SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Roman Soja
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124292895
E-mail

Wykształcenie

 • 1964-1969 – studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Hydrografia dorzecza Małej Panwi do wodowskazu Kuczów)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1969.

 • 1979 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Analiza odpływu ze zlewni Bystrzanki i Ropy - Beskid Niski)
 • 2003 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna pt. Hydrologiczne aspekty antropopresji w Karpatach)
 • 2012 - profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe

 • Hydrologia

Inna działalność

Staże naukowe

 • staże długoterminowe: Szwajcaria, Eidgenossische Technische Hochschule w Zurychu, Instytut Leśnictwa, Birmensdorf, 1974.
 • staże krótkoterminowe: ZSRR - 1970, 1980, 1988, 1992, Czechosłowacja - 1971, 1980, 1998, Wielka Brytania - 1989, Włochy - 1984, Szwecja - 1994.

Działalność dydaktyczna

 • od 2005 – Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - wykładowca z zakresu geografii fizycznej

Badania terenowe

 • 1985 - Międzynarodowy Program RWPG "INTERKOSMOS".
 • 1987 - Uczestnictwo w badaniach polowych TELEGEO 87 (Dolina Narwi).
 • 1988 - Międzynarodowy Eksperyment Klimatyczno-Hydrologiczny KUREKS 88 - Kursk (badania terenowe na Stacji Naukowej Instytutu Geografii AN ZSRR k/Kurska).
 • 1975 - Polsko-Mongolska Ekspedycja Fizycznogeograficzna TRANSMONGOLIA.
 • 2000 - projekt zlecony przez ICSU Komisji Paleohydrologii INQUA "Past hydrological events related to understanding of Global Change" (temat Past hydrological events reflected in the Holocene history of Polish rivers - w oparciu o bank danych radiowęglowych).
 • 1990 - Polsko-Mongolska Ekspedycja Fizycznogeograficzna CHANGAJ II.
 • 2005 - North Bengal University, Silliguri, Indie (temat Badania ewolucji systemów rzecznych na przedpolu Himalajów).
 • 1999-2005 - Uniwersytet NEHU w Shillongu (temat Opad, odpływ i erozja gleb w obszarze o najwyższych opadach w skali globalnej w rejonie Cherrapunji).

