SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Tomasz Komornicki
Kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania, Zastępca dyrektora ds. naukowych
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 420;345
Telefon +48 226978920
+48 226978845
E-mail

Wykształcenie

 • 1982-1988 – studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, specjalizacja – geografia społeczna (praca magisterska pt. Percepcja przewozów środkami komunikacji miejskiej wśród mieszkańców wybranych osiedli Warszawy).

Przebieg kariery zawodowej

Institut für Landerkunde, Lipsk, Niemcy, 1996 (roczne zatrudnienie w ramach projektu "West-Ost Axe")

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1989

 • 1998 – doktor nauk o Ziemi, specjalizacja geografia ekonomiczna (praca doktorska pt. Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w warunkach zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i wzrastającego ruchu granicznego po 1990 roku).
 • 2004 – doktor habilitowany w zakresie nauk o Ziemi (rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce).

- od 2006 - kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania i Badań Regionalnych (obecnie Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania)

- od 2010 - z-ca Dyrektora IGiPZ PAN ds. naukowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi, od 2005

 • 2005 - profesor UMCS

Zainteresowania naukowe

Nagrody i wyróżnienia

 • 2000 – nagroda naukowa Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN im. Eugeniusza Romera za pracę Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2002- członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • od 2005 - członek Rady Naukowej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUMCS
 • od 2006 - wice-przewodniczący i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 2007 - członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN
 • od 2007 - członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • od 2007 - członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • od 2007 - członek Rad Redakcyjnych czasopism naukowych wydawanych przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (Biuletyn KPZK, Studia KPZK, Studia Regionalia KPZK).
 • od 2009 - członek Rady Naukowej Instytutu Geografii Ekonomicznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • od 2010 - członek Komitetu sterującego ds. organizacji Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej
 • od 2010 - członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa mazowieckiego
 • od 2011 - redakto naczelny EUROPA XXI
 • w latach 2009-2011 - członek zespołu draftującego (drafting team) przygotowującego aktualizację dokumentów Unii Europejskiej - Territorial and State Perspective oraz Territorial Agenda, jako jeden z dwóch ekspertów delegowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Komornicki Tomasz, Ciołek Dorota: Territorial capital in Poland. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 93-146.
 • Komornicki Tomasz, Kowalczyk Karol: Transportowe wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego. [w]: Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego. Red. Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 2017 - s. 189-213.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 269-289.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Border traffic as a measure of trans-border relations. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2017, 159 - s. 10-30.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Znaczenie środków UE w perspektywie 2014-2020 dla zmiany krajowej i międzynarodowej dostępności drogowej Polski. - Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 2017, 74 - s. 367-376.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Trends in potential accessibility to airports in Poland (AAI indicator). - Europa XXI 2017, 33 - s. 67-78.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław, Goliszek Sławomir, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 361-368.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: An evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways in Poland during the period 2004–13 on accessibility and cohesion. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 87-100 (Regions and Cities; 111)
 • Szlachta Jacek, Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Polish development policy and its territorial dimension. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 49-72.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: The place based approach in development policy. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 297-310 (Regions and Cities; 111)
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Szlachta Jacek: Territorial Cohesion in Polish regional development policy as a process of adaptation to the specifics of a territorial unit. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 205-222.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Komornicki Tomasz: Geografia społeczno-ekonomiczna a terytorializacja polityki rozwoju. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 87-98.
 • Komornicki Tomasz: Migration outflow from rural areas in Poland after the year 2004. - Informationen zur Raumentwicklung 2016, 2 - s. 151-160.
 • Komornicki Tomasz: Zmiany w ruchu przez polską granicę wschodnią w roku 2014 na tle sytuacji geopolitycznej. - Prace i Studia geograficzne 2016, 61 1 - s. 103-119.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności drogowej i kolejowej województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w latach 2007-2015. [w]: Wybrane aspekty funkcjonowania transportu na obszarach nadmorskich. Red. Marcin Połom. Gdańsk-Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2016 - s. 7-21 (Regiony Nadmorskie; 24)
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2016, 30, 4 - s. 21-34.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 469-488.
 • Komornicki Tomasz: Present and future spatial accessibility of the Polish sea ports. - Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk 2015, 2, 1 - s. 62-75.
 • Komornicki Tomasz: Roztocze w obecnym i planowanym systemie transportowym Polski. [w]: Roztocze. Przyroda i człowiek. Red. nauk. Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015 - s. 377-387.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: New investment projects in the road corridors and the improvement of the potential accessibility in Poland. - Europa XXI 2015, 28 - s. 33-52.
 • Rauhut Daniel, Komornicki Tomasz: The challenge of SSGI provision in rural areas. [w]: 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Protugal. Lisbon: ERSA, 2015 - 24 s.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective. - Transport Policy 2015, 37 - s. 134-146.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The impact of the motorways and expressways on accessibility and cohesion. [w]: Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines. Cebu: EASTS, 2015 - 13 s. [na CD-ROM]
 • Szejgiec Barbara, Komornicki Tomasz: Spatial differentiation of Polish export linkages. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 173-178.
 • Wiśniewski Rafał, Komornicki Tomasz: The influence of road corridors on the social condition of adjacent areas. - EUROPA XXI 2015, 28 - s. 53-70.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Monografia. Red. nauk. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Instytut Kolejnictwa, 2015 - s. 319-330.
 • Komornicki Tomasz: Spatial and social effects of infrastructural integration in the case of the Polish borders. [w]: Linking networks: The formation of common standards and visions for infrastructure development. Eds. Martin Schiefelbusch, Hans-Ludgier Dienel. Dorchester: Ashgate, 2014 - s. 187-208.
 • Komornicki Tomasz: Obszary funkcjonalne zdefiniowane w KPZK 2030 jako wyzwanie dla statystyki publicznej. Przykład obszarów wymagających rozwoju nowych funkcji. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 255 - s. 55-79.
 • Komornicki Tomasz: Duże inwestycje drogowe a sytuacja społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 156 - s. 57-78.
 • Komornicki Tomasz: Polska w europejskiej przestrzeni transportowej. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 9-24 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/1)
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí. - Ekonomicky casopis 2014, 62, 5 - s. 540-554.
 • Rosik Piotr, Kowalczyk Karol, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Bazy danych potoków ruchu – monitoring przestrzenny w latach 2000-2010 (projekt TRRAPS XXI). - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2014, 1 - s. 303-316.
 • Rosik Piotr, Szarata Andrzej, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: Założenia metodyczne modelowania ruchu pojazdów osobowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich przekraczających granice powiatów w Polsce (projekt KoMaR). - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2014, 1 - s. 317-328.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Świątek Dariusz, Bohme Kai, Żuber Piotr: Territorial keys for bringing closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020. - European Planning Studies 2014, 22, 2 - s. 246-267.
