IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Zbigniew Taylor, prof. emerytowany
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 324
Telefon +48 226978824
E-mail

Wykształcenie

 • 1995 - 6-tygodniowy pobyt badawczy w Department of Geography, Queen Mary and Westfield College, London
 • 1982 - 3-tygodniowy pobyt badawczy w Kungl. Tekniska Högskolan, NORDPLAN i Handelshögskolan (Stockholm); Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs Universitet; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografii, Lund Universitet
 • 1978-1979 - 12-miesięczny staż w Department of Geography, London School of Economics and Political Science
 • 1977 - 4-tygodniowy staż w Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich List", Dresden
 • 1973-1975 - doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (praca doktorska pt. Dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania)
 • 1970-1973 - stacjonarne studia doktoranckie w zakresie gospodarki przestrzennej: Wyższa Szkoła Ekonomiczna (późniejsza Akademia Ekonomiczna) w Poznaniu
 • 1965-1970 - dzienne studia magisterskie: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizacja - geografia regionalna

Przebieg kariery zawodowej

2007–2009 (II etat) - ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

 • 2009–2010 - profesor zwyczajny WSE
 • 2007-2009 - profesor nadzwyczajny WSE

2004–2006 (II etat) - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii, Bydgoszcz

 • 2004-2006 - profesor nadzwyczajny UKW; kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej IG UKW

od 1976 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 • 2009 - profesor nauk o Ziemi, od 2010 profesor zwyczajny
 • 2000 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej)

1975 - Akademia Wychowania Fizycznego, Instytut Środowiskowych Podstaw Turystyki i Rekreacji, Poznań

Zainteresowania naukowe

 • Przestrzenna problematyka transportu, zwłaszcza codzienna ruchliwość ludności, rozwój i transformacja systemów transportowych, polska polityka transportowa, transport w turystyce i rekreacji, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie
 • Geografia usług, w tym problematyka dostępności usług
 • Elementy geografii społecznej
 • Teoria i metodologia współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej
 • Gospodarka przestrzenna

Nagrody i wyróżnienia

 • 1982 – Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za monografię pt. Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych (PWN, wspólnie z M. Potrykowskim), hiszpańskie tłumaczenie monografii w 1984 r. (Ariel, Barcelona)
 • 1978/79 – Stypendium British Council (Research Fee), umożliwiające 12-miesięczny staż w Department of Geography, London School of Economics and Political Science

Wybrane publikacje

Monografie

 • Taylor Z., Ciechański A., 2014, Transport Companies in the Servicing of Organised Tourism in Poland, Monografie IGiPZ PAN, 16, Warszawa, 150 s.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie. Monografie IGiPZ PAN, 15, Warszawa, 278 s.
 • Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 7, Warszawa, 322 s.
 • Taylor Z., 2000, Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 175, Wrocław, Continuo, 61 s.
 • Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 171, Wrocław, Continuo, 239 s.
 • Potrykowski M., Taylor Z., 1984, Geografía del transporte, Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 303 s.
 • Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, Warszawa, PWN, 266 s. [praca wyróżniona nagrodą Sekretarza Naukowego PAN].
 • Taylor Z., 1979, Przestrzenna dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania, Studia KPZK PAN, 67, Warszawa, PWN, 93 s.

Materiały dyskusyjne

 • Taylor Z., 2010, Od redaktora, Przegląd Geograficzny, 82, 2, s. 156-158 [zaproszenie do dyskusji]
 • Taylor Z., 2009, On the monograph in Polish human geography, [w:] K.Ward (red.), The future of research monographs: an international set of perspectives, Progress in Human Geography, 33, 1, s. 109-111, W. Brytania [lista „filadelfijska”]
 • Taylor Z., 1994, O nowy dział Przeglądu Geograficznego, Przegląd Geograficzny, 66, 1-2, s. 195-196
 • Taylor Z., 1988, „Geografia wyobrażeń” – w odpowiedzi B.Domańskiemu i H.Liburze, Przegląd Geograficzny, 60, 3, s. 395-397
 • Taylor Z., 1987, Geografia wyobrażeń, geografia percepcji czy geografia behawioralna?, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, s. 135-138
 • Taylor Z., 1985, O pluralizm rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej, Studia KPZK PAN, 82, s.85-94
 • Taylor Z., 1983, Odrzucić pozytywizm – i co dalej?, Przegląd Geograficzny, 55, 2, s.415-432
 • Taylor Z., 1982, Kryzys czy stagnacja?, Biuletyn KPZK PAN, 118, s. 261-270

