IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Teoretyczno-metodyczne podstawy przestrzennego zagospodarowania i geografii transportu (dostępność i mobilność). Powiązania społeczno-gospodarcze i środowiskowe na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim

Termin: -

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Bożena Degórska, Patryk Duma, Sławomir Goliszek, Tomasz Komornicki, Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda, Rafał Wiśniewski, Julia Wójcik

Temat jest kontynmuacją wczesniejszych zadań statutowych realizowanych w Zakładzie Przestrzennego Zagospodarowania. 

Głównym celem badań w ramach projektu statutowego jest tworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla gospodarki przestrzennej oraz ocena empiryczna powiązań społeczno-gospodarczych i środowiskowych w przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności transportowej i relacji transgranicznych.

 Studia teoretyczno-metodyczne obejmują przede wszystkim prace nad szeroko rozumianymi wskaźnikami interakcji w układzie międzynarodowym, międzyregionalnym, międzymetropolitalnym oraz wewnatrzmetropolitalnym. Celem jest ocena dynamiki zmian przestrzeni geograficznej oraz sieci osadniczej przez pryzmat powiązań. Dane o handlu zagranicznym w ujęciu regionalnym, o turystyce międzynarodowej, a także oraz o migracjach, dojazdach do pracy i ruchu granicznym, są podstawą  dla stworzenia kwantyfikowalnego obrazu gospodarki przepływów (economy of flows). Pozycja miast i regionów w układach powiązań słuzy do oceny ich wrażliwości na globalne zagrożenia o charakterze ekonomicznym.

Opracowywane narzędzia są testowane przy realizacji badań empirycznych dotyczących m.in. relacji transgranicznych (w skali europejskiej i lokalnej – współpraca i interakcje przygraniczne, w tym w zakresie ochrony środowiska), powiązań międzymetropolitalnych (największe ośrodki krajowe, a także europejskie), efektów rozwoju sieci transportowych, roli powiązań międzynarodowych dla gospodarek lokalnych (m.in. znaczenie pośredników w handlu zagranicznym) oraz struktur i relacji w ramach obszarów funkcjonalnych (w tym miejskich obszarów funkcjonalnych, dojazdów do pracy, transportowych i środowiskowych efektów suburbanizacji oraz metropolitalnych korytarzy ekologicznych).

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

Wróć