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa. [w]: Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON. Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013 - s. 104-117.
 • Komornicki Tomasz: Propozycje wskaźników powiązań. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 164-175.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in Eastern Poland. - Problemi na geografiata 2013, 3-4 - s. 126-140.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Siłka Piotr, Rosik Piotr: Rynek pracy w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 12 - s. 11-38.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze?. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 12 - s. 18-22.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: Transport policy impact on road accessibility – the example of Eastern Poland. [w]: WCTR Rio 13th Proceedings. Rio de Janeiro: WCTR, 2013 - 10 s.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr, Komornicki Tomasz: Accessibility patterns: Poland case study. - Europa XXI 2013, 24 - s. 77-93.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Wzrost endogeniczny gospodarki a zagrożenia globalne. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 237-253.
 • Świątek Dariusz, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Services of general interests in Mazowsze region - abbreviation of ESPON SeGI case study report. - Europa XXI 2013, 23 - s. 149-176.
 • Świątek Dariusz, Komornicki Tomasz, Siłka Piotr: Services of general interest: empirical evidence from the case studies of SeGI project. - Europa XXI 2013, 23 - s. 105-129.
 • Komornicki Tomasz: Odporność gospodarek lokalnych na globalne czynniki ekonomiczne. [w]: Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. Red. Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz. Wrocław: IGiRR UWr, 2012 - s. 25-40 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 28)
 • Komornicki Tomasz: Komu mają służyć polskie drogi?. - Pomorski Przegląd Gospodarczy 2012, 3 - s. 23-28.
 • Komornicki Tomasz: Spatial conditions and challenges in improving accessibility in Europe. - Informationen zur Raumentwicklung 2012, 7 8 - s. 367-380.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 11 - s. 11-35.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Świątek Dariusz: Jak wzmocnić wymiar terytorialny Polityki Spójności Unii Europejskiej? Studia przypadku na obszarze Polski;. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 9-21.
 • Komornicki Tomasz: New road investment project and spatial accessibility - the case of Poland. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 9 s.
 • Komornicki Tomasz: Transborder transport. [w]: A dictionary of transport analysis. Ed. K.Button, H.Vega, P.Nijkamp. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 (Elgar Original Reference)
 • Komornicki Tomasz: Powiat Wieluński w obecnym i planowanym systemie transportowym Polski. - Rocznik Wieluński, 2011, 2 - s. 143-156.
 • Komornicki Tomasz: Transport connections between Polish metropolises. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 97-116 (Studia Regionalia; 29)
 • Komornicki Tomasz: Introduction. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 7-10 (Studia Regionalia; 29)
 • Komornicki Tomasz: Dostępność transportowa Polski zachodniej. - Studia nad rozwojem Dolnego Śląska 2011, 5-6 - s. 47-92.
 • Komornicki Tomasz: Dostępność drogowa polskich granic. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 83-96.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Rosik Piotr, Michniak Daniel: Powiązania transportowe jako czynnik aktywizacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski zachodniej a regionami Słowacji. - Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2011, 4 - s. 7-53.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 47-63.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Energy and connectivity in the Baltic Sea Region - macro scale spatial planning at the EU level. [w]: Ecoregion perspectives. Sustainable energy and transportation systems. Berlin: Sustainable Projects, 2011 - s. 14-17 (Baltic 21 Series; 5/2011)
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz: Konflikty przestrzenne w wybranych gminach. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 90-120 (Studia; 130)
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa dla podmiotowości Polski. [w]: Jaka podmiotowość Polski XXI wieku? Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010 - s. 69-76 (Wolność i Solidarność; 26)
 • Komornicki Tomasz: Polish metropolises as centres of international tourist traffic. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 513-527 (Geopolitical Studies; 16)
 • Komornicki Tomasz: Nowy kręgosłup komunikacyjny Polski, czyli jak zwiększyć inteligencję i spójność kraju. [w]: Jak poprawić komunikację i dialog Polaków? V Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010 - s. 15-23 (Wolność i Solidarność; 30)
 • Komornicki Tomasz: Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union - results of a research project. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 9-29 (Europa XXI; 20)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania międzynarodowe polskich regionów. [w]: Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów. Red. Anna Tucholska. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 171-182.
 • Komornicki Tomasz: Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej. [w]: Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2010 - s. 105-116 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 15)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Dostępność przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza. [w]: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 66-85 (Studia; 126)
 • Komornicki Tomasz, Miszczuk Andrzej: Eastern Poland as the borderland of the European Union. - Quaest. Geogr. 2010, 29, nr 2 - s. 55-69.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Transport investment priorities and regional accessibility in Poland. [w]: International Conference Geography and Regional Development. Proceedings. Sofia: National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, 2010 - s. 84-90.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Multimodal accessibility indicator - assumptions and results for the area of Poland. [w]: Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership. Part II. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010 - s. 64-78 (Studia Regionalia; 27 Part II)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. [w]: Environmental and infrastructural networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 7-17 (Europa XXI; 21)
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Śleszyński Przemysław: Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 40-72 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Komornicki Tomasz: Usługi i sieci transportowe: przestrzenne trendy rozwoju sieci i niezbędna podaż infrastruktury dla spójności przestrzennej - recenzaja raportu 1.2.1 ESPON. [w]: Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje. Red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, 2009 - s. 50-64.
 • Komornicki Tomasz: Powiązania międzynarodowe jako przesłanka dla określenia popytu na przewozy lotnicze. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 111-124 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz: Polska polityka transportowa wobec prognozowanych zmian klimatycznych. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 75-87 (Studia; 74)
 • Komornicki Tomasz: Stan prac planistycznych w roku 2007 na terenach o różnych funkcjach społeczno-ekonomicznych. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 29-47 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Komornicki Tomasz: Assessment of regional economic hazard based on export statistics. [w]: Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2009 - s. 165-181 (Geopolitical Studies; 15)
 • Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski. - Infrastruktura Transp. 2009, nr 5 - s. 22-24.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Wyznaczanie optymalnej lokalizacji portów lotniczych na Mazowszu pod względem dostępności przestrzennej i popytu. - Lotnisko 2009, nr 5 - s. 14-16.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-37 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Obecna i prognozowana dostępność komunikacyjna projektowanych lotnisk. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 125-151 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Regionalne porty lotnicze na Mazowszu - wprowadzenie. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-22 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Prognozowana dostępność przestrzenna portów lotniczych oraz kształtowanie się popytu demograficznego i ekonomicznego w latach 2008-2015. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 115-130.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych [prezetacja na CD-ROM]. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Kielce: Targi Kielce, 2009.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza popytu. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 153-193 (Prace Geograficzne; 220)