Projekty

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Taylor Z. (rec.), 2019, D.R. Montello (red.) - Handbook of Behavioral and Cognitive Geography. Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, 2018, VIII + 419 s., Przegląd Geograficzny, 91, 2, s. 136-139.
 • Taylor Z., 2018, Od redaktora, Przegląd Geograficzny, 90, 1, s. 5-6.
 • Taylor Z., 2018, Od redaktora, Przegląd Geograficzny, 90, 4, s. 525-529.
 • Taylor Z. (rec.), 2018, C.Turner, D.Johnson - Global Infrastructure Networks. The Trans-national Strategy and Policy Interface, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2017; Vii+234s, Przegląd Geograficzny, 90, 2, s. 361-363.
 • Taylor Z. (rec.), 2018, I.Hay - How to Be an Academic Superhero. Establishing and Sustaining a Successful Carrier in the Social Sciences, Arts and Humanities, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2017; Vii+245s, Przegląd Geograficzny, 90, 2, s. 357-360.
 • Taylor Z. (rec.), 2017, B.P.Y.Loo, C.Comtois (red.), Sustainable Railway Futures. Issues and Challenges, Ashgate, Farnham, Surrey, England - Burlington, VE, USA 2015, Przegląd Geograficzny, 89, 4, s. 641-643.
 • Taylor Z. (rec.), 2017, Ch. Karlsson, M. Andersson, T. Norman (red.) - Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016, Przegląd Geograficzny, 89, 2, s. 339-341.
 • Taylor Z. (rec.), 2017, G.Lohmann, A.Panosso Netto (red.), Tourism Theory. Concepts, Models and Systems, CABI, Wallingford, Oxfordshire, UK - Boston, MA, USA 2017, Przegląd Geograficzny, 89, 4, s. 643-646.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2017, Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 54.
 • Taylor Z. (rec.), 2016, J. Kizielewicz, I. Urbanyi-Popiołek – Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, 232 s, Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 273-275.
 • Taylor Z. (rec.), 2016, M.C.J. Bliemer, C.Mulley, C.J.Montou (red.), Handbook on Transport and Urban Planning in the Developed World, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016, Przegląd Geograficzny, 88, 4, s. 553-556.
 • Taylor Z. (rec.), 2016, K.T.Guers, R.Patuelli, T.P.Dentinho (red.), Accessibility, Equity and Efficiency. Challenges for Transport and Public Services, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016, Przegląd Geograficzny, 88, 4, s. 556-558.
 • Taylor Z., 2014, [Głos w dyskusji], [w:] Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 8, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 47, 54-56, 165.
 • Taylor Z. (rec.), 2014, W. Paul Vogt, Dianne C. Gardner, Lynne M. Haeffele, When to use what research design, The Guilford Press, New York-London 2012, 378 s, Journal of Transport Geography, 34, s. 303-304.
 • Taylor Z., 2013, Transport geography in Poland, Journal of Transport Geography, 32, s. 105-106.
 • Taylor Z., 2012, Foreign direct investment (FDI) in large scale transport infrastructure: the case of Poland, [w:] Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly, 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts, IGU, Cologne, , s. 489.
 • Taylor Z. (rec.), 2012, Economic Geographies of Globalisation. A Short Introduction. M.Sokol, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2011, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 660-662.
 • Taylor Z., 2011, Głos w dyskusji podczas VI Forum Geografów Polskich w Krakowie, [w:] Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał, Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, , s. 138.
 • Taylor Z., 2011, Dyskusja, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Wiesław Maik, Robert Brudnicki, Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, , s. 111-112.
 • Taylor Z., 2011, Key concepts in economic geography. Y. Aoyama, J.T. Murphy, S. Hanson. London etc. 2010, Przegl. Geogr., 83, z.2, s. 281-284.
 • Taylor Z., 2011, Integrated transport: from policy to practice. Eds. Moshe Givoni, David Banister. London & New York, 2010, J. Transp. Geogr., 19, s. 1001-1002.
 • Taylor Z., 2010, Gendered mobilities. T. Priya Uteng, T. Cresswell, Aldesrshot, Hampshire, England - Burlington, VE, USA 2008, Przegl. Geogr., 82, z.2, s. 295-299.
 • Taylor Z., 2009, Japanese investment in the world economy. A study of strategic themes in the internationalisation of Japanese industry. R.S. Farrell. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 283-287.
 • Taylor Z., 2009, On the monograph in Polish human geography [materiał dyskusyjny], Progress Human Geogr., 33, nr 1, s. 109-111.
 • Taylor Z., 2009, The future of intermodal freight transport. Operations, design and policy. Red. R. Konings, H. Priemus, P. Nijkamp. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 591-593.
 • Taylor Z., 2009, North American freight transportation. The road to security and prosperity. M.R. Brooks. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 287-289.
 • Taylor Z., 2008, Institutions and sustainable transport: regulatory reform in advanced economies. Ed. P. Rietveld, R.R. Stough. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 595-599.
