IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym

Termin: -

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Marcin Mazur, Mariola Ferenc, Michał Konopski

Instytucja zamawiająca: FAPA
Numer projektu: KSOW-26-12/ZP-MS/2012

(projekt inny)

Celem głównym badania jest zidentyfikowanie szans i zagrożeń rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu terytorialnym (wojewódzkim) oraz wypracowanie propozycji, co do ukierunkowania wsparcia po 2013 r. z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze szczególnych uwarunkowań na poziomie regionalnym i subregionalnym.

Cele szczegółowe badania obejmują:

  1. Zidentyfikowanie silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych województwach Polski, uwzględniając przy tym ich specyfikę i wewnętrzne zróżnicowanie.
  2. Określenie sposobów efektywnego wykorzystania zidentyfikowanego potencjału rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych województwach w kontekście instrumentów wsparcia, dostępnych w nowym okresie programowania.
  3. Określenie sposobu zniwelowania barier rozwojowych obszarów wiejskich w poszczególnych województwach, z uwzględnieniem wykorzystania indywidualnych potencjałów oraz powiązań między różnymi obszarami funkcjonalnymi w obrębie województw.

Wróć