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Korzeń Janusz, Bański Jerzy, Korzeń Juliusz, Soja Roman, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 224 s. (Prace Geograficzne; 207)
 • Soja Roman: Hydrologiczne aspekty antropopresji w polskich Karpatach. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 130 s. (Prace Geograficzne; 186)
 • Starkel Leszek, Basu Subhashranjan, Starkel Leszek, Basu Subhashranjan, Froehlich Wojciech, Gil Eugeniusz, Kasza Izydor, Soja Roman, Ghatowar Likhaneswar, Lama Sangita, Sarkar Subir, Patel Subash: Rains, landslides and floods in the Darjeeling Himalaya. New Delhi: Indian National Science Academy, 2000 - 163 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Soja Roman: Stosunki hydrologiczne. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 223-240 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Soja Roman: Zasoby wodne Gorców. [w]: Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną. Red. Paweł Czarnota, Mariola Stefanik. Poręba Wielka: Gorczański Park Narodowy, 2015 - s. 52-60.
 • Smołkowicz Witold, Wiejaczka Łukasz, Soja Roman: Ocena zasięgu oddziaływania zbiornika Klimkówka na termikę rzeki Ropy. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2014, 16 - s. 59-64.
 • Soja Roman, Wiejaczka Łukasz: The impact of a reservoir on the physicochemical properties of water in a mountain river. - Water and Environment Journal 2014, 28, 4 - s. 473-482.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Soja Roman, Serwa Małgorzata: Community perception of the Klimkówka Reservoir in Poland. - International Journal of Water Resources Development 2014, 30, 4 - s. 649-661.
 • Soja Roman: Dolina Suchej Wody - stosunki wodne. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach: środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 97-108 (Prace Geograficzne; 239)
 • Soja Roman: Pieniński Park Narodowy. [w]: Wody w parkach narodowych Polski. Red. Robert Bogdanowicz, Paweł Jokiel, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, Komisja Hydrologiczna PTG, 2012 - s. 238-249.
 • Partyka Józef, Soja Roman: Ojcowski Park Narodowy i Zapowiednik "Miodobory" - analogie, różnice, współpraca. [w]: Prirodno-zapovidnyj fond Ukrainii - minule, sogodennja, majbutne. Materiali miznarodnoj naukobo-prakticnoj konferencji priswjaszczenoj 20-riczczju prirodnogo zapovidnika "Miedobori" (26-28 trawnia 2010 r., smt. Grimajliw). Ternopil: Vidavnictvo Pidrycniki i posibniki, 2010 - s. 17-25.
 • Soja Roman: Wpływ zbiorników na przyrodę nieożywioną Pienin. [w]: Pieniny - zapora - zmiany. Red. Roman Soja, Stanisław Knutelski, Jan Bodziarczyk. Krościenko nad Dunajcem: Pieniński Park Narodowy, 2010 - s. 37-41 (Monografie Pienińskie; 2)
 • Soja Roman: Hydrologiczne zmiany w Pieninach. [w]: Pieniny - zapora - zmiany. Red. Roman Soja, Stanisław Knutelski, Jan Bodziarczyk. Krościenko nad Dunajcem: Pieniński Park Narodowy, 2010 - s. 97-106 (Monografie Pienińskie; 2)
 • Soja Roman, Wiejaczka Łukasz: Hydrologia potoku Dzielec. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 119-133.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Present-day evolution of the Himalayan piedmont. - Annual Report 2010 - s. 99-102.
 • Olędzki Jan, Soja Roman: Beskid Magurski - geografia, historia, hydrologia, zagospodarowanie przestrzenne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 33-52.
 • Soja Roman: Pomiary hydrometryczne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 145-146.
 • Soja Roman: Terenowe badania hydrologiczne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 150-152.
 • Soja Roman, Starkel Leszek, Singh Surendra: Water circulation and availability of water. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 29-50.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2009, 7 - s. 107-115.
 • Partyka Józef, Soja Roman: Przyroda nieożywiona Ojcowskiego Parku Narodowego - problemy, ochrona, zarządzanie. [w]: Protection and management of abiocen objects on the reserved territories, Hrimailiv-Tarnopil, Ukraina, 21-23 May 2008. Tarnopil: [b.w.], 2008 - s. 247-251.
 • Soja Roman: Hydrologia Ojcowskiego Parku Narodowego. [w]: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Red. Anna Klasa, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2008 - s. 97-120.
 • Soja Roman: Wody w parkach narodowych południowej Polski. [w]: Wody na obszarach chronionych. Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 43-52.
 • Soja Roman: Charakterystyka hydrologiczna Wisły. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 352-355.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir, Soja Roman, Prokop Paweł: Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 (Prace Geograficzne; 219)
 • Soja Roman, Starkel Leszek: Extreme rainfalls in Eastern Himalaya and southern slope of Meghalaya Plateau and their geomorphologic impacts. - Geomorphology 2007, 84, iss.3/4 - s. 170-180.
 • Starkel Leszek, Soja Roman: Geomorphic hazards by rain in the mountains of Eastern India. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - s. 237-246.
 • Gregory K.J., Benito G., Dikau R., Golosov V., Jones A.J.J., Macklin M.G., Parsons A.J., Passmore D.G., Poessen J., Soja Roman, Starkel Leszek, Thorndycraft V.R., Walling D.E.: Past hydrological events and global change. - Hydrol. Process. 2006, 20 - s. 199-204.
 • Macklin M.G., Benito G., Gregory K.J., Johnstone E., Lewin J., Michczyńska Danuta J., Soja Roman, Starkel Leszek, Thorndycraft V.R.: Past hydrological events reflected in Holocene fluvial record of Europe. - Catena 2006, 66 - s. 145-154.
 • Soja Roman: Wody. [w]: Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. Praca zbiorowa. Red. Wojciech Różański. Poręba Wielka: Gorczański Park Narodowy, 2006 - s. 55-61.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Michczyńska Danuta J.: Past hydrological events reflected in Holocene history of Polish rivers. - Catena 2006, 66 - s. 24-33.
 • Łajczak Adam, Plit Joanna, Soja Roman, Starkel Leszek, Warowna Justyna: Changes of the Vistula river channel and floodplain in the last 200 years. - Geographia Polonica 2006, 79, 2 - s. 65-87.
