SKŁAD OSOBOWY


mgr Sławomir Goliszek
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 429
Telefon +48 226978929
E-mail

Wykształcenie

2010-2012 - studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – specjalizacje: kartografia i geoinformacja, rozwój regionalny (praca magisterska pt. Dostępność komunikacyjna ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej).

2007-2010 - studia licencjackie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek - geografia, specjalizacja - geografia społeczno-ekonomiczna (praca licencjacka pt. Zmiany krajobrazu kulturowego Poniatowej po 1989 r.).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pracownik naukowo-techniczny od stycznia 2013

Zainteresowania naukowe

 • Kartografia, geoinformacja (GIS)
 • Transport- dostępność
 • Transport zbiorowy
 • Geografia wypadków drogowych

Nagrody i wyróżnienia

 • 2012 - Wyróżnienie za udział w finale IV Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich z Kartografii i geoinformacji
 • 2012 - Wyróżnienie  w konkursie "Moje wakacje z GIS-em" organizowanym przez ArcaneGIS

Pełnione funkcje i członkostwo

Inna działalność

Opracowania katograficzne:

 1. 18 map [w]: Komornicki T., 2013, Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze INFRASTRUKTURA DROGOWA, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 110.
 2. 30 map [w]: Rosik P., 2013, Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 154.

Wyjazdy zagraniczne:

 • 2013 – Słowacja, Bratysława
 • 2014 – Słowacja, Bratysława
 • 2016 – Słowacja, Bratysława

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Goliszek Sławomir: Space-time variation of accessibility to jobs with the use of public transport - a case study of Szczecin. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 53.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Dimensions of European potential road accessibility at the end of 2015. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 15.
 • Goliszek Sławomir: Zastosowanie narzędzi GIS do badania odchyleń w funkcjonowaniu transportu zbiorowego w godzinach szczytu porannego w Szczecinie. [w]: V Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2016 - s. 48-49.
 • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności transportem zbiorowym. [w]: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „PRZYSTANEK MIASTO”, Olsztyn, 11 – 13 maja 2016 r. Książka streszczeń. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016 - s. 8.
 • Goliszek Sławomir, Sudra Paweł, : Public transport accessibility and urban sprawl - the case of Warsaw. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 24.
 • Połom Marcin, Goliszek Sławomir: Innowacyjne rozwiązania szansą rozwoju systemów transportu trolejbusowego na przykładzie Gdyni i Lublina. [w]: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „PRZYSTANEK MIASTO”, Olsztyn, 11 – 13 maja 2016 r. Książka streszczeń. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016 - s. 9.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 11.
 • Goliszek Sławomir: Możliwości przemieszczania osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług". Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 37.
 • Goliszek Sławomir: Zastosowanie danych GTFS na przykładzie transportu zbiorowego w Szczecinie. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 84.
 • Goliszek Sławomir: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej – wpływ środków z obecnej perspektywy UE na lata 2014-2020. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce. Poznań, 1-3 czerwca 2015. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2015 - s. 28.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Complex modelling of road traffic in Poland with the identification of local socioeconomic determinants - preliminary results. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 39.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług". Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 76.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany kolejowej dostępności ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej w zależności od rodzaju oporu przestrzeni – analiza porównawcza Lublina, Rzeszowa i Białegostoku. [w]: GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne. Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN., 2014 - s. 25-26.
 • Goliszek Sławomir: Poniatowa od wsi szlacheckiej do średniej wielkości miasta – rozwój przestrzenno-kulturowy miasta 1937-2010. [w]: "Aplikacyjność Badań Geograficznych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, 16-18 października 2014 r., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński. Abstrakty. Kraków: IGiGP UJ, 2014 - s. 16.
 • Goliszek Sławomir: Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej transportem miejskim w Olsztynie i Rzeszowie w świetle inwestycji współfinansowanych ze środków UE - analiza porównawcza. [w]: III Konferencja GIS w nauce. 23-25 czerwca 2014 Gdańsk. Materiały konferencyjne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2014 - s. 44.
 • Goliszek Sławomir: Czasowo-przestrzenne zmiany dostępności transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich przy ścianie wschodniej – analiza porównawcza 2013-2020. [w]: "Aplikacyjność Badań Geograficznych". III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, 16-18 października 2014 r., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński. Abstrakty. Kraków: IGiGP UJ, 2014 - s. 17.
 • Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności komunikacyjnej w państwach środkowej Europy finansowane ze środków UE 2004-2013. [w]: III Konferencja GIS w nauce. 23-25 czerwca 2014 Gdańsk. Materiały konferencyjne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2014 - s. 37.
 • Goliszek Sławomir: Przemieszczenia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Lublina. [w]: II "Konferencja GIS w Nauce", Lublin, 24-26 czerwca 2013 r. Abstrakty referatów i posterów. Lublin: UMCS, 2013 - s. 22-23.

Mapy, atlasy

 • Goliszek Sławomir: [Mapy]. [w]: Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010. Piotr Rosik, Karol Kowalczyk. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 2 mapy (Prace Geograficzne; 248)
 • Goliszek Sławomir: Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu. - Mazowsze Studia Regionalne 2015, 16 - 3 mapy
 • Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Łoboda Krzysztof: 4 mapy pt. Sieć transportu lądowego w otoczeniu Roztocza, Dostępność międzygałęziowa regionu Roztocza (WMDT II) w roku 2015, Zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2007-2015, Przewidywane zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2015-2023. [w]: Roztocze. Przyroda i człowiek. Red. nauk. Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015 - s. 379, 381, 382, 383.
 • Goliszek Sławomir: Transport miejski Rzeszowa i OIsztyna [5 map]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2014 - s. 48-49.
 • Goliszek Sławomir: Dostępność stacji kolejowych w Polsce w 2011 roku. [w]: Kalejdoskop GIS. T.2. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2013 - s. 68-69.
 • Goliszek Sławomir: Czasowa dostępność kolejowa Lublina, Rzeszowa, Białegostoku. [w]: Kalejdoskop GIS. T.2. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: Esri Polska, 2013 - s. 66-67.