IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Tomasz Komornicki
Kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 420
Telefon +48 226978920
+48 226978845
E-mail

Wykształcenie

 • 1982-1988 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, specjalizacja – geografia społeczna (praca magisterska pt. Percepcja przewozów środkami komunikacji miejskiej wśród mieszkańców wybranych osiedli Warszawy).

Przebieg kariery zawodowej

Institut für Landerkunde, Lipsk, Niemcy, 1996 (roczne zatrudnienie w ramach projektu "West-Ost Axe")

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1989

 • 1998 – doktor nauk o Ziemi, specjalizacja geografia ekonomiczna (praca doktorska pt. Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w warunkach zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i wzrastającego ruchu granicznego po 1990 roku).
 • 2004 – doktor habilitowany w zakresie nauk o Ziemi (rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce).

- od 2006 - kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania i Badań Regionalnych (obecnie Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania)

- od 2010 - z-ca Dyrektora IGiPZ PAN ds. naukowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi, od 2005

 • 2005 - profesor UMCS

Zainteresowania naukowe

Nagrody i wyróżnienia

 • 2000 – nagroda naukowa Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN im. Eugeniusza Romera za pracę Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996.

Projekty

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Komornicki T., 2019, Infrastruktura transportowa, [w:] Red. Przemysław Kowalski, Stanisława Golinowska, Barbara Błaszczyk, Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa,, s. 181-188.
 • Komornicki T., 2019, Transport infrastructure and accessibility, [w:] Red. Grzegorz Gorzelak, Social and economic development in Central and Eastern Europe: Stability and change after 1990, Routledgde, London,, s. 244-266.
 • Zaucha J., Komornicki T., 2019, Scenariusze rozwoju metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot, [w:] Red. Justyna Danielewicz, Dorota Sikora-Fernandez, Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,, s. 189-214.
 • Zaucha J., Komornicki T., 2019, Territorial cohesion: The economy and welfare of cities, [w:] Red. Eduardo Medeiros, Territorial cohesion. The urban dimension, The Urban Book Series, Springer, Cham,, s. 39-66.
 • Bański J., Degórski M., Komornicki T., Śleszyński P., 2018, The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results, Moravian Geographical Reports, 26, 2, s. 84-94.
 • Komornicki T., 2018, Spatial planning in Poland – the territorial perspective, [w:] Red. Joaquin Farinos Dasi, Enrique Peiro, Territory and states. Essentials for coordination of spatial planning policies in the XXIst century, Tirant Humanidades, Valencia,, s. 529-562.
 • Komornicki T., 2018, Improvement in road accessibility vs. the polycentricity of the Mazovian settlement network, Mazowsze Studia Regionalne, 26, s. 11-32.
 • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Degórska B., Goch K., Śleszyński P., Bednarek-Szczepańska M., Siłka P., 2018, Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions, Europa XXI, 35, s. 69-87.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2018, Traffic modeling in Poland at the municipal level. Multi-purpose model, [w:] Red. Grzegorz Sierpiński, Integration as Solution for Advanced Smart Urban Transport Systems. 15th Scientific and Technical Conference “Transport Systems. Theory & Practice 2018”. Selected papers, Advances in Intelligent Systems and Computing, 844, Springer, Cham,, s. 129-140.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2018, Motywacje podróży a rozkład ruchu w transporcie indywidualnym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 1, s. 43-53.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Duma P., 2018, Changes in accessibility in Eastern Europe due to the road investments along the Via Carpatia corridor, Transport Economics and Logistics, 80, s. 179-189.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Duma P., 2018, Improvement of accessibiliy in Eastern Europe due to implementation of road projects in the Via Carpatia corridor, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 160, s. 177-196.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., 2018, Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych, Transport Miejski i Regionalny, 3, s. 5-11.
 • Rosik P., Pomianowski W., Kołoś A., Guzik R., Goliszek S., Stępniak M., Komornicki T., 2018, Dostępność gmin transportem autobusowym, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 1, s. 54-64.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2018, HSR in Poland: Demand, spatial accessibility, and local spatial planning conditions, [w:] Red. Andrzej Żurkowski, High-Speed Rail in Poland. Advances and perspectives, CRC Press/Balkema Taylor & Francis Group, Leiden,, s. 117-130.
 • Komornicki T., Bański J., Degórski M., Śleszyński P., 2017, Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa, [w:] Red. Włodzimierz Okrasa, Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa,, s. 157-176.
 • Komornicki T., Ciołek D., 2017, Territorial capital in Poland, [w:] Red. John Bradley, Jacek Zaucha, Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger, Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, Gdańsk,, s. 93-146.
 • Komornicki T., Kowalczyk K., 2017, Transportowe wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Red. Andrzej Miszczuk, Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Norbertinum, Lublin,, s. 189-213.
 • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., 2017, Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu w Polsce, Przegląd Geograficzny, 89, 2, s. 269-289.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., 2017, Border traffic as a measure of trans-border relations, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 159, s. 151-172.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2017, Znaczenie środków UE w perspektywie 2014-2020 dla zmiany krajowej i międzynarodowej dostępności drogowej Polski, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 74, s. 367-376.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Stępniak M., Pomianowski W., 2017, Trends in potential accessibility to airports in Poland (AAI indicator), Europa XXI, 33, s. 67-78.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Śleszyński P., Goliszek S., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2017, Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator, Geographia Polonica, 90, 3, s. 361-368.
 • Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., 2017, An evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways in Poland during the period 2004–13 on accessibility and cohesion, [w:] Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska, EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction, Regions and Cities, 111, Routledge, London, New York,, s. 87-100.
 • Szlachta J., Zaucha J., Komornicki T., 2017, Polish development policy and its territorial dimension, [w:] Red. John Bradley, Jacek Zaucha, Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger, Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, Gdańsk,, s. 49-72.
 • Zaucha J., Komornicki T., 2017, The place based approach in development policy, [w:] Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska, EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction, Regions and Cities, 111, Routledge, London, New York,, s. 297-310.
 • Zaucha J., Komornicki T., Szlachta J., 2017, Territorial Cohesion in Polish regional development policy as a process of adaptation to the specifics of a territorial unit, [w:] Red. John Bradley, Jacek Zaucha, Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger, Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, Gdańsk,, s. 205-222.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitation of problem areas in Poland, Geographia Polonica, 90, 2, s. 131-138.
 • Komornicki T., 2016, Migration outflow from rural areas in Poland after the year 2004, Informationen zur Raumentwicklung, 2, s. 151-160.
 • Komornicki T., 2016, Zmiany w ruchu przez polską granicę wschodnią w roku 2014 na tle sytuacji geopolitycznej, Prace i Studia geograficzne, 61 1, s. 103-119.
 • Komornicki T., 2016, Geografia społeczno-ekonomiczna a terytorializacja polityki rozwoju, [w:] Red. Andrzej Suliborski, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,, s. 87-98.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2016, Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30, 4, s. 21-34.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2016, Zmiany dostępności drogowej i kolejowej województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w latach 2007-2015, [w:] Red. Marcin Połom, Wybrane aspekty funkcjonowania transportu na obszarach nadmorskich, Regiony Nadmorskie, 24, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk-Pelplin,, s. 7-21.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2016, Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego, Przegląd Geograficzny, 88, 4, s. 469-488.
 • Komornicki T., 2015, Roztocze w obecnym i planowanym systemie transportowym Polski, [w:] Red. nauk. Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy, Roztocze. Przyroda i człowiek, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec,, s. 377-387.
 • Komornicki T., 2015, Present and future spatial accessibility of the Polish sea ports, Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, 2, 1, s. 62-75.
 • Komornicki T., Stępniak M., 2015, New investment projects in the road corridors and the improvement of the potential accessibility in Poland, Europa XXI, 28, s. 33-52.
 • Rauhut D., Komornicki T., 2015, The challenge of SSGI provision in rural areas, 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Protugal, ERSA, Lisbon,24 s.
 • Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., 2015, The impact of the motorways and expressways on accessibility and cohesion, Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines, EASTS, Cebu,13 s. [na CD-ROM]
 • Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., 2015, The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective, Transport Policy, 37, s. 134-146.
