IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku

Termin: -

Kierownik: Przemysław Śleszyński

Wykonawcy: Aleksandra Deręgowska, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

(projekt inny)

Od 2006 roku Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie resortuodpowiedzialnego za gospodarkę przestrzenną realizuje opracowania pt. „Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach”, a następnie „Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach”. Opracowania te bazują na danych z badania prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej GUS. Daje to możliwości corocznych porównań, związanych z tempem prac planistycznych, jak też umożliwia formułowanie przesłanek do monitoringu zagospodarowania przestrzennego w gminach w wybranych aspektach.

Główne cele opracowania sformułować można w następujący sposób:

1)      otrzymanie uporządkowanej informacji na temat stanu zaawansowania prac planistycznych w gminach według najnowszych dostępnych danych (koniec 2017 roku);

2)      porównanie zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w gminach w zakresie stanu prac planistycznych (ze względu na zmianę pytań ankiety w latach 2005-2017, w zakresie porównywalnych danych), jak też prognoz/realizacji skutków planów miejscowych (2012-2017);

3)      aktualizacja załącznika statystycznego i kartograficznego, obrazujących stan zawansowania prac planistycznych w gminach;

Wróć