 • Taylor Z., 2008, Cycling and society. Ed. D.Horton, P.Rosen, P.Cox. Aldershot, Hampshire, England - Burlington, VT, USA, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 604-606.
 • Taylor Z., 2008, Achieving sustainable mobility. Everyday and leisure-time travel in the EU. E. Holden. Aldershot, Hamsphire, England - Burlington, VT, USA, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 600-604.
 • Taylor Z., 2008, Geographical imagination and the authority of images. D. Cosgrove. Stuttgart 2006. The European geographical imagination. M. Hefferman. Stuttgart 2007, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 311-316.
 • Taylor Z., 2008, Foreign direct investment in Europe. A changing landscape. Ed. K. Liebscher, J. Christl, P. Mooslechner, D. Ritzberger-Gruenwald. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.4, s. 591-595.
 • Taylor Z., 2008, Understanding contemporary Ireland. Red. B. Bartley, R. Kitchin. London-Dublin-Ann Arbor, MI, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 301-303.
 • Taylor Z., 2008, Emotional geographies. Red. J. Davidson, L. Bondi, M. Smith. Aldershot, Hampshire, England-Burlington, VE, 2007, Przegl. Geogr., 80, z.2, s. 306-311.
 • Taylor Z., 2007, New Directions in Economic Geography. Red. B.Fingleton. Cheltencham, Northampton 2007, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 165-170.
 • Taylor Z., 2006, Principles of transport economics. E.Quinet, R.Vickerman. Cheltenham 2004, Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 595-598.
 • Taylor Z., 2006, The Geography of urban transportation, 3rd edn. Eds. Susan Hanson, Genevieve Giuliano. New York 2004, Transport Rev., 26, nr 6, s. 769-771.
 • Taylor Z., 2006, The Geography of urban transportation. S. Hanson, G. Giuliano, New York-London 2004, Przegl. Geogr., 78, z.2, s. 285-287.
 • Taylor Z., 2004, A new deal for transport? The UK's struggle with the Sustainable Transport Agenda. Ed. I. Docherty, J. Shaw. Malden-Oxford-Carlton 2003, Przegl. Geogr., 76, z.2, s. 238-242.
 • Taylor Z., 2004, Transportation: A geographical analysis. W.R. Black. New York-London 2003, Przegl. Geogr., 76, z.2, s. 235-238.
 • Taylor Z., 2003, Conducting research in human geography: theory, methodology and practice. R. Kitchin, N.J. Tate, Harlow 2000. Methods in human geography: a guide for students doing research projects. Eds. R. Flowerdew, D. Martin, Harlow 1997, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 483-486.
 • Taylor Z., 2001, Network developments in economic spatial systems: new perspectives. A.Reggiani, D.Fabbri (eds.). Aldershot 1999, J. Transport Geogr., 9, nr 2, s. 162-163.
 • Taylor Z., 2001, Dissident geographies. An introduction to radical ideas and practice. A.Blunt, J.Wills. Harlow 2000, Przegl. Geogr., 73, z.4, s. 565-569.
 • Taylor Z., 2001, A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000, J. Transport Geogr., 9, nr 2, s. 161-162.
 • Taylor Z., 2001, Modern transport geography. Ed. B.Hoyle, R.Knowles. 2nd ed. Chichester 1998, Econ. Geogr., 77, nr 1, s. 93-94.
 • Taylor Z., 2000, Methods and techniques in human geography. G.M.Robinson. Chichester 1998, Przegl. Geogr., 72, z.4, s. 512-514.
 • Taylor Z., 2000, Polish transport sector: changes in the 1990s, Geogr. Rev. Japan, 73 B, nr 2, s. 27.
 • Taylor Z., 2000, Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers, Annual Report, s. 70-72.
 • Taylor Z., 2000, A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000, Przegl. Geogr., 72, z.4, s. 517-519.
 • Taylor Z., 2000, Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej. W.M.Grudzewski, I.Hejduk. Warszawa 1998, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 127-129.
 • Taylor Z., 2000, Polish transport sector: changes in 1990's, Market economy and changing regional structures in the case of central Europe. Symposium of the 57th Congress of the Association of Japanese Geographers, Waseda University, 28 March 2000, Waseda University, Tokyo, , s. 9-10.
 • Taylor Z., 2000, Modern transport geography. B.Hoyle, R.Knowles (ed.). Chichester 1998, Przegl. Geogr., 72, z.1/2, s. 125-127.
 • Taylor Z., 1996, Rozwój sieci kolejowej w Polsce. T. Lijewski, S. Koziarski. Warszawa 1995, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 243-245.
 • Taylor Z., 1995, Mapa Polski 3.1: 2 dyskietki 3,5" HD + instrukcja 7 s. Cartall. Łódź 1994, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 391-392.
 • Taylor Z., 1995, Traffic congestion: is there a way out? J. Whitelegg (red.). Hawes 1992, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 167-169.
 • Taylor Z., 1995, Polska. Atlas samochodowy 1:300.000. Warszawa, 1993/94, Przegl. Geogr., 67, z.1/2, s. 170-172.
 • Taylor Z., 1994, Modern transport geography. Red. B.S. Hoyle, R.D. Knowles, London 1992, Czas. Geogr., 65, z.3/4, s. 400-402.
 • Taylor Z., 1994, O nowy dział Przeglądu Geograficznego, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 195-196.
 • Taylor Z., 1994, Mapa Polski 2.0. Sophonias Cartesco. Łódź 1993, Przegl. Geogr., 66, z.1/2, s. 221-222.