 • Szejgiec B., Komornicki T., 2015, Spatial differentiation of Polish export linkages, Geographia Polonica, 88, 1, s. 173-178.
 • Wiśniewski R., Komornicki T., 2015, The influence of road corridors on the social condition of adjacent areas, EUROPA XXI, 28, s. 53-70.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2015, Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce, [w:] Red. nauk. Mirosław Siergiejczyk, Koleje dużych prędkości w Polsce. Monografia, Instytut Kolejnictwa, Warszawa,, s. 319-330.
 • Komornicki T., 2014, Duże inwestycje drogowe a sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, s. 57-78.
 • Komornicki T., 2014, Obszary funkcjonalne zdefiniowane w KPZK 2030 jako wyzwanie dla statystyki publicznej. Przykład obszarów wymagających rozwoju nowych funkcji, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 255, s. 55-79.
 • Komornicki T., 2014, Polska w europejskiej przestrzeni transportowej, [w:] Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz, Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 33/1, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław,, s. 9-24.
 • Komornicki T., 2014, Spatial and social effects of infrastructural integration in the case of the Polish borders, [w:] Eds. Martin Schiefelbusch, Hans-Ludgier Dienel, Linking networks: The formation of common standards and visions for infrastructure development, Ashgate, Dorchester,, s. 187-208.
 • Michniak D., Więckowski M., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Śleszyński P., 2014, Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí, Ekonomicky casopis, 62, 5, s. 540-554.
 • Rosik P., Kowalczyk K., Stępniak M., Goliszek S., Komornicki T., 2014, Bazy danych potoków ruchu – monitoring przestrzenny w latach 2000-2010 (projekt TRRAPS XXI), Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 1, s. 303-316.
 • Rosik P., Szarata A., Komornicki T., Stępniak M., 2014, Założenia metodyczne modelowania ruchu pojazdów osobowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich przekraczających granice powiatów w Polsce (projekt KoMaR), Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 1, s. 317-328.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014, Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning, Geographia Polonica, 87, 1, s. 5-26.
 • Zaucha J., Komornicki T., Świątek D., Bohme K., Żuber P., 2014, Territorial keys for bringing closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020, European Planning Studies, 22, 2, s. 246-267.
 • Komornicki T., 2013, Infrastruktura transportowa, [w:] Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar, Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,, s. 104-117.
 • Komornicki T., 2013, Propozycje wskaźników powiązań, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 252, s. 164-175.
 • Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., 2013, Transport accessibility in Eastern Poland, Problemi na geografiata, 3-4, s. 126-140.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Stępniak M., Siłka P., Rosik P., 2013, Rynek pracy w województwie mazowieckim, Mazowsze Studia Regionalne, 12, s. 11-38.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Pomianowski W., 2013, Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze?, Przegląd Komunikacyjny, 12, s. 18-22.
 • Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., 2013, Transport policy impact on road accessibility – the example of Eastern Poland, WCTR Rio 13th Proceedings, WCTR, Rio de Janeiro,10 s.
 • Stępniak M., Rosik P., Komornicki T., 2013, Accessibility patterns: Poland case study, Europa XXI, 24, s. 77-93.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2013, Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej, Małopolskie Studia Regionalne, 2-3, s. 129-142.
 • Zaucha J., Komornicki T., 2013, Wzrost endogeniczny gospodarki a zagrożenia globalne, [w:] Red. nauk. Wanda Maria Gaczek, Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań,, s. 237-253.
 • Świątek D., Czapiewski K., Komornicki T., 2013, Services of general interests in Mazowsze region - abbreviation of ESPON SeGI case study report, Europa XXI, 23, s. 149-176.
 • Świątek D., Komornicki T., Siłka P., 2013, Services of general interest: empirical evidence from the case studies of SeGI project, Europa XXI, 23, s. 105-129.
 • Komornicki T., 2012, Komu mają służyć polskie drogi?, Pomorski Przegląd Gospodarczy, 3, s. 23-28.
 • Komornicki T., 2012, Spatial conditions and challenges in improving accessibility in Europe, Informationen zur Raumentwicklung, 7 8, s. 367-380.
 • Komornicki T., 2012, Odporność gospodarek lokalnych na globalne czynniki ekonomiczne, [w:] Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz, Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 28, IGiRR UWr, Wrocław,, s. 25-40.
 • Komornicki T., Rosik P., 2012, Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu, Mazowsze Studia Regionalne, 11, s. 11-35.
 • Komornicki T., Zaucha J., Świątek D., 2012, Jak wzmocnić wymiar terytorialny Polityki Spójności Unii Europejskiej? Studia przypadku na obszarze Polski;, [w:] Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski, Dostępność i mobilność w przestrzeni, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-21.
 • Komornicki T., 2011, New road investment project and spatial accessibility - the case of Poland, United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings, IGU, Santiago,9 s.
 • Komornicki T., 2011, Transport connections between Polish metropolises, [w:] Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka, Functional linkages between Polish metropolises, Studia Regionalia, 29, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw,, s. 97-116.
 • Komornicki T., 2011, Powiat Wieluński w obecnym i planowanym systemie transportowym Polski, Rocznik Wieluński,, 2, s. 143-156.
 • Komornicki T., 2011, Dostępność transportowa Polski zachodniej, Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, 5-6, s. 47-92.
 • Komornicki T., 2011, Transborder transport, [w:] Ed. K.Button, H.Vega, P.Nijkamp, A dictionary of transport analysis, Elgar Original Reference, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham,
 • Komornicki T., 2011, Introduction, [w:] Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka, Functional linkages between Polish metropolises, Studia Regionalia, 29, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw,, s. 7-10.
 • Komornicki T., 2011, Dostępność drogowa polskich granic, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18, s. 83-96.
 • Komornicki T., Więckowski M., Rosik P., Michniak D., 2011, Powiązania transportowe jako czynnik aktywizacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski zachodniej a regionami Słowacji, Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska, 4, s. 7-53.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2011, Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand, Geographia Polonica, 84, 2, s. 47-63.
 • Zaucha J., Komornicki T., 2011, Energy and connectivity in the Baltic Sea Region - macro scale spatial planning at the EU level, Ecoregion perspectives. Sustainable energy and transportation systems, Baltic 21 Series, 5/2011, Sustainable Projects, Berlin,, s. 14-17.
 • Bednarek-Szczepańska M., Więckowski M., Komornicki T., 2010, Konflikty przestrzenne w wybranych gminach, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa,, s. 90-120.
 • Komornicki T., 2010, Nowy kręgosłup komunikacyjny Polski, czyli jak zwiększyć inteligencję i spójność kraju, Jak poprawić komunikację i dialog Polaków? V Kongres Obywatelski, Wolność i Solidarność, 30, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk,, s. 15-23.
 • Komornicki T., 2010, Polish metropolises as centres of international tourist traffic, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts, Geopolitical Studies, 16, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 513-527.
 • Komornicki T., 2010, Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union - results of a research project, European Union external and internal borders - interactions and networks, Europa XXI, 20, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-29.
 • Komornicki T., 2010, Infrastruktura transportowa dla podmiotowości Polski, Jaka podmiotowość Polski XXI wieku? Kongres Obywatelski, Wolność i Solidarność, 26, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk,, s. 69-76.
 • Komornicki T., 2010, Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, Wydaw. Nauk. AP, Warszawa-Kraków,, s. 105-116.
 • Komornicki T., 2010, Powiązania międzynarodowe polskich regionów, [w:] Red. Anna Tucholska, Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,, s. 171-182.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2010, Dostępność przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza, [w:] Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia, 126, KPZK PAN, Warszawa,, s. 66-85.
 • Komornicki T., Miszczuk A., 2010, Eastern Poland as the borderland of the European Union, Quaest. Geogr., 29, nr 2, s. 55-69.
 • Komornicki T., Rosik P., 2010, Transport investment priorities and regional accessibility in Poland, International Conference Geography and Regional Development. Proceedings, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,, s. 84-90.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Pomianowski W., 2010, Multimodal accessibility indicator - assumptions and results for the area of Poland, Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership. Part II, Studia Regionalia, 27 Part II, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw,, s. 64-78.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Pomianowski W., 2010, How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?, Environmental and infrastructural networks, Europa XXI, 21, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-17.
 • Komornicki T., Więckowski M., Śleszyński P., 2010, Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa,, s. 40-72.
 • Śleszyński P., Solon J., Bednarek-Szczepańska M., Komornicki T., Więckowski M., 2010, Dyskusja wyników i wnioski, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa,, s. 121-126.
