IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Ukryte dziedzictwo kulturowe w krajobrazie opuszczonym przez ludność - identyfikacja i interpretacja z zastosowaniem lotniczego skaningu laserowego.

Termin: -

Kierownik: Andrzej Affek

Wykonawcy: Andrzej Affek

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2012/05/N/ST10/03520

(projekt PRELUDIUM)

Główne cele naukowe projektu to:

 1. identyfikacja elementów dziedzictwa kulturowego ukrytego pod koronami drzew zapisanego w rzeźbie terenu w krajobrazie opuszczonym przez ludność z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego,
 2. określenie przyczyn i czasu powstania odnalezionych elementów dziedzictwa kulturowego,
 3. określenie stanu zachowania i trwałości elementów dziedzictwa kulturowego w zależności od wybranych czynników zewnętrznych,
 4. określenie historycznej i aktualnej funkcji w krajobrazie/systemie przyrodniczym wybranych elementów dziedzictwa kulturowego zapisanego w rzeźbie terenu.

Podstawowe hipotezy badawcze:

 1. istnieje więcej elementów dziedzictwa kulturowego zapisanych w rzeźbie w dorzeczu górnego Wiaru, niż wskazywałyby na to analizy map topograficznych, zdjęć lotniczych i dotychczasowe badania archeologiczne czy geograficzne,
 2. elementy dziedzictwa kulturowego pełniące niegdyś określone funkcje na rzecz człowieka trwają w krajobrazie w oderwaniu od swojej pierwotnej funkcji,
 3. wybrane elementy dziedzictwa kulturowego oderwane od pierwotnie przypisanej funkcji nabierają nowej funkcji ekologicznej,
 4. elementy dziedzictwa kulturowego zachowały się w lepszym stanie pod koronami drzew niż na otwartej przestrzeni.

W projekcie zastosowane będą 3 grupy wzajemnie uzupełniających się metod badawczych:

 • teledetekcyjne
  • lotniczy skaning laserowy [LIDAR],
  • zdjęcia lotnicze wykonane symultanicznie ze skaningiem laserowym w paśmie widzialnym RGB,
 • terenowe
  • weryfikacja danych LIDAR – lokalizacja z użyciem odbiornika GPS elementów dziedzictwa kulturowego
  • zebranie dodatkowych informacji dotyczących czasu i przyczyn powstania elementów dziedzictwa kulturowego
  • dokumentacja fotograficzna
 • analiza źródeł archiwalnych – kwerenda i analiza historycznych materiałów kartograficznych i opisowych

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Geographia Polonica

Wróć