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015). - Drogi 2009, nr 9 - s. 91-99.
 • Komornicki Tomasz: Polska granica wschodnia - zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990-2007. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 109-120 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 4)
 • Komornicki Tomasz: Transborder transport of Poland's present and future Schengen area boundaries. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 134-146.
 • Komornicki Tomasz: ESPON 1.2.1 results and the future of Polish transport infrastructure. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 59-77 (Europa XXI; 18)
 • Komornicki Tomasz: Rozwój sieci transportowych w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2008, 15 - s. 7-17.
 • Komornicki Tomasz: Badanie interakcji transgranicznych jako wyzwanie dla statystyki publicznej. [w]: Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubieleuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Red. nauk. Andrzej Miszczuk. Warszawa: GUS, 2008 - s. 39-48 (Biblioteka Wiadomości Statystycznych; 60)
 • Komornicki Tomasz: Granica polsko-białoruska jako bariera przestrzenna. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 55-61 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura. [w]: 4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008 - s. 71-92.
 • Komornicki Tomasz: Infrastruktura transportowa - ostatnia szansa rozwoju. [w]: Infrastruktura dla skoku cywilizacyjnego. III Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008 - s. 12-14 (Wolność i Solidarność; 9)
 • Komornicki Tomasz: Changes of car ownership and daily mobility in selected Polish cities. - Geogr. Casop. 2008, 60, z.4 - s. 339-362.
 • Komornicki Tomasz: O potrzebie wizji rozwoju multimodalnego systemu transportowego w Polsce. [w]: Porty lotnicze w multimodalnych systemach transportowych. II Konferencja, Kielce, 15-16 maja 2008 r. Matriały konferencji. Streszczenia. Kielce: Targi Kielce, 2008 - s. 43-46.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza. - Mazowsze. Studia Reg. 2008, nr 1 - s. 63-93.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Lokalizacja portów lotniczych na podstawie analiz dostępności komunikacyjnej i popytu. [w]: Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych. Konferencja MGG Conferences, 27-28 maja 2008, Hotel Gromada Okęcie. Warszawa: MGG Conferences, 2008 - s. 74-96.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006). - Studia Reg. Lok. 2008, nr 3 - 53-75 : mapy.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 133-334.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowe relacje Polski w ujęciu regionalnym. [w]: Rozwój, region, przestrzeń. Praca zbiorowa. Red. Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Informacji i Promocji, 2007 - s. 289-306.
 • Komornicki Tomasz: Rozwój motoryzacji i wzrost mobilności przestrzennej jako czynniki kształtujące przestrzeń społeczno-ekonomiczną Polski. [w]: Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Red. Paweł Brezdeń, Stanisław Grykień. Wrocław: Zante, 2007 - s. 143-154 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; 9)
 • Komornicki Tomasz: Procesy globalizacyjne w Polsce. - Geogr. w Szk. 2007, 60, nr 6 - s. 22-32.
 • Komornicki Tomasz: Rozwój sieci transportowych w Polsce w świetle wyników Projektu ESPON 1.2.1. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 47-59.
 • Komornicki Tomasz: Polski handel zagraniczny - wewnętrzna struktura regionalna przed i po akcesji do Unii Europejskiej. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 347-354 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Komornicki Tomasz: Polish transport infrastructure - challenges for spatial cohesion. - Europ. Spatial Res. Policy 2007, 14, nr 2 - s. 31-52.
 • Komornicki Tomasz: Dynamika napływu pojazdów używanych do Polski po 1 maja 2004 - aspekty regionalne. [w]: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2007 - s. 407-416.
 • Komornicki Tomasz: Rola infrastruktury transportowej w rozwoju kraju - wyzwania wobec kohezji przestrzennej. [w]: Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Red. Tadeusz Markowski, Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 63-86 (Biuletyn; 233)
 • Komornicki Tomasz: External border of the European Union - permeability, co-operation, perspectives. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 89-103 (Discussion Papers. Special)
 • Komornicki Tomasz: Czy polskie metropolie tworzą system transportowy?. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 14 - s. 75-85.
 • Komornicki Tomasz: Via Regia a obecne polskie powiązania międzynarodowe. [w]: Via Regia - kupiecki szlak. Red. Zbigniew Makieła. Jarosław: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007 - s. 47-65.
 • Komornicki Tomasz: Układ transportowy a rozwój obszarów metropolitalnych w Polsce wschodniej. [w]: Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. Red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 63-74 (Biuletyn; 230)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popytowe uwarunkowania przebiegu trasy Via Baltica w Polsce. - Przegl. Komunik. 2007, 46, z.2 - s. 3-9.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 250-262.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ZOIU, 2007 - s. 77-89 (Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów; 3/07)
 • Komornicki Tomasz: Regional dimension of car ownership in Poland. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 118-127 : mapy.
 • Komornicki Tomasz: Regionalne zróżnicowanie poziomu motoryzacji w świetle danych GUS - ocena krytyczna. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 129-133 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Komornicki Tomasz: Poland's international linkages. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 297-310.
 • Komornicki Tomasz: Warsaw as an air transport node of Central Europe - questions of the future. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 327-335 (Geopolitical Studies; 14)
 • Komornicki Tomasz: Permeability of the Polish part of the new European Union external border. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Komornicki Tomasz: Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu. [w]: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2006 - s. 167-178 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 8)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Docelowy układ autostrad a wewnętrzny i zewnętrzny popyt na nowoczesny transport drogowy. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 95-108.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski. - Przegl. Komunik. 2006, 45, nr 6 - s. 13-20.
 • Komornicki Tomasz: Polska i Niemcy - interakcje transgraniczne w rozszerzonej Unii Europejskiej. [w]: Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Red. Jarosław Jurek. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 87-92.
 • Komornicki Tomasz: Warszawa w systemie transportowym Europy i Polski. [w]: Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Red. Zbigniew Makieła, Tadeusz Marszał. Warszawa: KPZK PAN, 2005 - s. 64-83 (Biuletyn; 222)
 • Komornicki Tomasz: Transport transgraniczny jako pojęcie geograficzne. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 55-63.
 • Komornicki Tomasz: Specific institutional barriers in transport development in the case of Poland and other Central European transition countries. - IATSS Res. 2005, 29, nr 2 - s. 50-58.
 • Komornicki Tomasz: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego a inne rodzaje powiązań transgranicznych na poziomie regionalnym i lokalnym. [w]: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego. Red. Adriana Skorupska. Warszawa: PISM, 2005 - s. 55-73.
 • Wegener Michael, Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr: Spatial impact of the Trans-European Networks for the new EU member states. [w]: New spatial relations in new Europe. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 27-43 (Europa XXI; 13)
 • Komornicki Tomasz: Car ownership level as the indicator of the socio-economic transformations in Poland. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 520-533 (Geopolitical Studies; 12)
 • Komornicki Tomasz: Łączność międzynarodowa w Polsce - dostęp i wykorzystanie w świetle badań ankietowych. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 538-543.
 • Komornicki Tomasz: The contacts of the inhabitants of Poland with Hungary in the light of survey studies. [w]: New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2004 - s. 36-43 (Discussion Papers)
 • Komornicki Tomasz: Obszary koncentracji eksportu w przestrzeni przemysłowej Polski. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 473-491.
 • Komornicki Tomasz: Instytucjonalne bariery rozwoju infrastruktury transportowej Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2004, 10 - s. 219-230.
 • Komornicki Tomasz: Indywidualne kontakty międzynarodowe jako element konkurencyjności regionów. [w]: Regionalny wymiar integracji europejskiej. Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki. Wrocław: IGiRR UWr, 2004 - s. 307-322 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; VIII/1)