 • Komornicki T., 2009, Usługi i sieci transportowe: przestrzenne trendy rozwoju sieci i niezbędna podaż infrastruktury dla spójności przestrzennej - recenzaja raportu 1.2.1 ESPON, [w:] Red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka, Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje, Wydaw. Nauk. Scholar, Warszawa,, s. 50-64.
 • Komornicki T., 2009, Powiązania międzynarodowe jako przesłanka dla określenia popytu na przewozy lotnicze, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 111-124.
 • Komornicki T., 2009, Polska polityka transportowa wobec prognozowanych zmian klimatycznych, [w:] Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski, Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, Studia, 74, KPZK PAN, Warszawa,, s. 75-87.
 • Komornicki T., 2009, Stan prac planistycznych w roku 2007 na terenach o różnych funkcjach społeczno-ekonomicznych, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski, Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym, Studia Obszarów Wiejskich, 18, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 29-47.
 • Komornicki T., 2009, Assessment of regional economic hazard based on export statistics, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies, 15, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 165-181.
 • Komornicki T., Pomianowski W., Rosik P., Śleszyński P., 2009, Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski, Infrastruktura Transp., nr 5, s. 22-24.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Wyznaczanie optymalnej lokalizacji portów lotniczych na Mazowszu pod względem dostępności przestrzennej i popytu, Lotnisko, nr 5, s. 14-16.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-37.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Obecna i prognozowana dostępność komunikacyjna projektowanych lotnisk, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 125-151.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Regionalne porty lotnicze na Mazowszu - wprowadzenie, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-22.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Prognozowana dostępność przestrzenna portów lotniczych oraz kształtowanie się popytu demograficznego i ekonomicznego w latach 2008-2015, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 16, s. 115-130.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych [prezetacja na CD-ROM], "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji, Targi Kielce, Kielce,
 • Komornicki T., Śleszyński P., Błażejczyk K., Solon J., Siłka P., Stępniak M., 2009, Dyskusja i podsumowanie badań, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 209-216.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Stępniak M., 2009, Wariantowa analiza popytu, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 153-193.
 • Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Więckowski M., 2009, Study of spatial developments in the Polish-German border region, [w:] Ed. Wendelin Strubelt, Guiding principles for spatial development in Germany, German Annual of Spatial Research and Policy, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg,, s. 153-184.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2009, Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015), Drogi, nr 9, s. 91-99.
 • Komornicki T., 2008, Polska granica wschodnia - zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990-2007, [w:] Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, IGiRR UWr, Wrocław,, s. 109-120.
 • Komornicki T., 2008, Infrastruktura, 4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa,, s. 71-92.
 • Komornicki T., 2008, Granica polsko-białoruska jako bariera przestrzenna, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa,, s. 55-61.
 • Komornicki T., 2008, ESPON 1.2.1 results and the future of Polish transport infrastructure, Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, Europa XXI, 18, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 59-77.
 • Komornicki T., 2008, Rozwój sieci transportowych w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 15, s. 7-17.
 • Komornicki T., 2008, Badanie interakcji transgranicznych jako wyzwanie dla statystyki publicznej, [w:] Red. nauk. Andrzej Miszczuk, Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubieleuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 60, GUS, Warszawa,, s. 39-48.
 • Komornicki T., 2008, Changes of car ownership and daily mobility in selected Polish cities, Geogr. Casop., 60, z.4, s. 339-362.
 • Komornicki T., 2008, Infrastruktura transportowa - ostatnia szansa rozwoju, Infrastruktura dla skoku cywilizacyjnego. III Kongres Obywatelski, Wolność i Solidarność, 9, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk,, s. 12-14.
 • Komornicki T., 2008, O potrzebie wizji rozwoju multimodalnego systemu transportowego w Polsce, Porty lotnicze w multimodalnych systemach transportowych. II Konferencja, Kielce, 15-16 maja 2008 r. Matriały konferencji. Streszczenia, Targi Kielce, Kielce,, s. 43-46.
 • Komornicki T., 2008, Transborder transport of Poland's present and future Schengen area boundaries, [w:] Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild, Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg,, s. 134-146.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza, Mazowsze. Studia Reg., nr 1, s. 63-93.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006), Studia Reg. Lok., nr 353-75 : mapy.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Lokalizacja portów lotniczych na podstawie analiz dostępności komunikacyjnej i popytu, Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych. Konferencja MGG Conferences, 27-28 maja 2008, Hotel Gromada Okęcie, MGG Conferences, Warszawa,, s. 74-96.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2008, Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym, [w:] Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,, s. 133-334.
 • Komornicki T., 2007, Międzynarodowe relacje Polski w ujęciu regionalnym, [w:] Red. Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska, Rozwój, region, przestrzeń. Praca zbiorowa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Informacji i Promocji, Warszawa,, s. 289-306.
 • Komornicki T., 2007, Rozwój motoryzacji i wzrost mobilności przestrzennej jako czynniki kształtujące przestrzeń społeczno-ekonomiczną Polski, [w:] Red. Paweł Brezdeń, Stanisław Grykień, Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, 9, Zante, Wrocław,, s. 143-154.
 • Komornicki T., 2007, Polish transport infrastructure - challenges for spatial cohesion, Europ. Spatial Res. Policy, 14, nr 2, s. 31-52.
 • Komornicki T., 2007, Dynamika napływu pojazdów używanych do Polski po 1 maja 2004 - aspekty regionalne, [w:] Red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał, Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Wydaw. Nauk. AP, Kraków,, s. 407-416.
 • Komornicki T., 2007, Czy polskie metropolie tworzą system transportowy?, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 14, s. 75-85.
 • Komornicki T., 2007, Procesy globalizacyjne w Polsce, Geogr. w Szk., 60, nr 6, s. 22-32.
 • Komornicki T., 2007, Rozwój sieci transportowych w Polsce w świetle wyników Projektu ESPON 1.2.1, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 13, s. 47-59.
 • Komornicki T., 2007, Układ transportowy a rozwój obszarów metropolitalnych w Polsce wschodniej, [w:] Red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan, Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, Biuletyn, 230, KPZK PAN, Warszawa,, s. 63-74.
 • Komornicki T., 2007, Rola infrastruktury transportowej w rozwoju kraju - wyzwania wobec kohezji przestrzennej, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Andrzej Stasiak, Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, Biuletyn, 233, KPZK PAN, Warszawa,, s. 63-86.
 • Komornicki T., 2007, External border of the European Union - permeability, co-operation, perspectives, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006, Discussion Papers. Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs,, s. 89-103.
 • Komornicki T., 2007, Polski handel zagraniczny - wewnętrzna struktura regionalna przed i po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala, Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 2, IG AŚ, Kielce,, s. 347-354.
 • Komornicki T., 2007, Via Regia a obecne polskie powiązania międzynarodowe, [w:] Red. Zbigniew Makieła, Via Regia - kupiecki szlak, Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Jarosław,, s. 47-65.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2007, Popytowe uwarunkowania przebiegu trasy Via Baltica w Polsce, Przegl. Komunik., 46, z.2, s. 3-9.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2007, Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach, [w:] Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe, KUL, Lublin,, s. 250-262.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego, Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r, Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, 3/07, Oficyna Wydawnicza ZOIU, Wrocław,, s. 77-89.
 • Komornicki T., 2006, Regional dimension of car ownership in Poland, Probl. na Geogr., z.1/2118-127 : mapy.
 • Komornicki T., 2006, Permeability of the Polish part of the new European Union external border, Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts, Queensland University of Technology, Brisbane,na CD-ROM].
 • Komornicki T., 2006, Warsaw as an air transport node of Central Europe - questions of the future, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements, Geopolitical Studies, 14, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 327-335.
 • Komornicki T., 2006, Poland's international linkages, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw,, s. 297-310.
 • Komornicki T., 2006, Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, Wydaw. Nauk. AP, Warszawa-Kraków,, s. 167-178.
 • Komornicki T., 2006, Regionalne zróżnicowanie poziomu motoryzacji w świetle danych GUS - ocena krytyczna, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 129-133.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2006, Docelowy układ autostrad a wewnętrzny i zewnętrzny popyt na nowoczesny transport drogowy, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 12, s. 95-108.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Węcławowicz G., 2006, O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski, Przegl. Komunik., 45, nr 6, s. 13-20.
