i w kulturze, (red.) Jolanta Ługowska i Jacek Skawiński, Wrocław 2004, s. 306-314.
 • Skrzypce, taniec, czarty – o diabolicznym charakterze muzyki, „Etnografia Polska”, t. XLVIII, rok, z. 1-2, s. 149-160.
 • Motyw gościny w opowieściach ludowych, „Literatura Ludowa”, nr 3, 2006, s. 31-37.
 • Mity i podania a tożsamość narodowa i kulturowa, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 3, 2006, s. 44-54.
 • Pożywienie w opowieściach ludowych, „Literatura Ludowa”, nr 2, 2007, s. 45-56.
 • Toposy wyobrażeniowe w legendach i podaniach, [w:] Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej, (red.) Maria Jakitowicz i Violetta Wróblewska, Toruń 2007, s. 65-73.
 • Czart w kominie. Kategorie ciasnoty i zamknięcia w kontekście demonicznych epifanii, „Literatura Ludowa”, nr 2, 2009, s. 47-53.
 • Pieśń o cudzie w Wólce Drążdżewskiej, (współautor Monika Piotrowska), „Literatura Ludowa”, nr 3, 2009, s. 23-27.
 • Przestrzeń pamięci. Muzea na wolnym powietrzu jako miejsca mediacji dwóch światów, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 11, 2009, s. 65-68.
 • Małomiasteczkowe budownictwo drewniane z rejonu Mazowsza Płockiego na przykładzie Bieżunia i Sierpca, „Acta Scansenologica”, t. 10, (red.) Jerzy Ginalski, Sanok 2010, s. 197-204.
 • Między zachwytem a zmęczeniem. Dzieje wiejskich chałup na Mazowszu Płockim na przestrzeni XIX-XX wieku. W: Rzeczpospolita domów. Chaty, (red.) Krystyna Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2010, s. 370-376.
 • Rola Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w utrwalaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Mazowsza, (współautor: Monika Piotrowska). W: Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, (red.) J. Wylężałek, D. Orłowski, Warszawa 2011, s. 199-214.
 • Lęk przed niejednoznacznym w polskiej kulturze ludowej. W: Znajome staje się przerażające – pojęcie niesamowitości w języku i kulturze. The Familiar Becomes Frightening – the Notion of the Uncanny in Language and Culture, (red. nauk.) A. Wicher, Łódź 2012, s. 61-69.
 • Pieśń o cudzie w Zdziarze Wielkim, (współautor Monika Piotrowska), „Literatura Ludowa”, nr 3, 2013, s. 35-38.
 • Wpływ budownictwa holenderskiego na formy budynków wznoszonych po 1945 roku w wybranych miejscowościach Mazowsza Płockiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 13, 2013, s. 121-125.
 • Naśladownictwo wybranych elementów architektury szlacheckiej na Mazowszu na przełomie XIX i XX oraz na początku XXI wieku. W: Tradycje we współczesnej kulturze polskiej szlacheckiej, (red.) Marcin Lutomierski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oddział w Toruniu, Toruń 2014, s. 95-104.
 • Stodoła z Rębowa, Gm. Wyszogród z II poł. XIX wieku jako przykład budownictwa z wtórnie wykorzystanych elementów szkutniczych, (współautorzy: Piasecki Aleksander, Pogodziński Paweł), „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, t. VIII, 2017, s. 85-95.
 • Diabelscy muzykanci i tancerze w materiałach folklorystycznych i etnograficznych, „Literatura Ludowa, r. 61, nr 3, 2017, s. 3-12.
 • Diabeł spętany: motyw zniewolonego czarta w polskich przekazach folklorystycznych i etnograficznych, „Literatura Ludowa”, r. 61, nr 4-5, 2017, s. 13-20.
 • Poetyka dysonansu” jako jedna z kategorii definiujących wyobrażenia o zaświatach w polskiej kulturze ludowej, „Literatura Ludowa”, r. 61, nr 6, 2017, s. 27-38.
 • Lęk przed dysharmonią w polskiej kulturze ludowej w XIX i na początku XX wieku na przykładzie wierzeń o podmienionych dzieciach, „Literatura Ludowa”, r. 62, nr 1, 2018, s. 39-48.
 • Diabeł i chłop. Relacje pomiędzy postaciami narracji folklorystycznych jako przykład gry pozorów i iluzji. W: Gry w kulturze i życiu codziennym. Metafory, strategie, komunikacja. Pod red. Katarzyny Łęńskiej-Bąk, Wojciecha Kędzierzawskiego, Urszuli Sawickiej. „Stromata Anthropologica” t. 14. Uniwersytet Opolski. Opole 2019, s. 245-254.
 • XIX i XX-wieczna architektura gliniana w powiecie sierpeckim. W: Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja. Red. Jacek Rulewicz. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Warszawa 2019, s. 37-44.
 • Motyw ofiary w bajkach z wątkiem T 651 „Diabeł parobkiem”. „Literatura Ludowa” 2019, r. 63, nr 3, s. 33-46.
 • Wyobrażenia o zaświatach demonicznych na przykładzie bajek o oszukanym diable. „Przegląd Rusycystyczny” 2019, nr 1 (165), s. 32-41.
 • Osłabiona granica – ekspresje świata demonicznego w przestrzeni domu na podstawie przekazów folklorystycznych i etnograficznych z XIX i XX wieku. „Politeja” 2019, nr 1(58).
 • Między koniecznością a pragmatyzmem. Znaczenie kamienia i rudy darniowej w architekturze pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego. „Wiadomości Konserwatorskie” 2020, nr 163.
 • Pamiętniki chłopskie jako przedmiot badań kulturoznawcy-folklorysty, (współautor Violetta Wróblewska). W: Historie ukryte w pamiętnikach, literatura wspomnieniowa jako przedmiot i źródło badań naukowych. Red. I. Zaleska, A. Górska, E. Piszczek, Toruń 2020, s. 75-84.

Hasła słownikowe:

 • Chleb. W: Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1, red. V. Wróblewska, Toruń 2018.
 • Garnek. W: Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1, red. V. Wróblewska, Toruń 2018.
 • Gościna. W: Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1, red. V. Wróblewska, Toruń 2018.
 • Nóż. W: Słownik polskiej bajki ludowej, t. 2, red. V. Wróblewska, Toruń 2018.
 • Pierścień, [w:] Słownik polskiej bajki ludowej, t. 2, red. V. Wróblewska, Toruń 2018.

 

Hasła w wersji elektronicznej Słownika polskiej bajki ludowej:

Monografia „Jednemu się zmiele, drugiemu się skrupi”. Młynarze i młyny w pamięci mieszkańców pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego ukaże się drukiem w I połowie 2021 roku – Wydawnictwo Naukowe UMK.