 • Soja Roman: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego (ZŚMP) w Polsce - cel, zakres, metody. [w]: Ecological geography: history, theory, methods, practice. 27-29 of May, Ternopil, Ukraine. Ternopil: Ternopil'skij derzavnij pedagogicnij universitet im. Volodimira Gnatjuka, 2004 - s. 124-128.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-79-A Tuchów. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman: The climate. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 32-33 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman: Rain and stream water conductivity and pH. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 81-82 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-79-C Łużna. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Partyka Józef: Powodzie w Dolinie Prądnika. [w]: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T.1. Przyroda. Red. Józef Partyka. Ojców: OPN, 2004 - s. 131-138.
 • Soja Roman, Singh Surendra: The rainfall characteristics. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 59-71 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Some aspects of rainfall-runoff relationship. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 77-79 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-C Szczurowa. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-D Tarnów Zachód. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-67-C Tarnów Wschód. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-78-B Wojnicz. Poznań: GEPOL, 2004 - 15 s.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman: Materials, methods and techniques. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 19-26 (Prace Geograficzne; 191)
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-43-d Opatów. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok: Hydrological aspects in the extremely humid area around Cherrapunji (India) - an integrated approach. [w]: Methodological issues in mountain research. A socio-ecological systems approach. Ed. P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, Suprava Patnaik, Surendra Singh. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2003 - s. 219-230.
 • Gradziński Ryszard, Baryła Janusz, Doktor Marek, Gmur Dariusz, Gradziński Michał, Kędzior Artur, Paszkowski Mariusz, Soja Roman, Zieliński Tomasz, Żurek Sławomir: In-channel accretionary macroforms in the modern anastomosing system of the upper Narew River, NE Poland. - Ann. Soc. Geol. Pol. 2003, 73, nr 1 - s. 35-53.
 • Gradziński Ryszard, Baryła Janusz, Doktor Marek, Gmur Dariusz, Gradziński Michał, Kędzior Artur, Paszkowski Mariusz, Soja Roman, Zieliński Tomasz, Żurek Sławomir: Vegetation-controlled modern anastomosing system of the upper Narew River (NE Poland) and ist sediments. - Sediment. Geol. 2003, 157 - s. 253-276.
 • Soja Roman: Opady w Cherrapunji (Menghalaya, Indie). [w]: Podróże i badania naukowe krakowskich geografów. Red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław. Kraków: PTG Oddział, 2003 - s. 216-221 (Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie)
 • Soja Roman: Wody. [w]: Przyroda Magurskiego Parku Narodowego. Red. Andrzej Górecki, Kazimierz Krzemień, Stefan Skiba, Bogdan Zemanek. Krempna-Kraków: Magurski Park Narodowy, Uniwersytet Jagielloński, 2003 - s. 43-50.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-64-b Skała. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-d Nowe Brzesko. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-30-c Stąporków. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-a Słomniki. Poznań: GEPOL, 2003 - 17 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-43-b Ostrowiec Świętokrzyski. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-31-c Starachowice. Poznań: GEPOL, 2003 - 16 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-65-b Proszowice. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Kazimierz, Trafas Maria: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-a Bejsce. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Maria: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-30-d Skarżysko-Kamienna. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Soja Roman, Trafas Maria: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-64-a Olkusz. Poznań: GEPOL, 2003 - 15 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-44-c Sandomierz. Poznań: GEPOL, 2002 - 20 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-44-a Ożarów. Poznań: GEPOL, 2002 - 18 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-56-a Tarnobrzeg. Poznań: GEPOL, 2002 - 19 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-66-b Dąbrowa Tarnowska. Poznań: GEPOL, 2002 - 20 s.
 • Baścik Maria, Soja Roman, Trafas Kazimierz: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-55-c Oleśnica. Poznań: GEPOL, 2002 - 18 s.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman, Starkel Leszek: Studia nad obiegiem wody i erozją gleb w górach klimatu monsunowego. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.1 - s. 257-261.
 • Gradziński Ryszard, Soja Roman et al.: Wpływ roślinności na procesy fluwialne w anastomozującym systemie górnej Narwi. [w]: Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", Sosnowiec 2002. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 2002 - s. 37-40.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-55-b Osiek. Poznań: GEPOL, 2002 - 19 s.
 • Soja Roman: Regime of the water level oscillations of the Dobczyce Reservoir. [w]: Topoclimatic and geoecological changes in the Wieliczka Foothills in the surroundings of the Dobczyce Reservoir. Ed. Barbara Obrębska-Starkel. Cracow: Institute of Geography and Spatial Management. Jagiellonian University, 2002 - s. 11-20 (Prace Geograficzne; 109)
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-54-d Stopnica. Poznań: GEPOL, 2002 - 19 s.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-105-c. Stakcin. Poznań: GEPOL, 2002 - 7 s.
 • Soja Roman, Wnuk Zygmunt: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-94-c Ustrzyki Dolne. Poznań: GEPOL, 2002 - 13 s.
 • Soja Roman, Wnuk Zygmunt: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-10-b Cisna. Poznań: GEPOL, 2002 - 15 s.
 • Soja Roman, Wnuk Zygmunt: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-82-a Pruchnik. Poznań: GEPOL, 2002 - 16 s.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Soja Roman, Froehlich Wojciech, Syiemlieh Hiambok, Prokop Paweł: Rainfall, runoff and soil erosion in the extremely humid area around Cherrapunji, India. - Geographia Polonica 2002, 75, 1 - s. 43-65.