 • Komornicki Tomasz: Przemiany przenikalności polskich granic w latach 1990-1992. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 391-406 (Biuletyn; 211)
 • Komornicki Tomasz: The Podlaskie Voivodship in the international system of socio-economic relations. - Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Europ. 2004, 4 - s. 991-115.
 • Komornicki Tomasz: Interface with Europe. - Academia 2004, nr 3 - s. 40-41.
 • Komornicki Tomasz: Regiony Polski i Ukrainy w europejskiej przestrzeni gospodarczej. [w]: Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.). Kijiv: NAN Ukrainy, 2004 - s. 152-158.
 • Komornicki Tomasz: Impact of border regime institutions on transport network development in Central and Eastern Europe. [w]: Barriers to sustainable transport. Institutions, regulation and sustainability. Ed. Piet Rietveld, Roger R. Stough. London: Spon Press, 2004 - s. 183-197 (Transport, Development and Sustainability)
 • Komornicki Tomasz: The Polish segment of the trajectory Paris-Berlin-Warsaw-Moscow in the light of foreign trade linkages. [w]: European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 25-36 (Europa XXI; 8)
 • Komornicki Tomasz: Dostępność międzynarodowej komunikacji pasażerskiej na terenie Polski. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 505-513.
 • Komornicki Tomasz: Ruch graniczny a przekształcenia polsko-niemieckiego handlu transgranicznego. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2003, 9 - 171-182 : mapy.
 • Komornicki Tomasz: Spatial dimension of the socio-economic connections between Poland and Kaliningrad district of the Russian Federation. [w]: Economic, geopolitical and social problems of co-operation between Kaliningrad and Poland. Ed. T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets. Gdynia-Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2003 - s. 50-60 (Coastal Regions; 6)
 • Komornicki Tomasz: Trade linkages between Northern Poland and the Baltic Rim countries. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 223-241 (Geopolitical Studies; 11)
 • Komornicki Tomasz: Export competitiveness of Polish poviats and big towns on the market of an enlarged European Union. [w]: Society and environment. Towns and settlement in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 35-49 (Europa XXI; 10)
 • Komornicki Tomasz: Factors of development of car ownership in Poland. - Transp. Rev. 2003, 23, nr 4 - s. 413-431.
 • Komornicki Tomasz: Geografia znajomości języków obcych i dostępu do mediów obcojęzycznych w Polsce jako czynnik potencjalnego rozwoju powiązań z zagranicą (w świetle badań ankietowych). [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 61-71 (Europa XXI; 9)
 • Komornicki Tomasz: Foreign tourism on the territory of Poland: the spatial aspect. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 341-355.
 • Komornicki Tomasz: Aglomeracja warszawska jako miejsce koncentracji handlu zagranicznego. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 181-194 (Prace Geograficzne; 184)
 • Komornicki Tomasz: The geographical aspects of Polish-Slovak socio-economic relations. - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 239-253.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowe społeczno-gospodarcze powiązania Małopolski. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 353-360.
 • Komornicki Tomasz: Powiązania międzynarodowe województw w ocenie mieszkańców wybranych miast. [w]: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T.6. Rozwój regionalny i lokalny a procesy globalizacji. Red. Barbara Miszewska, Marek Furmankiewicz. Wrocław: MarMar, 2002 - s. 101-121.
 • Komornicki Tomasz: The contacts of the inhabitants of Poland with Slovakia in the light of survey studies. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 107-112 (Europa XXI; 7)
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowa komunikacja autobusowa w Polsce na tle europejskim. [w]: Wybrane zagadnienia geografii transportu. Red. Jan Wendt. Szczecin: Wydaw. Carta Blanca, 2002 - s. 104-118.
 • Komornicki Tomasz: Euroregiony wschodniego pogranicza a oficjalna wymiana towarowa. [w]: Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia. Red. Andrzej Stasiak. Białystok: Wydaw. WSE, 2002 - s. 31-48.
 • Komornicki Tomasz: Bezpośrednie powiązania transportowe polskich województw z zagranicą. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2002, 8 - s. 159-180.
 • Komornicki Tomasz: Międzyregionalne związki społeczno-ekonomiczne na poziomie międzynarodowym jako podmiot badań geograficznych. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 349-362.
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: On the need and significance of co-operation between Polish and Slovak geographers. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 7-10 (Europa XXI; 7)
 • Powęska Halina, Komornicki Tomasz: Trends in grenzueberschreitenden Handel Deutschland - Polen bis 2005. [w]: Grenzstaedte auf dem Weg in eine europaeische Region. Frankfurt (Oder): Institut fuer Stadtentwicklung und Wohnen des Landes Brandenburg, 2002 - s. 49-52.
 • Komornicki Tomasz: Arrivals of foreigners in Poland - situation on eve of Schengen. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 323-340 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Komornicki Tomasz: Transport. [w]: Województwo podlaskie u progu XXI wieku. Red. Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska. Białystok: Wydaw. WSE, 2001 - s. 57-69.
 • Komornicki Tomasz: Changes in the role and permeability of Polish borders. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 77-100.
 • Komornicki Tomasz: Międzyregionalne związki społeczno-ekonomiczne na poziomie międzynarodowym jako przedmiot badań geograficznych. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 194-197.
 • Komornicki Tomasz: Geografia polskiej motoryzacji indywidualnej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2001, 7 - s. 45-67.
 • Komornicki Tomasz: The development of international bus transport in Central Europe: the case of Poland. [w]: Regular interurban coach services in Europe. Report of the Hundred and Fourteenth Round Table of Transport Economics, held in Paris on the 11th-12th March 1999. Paris: European Conference of Ministers of Transport, 2001 - s. 45-76.
 • Komornicki Tomasz: Geography of the present Polish-Romanian relations. [w]: Political geography studies in Central and Eastern Europe. Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt. Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2001 - s. 75-86.
 • Komornicki Tomasz: Geograficzny aspekt niepowodzenia rządowego programu budowy autostrad. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2000, 6 - s. 53-72.
 • Komornicki Tomasz: Poziom i struktura eksportu jako warunek a jednocześnie pochodna konkurencyjności regionów. [w]: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T.5. Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki. Wrocław: IG UWr, 2000 - s. 177-188.
 • Komornicki Tomasz: Perspektywy rozwoju turystyki w powiecie lubaczowskim, a jego położenie w układzie międzynarodowych powiązań transportowych i handlowych. [w]: Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa w Horyńcu Zdroju, 5-7 maja 2000. Red. nauk. Antoni Jarosz, Roman Fedan. Lubaczów: Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lubaczowie, 2000 - s. 85-96.
 • Komornicki Tomasz: Natężenie ruchu granicznego a organizacja i funkcjonowanie euroregionów w Polsce. [w]: Euroregiony - mosty do Europy bez granic. Red. Włodzimierz Malendowski, Marian Szczepaniak. Warszawa: Dom Wydaw. Elipsa, 2000 - s. 81-93.
 • Komornicki Tomasz: Polish trade with the east versus the system of transport corridors. [w]: Eastern borders of European integration processes. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Filia UMCS, 2000 - s. 383-407 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 19)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania gospodarcze Polski z Europą. Analiza struktury handlu zagranicznego na poziomie województw. [w]: Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 5-74 (Europa XXI; 4)
 • Mync Agnieszka, Komornicki Tomasz: Regionalne zróżnicowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w okresie transformacji. - Ekonomista 2000, z.5 - s. 669-688.
 • Komornicki Tomasz: Transformation of the migrational processes in Poland (1988-1994). [w]: Spatial research in support of the European integration. Proceedings of the 11th Polish-Hungarian Geographical Seminar (Matrahaza, Hungary, 17-22 September, 1998). Ed. Annamaria Duro. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 1999 - s. 49-58 (Discussion Papers; Special)
 • Komornicki Tomasz: Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej w krajowej i kontynentalnej sieci transportowej. (Dynamika układów komunikacyjnych, przejścia graniczne, ruch tranzytowy). [w]: Wschodnia Strefa Aktywności Gospodarczej. Red. nauk. Ryszard Horodeński, Marcin Rościszewski. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1999 - s. 229-252.