Prace dokumentacyjne

 • Taylor Z., 2018, Wyróżnienie, Przegląd Geograficzny, 90, 1, s. 168.
 • Taylor Z., 2011, Teofil Lijewski, 1930-2010, Transport Rev., 31, nr 3, s. 291-292.
 • Taylor Z., 2011, Teofil Lijewski (1930-2010), Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 18, s. 7-10.
 • Taylor Z., 2011, Teofil Lijewski (1930-2010), Przegl. Geogr., 83, z.2, s. 295-298.
 • Taylor Z., 2010, Od redaktora, Przegl. Geogr., 82, z.2, s. 156-158.
 • Taylor Z., 2008, Jubileuszowy 80. tom Przeglądu Geograficznego, Przegl. Geogr., 80, z.1, s. 5-8.
 • Potrykowska A., Taylor Z., 2006, Marek Potrykowski (1944-2005), Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 601-607.
 • Taylor Z., 2006, Marek Potrykowski (1944-2005), Czas. Geogr., 77, z.3, s. 241-244.
 • Taylor Z., 2006, Wykłady Hettnerowskie na Wydziale Geografii Uniwersytetu w Heidelbergu, Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 575-584.
 • Taylor Z., 2003, [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk, Smolenice, 23-25 IV 2003 r, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 501-504.
 • Taylor Z., 2001, Od redaktora, Przegl. Geogr., 73, z.3, s. 251.
 • Taylor Z., 2001, Jubileusz Profesora Teofila Lijewskiego, Przegl. Geogr., 73, z.1-2, s. 197-200.
 • Taylor Z., 1999, IV japońsko-polskie seminarium geograficzne, Wierzba, 13-19 IX 1999 r, Przegl. Geogr., 71, nr 4, s. 492-495.
 • Taylor Z., 1999, [Czterdziestopięciolecie] 45-lecie pracy naukowej Profesora Teofila Lijewskiego, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 5, s. 7-10.
 • Taylor Z., 1996, Wyróżnienia, Przegl. Geogr., 68, z.3/4, s. 566.
 • Taylor Z., 1995, Współczesna Japonia z perspektywy III japońsko-polskiego seminarium ekonomicznogeograficznego, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 377-386.

Prace popularno-naukowe

 • Taylor Z., 2006, [1 hasło], [w:] Red. nauk. Andrzej Czerny, Mirosława Czerny, Geografia. Encyklopedia szkolna WSiP, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa,