IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe (IMAJINE)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Magdalena Januszewska-Stępniak, Tomasz Komornicki, Mariusz Kowalski, Barbara Szejgiec-Kolenda, Denis Cerić

Akronim: IMAJINE
Program: Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020
Partner wiodący: Aberystwyth University (AU)
Partner zagraniczny: 1. Academia De Studii Economice Din Bucuresti (ASE Bucuresti), 2. Harokopio University (HUA), 3. Helsingin Yliopisto (UH), 4. Institut National De La Recherche Agronomique (INRA), 5. National University of Ireland, Galway (NUI Galway)
Numer projektu: REV-INEQUAL-07-2016 grqant agreement 726950

Głównym celem projektu IMAJINE jest ocena kształtowania nowych mechanizmów polityki integracyjnej, umożliwiających europejskim, krajowym i regionalnym instytucjom, skuteczne rozwiązywanie kwestii związanych z nierównościami terytorialnymi w Unii Europejskiej i zgodną z zasadami sprawiedliwości społecznej i przestrzennej dystrybucją zasobów. Spójność terytorialna jest podstawową zasadą polityki UE, obok spójności społecznej i spójności gospodarczej, jednak w ostatnich latach nierówności terytorialne w UE zwiększyły się z uwagi na różne oddziaływanie przestrzenne kryzysu finansowego 2008+ i realizacji polityk oszczędnościowych. Istnieje zatem pilna potrzeba, aby ponownie ocenić stosowność i skuteczność istniejących instrumentów polityki w zakresie zwalczania nierówności terytorialnych, a także rozważyć i opracować alternatywne mechanizmy. Aby osiągnąć ten cel, w projekcie IMAJINE przyjęto podejście interdyscyplinarne, który łączy analizy i badania danych jakościowych i ilościowych w makroskali oraz studia przypadków prowadzone przez ekonomistów, geografów, politologów, psychologów i socjologów.

 

Plan prac został podzielony na dziesięć pakietów zadań:

WP1: Przegląd koncepcji i stosowanych polityk, w celu zaprezentowania rozwoju i konceptualizacji "sprawiedliwości społecznej" i " nierówności terytorialnych” w polityce UE;

WP2: Analiza nierówności terytorialnych w Europie, zaprezentuje aktualne wzorce i najnowsze trajektorie rozwoju nierówności terytorialnych w Europie;

WP3: Nierówności terytorialne a wzrost gospodarczy, będzie badać relacje między poziomami i formami zarządzania gospodarczego i politycznego w Europie a poziomem rozwoju gospodarczego i stopy wzrostu gospodarczego;

WP4: Eksperymentalne badanie na temat solidarności i spójności terytorialnej, celem będzie zbadanie postaw społecznych wobec autonomii regionalnej, spójności terytorialnej, solidarności i mobilności we Francji, Włoszech, Holandii, Polsce, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii;

WP5: Migracje, nierówności terytorialne i sprawiedliwość przestrzenna , zbada powiązania między skalą migracji międzynarodowych i dalekobieżnych dojazdów a postrzeganymi i rzeczywistymi nierównościami przestrzennymi (badania w Grecji, Irlandii, Holandii, Polsce i Walii);

WP 6: Wielopoziomowe kształtowanie polityk a nierówności, zbada, w jaki sposób poszczególne państwa projektują systemy podatkowe i usługi publiczne w celu złagodzenia skutków nierówności społeczno-przestrzennych (studia przypadków w Grecji, Polsce, Szkocji i Walii);

WP7: Ruchy autonomiczne a sprawiedliwość społeczna, gospodarcza i terytorialna, zbada, jak roszczenia dotyczące autonomii politycznej przeplatają się z nierównościami terytorialnymi i czy autonomia polityczna może stanowić mechanizm rozwiązywania problemów sprawiedliwości przestrzennej (studia przypadków Korsyki, Lombardii, Sardynii, Friesland , Galicji, Szkocji, Walii, mniejszości kaszubskiej w Polsce oraz węgierskiej w Rumunii);

WP8: Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich, to pakiet podsumowujący wyniki badań uzyskanych w ramach WP1-WP7 wraz z ich przełożeniem na zalecenia dotyczące polityki z zastosowaniem techniki tworzenia i testowania scenariuszy.

oraz WP9: Upowszechnianie wyników i WP10: Zarządzanie projektem.

 

Udział IGIPZ PAN: partner w projekcie; koordynator pakietu w projekcie

prof. dr hab.     Tomasz Komornicki – kierownik projektu w IGiPZ PAN, koordynator pakietu w projekcie

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Komornicki Tomasz: Migration impact on the scale of territorial inequalities and spatial justice in Poland. [w]: American Association of Geographers Annual Meeting 2019. Washington D.C.: American Association of Geographers, 2019 - publikacja internetowa 1 s.
  • Czapiewski Konrad: Territorial Inequalities and Local Development - some narrative stories from Poland. [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
  • Czapiewski Konrad: Small Sized Towns – a catalyst in territorial cohesion process on peripheral areas in Poland. [w]: Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017. Stockholm: University of Stockholm, 2017 - 1 s.
  • Czapiewski Konrad, Cerić Denis: Integrative mechanisms for addressing territorial inequalities in Podkarpackie Region, Poland. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 161.

Wróć