 • Komornicki Tomasz: Przebieg korytarza transportowego Via Intermare a polsko-ukraińskie powiązania społeczno-gospodarcze. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 1999, 5 - s. 101-121.
 • Komornicki Tomasz: Rola eksportu w gospodarce różnych regionów Polski w warunkach negocjacji członkowskich z Unią Europejską. [w]: Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania. Referaty naukowe uczestników IX ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Humań 25-30 września 1999 r.). Kijów: Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, 1999 - s. 257-285.
 • Komornicki Tomasz: Przemiany funkcji granic europejskich w XX wieku. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 167-186 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Komornicki Tomasz: Boundaries of Poland as spatial barriers. [w]: European integration and transborder co-operation. Proceeding on the International Conference Krpacovo, 18-19 III 1998 r. Ed. Koloman Ivanicka. Banska Bystrica: Faculty of Political Sciences and International Affairs. Matej Bel University, 1998 - s. 51-61 (Scientific Script; 1)
 • Komornicki Tomasz: The impact of the border traffic on the settlement in the Polish frontier regions. [w]: Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997. Ed. Angelo Besana. Trento: Edizioni Colibri, 1998 - s. 291-301.
 • Komornicki Tomasz: Polsko-białoruski handel zagraniczny a układ międzynarodowych korytarzy transportowych. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1998, 4 - s. 95-114.
 • Komornicki Tomasz: Granice Polski jako bariery przestrzenne. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Próba syntezy. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1998 - s. 181-204 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 15)
 • Komornicki Tomasz: Transport links between Poland and Lithuania. Present state, use, prospects. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 149-157 (Geopolitical Studies; 2)
 • Komornicki Tomasz: Dwustronny handel zagraniczny a przebieg głównych polsko-ukraińskich korytarzy transportowych. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 75-88 (Geopolitical Studies; 3)
 • Komornicki Tomasz: Handel zagraniczny a układ międzynarodowych korytarzy transportowych na obszarze Euroregionu Bug. [w]: Zagadnienia gospodarcze. Red. Maciej Bałtowski, Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 83-103 (Euroregion Bug; 13)
 • Komornicki Tomasz: Transgraniczne powiązania transportowe jako przesłanka delimitacji potencjalnego euroregionu Bug. [w]: Zagadnienia wielokryterialnej delimitacji euroregionu na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Red. nauk. Andrzej Miszczuk. Lublin: Norbertinum, 1997 - s. 175-197 (Euroregion Bug; 9)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania transportowe Polski Południowej z Niemcami i Ukrainą. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1997, 3 - s. 127-157.
 • Komornicki Tomasz, Miros Krzysztof: Polsko-niemieckie transgraniczne powiązania społeczno-gospodarcze wzdłuż drogi europejskiej E-40. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 285-299.
 • Komornicki Tomasz, Miros Krzysztof: Społeczno-gospodarcze powiązania Polski Południowej z Niemcami i Ukrainą. [w]: Społeczne koszty migracji transgranicznych. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1997 - s. 285-297 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 12)
 • Komornicki Tomasz: Polsko-czeski ruch graniczny w latach 1990-1994. [w]: Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju. Materiały z konferencji międzynarodowej, Opole-Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r. Red. Krystian Heffner, Wiesław Drobek. Opole: IŚ, 1996 - s. 215-223.
 • Komornicki Tomasz: Bus connections between Poland and other European countries. - Transp. Rev. 1996, 16, nr 2 - s. 99-108.
 • Komornicki Tomasz: Trans-frontier traffic between Poland and Germany - a study of the situation at frontier crossing points three years after the full opening of the border. [w]: Planerische und raumordnungsrechtliche Betrachtung der grenzueberschreitenden Zusammenarbeit aus polnischer und deutscher Sicht. Hannover: Verlag der ARL, 1996 - s. 144-155 (Arbeitsmaterial; 232)
 • Komornicki Tomasz: Ruch graniczny między Polską a Niemcami - analiza sytuacji na przejściach granicznych w trzy lata po pełnym otwarciu granicy. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 57-65.
 • Komornicki Tomasz: Problemy gmin położonych na pograniczu polsko-ukraińskim (na przykładzie Lubyczy Królewskiej i Lutowisk). [w]: Potencjał resursny kompleksu agrarno-przemysłowego w gospodarce rynkowej: teoria i praktyka kształtowania. Referaty naukowe uczestników seminarium ukraińsko-polskiego w Kamieńcu Podolskim (maj 1995 r.) i prace naukowe Instytutu ekonomiky NAN Ukrainy. Kijów: [b.w.], 1996 - s. 104-115.
 • Komornicki Tomasz: Przemiany procesów migracyjnych w Polsce południowej w latach 1988-1994. [w]: Problemy regionalnej współpracy transgranicznej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1996 - s. 199-215 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 10)
 • Papis Joanna, Komornicki Tomasz: Miasto Duszniki Zdrój jako gmina przygraniczna. [w]: Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 38. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - s. 41-50 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 38)
 • Powęska Halina, Komornicki Tomasz: Przejścia graniczne: Kostrzyn, Słubice, Świecko, Gubin - podstawowe funkcje i strefa oddziaływania na terenie Polski i Niemiec. [w]: Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 38. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - s. 6-39 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 38)
 • Komornicki Tomasz: Polish eastern border under conditions of dynamic increase of international passenger and vehicle traffic. [w]: Polish eastern border. Past and present problems. Red. Marcin Rościszewski, Maciej Jakubowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 67-81 (Conference Papers; 22)
 • Komornicki Tomasz: Transgraniczna infrastruktura transportowa Polski (stan przeciążenia, perspektywy modernizacji). [w]: Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Materiały z konferencji Warszawa-Szklarska Poręba-Bocholt - 4-11.05.94. Cz.1. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 161-174 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 10)
 • Komornicki Tomasz: Ruch osób i pojazdów na granicach Polski w latach 1990-1994. Warszawa: BSiA KS, 1995 - 14 s. (Seria: Opracowania Tematyczne)
 • Komornicki Tomasz: Transgraniczne powiązania transportowe Polski Południowo-Wschodniej. [w]: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych. Pod red. Jerzego Kitowskiego i Zbigniewa Zioło. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 269-286 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 7)
 • Komornicki Tomasz: Transgraniczna infrastruktura transportowa Polski. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 45-53.
 • Komornicki Tomasz: Powiązania transportowe Polski i Ukrainy - stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 37-53 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania transportowe Polski i Białorusi - stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy. [w]: Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Włodzimierza Zglińskiego. Warszawa: [b.w.], 1995 - s. 53-69 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 8)
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowe, regularne połączenia autobusowe pomiędzy Polską i pozostałymi krajami Europy (analiza układu sieci i natężenia ruchu na przejściach granicznych). [w]: Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak. Warszawa: 1994 - s. 103-116 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 5)
 • Komornicki Tomasz: Powiązania transportowe Polski i obwodu kaliningradzkiego - stan aktualny, wykorzystanie, perspektywy. [w]: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1994 - s. 71-80 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Komornicki Tomasz: Passenger traffic on the German-Polish border stations and on the other Polish borders - analysis of changes in 1980-1991. [w]: Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht. Hannover: Verlag der ARL, 1994 - s. 180-188 (Arbeitsmaterial; 201)
 • Komornicki Tomasz: Przepustowość polskich drogowych przejść granicznych (na podstawie analizy czasów oczekiwania na odprawę w 1992 roku). [w]: Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej. Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak. Warszawa: 1994 - s. 85-102 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 5)
 • Komornicki Tomasz: Pol'ska-Belaryskija pameżnyja perachody. Jak pracjag elementau agyl'na-eurapejskaj transpartnaj sistemy. [w]: Prablemy etnageneza i etnicnaj gistorii pameżża. Pacatkovy etap dasledavannja. (Materyjaly miżnarodnaj kanferencyi). Brześć, 20-26.06.1993 r. Brest: Taper, Brescki pedagagicny instytut, 1993 - s. 11-14.
 • Komornicki Tomasz: Przepustowość polsko-ukraińskich drogowych przejść granicznych na podstawie analizy czasów oczekiwania na odprawę w roku 1992. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1993 - s. 124-134 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)