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of the studies on experimental plots). [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality, Gent, Belgium, 27-29.09.2000. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. De Troch. Gent: University of Gent, 2001.
 • Obrębska-Starklowa Barbara, Olecki Zygmunt, Trepińska Janina, Skiba Stefan, Soja Roman, Trzcińska-Tacik Helena, Stachurska-Swakoń Alina: O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu dobczyckiego zbiornika wodnego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Red. Krystyna German, Jarosław Balon. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2001 - s. 607-614 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 10)
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-D Zdynia. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-15.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-C Barwinek. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-15.
 • Soja Roman: Hydrologia obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego. [w]: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe. Ojców, 10-11 maja 2001 r. Red. Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2001 - s. 97-101.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-B Cieklin. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-19.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-A Dukla. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-18.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-91-A Strzyżów. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-20.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-92-D Jaśliska. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-14.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000. Ark. M-34-81-B Kańczuga. Poznań: GEOPOL, 2001 - s. 1-18.
 • Gradziński R., Baryła J., Doktor M., Gmur D., Gradziński M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja Roman, Zieliński T., Żurek S.: Procesy pozakorytowe w warunkach antropopresji w dolinie Wisły pomiędzy ujściami Dunajca i Wisłoki podczas powodzi w 1997 i 1998 roku. [w]: Transformacja dolin plejstoceńskich w holocenie. Strefowość i piętrowość zjawiska. Sympozjum, Sosnowiec 13-14 kwietnia 2000. Red. K.Klimek, K.Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu, 2000 - s. 35-39.
 • Jurczak Krzysztof, Soja Roman: Porównanie wyników monitoringu meteorologicznego automatycznej stacji pomiarowej "TRAX" z obserwacjami standardowymi na Stacji Bazowej w Szymbarku. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. VI Ogólnopolskie Seminarium "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka 19-21 IX 1996. Praca zbiorowa. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa: Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", 2000 - s. 31-48 (Zeszyty Naukowe; 25)
 • Soja Roman et al.: Anastomosing system of the upper Narew river, NE Poland. - Ann. Soc. Geol. Pol. 2000, 70&, nr 3/4 - s. 219-229.
 • Soja Roman: Komentarz do mapy geologicznej w skali 1:50.000. Arkusz M-34-91-a Gorlice. Poznań: Geopol, 2000.
 • Soja Roman: Klimat i gleby. [w]: Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia. Kraków: IMiGW, 2000 - s. 12-14 (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce)
 • Soja Roman: Fauna i flora. [w]: Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia. Kraków: IMiGW, 2000 - s. 14-15 (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce)
 • Soja Roman, Gradziński Ryszard: Naturalne i antropogeniczne koryta Narwi na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. [w]: Renaturyzacja obiektów przyrodniczych - aspekty ekologiczne i gospodarcze. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2000 - s. 149-155.
 • Soja Roman, Hennig Jacek: Rzeźba terenu, sieć rzeczna i zasoby wodne. [w]: Zbiornik wodny Klimkówka. Monografia. Kraków: IMiGW, 2000 - s. 7-11 (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce)
 • Chełmicki Wojciech, Skąpski Roman, Soja Roman: Przestrzenne zróżnicowanie reżimu hydrologicznego rzek karpackich w Polsce. [w]: Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Ogólnopolska konferencja hydrologiczna, Kraków - Dobczyce, 21-23 maja 1999 r. (streszczenia referatów). Kraków: IG UJ, 1999 - s. 29-31.
 • Chełmicki Wojciech, Skąpski Roman, Soja Roman: Reżim hydrologiczny rzek karpackich w Polsce. [w]: Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku. Red. Wojciech Chełmicki, Roman Soja. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1999 - s. 67-80 (Folia Geographica. Series Geographica-Physica; 29/30)
 • Chełmicki Wojciech, Soja Roman: Hydrologia karpacka. Przedmowa. [w]: Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku. Red. Wojciech Chełmicki, Roman Soja. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1999 - s. 5-8 (Folia Geographica. Series Geographica-Physica; 29/30)
 • Soja Roman: Rola człowieka w obiegu wody w dorzeczu górnej Wisły. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Kraków, 29-30.11.1999. Materiały pokonferencyjne. Kraków: Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 1999 - s. 11-21.
 • Soja Roman: Wpływ melioracji na stosunki wodne w Karpatach. [w]: Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Ogólnopolska konferencja hydrologiczna, Kraków - Dobczyce, 21-23 maja 1999 r. (streszczenia referatów). Kraków: IG UJ, 1999 - s. 144-146.
 • Soja Roman: Procesy erozji i akumulacji w korytach zlewni górnej Ropy. [w]: Określenie podatności stoków i brzegów potoków na erozję na przykładzie zlewni rzeki Ropy. Praca zbiorowa. Red. Janusz Dziewański. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 1999 - s. 75-100 (Studia, Rozprawy, Monografie; 61)
 • Soja Roman: Problem piętrowości w klimacie monsunowym na przykładzie Czerrapundżi. [w]: Strefowość i piętrowość procesów w środowisku przyrodniczym późnego glacjału i holocenu. Sympozjum, Sosnowiec, 15-26 marca 1999. Oprac. Kazimierz. Klimek, Krystyna Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu UŚ, 1999 - s. 107-109.