 • Komornicki T., 2005, Polska i Niemcy - interakcje transgraniczne w rozszerzonej Unii Europejskiej, [w:] Red. Jarosław Jurek, Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych, Oficyna IN PLUS, Szczecin,, s. 87-92.
 • Komornicki T., 2005, Warszawa w systemie transportowym Europy i Polski, [w:] Red. Zbigniew Makieła, Tadeusz Marszał, Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych, Biuletyn, 222, KPZK PAN, Warszawa,, s. 64-83.
 • Komornicki T., 2005, Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego a inne rodzaje powiązań transgranicznych na poziomie regionalnym i lokalnym, [w:] Red. Adriana Skorupska, Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, PISM, Warszawa,, s. 55-73.
 • Komornicki T., 2005, Transport transgraniczny jako pojęcie geograficzne, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 11, s. 55-63.
 • Komornicki T., 2005, Specific institutional barriers in transport development in the case of Poland and other Central European transition countries, IATSS Res., 29, nr 2, s. 50-58.
 • Wegener M., Komornicki T., Korcelli P., 2005, Spatial impact of the Trans-European Networks for the new EU member states, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, New spatial relations in new Europe, Europa XXI, 13, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 27-43.
 • Komornicki T., 2004, Indywidualne kontakty międzynarodowe jako element konkurencyjności regionów, [w:] Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki, Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, VIII/1, IGiRR UWr, Wrocław,, s. 307-322.
 • Komornicki T., 2004, Regiony Polski i Ukrainy w europejskiej przestrzeni gospodarczej, Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.), NAN Ukrainy, Kijiv,, s. 152-158.
 • Komornicki T., 2004, Instytucjonalne bariery rozwoju infrastruktury transportowej Polski, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 10, s. 219-230.
 • Komornicki T., 2004, Interface with Europe, Academia, nr 3, s. 40-41.
 • Komornicki T., 2004, Obszary koncentracji eksportu w przestrzeni przemysłowej Polski, Przegl. Geogr., 76, z.4, s. 473-491.
 • Komornicki T., 2004, Impact of border regime institutions on transport network development in Central and Eastern Europe, [w:] Ed. Piet Rietveld, Roger R. Stough, Barriers to sustainable transport. Institutions, regulation and sustainability, Transport, Development and Sustainability, Spon Press, London,, s. 183-197.
 • Komornicki T., 2004, Łączność międzynarodowa w Polsce - dostęp i wykorzystanie w świetle badań ankietowych, [w:] Red. Zdzisław Michalczyk, Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydaw. UMCS, Lublin,, s. 538-543.
 • Komornicki T., 2004, Car ownership level as the indicator of the socio-economic transformations in Poland, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance, Geopolitical Studies, 12, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 520-533.
 • Komornicki T., 2004, The Podlaskie Voivodship in the international system of socio-economic relations, Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ., 4, s. 991-115.
 • Komornicki T., 2004, Przemiany przenikalności polskich granic w latach 1990-1992, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn, 211, KPZK PAN, Warszawa,, s. 391-406.
 • Komornicki T., 2004, The contacts of the inhabitants of Poland with Hungary in the light of survey studies, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002, Discussion Papers, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs,, s. 36-43.
 • Komornicki T., 2003, Ruch graniczny a przekształcenia polsko-niemieckiego handlu transgranicznego, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 9171-182 : mapy.
 • Komornicki T., 2003, Geografia znajomości języków obcych i dostępu do mediów obcojęzycznych w Polsce jako czynnik potencjalnego rozwoju powiązań z zagranicą (w świetle badań ankietowych), Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 61-71.
 • Komornicki T., 2003, Export competitiveness of Polish poviats and big towns on the market of an enlarged European Union, Society and environment. Towns and settlement in Europe, Europa XXI, 10, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 35-49.
 • Komornicki T., 2003, The Polish segment of the trajectory Paris-Berlin-Warsaw-Moscow in the light of foreign trade linkages, European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project, Europa XXI, 8, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 25-36.
 • Komornicki T., 2003, Factors of development of car ownership in Poland, Transp. Rev., 23, nr 4, s. 413-431.
 • Komornicki T., 2003, Dostępność międzynarodowej komunikacji pasażerskiej na terenie Polski, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole,, s. 505-513.
 • Komornicki T., 2003, Trade linkages between Northern Poland and the Baltic Rim countries, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern dimension of European Union, Geopolitical Studies, 11, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 223-241.
 • Komornicki T., 2003, Spatial dimension of the socio-economic connections between Poland and Kaliningrad district of the Russian Federation, [w:] Ed. T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets, Economic, geopolitical and social problems of co-operation between Kaliningrad and Poland, Coastal Regions, 6, Wydaw. Bernardinum, Gdynia-Pelplin,, s. 50-60.
 • Komornicki T., 2002, Euroregiony wschodniego pogranicza a oficjalna wymiana towarowa, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia, Wydaw. WSE, Białystok,, s. 31-48.
 • Komornicki T., 2002, Foreign tourism on the territory of Poland: the spatial aspect, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów,, s. 341-355.
 • Komornicki T., 2002, Bezpośrednie powiązania transportowe polskich województw z zagranicą, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 8, s. 159-180.
 • Komornicki T., 2002, The geographical aspects of Polish-Slovak socio-economic relations, Geogr. Casop., 54, nr 3, s. 239-253.
 • Komornicki T., 2002, Międzyregionalne związki społeczno-ekonomiczne na poziomie międzynarodowym jako podmiot badań geograficznych, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów,, s. 349-362.
 • Komornicki T., 2002, Międzynarodowe społeczno-gospodarcze powiązania Małopolski, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków,, s. 353-360.
 • Komornicki T., 2002, The contacts of the inhabitants of Poland with Slovakia in the light of survey studies, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 107-112.
 • Komornicki T., 2002, Międzynarodowa komunikacja autobusowa w Polsce na tle europejskim, [w:] Red. Jan Wendt, Wybrane zagadnienia geografii transportu, Wydaw. Carta Blanca, Szczecin,, s. 104-118.
 • Komornicki T., 2002, Aglomeracja warszawska jako miejsce koncentracji handlu zagranicznego, [w:] Red. Grzegorz Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 181-194.
 • Komornicki T., 2002, Powiązania międzynarodowe województw w ocenie mieszkańców wybranych miast, [w:] Red. Barbara Miszewska, Marek Furmankiewicz, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T.6. Rozwój regionalny i lokalny a procesy globalizacji, MarMar, Wrocław,, s. 101-121.
 • Komornicki T., Powęska H., 2002, On the need and significance of co-operation between Polish and Slovak geographers, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-10.
 • Powęska H., Komornicki T., 2002, Trends in grenzueberschreitenden Handel Deutschland - Polen bis 2005, Grenzstaedte auf dem Weg in eine europaeische Region, Institut fuer Stadtentwicklung und Wohnen des Landes Brandenburg, Frankfurt (Oder),, s. 49-52.
 • Komornicki T., 2001, Changes in the role and permeability of Polish borders, Geographia Polonica, 74, 1, s. 77-100.
 • Komornicki T., 2001, The development of international bus transport in Central Europe: the case of Poland, Regular interurban coach services in Europe. Report of the Hundred and Fourteenth Round Table of Transport Economics, held in Paris on the 11th-12th March 1999, European Conference of Ministers of Transport, Paris,, s. 45-76.
 • Komornicki T., 2001, Geography of the present Polish-Romanian relations, [w:] Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt, Political geography studies in Central and Eastern Europe, Editura Universitatii din Oradea, Oradea,, s. 75-86.
 • Komornicki T., 2001, Transport, [w:] Red. Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska, Województwo podlaskie u progu XXI wieku, Wydaw. WSE, Białystok,, s. 57-69.
 • Komornicki T., 2001, Geografia polskiej motoryzacji indywidualnej, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 7, s. 45-67.
 • Komornicki T., 2001, Międzyregionalne związki społeczno-ekonomiczne na poziomie międzynarodowym jako przedmiot badań geograficznych, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów,, s. 194-197.
 • Komornicki T., 2001, Arrivals of foreigners in Poland - situation on eve of Schengen, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2, Papers and Monographs of the Department of Economy, 22, [b.w.], Rzeszów,, s. 323-340.
 • Komornicki T., 2000, Perspektywy rozwoju turystyki w powiecie lubaczowskim, a jego położenie w układzie międzynarodowych powiązań transportowych i handlowych, [w:] Red. nauk. Antoni Jarosz, Roman Fedan, Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa w Horyńcu Zdroju, 5-7 maja 2000, Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lubaczowie, Lubaczów,, s. 85-96.
 • Komornicki T., 2000, Powiązania gospodarcze Polski z Europą. Analiza struktury handlu zagranicznego na poziomie województw, Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy, Europa XXI, 4, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 5-74.
 • Komornicki T., 2000, Geograficzny aspekt niepowodzenia rządowego programu budowy autostrad, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 6, s. 53-72.
 • Komornicki T., 2000, Polish trade with the east versus the system of transport corridors, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern borders of European integration processes, Papers and Monographs of the Department of Economy, 19, Filia UMCS, Rzeszów,, s. 383-407.