Prace pod redakcją naukową

 • Komornicki Tomasz, Siłka Piotr: Functional linkages between Polish metropolises. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - 171 s. (Studia Regionalia; 29)
 • Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - 208 s. (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - 244 s. (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Jubileusz 90-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Biogramy członków PTG. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.4 supl. - s. 3-79.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Czasopismo Geograficzne 2008. T.79, z.1-2. Wrocław: PTG, 2008 - 223 s.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - 60 k.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Regional periphery in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 234 s. : mapy. (Europa XXI; 15)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 231 s. (Europa XXI; 14)
 • Komornicki Tomasz, Podgórski Zbigniew: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - 397 s. (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - 84 s.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: New spatial relations in new Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - 201 s. (Europa XXI; 13)
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warszawa: PAS Institute of Geography and Spatial Organization, 2005 - 225 s. (Europa XXI; 12)
 • Zgliński Włodzimierz, Komornicki Tomasz: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II. Warszawa: [b.w.], 1995 - LXIX; 267 s. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 9)
 • Stasiak Andrzej, Komornicki Tomasz: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Warszawa: 1994 - LIX 184 s. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Eberhardt Piotr, Józefowicz Anatolij, Komornicki Tomasz: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Warszawa: 1993 - 244 s. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Calak Renata, Komornicki Tomasz, Lisovskyi Sergiy, Grigorescu Ines, Szekely Vladimir, Varju Viktor, Nagy Gabor: Macro-regional Strategy for the Carpathian Region - its added value for development and cooperation in the macro-region. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 43-44.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Szejgiec Barbara: Interactions of accessibility and territorial cohesion: transport infrastructure improvement towards reducing spatial inequalities?. [w]: Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017. Stockholm: University of Stockholm, 2017 - 1 s.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Dimensions of European potential road accessibility at the end of 2015. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 15.
 • Komornicki Tomasz: Poprawa dostępności przestrzennej a jakość życia. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Spatial accessibility and heavy goods vehicle traffic vs. Poland’s trade linkages. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 2495.
 • Komornicki Tomasz: Rola badania powiązań. [w]: Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r. Poznań: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 11.
 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland. [w]: Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia. St Petersburg: Regional Studies Association, 2016 - s. 17.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Poziom motoryzacji, a rozkład przestrzenny ruchu drogowego w Polsce. [w]: "Granice Geografii". Kongres Geografów Polskich, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii. 17-21 czerwca 2015 r., Lublin. Program Kongresu. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Komitet Nauk Geograficznych PAN, PTG (Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, 2015 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Changes in transport accessibility in Poland. - Annual Report 2015 - s. 64-66.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Road traffic generating potentials in Poland - the spatial analysis. [w]: 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Portugal. Lisbon: ERSA, 2015 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Changes in the traffic of heavy goods vehicles through the Polish eastern border against the backdrop of road infrastructure development and geopolitical situation. [w]: Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines. Cebu: EASTS, 2015 - 1 s. [na CD-ROM]
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara: Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu – od okresu transformacji systemowej do rzeczywistości pokryzysowej. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 46-47.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Editorial. - Europa XXI 2015, 28 - s. 5-7.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Zaucha Jacek: Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 48-49.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek: The concept of territorial cohesion as understood and practiced by Polish regions. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 25-26.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 22.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług". Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 76.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Complex modelling of road traffic in Poland with the identification of local socioeconomic determinants - preliminary results. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 39.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The evaluation of the impact of construction of motorways and expressways in Poland in the years 2004-2015 on accessibility and cohesion. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 52-53.
 • Szejgiec-Kolenda Barbara, Komornicki Tomasz: Areas at risk of the Russian restrictions on agri-food products. The nature of trade relations between Polish regions and Russia. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 71.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015 - s. 19.
 • Komornicki Tomasz: Historical and geopolitical factors of the Polish motorway network development. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Changes in Polish transport policy after 2004. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Motorway projects and development of rural areas in Poland. [w]: Rural development in the Eastern EU and neighbourhood countries - present and future. Europan Rural Development Network XIIth Conference, 2-4 October 2014, Chisinau, Republic of Moldova. Chisinau: State Agrarian University of Moldova, 2014 - s. 28-29.
 • Komornicki Tomasz: Motorway projects and socio-economic development of peripheral areas in Poland. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 137.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. - Europa XXI 2013, 23 - s. 5.
 • Komornicki Tomasz: The development of the Polish motorway system and its societal and economic ramifications at various spatial scales. [w]: Responsible Geographies. Nordic Geographers Meeting, 11-14 June 2013, Reykjavik, Iceland. Reykjavik: Department of Geography and Tourism. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of Iceland, 2013 - s. 248.
 • Komornicki Tomasz: The impact of transport infrastructure development on the condition of peripheral areas; 2013. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Spatial accessibility as a measure of cross-border relations under conditions of integration. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - s. 1.
 • Komornicki Tomasz: Economic crisis versus local economies in Poland. [w]: Sustaining Regional Futures. Global Conference, Sunday 24th June - Wednesday 27th June 2012, China National Convention Centre, Beijing, China. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: New road investment project and spatial accessibility - the case of Poland. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Functional linkages between the Polish metropolises. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Komornicki Tomasz: Re-introducing of hard border regime - the case of Polish Eastern boundary. [w]: Association of American Geographers 2009 Annual Meeting. Las Vegas: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami w Polsce w gospodarce lokalnej. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 48-49.
 • Komornicki Tomasz: New Eastern border of the Europan Union and a system of transport networks. [w]: Territorial Cohesion of Europe and Integrative Planning. 49th Annual Congress of the European Regional Science Association. Book of abstracts. Łódź: ERSA, 2009 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman: Wprowadzenie. [w]: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Red. Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-11 (Studia Obszarów Wiejskich; 18)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych. Streszczenie. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Streszczenia. Oprac. red. Bohdan Jancelewicz. Kielce: Targi Kielce, 2009 - s. 16-19.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Śleszyński Przemysław: Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski. [w]: Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 2009 - s. 60.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 5-6 (Europa XXI; 18)
 • Komornicki Tomasz: Badanie interakcji transgranicznych jako wyzwanie dla statystyki publicznej. [w]: Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów transgraniczych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Lublin, 22-24 września 2008 r. Materiały konferencyjne. Lublin: Urząd Statystyczny, 2008 - s. 24-25.
 • Komornicki Tomasz: Mutual accessibility of Polish metropolises. [w]: Building together our territories. 31st International Geographical Congress, Tunis 2008, August 12-15. Abstracts. Tunis: [b.w.], 2008 - s. 308.
 • Komornicki Tomasz: Polska granica wschodnia - zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach integracji po roku 2003. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 34.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 5-6 (Europa XXI; 16)
 • Komornicki Tomasz: ESPON 1.2.1 results and the future of Polish transport infrastructure. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 58.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 9-10.
 • Komornicki Tomasz: Transborder transport infrastructure - the case of present and future Schengen area boundary. [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 7.
 • Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe. Eds. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 5-6 (Europa XXI; 14)
 • Komornicki Tomasz, Podgórski Zbigniew: Wprowadzenie. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 7 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Czapiewski Konrad Ł., Komornicki Tomasz: Editorial. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAS Institute of Geography and Spatial Organization, 2005 - s. 5-6 (Europa XXI; 12)
 • Csatari Balint, Komornicki Tomasz: Analogies and differences in the topics of the Polish-Hungarian seminars (1984-2004). [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 14-15.
 • Komornicki Tomasz: Car ownership as an indicator of the transformation on the local level. [w]: One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme. Glasgow: IGU, 2004 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz: The spatial differentiation to international social and economic linkages on the regional level - the case of Poland. [w]: One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme. Glasgow: IGU, 2004 - 1 s.
 • Wegener Michael, Korcelli Piotr, Komornicki Tomasz: Spatial impacts of European Transport Networks. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 48.
 • Komornicki Tomasz: Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996 [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2000, 10 - s. 149-150.
 • Komornicki Tomasz: Cross-border traffic as an indicator of social and economic international relations. The case of Poland. [w]: Changing political mosaic of the world: processes of integration and disintegration. Kanghwa, Korea, August 8-13, 2000. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 5.
 • Komornicki Tomasz: Trans-frontier transport connections in South-Eastern Poland. [w]: Changes of the socio-economic structures in frontier regions. Ed. Jerzy Kitowski, Zbigniew Zioło. Warsaw: [b.w.], 1995 - s. 42 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 9)