 • Soja Roman: Importance of melioration on changes of water circulation in the Carpathians. [w]: Natural and technological problems of protection and development of agricultural and forest environment. Scientific Conference, Sielinko, 17-19 XI 1999. Poznań: Wydaw. AR, 1999 - s. 93-102.
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Program badawczy i wyniki Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Szymbarku. - Wiad. Ziem Górs. 1998, 7 - s. 81-98.
 • Niedbała Jerzy, Soja Roman: Odpływ z opadu nawalnego w dniu 18 maja 1996 roku w Sułoszowej. [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew. Red. Leszek Starkel. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 31-38 (Dokumentacja Geograficzna; 11)
 • Soja Roman, Walanus Adam: Cykle w hydormeteorologii - fakty i wątpliwości. [w]: Hydrologia u progu XXI wieku. 25-lecie Zakładu Hydrologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Mądralin k. Warszawy, 24-27 IX 1996. Red. Artur Magnuszewski, Urszula Soczyńska. Warszawa: Wydaw. Retro-Art, 1998 - s. 273-284.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Soja Roman: Floods in Sikkim Himalaya - their causes, course and effect. [w]: Flood studies in India. Ed. Vishwas S. Kale. Bangalore: Geological Society of India, 1998 - s. 101-118 (Memoir; 41)
 • Niedbała Jerzy, Soja Roman: Graniczne wartości spływów jednostkowych w zlewni górnej Wisły. [w]: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Oprac. Tomasz Kalicki, Paweł Prokop. Kraków: [b.w.], 1997 - s. 6-8.
 • Soja Roman: Typy genetyczne wezbrań w dorzeczu górnej Wisły. - Wiad. Ziem Górs. 1997, z.6 - s. 27-40.
 • Kalicki Tomasz, Starkel Leszek, Sala Jolanta, Soja Roman, Zernickaya Valentina P.: Subboreal paleochannel system in the Vistula valley near Zabierzów Bocheński (Sandomierz Basin). [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 129-158 (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Skąpski Roman, Soja Roman: Zbiornik Klimkówka na Ropie w Beskidzie Niskim - sieć osłony hydrologiczno-meteorologicznej. [w]: Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia. Red. Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 142-144.
 • Soja Roman: Bielanka. Łosie. Zbiornik "Klimkówka". Wysowa [objaśnienia do wycieczki terenowej]. [w]: XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Warszawa: Klub Teledetekcji Środowiska PTG, 1996 - s. 73-79.
 • Soja Roman: The hydrographic system of Poland with emphasis on border regions. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 151-153.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Gęstość dróg w Karpatach jako wskaźnik antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Ogólnopolskie Sympozjum "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji". Atmosfera - hydrosfera - litosfera - człowiek. Kraków, 26-27.09.1996. Materiały konferencyjne. Red. J. Lech, Danuta Limanówka, W. Wilczyńska-Michalik. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 126-128.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 91-98 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Krąpiec Marek, Soja Roman, Gębica Piotr, Czyżowska Elżbieta: Hydrological changes of valley floor in the upper Vistula basin during late Vistulian and Holocene. [w]: Evolution of the Vistula river valley during the last 15.000 years. Part 6. Ed. Leszek Starkel, assistent ed. Tomasz Kalicki. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 7-128 (Geographical Studies. Special Issue; 9)
 • Soja Roman: Program i perspektywy badawcze stacji bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku k/Gorlic. [w]: Forum współpracy. Badania stanu środowiska w województwie nowosądeckim - plany badawcze na 1996 r. Nowy Sącz: PIOŚ, 1995 - s. 56-62 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Wartości progowe w hydrologii. [w]: Sympozjum "Progowe zmiany środowiska przyrodniczego późnego glacjału i holocenu. Zapis w rzeźbie, osadach i szczątkach roślin". Sosnowiec, 30-31 marca 1995 r. Sosnowiec: [b.w.], 1995 - s. 23-25.
 • Soja Roman: Monitoring hydrologiczny. [w]: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów mineralnych (materiały studium podyplomowego AGH w Krakowie). Red. A. Paulo. Kraków: Wydaw. CPPGSMiE PAN, 1995 - s. 168-169.
 • Soja Roman: Środowisko geograficzne okolic Dynowa. [w]: Dynów. Studia z dziejów miasta. Red. B. Jaśkiewicz, A. Meissner. Rzeszów: Wydaw. Mitel, 1995 - s. 11-21.
 • Soja Roman: Transport zawiesiny w zlewni Peshok Jhora (Himalaje). [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 133-136.
 • Soja Roman: Transport zawiesiny w Dunajcu po uruchomieniu zbiornika "Czorsztyn". [w]: Zbiornik Rożnowski, jego zlewnia, problemy, koncepcje zagospodarowania i ratowania. Bartkowa, 12-13 czerwca 1995. Red. R. Żurek. Kraków: Zakład Badań Ekologicznych, 1995 - s. 13-21.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 72-74.
 • Soja Roman: Środowiskowe uwarunkowania monitoringu w obszarach górskich. [w]: Seminarium Szymbark '94. "Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska zlewni rzeki Ropy". Red. Eugeniusz Gil. Nowy Sącz: [b.w.], 1994 - s. 33-39 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Hydrografia. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 41-43 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Monitoring kształtowania koryt rzecznych. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 114-118 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Monitoring wód powierzchniowych. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 108-113 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Monitoring transportu zawiesiny. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). Red. Leszek Starkel i Eugeniusz Gil. Warszawa: 1994 - s. 119-123 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Paleohydrologia ilościowa. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 159-167.
 • Soja Roman: Hydrological aspects of change in land use in the Carpathians. [w]: Functional appraisal of agricultural landscape in Europe. (Seminar 1992). Ed. Lech Ryszkowski, Stanisław Bałazy. Poznań: [b.w.], 1994 - s. 117-121.
 • Soja Roman: Tendencje zmian reżimu wezbraniowego górnej Wisły. [w]: Problemy hydrologii regionalnej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Hydrograficznej, Karpacz, 26-28 września 1994. Wrocław: [b.w.], 1994 - s. 33-38.