 • Komornicki T., 2000, Natężenie ruchu granicznego a organizacja i funkcjonowanie euroregionów w Polsce, [w:] Red. Włodzimierz Malendowski, Marian Szczepaniak, Euroregiony - mosty do Europy bez granic, Dom Wydaw. Elipsa, Warszawa,, s. 81-93.
 • Komornicki T., 2000, Poziom i struktura eksportu jako warunek a jednocześnie pochodna konkurencyjności regionów, [w:] Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T.5, IG UWr, Wrocław,, s. 177-188.
 • Mync A., Komornicki T., 2000, Regionalne zróżnicowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w okresie transformacji, Ekonomista, z.5, s. 669-688.
 • Komornicki T., 1999, Rola eksportu w gospodarce różnych regionów Polski w warunkach negocjacji członkowskich z Unią Europejską, Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania. Referaty naukowe uczestników IX ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Humań 25-30 września 1999 r.), Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, Kijów,, s. 257-285.
 • Komornicki T., 1999, Transformation of the migrational processes in Poland (1988-1994), [w:] Ed. Annamaria Duro, Spatial research in support of the European integration. Proceedings of the 11th Polish-Hungarian Geographical Seminar (Matrahaza, Hungary, 17-22 September, 1998), Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs,, s. 49-58.
 • Komornicki T., 1999, Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej w krajowej i kontynentalnej sieci transportowej. (Dynamika układów komunikacyjnych, przejścia graniczne, ruch tranzytowy), [w:] Red. nauk. Ryszard Horodeński, Marcin Rościszewski, Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok,, s. 229-252.
 • Komornicki T., 1999, Przebieg korytarza transportowego Via Intermare a polsko-ukraińskie powiązania społeczno-gospodarcze, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 5, s. 101-121.
 • Komornicki T., 1999, Przemiany funkcji granic europejskich w XX wieku, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 18, [b.w.], Rzeszów,, s. 167-186.
 • Komornicki T., 1998, Polsko-białoruski handel zagraniczny a układ międzynarodowych korytarzy transportowych, Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG, 4, s. 95-114.
 • Komornicki T., 1998, Boundaries of Poland as spatial barriers, [w:] Ed. Koloman Ivanicka, European integration and transborder co-operation. Proceeding on the International Conference Krpacovo, 18-19 III 1998 r, Scientific Script, 1, Faculty of Political Sciences and International Affairs. Matej Bel University, Banska Bystrica,, s. 51-61.
 • Komornicki T., 1998, The impact of the border traffic on the settlement in the Polish frontier regions, [w:] Ed. Angelo Besana, Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997, Edizioni Colibri, Trento,, s. 291-301.
 • Komornicki T., 1998, Granice Polski jako bariery przestrzenne, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 15, [b.w.], Rzeszów,, s. 181-204.
 • Komornicki T., 1997, Transport links between Poland and Lithuania. Present state, use, prospects, [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 149-157.
 • Komornicki T., 1997, Dwustronny handel zagraniczny a przebieg głównych polsko-ukraińskich korytarzy transportowych, [w:] Red. M. Jakubowski, Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego, Geopolitical Studies, 3, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 75-88.
 • Komornicki T., 1997, Handel zagraniczny a układ międzynarodowych korytarzy transportowych na obszarze Euroregionu Bug, [w:] Red. Maciej Bałtowski, Andrzej Miszczuk, Zagadnienia gospodarcze, Euroregion Bug, 13, Norbertinum, Lublin,, s. 83-103.
 • Komornicki T., 1997, Transgraniczne powiązania transportowe jako przesłanka delimitacji potencjalnego euroregionu Bug, [w:] Red. nauk. Andrzej Miszczuk, Zagadnienia wielokryterialnej delimitacji euroregionu na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim, Euroregion Bug, 9, Norbertinum, Lublin,, s. 175-197.
 • Komornicki T., 1997, Powiązania transportowe Polski Południowej z Niemcami i Ukrainą, Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG, 3, s. 127-157.
 • Komornicki T., Miros K., 1997, Społeczno-gospodarcze powiązania Polski Południowej z Niemcami i Ukrainą, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Społeczne koszty migracji transgranicznych, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 12, [b.w.], Rzeszów,, s. 285-297.
 • Komornicki T., Miros K., 1997, Polsko-niemieckie transgraniczne powiązania społeczno-gospodarcze wzdłuż drogi europejskiej E-40, Przegl. Geogr., 69, z.3/4, s. 285-299.
 • Komornicki T., 1996, Ruch graniczny między Polską a Niemcami - analiza sytuacji na przejściach granicznych w trzy lata po pełnym otwarciu granicy, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 57-65.
 • Komornicki T., 1996, Problemy gmin położonych na pograniczu polsko-ukraińskim (na przykładzie Lubyczy Królewskiej i Lutowisk), Potencjał resursny kompleksu agrarno-przemysłowego w gospodarce rynkowej: teoria i praktyka kształtowania. Referaty naukowe uczestników seminarium ukraińsko-polskiego w Kamieńcu Podolskim (maj 1995 r.) i prace naukowe Instytutu ekonomiky NAN Ukrainy, [b.w.], Kijów,, s. 104-115.
 • Komornicki T., 1996, Polsko-czeski ruch graniczny w latach 1990-1994, [w:] Red. Krystian Heffner, Wiesław Drobek, Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju. Materiały z konferencji międzynarodowej, Opole-Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r, IŚ, Opole,, s. 215-223.
 • Komornicki T., 1996, Bus connections between Poland and other European countries, Transp. Rev., 16, nr 2, s. 99-108.
 • Komornicki T., 1996, Trans-frontier traffic between Poland and Germany - a study of the situation at frontier crossing points three years after the full opening of the border, Planerische und raumordnungsrechtliche Betrachtung der grenzueberschreitenden Zusammenarbeit aus polnischer und deutscher Sicht, Arbeitsmaterial, 232, Verlag der ARL, Hannover,, s. 144-155.
 • Komornicki T., 1996, Przemiany procesów migracyjnych w Polsce południowej w latach 1988-1994, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Problemy regionalnej współpracy transgranicznej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 10, [b.w.], Rzeszów,, s. 199-215.
 • Papis J., Komornicki T., 1996, Miasto Duszniki Zdrój jako gmina przygraniczna, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 38, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 38, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 41-50.
 • Powęska H., Komornicki T., 1996, Przejścia graniczne: Kostrzyn, Słubice, Świecko, Gubin - podstawowe funkcje i strefa oddziaływania na terenie Polski i Niemiec, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 38, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 38, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 6-39.
 • Komornicki T., 1995, Transgraniczna infrastruktura transportowa Polski, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 45-53.
 • Komornicki T., 1995, Ruch osób i pojazdów na granicach Polski w latach 1990-1994, Seria: Opracowania Tematyczne, BSiA KS, Warszawa,14 s.
 • Komornicki T., 1995, Powiązania transportowe Polski i Białorusi - stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy, [w:] Pod red. Andrzeja Stasiaka i Włodzimierza Zglińskiego, Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 8, [b.w.], Warszawa,, s. 53-69.
 • Komornicki T., 1995, Powiązania transportowe Polski i Ukrainy - stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy, [w:] Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 9, [b.w.], Warszawa,, s. 37-53.
 • Komornicki T., 1995, Transgraniczne powiązania transportowe Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Pod red. Jerzego Kitowskiego i Zbigniewa Zioło, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 7, [b.w.], Warszawa,, s. 269-286.
 • Komornicki T., 1995, Polish eastern border under conditions of dynamic increase of international passenger and vehicle traffic, [w:] Red. Marcin Rościszewski, Maciej Jakubowski, Polish eastern border. Past and present problems, Conference Papers, 22, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 67-81.
 • Komornicki T., 1995, Transgraniczna infrastruktura transportowa Polski (stan przeciążenia, perspektywy modernizacji), [w:] Pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa, Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Materiały z konferencji Warszawa-Szklarska Poręba-Bocholt - 4-11.05.94. Cz.1, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 10, [b.w.], Warszawa,, s. 161-174.
 • Komornicki T., 1994, Powiązania transportowe Polski i obwodu kaliningradzkiego - stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki, Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 6, Warszawa,, s. 71-80.
 • Komornicki T., 1994, Międzynarodowe, regularne połączenia autobusowe pomiędzy Polską i pozostałymi krajami Europy (analiza układu sieci i natężenia ruchu na przejściach granicznych), [w:] Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak, Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 5, Warszawa,, s. 103-116.
 • Komornicki T., 1994, Przepustowość polskich drogowych przejść granicznych (na podstawie analizy czasów oczekiwania na odprawę w 1992 roku), [w:] Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak, Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 5, Warszawa,, s. 85-102.
 • Komornicki T., 1994, Passenger traffic on the German-Polish border stations and on the other Polish borders - analysis of changes in 1980-1991, Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht, Arbeitsmaterial, 201, Verlag der ARL, Hannover,, s. 180-188.
 • Komornicki T., 1993, Pol'ska-Belaryskija pameżnyja perachody. Jak pracjag elementau agyl'na-eurapejskaj transpartnaj sistemy, Prablemy etnageneza i etnicnaj gistorii pameżża. Pacatkovy etap dasledavannja. (Materyjaly miżnarodnaj kanferencyi). Brześć, 20-26.06.1993 r, Taper, Brescki pedagagicny instytut, Brest,, s. 11-14.
 • Komornicki T., 1993, Przepustowość polsko-ukraińskich drogowych przejść granicznych na podstawie analizy czasów oczekiwania na odprawę w roku 1992, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 3, Warszawa,, s. 124-134.

