IGiPZ PAN > Badania > Projekt

NSB Core – North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Piotr Rosik

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Zofia Nowicka, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek, Patryk Duma

Akronim: NSB CoRe
Program: INTERREG
Partner wiodący: Helsinki-UUsimaa Regional Council
Oficjalna strona projektu

 

Szanowni Państwo, Samorządowcy gmin położonych wzdłuż korytarza Morze Północne-Bałtyk,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „SPATIAL PROBLEMS OF NSB CORRIDOR” organizowanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach szóstego spotkania partnerów projektu NSB CoRe - North Sea Baltic Connector of Regions realizowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Konferencja odbędzie się 9 października 2018 r. o godz. 13.30 w Pałacu Staszica na ul. Nowy Świat 72 w Warszawie i będzie dedykowana problematyce zależności między transportem a przestrzenią w kontekście przebiegu korytarza North Sea – Baltic przez Polskę. Prezentowane referaty będą dotyczyć kwestii polityki transportowej i regionalnej, dostępności, mobilności, inwestycji infrastrukturalnych, przepływów handlowych, a także kwestii multimodalnych związanych z codziennymi dojazdami do pracy. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny, a limit miejsc ograniczony. Prosimy o wstępną informację o uczestnictwie, wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres mailowy znowicka@twarda.pan.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji zostaną przesłane osobom zainteresowanym na początku września.

Z wyrazami szacunku,

Komitet organizacyjny w składzie,

dr hab. Piotr Rosik

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

mgr Zofia Nowicka

mgr inż. Patryk Duma

mgr Sławomir Goliszek

 

Projekt NSB CoRe – „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego”

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN uczestniczy w projekcie North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe). Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowity budżet projektu wynosi 3 307 648 euro, z czego 90 000 euro stanowią środki przeznaczone na realizację zadań przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Realizacja projektu NSB CoRe zaplanowana została na okres od maja 2016 r. do końca kwietnia 2019 r.

W projekcie uczestniczy 16 partnerów. Wśród polskich partnerów znajdują się: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, który został partnerem na miejsce Samorządu Województwa Podlaskiego (PP14).

Celem projektu NSB CoRe jest trwała poprawa dostępności Regionu Wschodniego Morza Bałtyckiego (EBSR) w transporcie towarowym i pasażerskim. Projekt przyczyni się do realizacji unijnej polityki TEN-T w zakresie infrastruktury transportowej. W ramach projektu wdrożona zostanie polityka TEN-T z perspektywy rozwoju regionalnego i uwzględnione zostaną potrzeby regionów peryferyjnych.

Działania projektowe obejmują logistykę, dalekobieżne dojazdy do pracy oraz międzynarodowe budowanie społeczności. W logistyce projekt podkreśla znaczenie połączenia wkładu operatorów transportowych i sektora przedsiębiorstw w poprawę interoperacyjności i przedstawia poglądy poszczególnych graczy na temat środków potrzebnych do usunięcia wąskich gardeł na przejściach granicznych.

Dla dalekobieżnych dojazdów do pracy projekt podkreśla potrzebę synchronizacji transportu dalekobieżnego z miejskimi systemami transportu. Obejmuje to zarówno rozwiązania infrastrukturalne, jak i ITS, które są rozwijane w wybranych głównych korytarzach. W ramach ITS projekt działa jako platforma dla aplikacji ponadnarodowych dla lokalnych usługodawców. Wyniki projektu przyczynią się do interoperacyjności, przenosząc punkt widzenia przewoźników i rozwiązania ITS na rozwój logistyki i transportu pasażerskiego na poziomie międzynarodowym.

W tworzeniu polityki projekt przenosi międzynarodową perspektywę na planowanie przestrzenne w transporcie, ponieważ często odbywa się to w niewielkiej synchronizacji między krajami. Projekt tworzy wspólną ponadnarodową wizję rozwoju regionalnego z zaleceniami dla decydentów w transporcie pasażerskim i towarowym. Wizja łączy węzły drugiego poziomu i trasy dostępu z systemem CNC i poprawia pozycję obszarów transgranicznych. Rola węzłów miejskich pozostaje kluczowa jako punktów usługowych między CNC a odległymi obszarami.

The NSB CoRe project – North Sea Baltic Connector of Regions

Institute of Geography and Spatial Organziation Polish Academy of Sciences is participating in the NSB CoRe project – North Sea Baltic Connector of Regions. The project is financed in 85% from the European Regional Development Fund as part of the Interreg Baltic Sea Region Programme. The total budget of the project is 3 307 648 euros, of which 90 000 euros are funds for the implementation of tasks of the Institute of Geography and Spatial Organization PAS. The planned project implementation period is May 2016 – April 2019.

The project involves 16 partners. The Polish partners are: the Regional Government of the Mazowieckie Voiovodeship, the Institute of Logistics and Warehousing in Poznan and Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, which became a partner in place of the Regional Geverment of the Podlaskie Voivodeship (PP14).

The NSB CoRe project aims to improve the sustainable accessibility of the Eastern Baltic Sea Region (EBSR) to freight and passenger transport. The project will contribute to the EU TEN-T Transport Infrastructure Policy. The project will implement the TEN-T Policy from a regional development perspective and bring the needs of peripheral regions to the CNC context.

Project activities consist of logistics, long distance commuter services and transnational community building. In logistics the project underlines the importance to link the input from transport operators and the business sector to the improvement of interoperability and proposes their view on measures needed to remove bottlenecks in border crossing areas. 

In long distance commuting the project underlines the need to synchronize long distance transport to urban transport systems. This includes both infrastructure and ITS solutions that are developed on selected major commuting corridors. In ITS, the project operates as a platform for transnational applications to locally operating services. The outputs will contribute to interoperability by bringing the transport operators’ viewpoint and ITS solutions into logistics and passenger transport development on a transnational level.

In policymaking, the project brings an international perspective into spatial planning in transport, as these are often carried out in little synchronization between countries. The project produces a joint transnational vision of regional development with recommendations for policymakers in passenger and freight transport. The vision connects the second level nodes and access routes to CNC and improves the position of cross border areas. The role of urban nodes remains crucial as service points between CNC and remote areas. 

tl_files/igipz/ZPZ/PLIKI/A0 i A1-page-001.jpg

Wróć