Prace pod redakcją naukową

 • Soja Roman, Knutelski Stanisław, Bodziarczyk Jan: Pieniny - zapora - zmiany. Krościenko nad Dunajcem: Pieniński Park Narodowy, 2010 - 329 s. (Monografie Pienińskie; 2)
 • Chełmicki Wojciech, Soja Roman: Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku. Kraków: Wydaw. Oddz. PAN, 1999 - 133 s. (Folia Geographica. Series Geographica-Physica; 29/30)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Warszawa: PIOŚ, 1996 - 224 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, 1995 - 114 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Prokop Paweł, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman: Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India). [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 137–140.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Soja Roman: Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 7.
 • Soja Roman: The rainfall and runoff characteristics in Cherrapunji (Meghalaya,India). [w]: Physical basis of geography, geomorphology, hydrology and climatology. Agartala: Agartala University, 2012 - s. 231.
 • Soja Roman: Wezbranie w Sułoszowej w 1996 roku. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 112-113.
 • Soja Roman: Woda w parkach narodowych południowej Polski. [w]: Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Red. Maria Baścik, Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy; PTG, 2008 - s. 16-17.
 • Soja Roman: Koryto Dunajca między Kątami a Krościenkiem. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2005. Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej. VI Sesja Naukowa Pieniński Park Narodowy & Peninsky narodny park, 2 czerwca 2005 r., Czerwony Klasztor, Słowacja. Krościenko: Pieniniński Park Narodowy, 2005 - s. 10.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Conclusions and discussion. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 91-96 (Prace Geograficzne; 191)
 • Soja Roman: Stany wody Wisły w Toruniu w świetle pomiarów z ostatnich dwóch stuleci. J. Makowiecki, A. Tomczak. Toruń, 2002. - Przegl. Geofiz. 2004, 49, z.1/2 - s. 106-107.
 • Soja Roman: The rainfall pattern in Cherrapunji as an erosional factor. [w]: Joint International Geomorphology Conference, 18-20 August 2004, Glasgow, UK. Abstract volume. Glasgow: IGU, 2004 - s. 10.
 • Obrębska-Starklowa Barbara, Olecki Zygmunt, Trepińska Janina, Skiba Stefan, Soja Roman, Trzcińska-Tacik Helena, Stachurska-Swakoń Alina: O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu dobczyckiego zbiornika wodnego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 17-18 maja 2001. Materiały konferencyjne. Kraków: [b.w.], 2001 - s. 81.
 • Soja Roman: Ochrona wód w Ojcowskim Parku Narodowym. [w]: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe. Ojców, 10-11 maja 2001 r. Red. Józef Partyka. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 2001 - s. 486-488.
 • Soja Roman: Antropogeniczne przekształcenia obiegu wody w Karpatach. [w]: Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej. Kielce - Wólka Milanowska, 25-27 września 2001 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Przeewodnik sesji terenowej. Red. nauk. Tadeusz Ciupa, Elżbieta Kupczyk. Kielce: IG Akademii Świętokrzyskiej, 2001 - s. 100-101.
 • Soja Roman: Stop B1 - Sułoszowa. Sułoszowa - wezbranie w 1996 roku. [w]: 12th Meeting of the Association of European Geological Societes & LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Kraków: PIG, 2001 - s. 56-57.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Soja Roman: Osuwiska i powodzie w Himalajach Dardżylińskich. - Działalność Nauk. 2001, 12 - s. 147-150.
 • Gil Eugeniusz, Soja Roman: Surface flow, throughflow and soil erosion in the Polish Carpathians (result of studies on experimental plots). [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch. Ghent: Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, 2000 - s. 267-268.
 • Partyka Józef, Soja Roman: Funkcjonowanie wsi w parku narodowym na przykładzie Ojcowa. [w]: Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych (materiały z ogólnopolskiej konferencji), Janów Lubelski, październik 2000. Lublin: PAN Oddział w Lublinie, 2000 - s. 45-46.
 • Gradziński Ryszard, Soja Roman: Narew jako przykład rzeki anostomozującej. [w]: Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych (materiały międzynarodowej konferencji), 8-9 października 1999 roku, Okuninka n/Jeziorem Białym Włodawskim. Lublin: AR, 1999 - s. 22-23.
 • Soja Roman: Rola człowieka w obiegu wody w dorzeczu górnej Wisły. [w]: Przyczyny i skutki wielkich powodzi (aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne). Materiały konferencji, Kraków, 29-30 XI 1999 r. [B.m.]: [b.w.], 1999 - s. 3-4.
 • Soja Roman: Wezbrania zlewni Prądnika. [w]: Materiały XVII-tej Szkoły Speleologicznej. Ojców, 16-20 luty 1998. Oprac. red. Andrzej Tyc. Sosnowiec: Katedra Geomorfologii UŚ, 1998 - s. 36.
 • Soja Roman: Problemy metodyczne oceny wpływu człowieka na obieg wody w środowisku naturalnym. [w]: Rola człowieka prehistorycznego w przemianach środowiska przyrodniczego. Sosnowiec, 2-3 kwietnia 1998 r. Sosnowiec: [b.w.], 1998 - s. 41-42.
 • Cieśla Grażyna, Skąpski Roman, Soja Roman: Monitoring hydrochemiczny w zlewni Ropy do zbiornika Klimkówka w Beskidzie Niskim. [w]: Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r. Wigry]: [b.w.], 1997 - s. 7.
