IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Procesy egzogeniczne indykatorem antropopresji w strefie oddziaływania zbiorników wodnych - kontynuacja

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Halina Kaczmarek

Wykonawcy: Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Halina Kaczmarek, Michał Słowiński, Sebastian Tyszkowski

Partner zagraniczny: Instytut Skorupy Ziemskiej Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku

Celem projektu jest analiza i ocena zmian abiotycznych komponentów środowiska przyrodniczego pod wpływem antropopresji, związanej z utworzeniem i eksploatacją zbiorników wodnych. Przedmiotem badań będą procesy egzogeniczne (m. in. abrazja, erozja, sufozja, wietrzenie) zachodzące w strefach oddziaływania nizinnych zbiorników wodnych Polski Północnej i Wschodniej Syberii. Badaniom zostaną poddane obiekty o różnej skali, funkcjonujące w odmiennych warunkach klimatycznych, jednak o zbliżonym reżimie eksploatacyjnym, cechującym się dużymi wahaniami stanów wody. Charakter procesów, ich mechanizm oraz tempo rozwoju jest doskonałym indykatorem zmian jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na ocenę stabilności wytypowanych geokompleksów na wpływy zewnętrzne oraz pozwolą na prognozowanie ich zmian w czasie.

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

Wróć