Prace dokumentacyjne

 • Komornicki Tomasz: Podziękowanie dla Jana Łobody. - Czasopismo Geograficzne 2011, 82, 4 - s. 317-318.
 • Komornicki Tomasz: Profesor Teofil Lijewski - cichy inspirator. Krótkie wspomnienie osobiste. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 11-13.
 • Komornicki Tomasz: Profesor Stanisław Misztal w 80-lecie urodzin. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 301-303.
 • Komornicki Tomasz, Czapiewski Konrad Ł.: Od redakcji. - Czas. Geogr. 2008, 7, z.1/2 - s. 3-4.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad Ł.: Wprowadzenie. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.4 supl. - s. 3-4.
 • Komornicki Tomasz, Plit Florian, Maciejewska Beata, Czapiewski Konrad Ł.: Polskie Towarzystwo Geograficzne - podstawowe informacje. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 16-47.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 123-130.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata: Polskie Towarzystwo Geograficzne w latach 2003-2006. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.4 - s. 345-352.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2005 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 223-241.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata: Polskie Towarzystwo Geograficzne w latach 2000-2003. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.4 - s. 327-333.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2003 r. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.4 - s. 333-342.
 • Komornicki Tomasz: XIII Polsko-Węgierskie Seminarium Geograficzne pt. "Nowe aspekty transformacji regionalnej oraz relacji miasto-wieś", Tokaj, 26-30 IX 2002 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 162-163.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2002 r. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.1/2 - s. 145-169.
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: Profesor Marcin Rościszewski. Wspomnienie geograficzne. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 31-33 (Europa XXI; 9)
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Nowe układy powiązań społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej", Arłamów, 19-23 V 2002 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 644-646.
 • Komornicki Tomasz: Spotkania grup tematycznych międzynarodowego zespołu badawczego STELLA, Bonn, 12-13 IV 2002 oraz Bruksela, 26-27 IV 2002 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 639-641.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 44. 2002 - 11 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2001 r. - Czas. Geogr. 2002, 73, z.1/2 - s. 154-162.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.3/4 - s. 424-429.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43. 2001 - 6 s.
 • Komornicki Tomasz: Seminarium robocze w ramach projektu pt. "Przemiany struktur społeczno-ekonomicznych w procesie transformacji w regionach przygranicznych Polski i jej wschodnich sąsiadów", Goerlitz, 8-10 VI 2001 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 596-598.
 • Komornicki Tomasz: Słowacko-polskie seminarium naukowe nt. "Badania geograficzne struktur lokalnych i regionalnych w Polsce i na Słowacji", Bratysława, 23-25 IV 2001 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 589-590.
 • Komornicki Tomasz: XII Polsko-Węgierskie seminarium geograficzne pt. "Przestrzenne aspekty transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce i na Węgrzech w warunkach integracji europejskiej". Karpacz, 24-29 IX 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 233-235.
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: Sympozjum Komisji Mapy Politycznej Świata Międzynarodowej Unii Geograficznej. Kanghwa (Korea Południowa) 8-13 VIII 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 224-225.
 • Komornicki Tomasz: VIII Konferencja naukowa w Polańczyku "Wschodnie granice europejskich procesów integracyjnych", 21-25 V 2000 r. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.3 - s. 324-327.
 • Lijewski Teofil, Komornicki Tomasz: Bibliografia polskiej geografii transportu 1990-1999. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2000, 6 - s. 237-284.
 • Komornicki Tomasz: VII Konferencja naukowa w Polańczyku "Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej", 16-21 V 1999 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.3 - s. 367-370.
 • Komornicki Tomasz: XI polsko-węgierskie seminarium geograficzne pt. "Badania regionalne w warunkach integracji europejskiej". Matrahaza, 17-22 IX 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 195-196.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowa konferencja naukowa "Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej". Polańczyk, 24-27 V 1998 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 391-392.
 • Komornicki Tomasz: Konferencja "Integracja europejska i współpraca transgraniczna". Bańska Bystrzyca, 18-19 III 1998 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 388-389.
 • Komornicki Tomasz: Konferencja "Via Intermare - nowy korytarz komunikacyjny Morze Czarne - Morze Bałtyckie". Pogorzel, 8-10 XII 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 165-167.
 • Komornicki Tomasz: Konferencja "Obwód Brzeski w systemie regionalnej współpracy transgranicznej", Brześć, 21-22 V 1997 r. - Przegl.Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 393-394.
 • Komornicki Tomasz: [Piąta] V konferencja regionalna w Polańczyku "Problemy regionalnej współpracy transgranicznej", 26-30 V 1996 r. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 387-388.
 • Komornicki Tomasz: [Szóste] VI polsko-ukraińskie seminarium naukowe pt. "Polityka regionalna w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce i na Ukrainie". Pawłowice, 26-30 VIII 1996 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 566-567.
 • Komornicki Tomasz: [Piąte] V polsko-ukraińskie seminarium naukowe "Problemy ukraińsko-polskiej współpracy przygranicznej". Kamieniec Podolski, 23-25 V 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 270-272.
 • Komornicki Tomasz: [Pierwsze] I polsko-rosyjskie seminarium naukowe pt. "Problematyka współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej". Stare Jabłonki, 10-14 IV 1994 r. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 195-197.
 • Lijewski Teofil, Komornicki Tomasz: Sprawozdanie z prac grupy tematycznej B "Planowanie i rozwój infrastruktury na pograniczu". [w]: Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Materiały z konferencji Warszawa-Szklarska Poręba-Bocholt - 4-11.05.94. Cz.1. Pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa. Warszawa: [b.w.], 1995 - LIII-LVIII. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 10)
 • Komornicki Tomasz: Sprawozdanie z polsko-rosyjskiego seminarium naukowego w Starych Jabłonkach 10-14.04.1994. [w]: Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1994 - XLI-LIX. (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 6)
 • Komornicki Tomasz: Sprawozdanie z seminarium ukraińsko-polskiego, Lwów 19-23.04.1993. [w]: Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej. Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki. Warszawa: 1993 - s. 27-49 (Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski; 3)
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 49. 2006. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 46. 2004. - 14 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 45. Kwiecień 2003. - 14 s.