 • Soja Roman: Źródła w zlewni Prądnika - przyczyny degradacji i stan dzisiejszy. [w]: Źródła, ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna, Łódź, 22-23 września 1997 r. Streszczenia referatów. Łódź: [b.w.], 1997 - s. 11-12.
 • Soja Roman: Cykliczność procesów hydrometeorologicznych. [w]: Odzwierciedlenie zmian klimatycznych ostatniego 1000-lecia w środowisku przyrodniczym. Sympozjum 20-21 marca 1997 r. Sosnowiec: [b.w.], 1997 - s. 45-46.
 • Jurczak Krzysztof, Soja Roman: Porównanie wyników pomiarów monitoringu meteorologicznego z obserwacji standardowych i uzyskiwanych z automatycznej stacji pomiarowej TRAX. [w]: VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych". Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 1996 - s. 91.
 • Skąpski Roman, Soja Roman: Automatyczne sieci pomiarowe dla potrzeb hydrologii i meteorologii w ZMŚP Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. [w]: VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych". Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 1996 - s. 113-114.
 • Soja Roman: Wprowadzenie. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 5-6 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman: Środowiskowe skutki reintrodukcji bobra (Castor fiber) w doliny rzek karpackich. [w]: Sympozjum "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania atropopresji późnego glacjału i holocenu", 28-29 marca 1996. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: [b.w.], 1996 - s. 45-46.
 • Soja Roman: Zlewnia zbiornika "Klimkówka" - inwentaryzacja stanu środowiska. [w]: XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Warszawa: Klub Teledetekcji Środowiska PTG, 1996 - s. 52-53.
 • Soja Roman, Walanus Adam: Cykle w hydrometeorologii - wątpliwości i fakty. [w]: Konferencja hydrograficzna. Hydrologia u progu XXI wieku. 15-lecie Zakładu Hydrologii. Mądralin, 25-27 września 1996 r. Streszczenia referatów. Warszawa: Wydaw. UW, 1996 - s. 46.
 • Starkel Leszek, Kalicki Tomasz, Soja Roman, Gębica Piotr: Late Vistulian and Holocene palaeochannels in the valleys of the upper Vistula, Wisłoka and Raba rivers (South Poland). [w]: Palaeohydrology and modelling of environmental change. GLOCOPH'96. Second International Meeting on Global Continental Palaeohydrology. Toledo, Spain, 7-9 September, 1996. Abstracts of conference papers. Compiled by: Gerardo Benito, Alfredo Perez-Gonzales, Maria Jose Machado, Satur de Alba. Toledo: [b.w.], 1996 - s. 57.
 • Walanus Adam, Soja Roman: Statistical significance level in the method of fitting of many sine curves to the data series. [w]: Proceedings of the International Conference on Climate Dynamics and the Global Change Perspective. Cracow, October 17-20 1995. Ed. Barbara Obrębska-Starkel, Tadeusz Niedźwiedź. Kraków: UJ, 1996 - s. 274 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1186.) (Prace Geograficzne; 102)
 • Birkett C.M., Soja Roman: Short-period changes of lakes level in Central Asia. [w]: International conference "Asian ecosystems and their protection". Ulaanbaatar, Mongolia, 21-25 August, 1995. Ulaanbaatar: [b.w.], 1995 - s. 87-88.
 • Soja Roman: Wysowa [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 98-99.
 • Soja Roman: Zbiornik "Klimkówka" [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 95-98.
 • Soja Roman: Bielanka [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 93-94.
 • Soja Roman: Information of the hydrographic system of Poland. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 33.
 • Soja Roman: Antropogeniczne przekształcenia środowiska Polskich Karpat. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 70-71.
 • Soja Roman: Łosie [objaśnienia na trasie wycieczki]. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 94.
 • Walanus Adam, Soja Roman: The problem of periodicity in the hydrometeorology. [w]: Climate dynamics and the global change perspective. International Conference, 17-20 October 1995, Cracow, Poland. Abstracts. Kraków: [b.w.], 1995 - s. 61-62.
 • Walanus Adam, Soja Roman: Zjawiska periodyczne w "datowaniu" przeszłości. [w]: V Konferencja "Metody Chronologii Bezwzględnej". Gliwice-Rudy, 6-8 kwietnia 1995. Streszczenia. Gliwice: [b.w.], 1995 - 2 s. nlb.
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Antropogeniczna i naturalna składowa denudacji chemicznej w zlewni karpackiej. [w]: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 15-17 IX 1994. Łódź: Wydaw. UŁ, 1994 - s. 51-52.
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Denudacja chemiczna w zlewni rzeki Ropy. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 87-88 (Conference Papers; 20)
 • Soja Roman: Zmiany reżimu wezbraniowego górnej Wisły. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 73-74 (Conference Papers; 20)
 • Soja Roman: Hydrologiczne i geomorfologiczne przekształcenia środowiska den dolin przez bobry (Castor fiber) w Beskidzie Niskim. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 103-104.
 • Soja Roman: Zmiany powodziowości Wisły w ostatnim stuleciu. [w]: Streszczenia referatów i komunikatów. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna, Wrocław, 1994. Wrocław: 1994 - s. 15.
 • Soja Roman: Problems of accuracy in palaeohydrology. [w]: GLOCOPH'94. Abstracts of conference papers. Compiled by J. Branson and K.J. Gregory. Southampton: 1994 - s. 33.
 • Soja Roman, Walanus Adam: Cykliczność 3,5 letnia procesów hydrometeorologicznych. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 94-95.

