IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Zbigniew Taylor, prof. emerytowany
Pokój 324
Telefon +48 226978824
E-mail

Wykształcenie

 • 1995 - 6-tygodniowy pobyt badawczy w Department of Geography, Queen Mary and Westfield College, London
 • 1982 - 3-tygodniowy pobyt badawczy w Kungl. Tekniska Högskolan, NORDPLAN i Handelshögskolan (Stockholm); Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs Universitet; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografii, Lund Universitet
 • 1978-1979 - 12-miesięczny staż w Department of Geography, London School of Economics and Political Science
 • 1977 - 4-tygodniowy staż w Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich List", Dresden
 • 1973-1975 - doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (praca doktorska pt. Dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania)
 • 1970-1973 - stacjonarne studia doktoranckie w zakresie gospodarki przestrzennej: Wyższa Szkoła Ekonomiczna (późniejsza Akademia Ekonomiczna) w Poznaniu
 • 1965-1970 - dzienne studia magisterskie: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizacja - geografia regionalna

Przebieg kariery zawodowej

2007–2009 (II etat) - ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

 • 2009–2010 - profesor zwyczajny WSE
 • 2007-2009 - profesor nadzwyczajny WSE

2004–2006 (II etat) - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii, Bydgoszcz

 • 2004-2006 - profesor nadzwyczajny UKW; kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej IG UKW

od 1976 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 • 2009 - profesor nauk o Ziemi, od 2010 profesor zwyczajny
 • 2000 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej)

1975 - Akademia Wychowania Fizycznego, Instytut Środowiskowych Podstaw Turystyki i Rekreacji, Poznań

Zainteresowania naukowe

 • Przestrzenna problematyka transportu, zwłaszcza codzienna ruchliwość ludności, rozwój i transformacja systemów transportowych, polska polityka transportowa, transport w turystyce i rekreacji, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie
 • Geografia usług, w tym problematyka dostępności usług
 • Elementy geografii społecznej
 • Teoria i metodologia współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej
 • Gospodarka przestrzenna

Nagrody i wyróżnienia

 • 1982 – Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za monografię pt. Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych (PWN, wspólnie z M. Potrykowskim), hiszpańskie tłumaczenie monografii w 1984 r. (Ariel, Barcelona)
 • 1978/79 – Stypendium British Council (Research Fee), umożliwiające 12-miesięczny staż w Department of Geography, London School of Economics and Political Science

Wybrane publikacje

Monografie

 • Taylor Z., Ciechański A., 2014, Transport Companies in the Servicing of Organised Tourism in Poland, Monografie IGiPZ PAN, 16, Warszawa, 150 s.
 • Taylor Z., Ciechański A., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie. Monografie IGiPZ PAN, 15, Warszawa, 278 s.
 • Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 7, Warszawa, 322 s.
 • Taylor Z., 2000, Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 175, Wrocław, Continuo, 61 s.
 • Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 171, Wrocław, Continuo, 239 s.
 • Potrykowski M., Taylor Z., 1984, Geografía del transporte, Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 303 s.
 • Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, Warszawa, PWN, 266 s. [praca wyróżniona nagrodą Sekretarza Naukowego PAN].
 • Taylor Z., 1979, Przestrzenna dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania, Studia KPZK PAN, 67, Warszawa, PWN, 93 s.

Materiały dyskusyjne

 • Taylor Z., 2010, Od redaktora, Przegląd Geograficzny, 82, 2, s. 156-158 [zaproszenie do dyskusji]
 • Taylor Z., 2009, On the monograph in Polish human geography, [w:] K.Ward (red.), The future of research monographs: an international set of perspectives, Progress in Human Geography, 33, 1, s. 109-111, W. Brytania [lista „filadelfijska”]
 • Taylor Z., 1994, O nowy dział Przeglądu Geograficznego, Przegląd Geograficzny, 66, 1-2, s. 195-196
 • Taylor Z., 1988, „Geografia wyobrażeń” – w odpowiedzi B.Domańskiemu i H.Liburze, Przegląd Geograficzny, 60, 3, s. 395-397
 • Taylor Z., 1987, Geografia wyobrażeń, geografia percepcji czy geografia behawioralna?, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, s. 135-138
 • Taylor Z., 1985, O pluralizm rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej, Studia KPZK PAN, 82, s.85-94
 • Taylor Z., 1983, Odrzucić pozytywizm – i co dalej?, Przegląd Geograficzny, 55, 2, s.415-432
 • Taylor Z., 1982, Kryzys czy stagnacja?, Biuletyn KPZK PAN, 118, s. 261-270