Prace pod redakcją naukową

 • Komornicki T., Siłka P., 2011, Functional linkages between Polish metropolises, Studia Regionalia, 29, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw,171 s.
 • Komornicki T., Kulikowski R., 2009, Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym, Studia Obszarów Wiejskich, 18, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,208 s.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa,244 s.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2008, Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Biogramy członków PTG, Czas. Geogr., 79, z.4 supl., s. 3-79.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2008, Czasopismo Geograficzne 2008. T.79, z.1-2, PTG, Wrocław,223 s.
 • Czapiewski K., Komornicki T., 2007, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,60 k.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2006, Regional periphery in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 15, PAN IGiPZ, Warszawa,234 s. : mapy.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2006, Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 14, PAN IGiPZ, Warszawa,231 s.
 • Komornicki T., Podgórski Z., 2006, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa,397 s.
 • Czapiewski K., Komornicki T., 2005, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,84 s.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2005, New spatial relations in new Europe, Europa XXI, 13, PAN IGiPZ, Warszawa,201 s.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2005, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity, Europa XXI, 12, PAS Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa,225 s.
 • Zgliński W., Komornicki T., 1995, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 9, [b.w.], Warszawa,LXIX; 267 s.
 • Stasiak A., Komornicki T., 1994, Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 6, Warszawa,LIX 184 s.
 • Eberhardt P., Józefowicz A., Komornicki T., 1993, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 3, Warszawa,244 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Komornicki T., 2019, Migration impact on the scale of territorial inequalities and spatial justice in Poland, American Association of Geographers Annual Meeting 2019, American Association of Geographers, Washington D.C.,publikacja internetowa 1 s.
 • Komornicki T., 2018, Spatial planning and transport development. Challenges for the EU supported investment,, [w:] Red. Geza Salamin, Laszlo Janey, Marton Peti, Spaces crossing borders. Abstract book, Geo Institute, Corvinus University of Budapest, Budapest,, s. 72.
 • Komornicki T., 2018, Migrations as a cause of growth in daily and facultative mobility, XXIX Biennial Conference of North East India Geographical Society (NEIGS) and XI International Geographical Union (IGU) Commission Seminar. Focal theme: Environment and sustainable livelihood, 8-10 February, 2018. Abstracts, Department of Geography B. Borooah College, Guwahati,, s. 18-19.
 • Komornicki T. (rec.), 2018, S. Kałuski - Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017, 300 s, Przegląd Geograficzny, 90, 2, s. 364-367.
 • Komornicki T. (rec.), 2018, C. Turner, D. Johnson - Global Infrastructure Networks. The Trans-national Strategy and Policy Interface. Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2017; VII + 234 s, Przegląd Geograficzny, 90, 2, s. 361-363.
 • Calak R., Komornicki T., Lisovskyi S., Grigorescu I., Szekely V., Varju V., Nagy G., 2017, Macro-regional Strategy for the Carpathian Region - its added value for development and cooperation in the macro-region, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw,, s. 43-44.
 • Komornicki T., Rosik P., Szejgiec B., 2017, Interactions of accessibility and territorial cohesion: transport infrastructure improvement towards reducing spatial inequalities?, Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017, University of Stockholm, Stockholm,1 s.
 • Rosik P., Goliszek S., Komornicki T., 2017, Dimensions of European potential road accessibility at the end of 2015, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw,, s. 15.
 • Komornicki T., 2016, Spatial accessibility and heavy goods vehicle traffic vs. Poland’s trade linkages, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing,, s. 2495.
 • Komornicki T., 2016, Rola badania powiązań, Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań,, s. 14.
 • Komornicki T., 2016, Poprawa dostępności przestrzennej a jakość życia, Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa,1 s.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2016, Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland, Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa,, s. 11.
 • Zaucha J., Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland, Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia, Regional Studies Association, St Petersburg,, s. 17.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2016, Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce, Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa,1 s.
 • Komornicki T., 2015, Changes in transport accessibility in Poland, Annual Report, s. 64-66.
 • Komornicki T., 2015, Poziom motoryzacji, a rozkład przestrzenny ruchu drogowego w Polsce, "Granice Geografii". Kongres Geografów Polskich, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii. 17-21 czerwca 2015 r., Lublin. Program Kongresu. Streszczenia referatów i posterów, Komitet Nauk Geograficznych PAN, PTG (Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Lublin,1 s.
 • Komornicki T., Rosik P., 2015, Road traffic generating potentials in Poland - the spatial analysis, 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Portugal, ERSA, Lisbon,1 s.
 • Komornicki T., Rosik P., 2015, Changes in the traffic of heavy goods vehicles through the Polish eastern border against the backdrop of road infrastructure development and geopolitical situation, Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines, EASTS, Cebu,1 s. [na CD-ROM]
 • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., 2015, Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu – od okresu transformacji systemowej do rzeczywistości pokryzysowej, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa,, s. 46-47.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., 2015, Editorial, Europa XXI, 28, s. 5-7.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Zaucha J., 2015, Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa,, s. 48-49.
 • Komornicki T., Zaucha J., 2015, The concept of territorial cohesion as understood and practiced by Polish regions, Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book, European Commission, RSA, Latvijas Universitate, Riga,, s. 25-26.
 • Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2015, Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 22.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2015, Complex modelling of road traffic in Poland with the identification of local socioeconomic determinants - preliminary results, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 39.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2015, Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług", Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa,, s. 76.
 • Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., 2015, The evaluation of the impact of construction of motorways and expressways in Poland in the years 2004-2015 on accessibility and cohesion, Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book, European Commission, RSA, Latvijas Universitate, Riga,, s. 52-53.
 • Szejgiec-Kolenda B., Komornicki T., 2015, Areas at risk of the Russian restrictions on agri-food products. The nature of trade relations between Polish regions and Russia, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 71.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2015, Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce, [w:] Red. Mirosław Siergiejczyk, Koleje dużych prędkości w Polsce. Praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa,, s. 19.
 • Komornicki T., 2014, Historical and geopolitical factors of the Polish motorway network development, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Komornicki T., 2014, Changes in Polish transport policy after 2004, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow,1 s.
 • Komornicki T., 2014, Motorway projects and socio-economic development of peripheral areas in Poland, Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts, J&K, India, Srinagar,, s. 137.
 • Komornicki T., 2014, Motorway projects and development of rural areas in Poland, Rural development in the Eastern EU and neighbourhood countries - present and future. Europan Rural Development Network XIIth Conference, 2-4 October 2014, Chisinau, Republic of Moldova, State Agrarian University of Moldova, Chisinau,, s. 28-29.
 • Komornicki T., 2013, Editorial, Europa XXI, 23, s. 5.
 • Komornicki T., 2013, The development of the Polish motorway system and its societal and economic ramifications at various spatial scales, Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland, Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, Reykjavik,, s. 248.
 • Komornicki T., 2013, The impact of transport infrastructure development on the condition of peripheral areas; 2013, Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center, IGU, Kyoto,1 s.
 • Komornicki T., Więckowski M., 2013, Spatial accessibility as a measure of cross-border relations under conditions of integration, Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center, IGU, Kyoto,, s. 1.
 • Komornicki T., 2012, Economic crisis versus local economies in Poland, [w:] Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds, Sustaining Regional Futures. Global Conference, Sunday 24th June - Wednesday 27th June 2012, China National Convention Centre, Beijing, China, Regional Studies Association, Seaford,1 s.
 • Komornicki T., 2011, New road investment project and spatial accessibility - the case of Poland, United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings, IGU, Santiago,1 s.
 • Komornicki T., 2010, Functional linkages between the Polish metropolises, Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program, [b.w.], Tel Aviv,1 s.
 • Bański J., Czapiewski K., Komornicki T., Kulikowski R., Mazur M., Śleszyński P., 2009, Podsumowanie i wnioski, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 97-108.
 • Komornicki T., 2009, New Eastern border of the Europan Union and a system of transport networks, Territorial Cohesion of Europe and Integrative Planning. 49th Annual Congress of the European Regional Science Association. Book of abstracts, ERSA, Łódź,1 s.
 • Komornicki T., 2009, Re-introducing of hard border regime - the case of Polish Eastern boundary, Association of American Geographers 2009 Annual Meeting, [b.w.], Las Vegas,1 s.
 • Komornicki T., 2009, Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami w Polsce w gospodarce lokalnej, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych", Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa,, s. 48-49.
 • Komornicki T., Kulikowski R., 2009, Wprowadzenie, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski, Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym, Studia Obszarów Wiejskich, 18, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-11.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych. Streszczenie, [w:] Oprac. red. Bohdan Jancelewicz, "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Streszczenia, Targi Kielce, Kielce,, s. 16-19.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Przedmowa, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7-8.
 • Rosik P., Komornicki T., Pomianowski W., Śleszyński P., 2009, Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski, Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań,, s. 60.
 • Komornicki T., 2008, Editorial, Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, Europa XXI, 18, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 5-6.
 • Komornicki T., 2008, Badanie interakcji transgranicznych jako wyzwanie dla statystyki publicznej, Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów transgraniczych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Lublin, 22-24 września 2008 r. Materiały konferencyjne, Urząd Statystyczny, Lublin,, s. 24-25.
 • Komornicki T., 2008, Mutual accessibility of Polish metropolises, Building together our territories. 31st International Geographical Congress, Tunis 2008, August 12-15. Abstracts, [b.w.], Tunis,, s. 308.
 • Komornicki T., 2008, Polska granica wschodnia - zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach integracji po roku 2003, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław,, s. 34.
 • Komornicki T., 2007, Editorial, Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness, Europa XXI, 16, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 5-6.
 • Komornicki T., 2007, ESPON 1.2.1 results and the future of Polish transport infrastructure, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 58.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2007, Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r, KUL, Lublin,, s. 9-10.
 • Komornicki T., 2006, Transborder transport infrastructure - the case of present and future Schengen area boundary, Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7.
 • Komornicki T., 2006, Editorial, [w:] Eds. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 14, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 5-6.
 • Komornicki T., Podgórski Z., 2006, Wprowadzenie, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 7.
 • Czapiewski K., Komornicki T., 2005, Editorial, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity, Europa XXI, 12, PAS Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa,, s. 5-6.
 • Csatari B., Komornicki T., 2004, Analogies and differences in the topics of the Polish-Hungarian seminars (1984-2004), Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 14-15.
 • Komornicki T., 2004, Car ownership as an indicator of the transformation on the local level, One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme, IGU, Glasgow,1 s.
 • Komornicki T., 2004, The spatial differentiation to international social and economic linkages on the regional level - the case of Poland, One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme, IGU, Glasgow,1 s.
 • Wegener M., Korcelli P., Komornicki T., 2004, Spatial impacts of European Transport Networks, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, PAN IGiPZ, Warsaw,, s. 48.
 • Komornicki T., 2000, Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996 [streszczenie], Działalność Nauk., 10, s. 149-150.
 • Komornicki T., 2000, Cross-border traffic as an indicator of social and economic international relations. The case of Poland, Changing political mosaic of the world: processes of integration and disintegration. Kanghwa, Korea, August 8-13, 2000, [b.w.], [B.m.],, s. 5.
 • Komornicki T., 1995, Trans-frontier transport connections in South-Eastern Poland, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło, Changes of the socio-economic structures in frontier regions, Papers and Monographs of the Department of Economy, 9, [b.w.], Warsaw,, s. 42.

Prace dokumentacyjne

 • Komornicki T., 2011, Podziękowanie dla Jana Łobody, Czasopismo Geograficzne, 82, 4, s. 317-318.
 • Komornicki T., 2011, Profesor Teofil Lijewski - cichy inspirator. Krótkie wspomnienie osobiste, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18, s. 11-13.
 • Komornicki T., 2010, Profesor Stanisław Misztal w 80-lecie urodzin, Przegl. Geogr., 82, z.2, s. 301-303.
 • Komornicki T., Czapiewski K., 2008, Od redakcji, Czas. Geogr., 7, z.1/2, s. 3-4.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Czapiewski K., 2008, Wprowadzenie, Czas. Geogr., 79, z.4 supl., s. 3-4.
 • Komornicki T., Plit F., Maciejewska B., Czapiewski K., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne - podstawowe informacje, Czas. Geogr., 79, z.1/2, s. 16-47.
 • Czapiewski K., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2006, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r, Czas. Geogr., 77, z.1/2, s. 123-130.
 • Komornicki T., Maciejewska B., 2006, Polskie Towarzystwo Geograficzne w latach 2003-2006, Czas. Geogr., 77, z.4, s. 345-352.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2006, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2005 r, Czas. Geogr., 77, z.3, s. 223-241.
 • Komornicki T., Maciejewska B., 2004, Polskie Towarzystwo Geograficzne w latach 2000-2003, Czas. Geogr., 75, z.4, s. 327-333.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2004, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2003 r, Czas. Geogr., 75, z.4, s. 333-342.
 • Komornicki T., 2003, XIII Polsko-Węgierskie Seminarium Geograficzne pt. "Nowe aspekty transformacji regionalnej oraz relacji miasto-wieś", Tokaj, 26-30 IX 2002 r, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 162-163.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2003, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2002 r, Czas. Geogr., 74, z.1/2, s. 145-169.
 • Komornicki T., Powęska H., 2003, Profesor Marcin Rościszewski. Wspomnienie geograficzne, Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 31-33.
 • Komornicki T., 2002, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Nowe układy powiązań społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej", Arłamów, 19-23 V 2002 r, Przegl. Geogr., 74, z.4, s. 644-646.
 • Komornicki T., 2002, Spotkania grup tematycznych międzynarodowego zespołu badawczego STELLA, Bonn, 12-13 IV 2002 oraz Bruksela, 26-27 IV 2002 r, Przegl. Geogr., 74, z.4, s. 639-641.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2002, Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 44, 11 s.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2002, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2001 r, Czas. Geogr., 73, z.1/2, s. 154-162.
 • Bański J., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2001, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r, Czas. Geogr., 72, z.3/4, s. 424-429.
 • Bański J., Komornicki T., Śleszyński P., 2001, Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43, 6 s.
 • Komornicki T., 2001, Seminarium robocze w ramach projektu pt. "Przemiany struktur społeczno-ekonomicznych w procesie transformacji w regionach przygranicznych Polski i jej wschodnich sąsiadów", Goerlitz, 8-10 VI 2001 r, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 596-598.
 • Komornicki T., 2001, Słowacko-polskie seminarium naukowe nt. "Badania geograficzne struktur lokalnych i regionalnych w Polsce i na Słowacji", Bratysława, 23-25 IV 2001 r, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 589-590.
 • Komornicki T., 2001, XII Polsko-Węgierskie seminarium geograficzne pt. "Przestrzenne aspekty transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce i na Węgrzech w warunkach integracji europejskiej". Karpacz, 24-29 IX 2000 r, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 233-235.
 • Komornicki T., Powęska H., 2001, Sympozjum Komisji Mapy Politycznej Świata Międzynarodowej Unii Geograficznej. Kanghwa (Korea Południowa) 8-13 VIII 2000 r, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 224-225.
 • Komornicki T., 2000, VIII Konferencja naukowa w Polańczyku "Wschodnie granice europejskich procesów integracyjnych", 21-25 V 2000 r, Przegl. Geogr., 72, z.3, s. 324-327.
 • Lijewski T., Komornicki T., 2000, Bibliografia polskiej geografii transportu 1990-1999, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 6, s. 237-284.
 • Komornicki T., 1999, VII Konferencja naukowa w Polańczyku "Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej", 16-21 V 1999 r, Przegl. Geogr., 71, z.3, s. 367-370.
 • Komornicki T., 1999, XI polsko-węgierskie seminarium geograficzne pt. "Badania regionalne w warunkach integracji europejskiej". Matrahaza, 17-22 IX 1998 r, Przegl. Geogr., 71, z.1/2, s. 195-196.
 • Komornicki T., 1998, Międzynarodowa konferencja naukowa "Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej". Polańczyk, 24-27 V 1998 r, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 391-392.
 • Komornicki T., 1998, Konferencja "Integracja europejska i współpraca transgraniczna". Bańska Bystrzyca, 18-19 III 1998 r, Przegl. Geogr., 70, z.3/4, s. 388-389.
 • Komornicki T., 1998, Konferencja "Via Intermare - nowy korytarz komunikacyjny Morze Czarne - Morze Bałtyckie". Pogorzel, 8-10 XII 1997 r, Przegl. Geogr., 70, z.1/2, s. 165-167.
 • Komornicki T., 1997, Konferencja "Obwód Brzeski w systemie regionalnej współpracy transgranicznej", Brześć, 21-22 V 1997 r, Przegl.Geogr., 69, z.3/4, s. 393-394.
 • Komornicki T., 1997, [Piąta] V konferencja regionalna w Polańczyku "Problemy regionalnej współpracy transgranicznej", 26-30 V 1996 r, Przegl. Geogr., 69, z.3/4, s. 387-388.
 • Komornicki T., 1996, [Szóste] VI polsko-ukraińskie seminarium naukowe pt. "Polityka regionalna w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce i na Ukrainie". Pawłowice, 26-30 VIII 1996 r, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 566-567.
 • Komornicki T., 1996, [Piąte] V polsko-ukraińskie seminarium naukowe "Problemy ukraińsko-polskiej współpracy przygranicznej". Kamieniec Podolski, 23-25 V 1995 r, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 270-272.
 • Komornicki T., 1995, [Pierwsze] I polsko-rosyjskie seminarium naukowe pt. "Problematyka współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej". Stare Jabłonki, 10-14 IV 1994 r, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 195-197.
 • Lijewski T., Komornicki T., 1995, Sprawozdanie z prac grupy tematycznej B "Planowanie i rozwój infrastruktury na pograniczu", [w:] Pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa, Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Materiały z konferencji Warszawa-Szklarska Poręba-Bocholt - 4-11.05.94. Cz.1, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 10, [b.w.], Warszawa,LIII-LVIII.
 • Komornicki T., 1994, Sprawozdanie z polsko-rosyjskiego seminarium naukowego w Starych Jabłonkach 10-14.04.1994, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki, Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 6, Warszawa,XLI-LIX.
 • Komornicki T., 1993, Sprawozdanie z seminarium ukraińsko-polskiego, Lwów 19-23.04.1993, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 3, Warszawa,, s. 27-49.
 • Czapiewski K., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., , Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005, 12 s.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., , Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 49. 2006, 12 s.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., , Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 46. 2004, 14 s.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., , Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 45. Kwiecień 2003, 14 s.