Prace dokumentacyjne

 • Soja Roman: Spotkanie z nauką. [w]: Irena de Dynowska Balcer 1929-1995. Pro memoria. Red. Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2010 - s. 79-80.
 • Soja Roman: Problematyka badawcza z zakresu hydrologii w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1991-1995. [w]: Bibliografia hydrologiczna ośrodków geograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem województwa katowickiego. Red. A.T.Jankowski. Katowice: UŚ, 1998 - s. 132-139.
 • Soja Roman: Konferencja "Asian ecosystems and their protection". Ułan Bator, 21-25 VIII 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 282-284.
 • Gębica Piotr, Kalicki Tomasz, Soja Roman, Starkel Leszek: Konferencja Komisji Globalnej Paleohydrologii Kontynentalnej INQUA. Southampton, 9-17 IX 1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 428-430.

Mapy, atlasy

 • Soja Roman, Pawlikowski Wiktor, Mazurek Roman: Zlewnia górnego odcinka rzeki Ropy. Mapa koryt cieków wodnych. [w]: Określenie podatności stoków i brzegów potoków na erozję na przykładzie zlewni rzeki Ropy. Praca zbiorowa. Red. Janusz Dziewański. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 1999 - 1 mapa. (Studia, Rozprawy, Monografie; 61)

Prace popularno-naukowe

 • Bodziarczyk Jan, Soja Roman, Karwowski Krzysztof: Pieniny - zapora - zmiany. - 10 s.