Mapy, atlasy

 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Łoboda Krzysztof: 4 mapy pt. Sieć transportu lądowego w otoczeniu Roztocza, Dostępność międzygałęziowa regionu Roztocza (WMDT II) w roku 2015, Zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2007-2015, Przewidywane zmiany dostępności międzygałęziowej regionu Roztocza (WMDT II) w latach 2015-2023. [w]: Roztocze. Przyroda i człowiek. Red. nauk. Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015 - s. 379, 381, 382, 383.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec Barbara: Handel zagraniczny [7 map]. [w]: Statystyczny atlas województwa lubelskiego 2012. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, 2014 - s. 83-90.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The Visegrad Group Countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) [udział w opracowaniu zagadnień transportowych do map "The Visegrad Group" i "Gas and oil pipelines/TEN-T Network]. [B.m.]: International Visegrad Found, 2011.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 77.
 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: [3 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: [2 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Komornicki Tomasz, Powęska Halina: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 140 s. (Europa XXI; 7)
 • Cała Małgorzata, Czerny Andrzej, Gawryszewski Andrzej, Jankowska Ewa, Jankowski Wojciech, Jaworska Barbara, Kliniewski Tadeusz Z., Komornicki Tomasz, Księżak Janusz, Kuklińska Anna, Kurek Aleksandra, Leonowicz Anna, Miros Krzysztof, Ostrowski Jerzy, Ostrowski Wiesław, Pomianowski Wojciech, Rutkowski Jan, Rychlicka Marianna, Rzadkowski Wojciech, Komornicki Tomasz: Mapa samochodowa Polski 1:300.000. [w]: Drogi Europy. Atlas samochodowy. Warszawa: Przegląd Readr's Digest, 2001 - s. 65-275.
 • Cabała Stanisław, Komornicki Tomasz: Ruch drogowy. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1997 - arkusz 101.4 (2 mapy i 2 wykresy).
 • Komornicki Tomasz: Żegluga, lotnictwo i komunikacja międzynarodowa. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1997 - arkusz 101.6 (1 mapa).

Prace popularno-naukowe

 • Komornicki Tomasz: [Opisy 16 województw (część geograficzna)]. [w]: Polskie miasta i miasteczka. Warszawa: Reader's Digest Polska, 2010 - 8 s.
 • Komornicki Tomasz: Transport. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 143-151.
 • Komornicki Tomasz: [2 Hasła]. [w]: Geografia. Encyklopedia szkolna WSiP. Red. nauk. Andrzej Czerny, Mirosława Czerny. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006.
 • Komornicki Tomasz: [8 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-29. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Komornicki Tomasz: [5 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20, 23-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Komornicki Tomasz: Państwa świata [tłumaczenie, konsultacja i weryfikacja map]. [w]: Fakty w zasięgu ręki. Warszawa: Reader's Digest, 2003 - s. 228-325.
 • Komornicki Tomasz: [200 haseł, w tym 18 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Komornicki Tomasz: [7 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Komornicki Tomasz: Gospodarka. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - s. 93-97.
 • Komornicki Tomasz: Transport. [w]: Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy. Warszawa: Reader's Digest Przegląd, 2002 - s. 102-105.
 • Komornicki Tomasz: [Udział w opracowaniu 16 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Komornicki Tomasz: [10 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.2-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Komornicki Tomasz: IX polsko-ukraińskie seminarium naukowe pt. "Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania", Humań, 25-30 IX 1999 r. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 168-169.
 • Komornicki Tomasz: [Indeks]. [w]: Ilustrowany Atlas Świata dla Dzieci. Red. nacz. E. Wierzbicka. Warszawa: Reader's Digest, 1999 - s. 122-128.
 • Komornicki Tomasz: [Tłumaczenie, redakcja i konsultacja części kartograficznej]. [w]: Ilustrowany Atlas Świata. Red. nacz. E. Wierzbicka. Warszawa: Reader's Digest, 1999.
 • Komornicki Tomasz, Miros Krzysztof, Płażewska Maria: [Indeks - wersja polska]. [w]: Ilustrowany Atlas Świata. Red. nacz. E. Wierzbicka. Warszawa: Reader's Digest, 1999 - s. 240-324.
 • Komornicki Tomasz: Indie [z wyjątkiem gospodarki]. Indonezja. Korea Południowa [z wyjątkiem gospodarki]. Korea Północna [z wyjątkiem gospodarki]. Pakistan. Tadżykistan [bez środowiska]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.6. Azja. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 285-301; 308-322; 396-399; 402-405; 454-464; 478; 481-483.
 • Komornicki Tomasz: Diu - indyjski relaks. - Poznaj Świat 1997, nr 1 - s. 24-26.
 • Kałuski Stefan, Komornicki Tomasz: Słownik niekonwencjonalnych nazw geograficznych. Warszawa: Wydaw. Alfa, 1996 - 214 s.
 • Komornicki Tomasz: Uganda. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 355-359.
 • Komornicki Tomasz: Zambia. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 373-377.
 • Komornicki Tomasz: Tanzania. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 339-346.
 • Komornicki Tomasz: Kraj 50 parków narodowych. - Poznaj Świat 1996, nr 10 - s. 59-61.
 • Komornicki Tomasz: Kenia. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 229-236.
 • Komornicki Tomasz: Mozambik. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 279-282.
 • Komornicki Tomasz: Indonezja. - Poznaj Świat 1996, nr 2 - s. 15-16.
 • Komornicki Tomasz: Malawi. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.2. Afryka. Kraków: Opress, 1996 - s. 258-261.
 • Komornicki Tomasz: Mongolia. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 279-280.
 • Komornicki Tomasz: Pakistan. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 733-735.
 • Komornicki Tomasz: San Marino. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 727.
 • Komornicki Tomasz: Sri Lanka. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 982-983.
 • Komornicki Tomasz: Monako. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 275.
 • Komornicki Tomasz: Portugalia. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.5. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 263-264.
 • Komornicki Tomasz: Malezja. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 53-55.
 • Komornicki Tomasz: Liban. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 726-727.
 • Komornicki Tomasz: Grecja [hasło - część geograficzna]. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.2 (D-H). Red. Barbara Petrozolin-Skowrońska. Warszawa: PWN, 1995 - s. 610-612.
 • Komornicki Tomasz: Malta. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 60-61.
 • Komornicki Tomasz: Liechtenstein. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 741.
 • Komornicki Tomasz: Luksemburg. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 823-824.
 • Komornicki Tomasz: Malediwy. [w]: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T.4. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1995 - s. 52-53.
 • Komornicki Tomasz: Międzynarodowe regularne połączenia autobusowe pomiędzy Polską i pozostałymi krajami Europy - analiza układu sieci. - Geogr. w Szk. 1994, 47, nr 3 - s. 143-148.
 • Komornicki Tomasz: Autostrady pobożnych życzeń. - Kurier Polski 1994 - s. 3.