Mapy, atlasy

 • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2017, Chłonność demograficzna wg planów miejscowych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa,1 mapa.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Obszary zagrożone trwałą marginalizacją, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa,1 mapa.
 • Komornicki T., Goliszek S., Łoboda K., 2015, 4 mapy pt. Sieć transportu lądowego w otoczeniu Roztocza, Dostępność międzygałęziowa regionu Roztocza (WMDT II) w roku 2015, Zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2007-2015, Przewidywane zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2015-2023, [w:] Red. nauk. Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy, Roztocze. Przyroda i człowiek, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec,, s. 379, 381, 382, 383.
 • Komornicki T., Szejgiec B., 2014, Handel zagraniczny [7 map], Statystyczny atlas województwa lubelskiego 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin,, s. 83-90.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2011, The Visegrad Group Countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) [udział w opracowaniu zagadnień transportowych do map "The Visegrad Group" i "Gas and oil pipelines/TEN-T Network], International Visegrad Found, [B.m.],
 • Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2011, Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa], OECD urban policy reviews Poland 2011, OECD, [B.m.],, s. 77.
 • Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., Świątek D., Siłka P., 2010, [1 mapa], [w:] Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz, Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,, s. 40.
 • Komornicki T., Stępniak M., 2010, [3 mapy], Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa,
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2010, [2 mapy], Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa,
 • Komornicki T., Powęska H., 2002, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa,140 s.
 • Cała M., Czerny A., Gawryszewski A., Jankowska E., Jankowski W., Jaworska B., Kliniewski T., Komornicki T., Księżak J., Kuklińska A., Kurek A., Leonowicz A., Miros K., Ostrowski J., Ostrowski W., Pomianowski W., Rutkowski J., Rychlicka M., Rzadkowski W., Komornicki T., 2001, Mapa samochodowa Polski 1:300.000, Drogi Europy. Atlas samochodowy, Przegląd Readr's Digest, Warszawa,, s. 65-275.
 • Cabała S., Komornicki T., 1997, Ruch drogowy, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 101.4 (2 mapy i 2 wykresy).
 • Komornicki T., 1997, Żegluga, lotnictwo i komunikacja międzynarodowa, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa,arkusz 101.6 (1 mapa).

Prace popularno-naukowe

 • Komornicki T., 2010, [Opisy 16 województw (część geograficzna)], Polskie miasta i miasteczka, Reader's Digest Polska, Warszawa,8 s.
 • Komornicki T., 2009, Transport, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa,, s. 143-151.
 • Komornicki T., 2006, [2 Hasła], [w:] Red. nauk. Andrzej Czerny, Mirosława Czerny, Geografia. Encyklopedia szkolna WSiP, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa,
 • Komornicki T., 2005, [8 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.26-29, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Komornicki T., 2004, [5 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.20, 23-25, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Komornicki T., 2003, Państwa świata [tłumaczenie, konsultacja i weryfikacja map], Fakty w zasięgu ręki, Reader's Digest, Warszawa,, s. 228-325.
 • Komornicki T., 2003, [200 haseł, w tym 18 autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Komornicki T., 2002, [7 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Komornicki T., 2002, Gospodarka, Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy, Reader's Digest Przegląd, Warszawa,, s. 93-97.
 • Komornicki T., 2002, Transport, Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy, Reader's Digest Przegląd, Warszawa,, s. 102-105.
 • Komornicki T., 2001, [Udział w opracowaniu 16 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Komornicki T., 2001, [10 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.2-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Komornicki T., 2000, IX polsko-ukraińskie seminarium naukowe pt. "Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania", Humań, 25-30 IX 1999 r, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 168-169.
 • Komornicki T., 1999, [Indeks], [w:] Red. nacz. E. Wierzbicka, Ilustrowany Atlas Świata dla Dzieci, Reader's Digest, Warszawa,, s. 122-128.
 • Komornicki T., 1999, [Tłumaczenie, redakcja i konsultacja części kartograficznej], [w:] Red. nacz. E. Wierzbicka, Ilustrowany Atlas Świata, Reader's Digest, Warszawa,
 • Komornicki T., Miros K., Płażewska M., 1999, [Indeks - wersja polska], [w:] Red. nacz. E. Wierzbicka, Ilustrowany Atlas Świata, Reader's Digest, Warszawa,, s. 240-324.
 • Komornicki T., 1997, Indie [z wyjątkiem gospodarki]. Indonezja. Korea Południowa [z wyjątkiem gospodarki]. Korea Północna [z wyjątkiem gospodarki]. Pakistan. Tadżykistan [bez środowiska], [w:] Red. Adam Jelonek, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.6. Azja, Opress, Kraków,, s. 285-301; 308-322; 396-399; 402-405; 454-464; 478; 481-483.
 • Komornicki T., 1997, Diu - indyjski relaks, Poznaj Świat, nr 1, s. 24-26.
 • Kałuski S., Komornicki T., 1996, Słownik niekonwencjonalnych nazw geograficznych, Wydaw. Alfa, Warszawa,214 s.
 • Komornicki T., 1996, Uganda, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka, Opress, Kraków,, s. 355-359.
 • Komornicki T., 1996, Zambia, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka, Opress, Kraków,, s. 373-377.
 • Komornicki T., 1996, Tanzania, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka, Opress, Kraków,, s. 339-346.
 • Komornicki T., 1996, Kraj 50 parków narodowych, Poznaj Świat, nr 10, s. 59-61.
 • Komornicki T., 1996, Kenia, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka, Opress, Kraków,, s. 229-236.
 • Komornicki T., 1996, Mozambik, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka, Opress, Kraków,, s. 279-282.
 • Komornicki T., 1996, Indonezja, Poznaj Świat, nr 2, s. 15-16.
 • Komornicki T., 1996, Malawi, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka, Opress, Kraków,, s. 258-261.
 • Komornicki T., 1995, Mongolia, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 279-280.
 • Komornicki T., 1995, Pakistan, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 733-735.
 • Komornicki T., 1995, San Marino, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 727.
 • Komornicki T., 1995, Sri Lanka, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 982-983.
 • Komornicki T., 1995, Monako, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 275.
 • Komornicki T., 1995, Portugalia, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 263-264.
 • Komornicki T., 1995, Malezja, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 53-55.
 • Komornicki T., 1995, Liban, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 726-727.
 • Komornicki T., 1995, Grecja [hasło - część geograficzna], [w:] Red. Barbara Petrozolin-Skowrońska, Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.2 (D-H), PWN, Warszawa,, s. 610-612.
 • Komornicki T., 1995, Malta, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 60-61.
 • Komornicki T., 1995, Liechtenstein, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 741.
 • Komornicki T., 1995, Luksemburg, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 823-824.
 • Komornicki T., 1995, Malediwy, Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,, s. 52-53.
 • Komornicki T., 1994, Międzynarodowe regularne połączenia autobusowe pomiędzy Polską i pozostałymi krajami Europy - analiza układu sieci, Geogr. w Szk., 47, nr 3, s. 143-148.
 • Komornicki T., 1994, Autostrady pobożnych życzeń, Kurier Polski, s. 3.