IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Polskie miasta i regiony miejskie w przestrzeni europejskiej: uwarunkowania rozwoju, dynamika procesów urbanizacyjnych i wyzwania polityki przestrzennej

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Ariel Ciechański, Ewa Korcelli-Olejniczak, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Zbigniew Taylor, Beata Zielińska, Magdalena Górczyńska-Angiulli, Denis Cerić

Instytucja zamawiająca: Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer projektu: B1

Głównym celem tematu badawczego jest prowadzenie systematycznych i kompleksowych badań nad kierunkami zmian oraz dynamiką procesów urbanizacyjnych i metropolitalnych dotyczących miast i regionów miejskich w Polsce. Badania mieszczą się w głównym nurcie geografii osadnictwa i ludności, mają orientację społeczno-empiryczną oraz obejmują takie szczegółowe zagadnienia, jak analiza procesów wewnątrzmiejskich (ludnościowych, społecznych, gospodarczych), oddziaływanie miast i regionów (w tym kształtowanie się regionów funkcjonalnych, teoria regionalizacji), funkcje miejskie (w tym decyzyjno-kontrolne), mobilność ludności, lokalizacja i zachowania rekreacyjno-turystyczne, dostępność przestrzenna, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast i stref podmiejskich, suburbanizacja, rozpraszanie zabudowy (urban sprawl), przemiany własnościowe (w tym zagadnienia reprywatyzacji). Temat badawczy ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozpoznania ogólniejszych procesów związanych z ewolucją struktury przestrzennej Polski, także pod względem ich znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Cele tematu badawczego są w pierwszej kolejności naukowo-poznawcze, następnie metodologiczne i aplikacyjne.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Rozdziały od 2013 roku

  • Węcławowicz Grzegorz, Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej. [w]: Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców. Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 - s. 198-228.

Wróć